POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

Human society consists of women fighting for the living for their offspring and men fighting for the power that gives them access to sex. The contemporary social situation consists in dividing the world into zones of a free market economy dominated by women and into zones of state ownership and the economy dominated by men. This division occurs due to the existence of property inheritance mechanisms that ensure an advantage for women in a free market economy. There is no inheritance in the state economy because everything is owned by the state, which gives males an advantage. Women commonly poison men to obtain their property, and this will continue to be the case until the mechanisms of inheritance of property change. In previous articles published on the Internet, I have described my method for solving this problem. I proposed mediation between women and men- establishing global trade and service joint-stock company POL-CAT, whose no one will inherit and no one will take over.

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of POL-CAT S.A. developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s future employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying together with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami

 Społeczeństwo ludzkie składa się z kobiet walczących o komfort życia dla swojego potomstwa i mężczyzn walczących o władzę, która daje im dostęp do seksu. Współczesna sytuacja polityczno-społeczna polega na podziale świata na strefy gospodarki wolnorynkowej zdominowanej przez kobiety oraz strefy własności państwowej i gospodarki zdominowanej przez mężczyzn. Podział ten następuje ze względu na istnienie mechanizmów dziedziczenia własności, które zapewniają kobietom przewagę w gospodarce wolnorynkowej. W gospodarce państwowej nie ma dziedziczenia, bo wszystko jest własnością państwa, co daje przewagę mężczyznom. Kobiety często trują mężczyzn, aby uzyskać ich własność i tak będzie, dopóki nie zmienią się mechanizmy dziedziczenia własności. W poprzednich artykułach publikowanych w Internecie opisałem moją metodę rozwiązania tego problemu. Zaproponowałam mediację między kobietami i mężczyznami – założenie globalnej handlowo-usługowej spółki akcyjnej POL-CAT, której nikt nie odziedziczy i nikt nie przejmie. POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami Globalna firma handlowo-usługowa POL-CAT S.A. pod moim kierownictwem będzie pośrednikiem między światem kobiet Zachodu a światem mężczyzn Wschodu. Obowiązujący w POL-CAT S.A. parytet płci, czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli mi odgrywać decydującą rolę w rozwiązywaniu sporów między płciami, które powstaną w toku prowadzenia działalności. Jestem mężczyzną, ale w trakcie życia poznałem problemy mężczyzn i kobiet, a ochota na seks we mnie wymarła. Pragnienie seksu utrudnia mężczyźnie zaprzyjaźnienie się z kobietą. Wiem, że trudno o kompromis interesów, ale moją doradczynią jest moja życiowa partnerka Maria Góralska z Zawilińskich, bardzo mądra, doświadczona i wykształcona kobieta, która mi ufa. Dzięki wypracowanym przeze mnie w ciągu 20 lat badań zasadom spółki akcyjnej POL-CAT oraz mądrości życiowej przyszłych pracowników firmy wypracujemy kompromis między walczącymi płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem na świecie. To ewolucyjne rozwiązanie, o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wdrożyć. Jestem więc dyplomatą, który próbuje wspólnie z wami rozwiązać drażliwy spór o światowe przywództwo.

Warszawa, 30 września 2022 godz. 17:40 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *