The tasks for middle class of each society

The tasks for middle class of each society

The most important task of middle class is supporting the development of native country. Tallented people from middle class should create new workplace for less tallented people. The native country should create tallented people conditions for developing enterprices by the help of financial, logistic, scientific supporting institutions. Non profit principle of all enterprises and equal earnings will creates the new quality of live for every citizen of such country.

The revard for tallented people will be social recognition and modest financial rewards. This is my dream for modern Poland.

Zadania dla klasy średniej każdego społeczeństwa

Najważniejszym zadaniem klasy średniej jest wspieranie rozwoju ojczyzny. Utalentowani ludzie z klasy średniej powinni tworzyć nowe miejsca pracy dla mniej utalentowanych osób. Kraj ojczysty powinien stwarzać utalentowanym ludziom warunki do rozwoju przedsiębiorczości przy pomocy finansowych, logistycznych, naukowych instytucji wspierających. Zasada non profit wszystkich przedsiębiorstw i równe zarobki stworzy nową jakość życia dla każdego obywatela takiego kraju. Nagrodą dla utalentowanych ludzi będzie uznanie społeczne i skromne nagrody finansowe. To moje marzenie o nowoczesnej Polsce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *