Sources of Russophobia

 Add Account

Sources of Russophobia

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19m · edited: 12mPublic  Edit

Thie control of the displaced aggression and inducing the feeling of being threatened by an external enemy protects the lying elites against the internal revolution, which is undoubtedly will come soon.

Sources of Russophobia

Fear of punishment for overt aggression or unavailability of a source of frustration are moderators that inhibit aggression. Such intermediary variables may also explain the often observed phenomenon of “displaced” aggression – from a source of frustration to a more accessible or less fearful target. (Krahe 2005:38).

The difficulties of life in Poland, resulting from the lack of knowledge among the lying elites who are unable to prevent it, cause increasing social aggression. Due to ignorance about the mechanisms of democracy and propaganda, contemporary Polish society is unable to free itself from the elites imposed by the interests of foreign countries. As dissatisfaction with life’s difficulties continues, so does the aggression that the current Polish elites skillfully direct with the help of their power over the publishers nd media. Because the Polish lying elites are practically irremovable, there is a phenomenon of aggression displaced to the target suggested by the propaganda  controlled by the lying elite’s. This target of displaced aggression is Russia and the Russians. It also results from historical and cultural events. After all, Russia led the partitions and then imposed it on Poland communist system. Polish lying elites have questioned the undoubted achievements of the communist system in the country’s infrastructural development. In addition, in Russian society male dominate, and in Poland Polish women are in power now and have dominating positions. Wee need Polish males that  rulling the Poland. We need modern feudal system in Poland. Besides, the Russians now arouse less fear because we are defended by NATO and the USA. All this causes a lack of respect among Poles for Russia and Russians, but in the end  we should admire them. After all, they created and they are defending the largest country on Earth in terms of area, and this is admirable. The Russian policy and mentality of the Russian people probably stem from the existence of a huge state and the need to defend it. This is why the Russian economy is dominated by the arms sector and why Russians cultivate military traditions.

The world’s lying elites steer the displaced aggression of their societies by sustaining international conflicts that distract attention from the systemic difficulties of free market economies.

It is the control of displaced aggression directed at foreign targets and inducing the feeling of being threatened by an external enemy that protects them against an internal revolution. Within Western countries last a systematic concentration of ownership in the hands of a small group of people. This limits free competition that kills human entrepreneurship, which is the engine of economic and cultural progress. In order to prevent this, the principle of inheritance of property by the society from which the entrepreneurial individual arose must be introduced. This will prevent the accumulation of ownership concentration and will energize youth enterpreners and the global economy. This principle of inheritance by the local community was characteristic of the Slavic nations that cultivated it, and now it needs to be disseminated in the world. The principle of inheritance of property by the local community will change the world. Let us introduce this, and then new progressive elites will arise all over the world and the longed-for peace will prevail.

Jakuszowice, on August 11, 2014, Bogdan Góralski

Literature:

Krahé, Barbara (2005), Aggression, Translated by Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.21 visits · 20 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Źródła rusofobii

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 sie 2014

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

Źródła rusofobii

. Strach przed karą za jawną agresję lub niedostępność źródła frustracji są moderatorami hamującymi agresję. Takie zmienne pośredniczące mogą również wyjaśniać obserwowane często zjawisko agresji ” przemieszczonej ”- ze źródła frustracji na cel bardziej dostępny lub budzący mniejszy lęk. (Krahé 2005:38).

Trudności życia w Polsce, wynikające z braku wiedzy u elit nie potrafiących temu zapobiec, powodują narastającą agresję społeczną. Z uwagi na niewiedzę  o mechanizmach demokracji i propagandy, społeczeństwo Polski współczesnej nie potrafi uwolnić się od narzuconych  interesami obcych państw elit. Ponieważ niezadowolenie z trudności życiowych trwa, trwa również agresja, którą obecne polskie elity umiejętnie kierują przez władzę nad publikatorami. Ponieważ elity polskie są praktycznie nieusuwalne, występuje zjawisko agresji przemieszczonej na cel podpowiedziany przez publikatory sterowane przez łże elity. Tym celem agresji przemieszczonej jest Rosja i Rosjanie. Wynika to też z zaszłości historycznych i kulturowych. Rosja kierowała przecież zaborami a potem narzuciła Polsce

system komunistyczny. Łże elity polskie zakwestionowały niewątpliwe osiągnięcia ustroju komunistycznego w rozwoju infrastrukturalnym kraju. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim dominują mężczyźni a w polskim kobiety są równoprawne. Rosjanie poza tym budzą obecnie mniejszy lęk bowiem broni nas NATO i USA. Wszystko to powoduje brak szacunku u Polaków do Rosji i Rosjan a przecież powinniśmy ich podziwiać. Stworzyli  i obronili przecież największe obszarowo państwo na Ziemi i jest to godne podziwu. Rosyjska polityka i mentalność narodu rosyjskiego prawdopodobnie wynika z faktu istnienia ogromnego państwa  i z konieczności jego obrony. To dlatego w gospodarce Rosji dominuje sektor zbrojeniowy a Rosjanie kultywują tradycje wojskowe.

Światowe łże elity sterują agresją przemieszczoną swoich społeczeństw podtrzymując konflikty międzynarodowe, które odwracają uwagę od systemowych trudności wolnorynkowych gospodarek.

To sterowanie agresją przemieszczoną skierowaną na cele zagraniczne  i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza ich przed wewnętrzną rewolucją. Wewnątrz ich krajów następuje  systematyczna koncentracja własności w rękach małej grupy ludzi. Ogranicza to wolną konkurencję zabijającą ludzką przedsiębiorczość będącą motorem postępu gospodarczego i kulturowego. Żeby temu zapobiec trzeba wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez społeczeństwo z którego wyrosła przedsiębiorcza jednostka. Zapobiegnie to narastaniu koncentracji własności i zdynamizuje młodzież do działania oraz światową gospodarkę. Taka zasada dziedziczenia przez lokalną społeczność była charakterystyczna dla kultywujących ją  narodów słowiańskich i teraz trzeba ją upowszechnić na świecie. Zasada dziedziczenia własności przez lokalną społeczność  odmieni świat. Wprowadźmy ją a powstaną wtedy na całym świecie nowe postępowe elity i zapanuje upragniony pokój.

Jakuszowice, dnia 11 08 2014 rok                                                                   Bogdan Góralski

Literatura:

Krahé Barbara (2005), Agresja, Przekład Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *