How to govern the country??

JustPaste.it

More government or less government? Right wing or Left wing ???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 18m · edited: 9m Public

More government or less government? Right wing or Left wing ???

Interesting news and articles from the USA from John Droz-link:

Ciekawe wiadomości i artykuły z USA od Johna Droza-link:

https://election-integrity.info/Newsletter/2022/Media_Balance_Newsletter-11-21-22.pdf

An interesting article about the ideological confusion in American politics.

Ciekawy artykuł o zamieszaniu ideologicznym w polityce amerykańskiej.

The “myth of left and right”

https://www.readtangle.com/the-myth-of-left-and-right/

will write my comment later.

In order to choose to defend personal freedom, you need to choose modern anarchism that will defend freedom and allow you to be an individualist working for yourself and the local community supported by the POL-CAT joint-stock company – business and science center.

Póżniej napiszę mój komentarz.

In order to choose to defend personal freedom, you need to choose modern anarchism that will defend freedom and allow you to be an individualist working for yourself and the local community supported by the POL-CAT SA business and science center.

Aby wybrać obronę osobistej wolności trzeba wybrać nowoczesny anarchizm, który obroni wolność i pozwoli być indywidualistą pracujacym dla siebie i społeczności lokalnej wspieranej przez centrum biznesowo-naukowe POL-CAT SA.

How to govern the country???

People strive for a higher standard of living. Previously was that basking in the luxory authorities of the country, were deciding how to achieve this comfort of life.  There is not to be like that.Thanks to democracy in modern societies, we see a multitude of life attitudes possible thanks to personal freedom and the observance of human rights. This is happening at a time when there is political duality in the circles of power that decides what is best for us. Whether one option or the other wins is basically irrelevant. There are so many human attitudes that it is impossible to please everyone so that they feel comfortable in society. It is necessary to build local communities within societies that agree on world views and support each of these communities in their development so that they do not feel discriminated against. I want to establish a business and science community (POL-CAT joint-stock company) for the modest people who want to support and safe local communities on their way to full freedom in shaping their lives and their comfort, so that the future reality is in line with our expectations. Will someone join me???

Warsaw, November 22,  2022, 15:37    Bogdan Jacek Góralski

Jak rzadzić krajem?

Ludzie dążą do wyższego standardu życia. Wcześniej było tak, że pławiąc się w luksusie władze kraju, decydowały jak osiągnąć ten komfort życia. Tak być nie może. Dzięki demokracji we współczesnych społeczeństwach widzimy wielość postaw życiowych możliwych dzięki wolności osobistej i przestrzeganiu praw człowieka. Dzieje się to w czasie, gdy w kręgach władzy istnieje dwoistość polityczna, która decyduje o tym, co jest dla nas najlepsze. To, czy jedna opcja wygrywa, czy druga, jest w zasadzie nieistotne. Ludzkich postaw jest tak wiele, że nie sposób zadowolić wszystkich, aby czuli się dobrze w społeczeństwie. Konieczne jest budowanie społeczności lokalnych w społeczeństwach zgodnych światopoglądowo i wspieranie każdej z tych społeczności w ich rozwoju, aby nie czuły się dyskryminowane. Chcę założyć społeczność biznesowo-naukową (Spółka akcyjna POL-CAT) dla skromnych ludzi, którzy chcą wspierać i chronić lokalne społeczności na drodze do pełnej swobody w kształtowaniu swojego życia i komfortu, tak aby przyszła rzeczywistość była zgodna z naszymi oczekiwaniami. Czy ktoś do mnie dołączy???

Warszawa, dnia 22 Listopada 2022 roku, 13:13    Bogdan Jacek Góralski 19 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

22 visits · 5 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *