HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish elite contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews had to PAY the money to the Christian torturers to avoid persecution , and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who would not be able to earn the money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business incapacitated Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Today, Jews control the money of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches today are money-making machines used by the Jewish mafias. How to get out of this vicious circle that makes Jews amass the wealth that is their persecution-inducing curse. Communism was a failed attempt to get out of this vicious circle, but my law of the third way between capitalism and communism is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The only question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

CZY HISTORIA CZEGOŚ ŻYDÓW NAUCZYŁA?

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa, co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzna nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Kościoły chrześcijańskie obecnie to maszynki do zarabiania pieniędzy wykorzystywanych przez żydowskie mafie. Jak wyjść z tego zaklętego koła, która każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania. Komunizm był nieudaną próbą wyjścia z tego zaklętego koła, ale moje prawo trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem i komunizmem jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić ale w cywilizowany sposób akceptowany społecznie. To jest moje prawo, które ich uratuje, a ja wiem w jaki sposób można je wdrożyć w życie. Powstaje tylko pytanie, czy Żydzi dojrzeli do stosowania mojego prawa opartego na prawie Chrystusowym? CZY HISTORIA ICH CZEGOŚ NAUCZYŁA?

                                                                                                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12-13 lutego 2022 roku, godzina 19:21-2:07

Evolution among the Jews

In my previous work, I wrote about the extraordinary business resourcefulness of Jews that arose evolutionarily during the Jewish people’s diaspora during the last 2,000 years. Contributing to this evolution was a fundamental Jewish law stating that a man who does not earn money has no right to sex and life. This legal provision mobilizes Jews to be active in business because only having money gives access to sex and live. If a Jewish man has children and has lost the ability to earn money, he is killed according to Jewish law, it is not a crime, and his property is taken over by the family. And if he cannot be killed, he is forcibly sterilized in a psychiatric institution. I was told about this Jewish law by a desperate Warsaw Orthodox Jew, a bachelor who, he told me, was satisfying his sex drive with prostitutes.

He thus escaped from having children and the death threats from a greedy wife and family. So the mysteries of the Rainbow Movement are easy to explain once you know it all – this threat from women and families drives Jewish men into homosexuality. Homosexual men free from families have sex without the danger of Jewish law. The phenomenon of a male Jewish mafia of men who support each other in this insane Jewish world is explainable under the assumption that there is a ruthless female mafia.

The Jewish custom of circumcision stemmed from the fact that a circumcised man was capable of a longer sexual act and of satisfying a woman. The Holocaust resulted in the abandonment of circumcision and the sexual handicap of Jewish men, who were unable, without being circumcised, to engage in prolonged sexual acts with women. This is why they escaped into homosexual relationships that ensured them a safe life free from the threat of women. Communism promoted by the Jews was supposed to be an escape from doing business, and therefore it lost to capitalism based on free enterprise. How in such a world governed by wolf Jewish laws to talk about love between a woman and a man? My appeal for human rights in our civilization is described in work “The Third Way between capitalism and communism” available on the Internet, including on Google Play. This work was created thanks to my comprehensive knowledge about the functioning of our world and the desire to improve it.

Warsaw, May 22, 2021, 6:10 am                                                          Bogdan Góralski

Ewolucja wśród Żydów

W mojej poprzedniej pracy pisałem o niezwykłej zaradności biznesowej wśród Żydów. Powstała ona ewolucyjnie w czasie diaspory narodu żydowskiego podczas ostatnich 2000 lat. Do tej ewolucji przyczyniło się bezwzględne żydowskie prawo stanowiące, że mężczyzna który nie zarabia pieniędzy dla rodziny nie ma prawa do seksu i życia. Ten przepis prawny mobilizuje Żydów do aktywnej działalności biznesowej bo tylko posiadanie pieniędzy daje dostęp do seksu i prawo do życia. Jeżeli mężczyzna żydowski ma dzieci i utracił zdolność zarabiania pieniędzy to jest zabijany i według żydowskiego prawa nie jest to zbrodnią, a jego majątek przejmuje rodzina. A jak nie można go zabić to jest przymusowo sterylizowany w zakładzie psychiatrycznym. O tym żydowskim prawie powiedział mi zdesperowany warszawski ortodoksyjny Żyd, kawaler, który, jak mi powiedział, zaspokajał popęd seksualny z prostytutkami.

Uciekał w ten sposób od posiadania dzieci i groźby śmierci ze strony chciwej żony i rodziny. Tak więc tajemnice tęczowego ruchu są łatwe do wytłumaczenia jak się to wszystko wie- to zagrożenie ze strony kobiet i rodzin wpędza żydowskich mężczyzn w homoseksualizm. Homoseksualni mężczyźni wolni od rodzin uprawiają seks bez zagrożenia ze strony żydowskiego prawa. Zjawisko męskiej żydowskiej mafii mężczyzn, którzy się wzajemnie wspierają w tym obłąkanym żydowskim świecie jest wytłumaczalne przy założeniu, że istnieje bezwzględna kobieca mafia.

Żydowski obyczaj obrzezania brał się z faktu, że obrzezany mężczyzna jest zdolny do dłuższego aktu seksualnego i do zaspokojenia kobiety. Holokaust spowodował rezygnację z obrzezania i upośledzenie seksualne żydowskich mężczyzn, niezdolnych już bez obrzezania, do długotrwałych aktów seksualnych z kobietami. To dlatego też uciekali oni w związki homoseksualne zapewniające im bezpieczne życie wolne od zagrożenia ze strony kobiet. Komunizm lansowany przez Żydów miał być ucieczką od uprawiania biznesu i dlatego przegrał z kapitalizmem opartym na biznesie i wolnej przedsiębiorczości. I jak tu w takim świecie w którym rządzą wilcze żydowskie prawa mówić o miłości między kobietą a mężczyzną. Mój apel o ludzkie prawa w naszej cywilizacji jest opisany w pracy „The Third Way between capitalism and communism” dostępnej w Internecie min. na Google Play. Praca ta powstała dzięki mojej kompleksowej wiedzy o funkcjonowaniu naszego świata i chęci jego udoskonalenia.

The causes of the Holocaust

The greed for money, the rush for business and domination enforced by Jewish law was direct to the Holocaust as I describe below. Jewish law was the result of the 2000 years of persecution of Jews. German Jews gained access to American capital from the Dawes plan, which resulted in their quick enrichment during the rule of the Weimar Republic. The envy of the (poor after the war) Native Germans seeing German Jews getting rich quickly resulted in the adoption of Adolf Hitler’s political plan and the electoral victory of the Nazis from the NSDAP party. One of the demands of the NSDAP was to liquidate the economic hegemony of German Jews and cause them to emigrate. Unfortunately, the world did not want to take emigrating German Jews, which later turned into a Nazi policy leading to the Holocaust.

Przyczyny Holokaustu

Chciwość pieniędzy, pęd do biznesu i dominacji wymuszony przez żydowskie prawo był bezpośrednią Holokaustu co opisuję poniżej. Żydowskie prawo jest efektem 2000 lat prześladowań Żydów. Żydzi niemieccy uzyskali dostęp do amerykańskich kapitałów z planu Dawesa co spowodowało ich szybkie wzbogacenie się w czasie rządów Republiki Weimarskiej. Zawiść (ubogich po wojnie) rdzennych Niemców widzących szybko bogacących się niemieckich Żydów spowodował przyjęcie planu politycznego Adolfa Hitlera i zwycięstwo wyborcze nazistów z partii NSDAP. Jednym z postulatów NSDAP było zlikwidowanie gospodarczej hegemoni niemieckich Żydów i spowodowanie ich emigracji. Niestety świat nie chciał przyjąć emigrujących niemieckich Żydów, co przerodziło się później w nazistowską politykę prowadzącą do Holokaustu.

The causes of II World War

We are witnessing a growing war between the world of women leading the US and the world of men ruling Russia, China, and Europe. This ruthless war is ruining our world and must be stopped as soon as possible. It is very possible that with the help of the virtual world above us, I will be able to finish it. The European wars described below were caused by the struggle of the sexes to rule the world, but we cannot allow another war. Let us read below about the secrets of the history of mankind described in my publications on Google Books.

Jewish solidarity knows no bounds

A leading large-scale financier associated with the railroad, American Jewish citizen Jacob Henry Schiff (1847-1920) of the Kuhn, Loeb and Company investment house granted bank guarantees thanks to which Japan obtained loans from various institutions on very favorable terms in the amount of $ 200 million to wage war with Russia. Neither the Rothschild bank nor Jacob.H.Schiff supported Russia (Joanna M. Guzik, Japan’s Attitude to the Jewish Question in 1932-1945, Google Books).

It is necessary to mention here the enormous international solidarity of Jews, which for the first time showed aid for Russian Jews in the fight against tsarism. Thanks to the help of American Jews, Japan obtained loans for the war with Tsarist Russia, and Russia did not obtain any loans. The tsarist regime failed in the war with Japan and this was precisely the goal of the Jews seeking to weaken the tsarist rule. The solidarity of American Jews with German Jews resulted in the Dawes Plan and the redirection of American capital to German Jews in the Weimar Republic. The likely goal of the Americans was to stop the communist revolt promoted in the Weimar Republic and to stop the expansion of Bolshevism into Western Europe. As I know from my work The Russian Revolution and Climate, the Jewish community saw communism as an opportunity to stop anti-Semitism, and in order to stop the influence of communism among German Jews, the Americans gave them money at their disposal. In the feudal German empire, the German Jews were of little importance, but putting at their disposal the money from the Dawes Plan gave them great economic power. The quick enrichment of German Jews resulted in the anti-Semitism of impoverished Germans in the Weimar Republic, which was ruined by war reparations. It must be said here that the tremendous solidarity of the Jews (their tribal ethical ties) resulted from their life in a hostile and cruel Christian environment, which was induced to persecute Jews by the Gospels of the Holy Scriptures presenting the untrue story of the life of Jesus Christ.

Jews have experienced during the Exodus by suffering in the history of the last 2,000 years have become people evolutionarily better adapted to life than other nations, and due to their resourcefulness and prudence, and knowledge of the world, they make better use of capital than other nations, and they support each other. To whom, then, were American Jews to donate capital for the development of the humanitarian project of the Weimar Republic, if not German Jews? But ignorance of the rules of the historical mechanism was common among Jews, therefore their reform efforts ended in the Holocaust. One has to learn a lesson from history not to repeat mistakes such as promoting American policy in Poland. For Europe to be peaceful, Poland should follow its own path and pursue a policy of ideological and economic compromise, the assumptions of which I have described in the works available on Google Books entitled: Historia naturalna i zmiany klimatu, More science, ethics, culture for the modern and future world “and” The Third Way between capitalism and communism “.

Jakuszowice, 8 czerwca 2021, godzina 4:49           Bogdan Góralski

Elity przyszłej rewolucji

Pozostało niewiele czasu do światowej rewolucji. Wystarcza go jednak do przeprowadzenia szybkich zmian w kształcie świata aby jej zapobiec. Co zrobią obecne elity aby przeżyć nadchodzącą rewolucję?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5 kwi 2013Public  Edit

Pozostało niewiele czasu do światowej rewolucji.Wystarcza go jednak do przeprowadzenia szybkich zmian w kształcie świata aby jej zapobiec. Co zrobią obecne elity aby ją przeżyć ?

Elity przyszłej rewolucji

W rewolucji, oprócz zdesperowanych mas, biorą udział elity rewolucyjne. Należą do nich ludzie, którym poprzedni system polityczny nie dawał prawa głosu i uniemożliwiał ich nobilitację. Podczas rewolucji francuskiej doszły do głosu elity burżuazyjne, niedoceniane w poprzednim systemie premiującym szlachetnie urodzonych. W zbuntowanej burżuazji prawdopodobnie niemały udział stanowili przedstawiciele prześladowanych protestantów i żydów będący prawdopodobnie elitą z elit rewolucyjnych. Obawiali się oni bankructwa monarchii i wprowadzili przemocą nowy porządek zgodny z ich rzeczywistą siłą polityczną wynikającą ze znacznej liczebności i bogactwa. Wprowadzenie nowego porządku było możliwe dzięki ludowej rewolucji wynikającej z protestów przeciwko pogarszającym się gwałtownie warunkom życia spowodowanym kryzysem klimatyczno-gospodarczym.Burżuazyjne elity wykorzystały tę powszechną rewoltę do obalenia monarchii i wyniszczenia poprzednich elit związanych z monarchicznym i katolickim państwem. W podłożu przyczyn  konfliktu widzimy zatem antagonizmy religijne, światopoglądowe i głodujące masy. Protestanci i żydzi zyskali dzięki rewolucji równe prawa w społeczeństwie francuskim.

Rewolucja rosyjska, będąca pochodną rewolucji francuskiej, w której konflikt przebiegał pod koniec  na linii prawosławie-judaizm. Żydzi znali przebieg rewolucji francuskiej i wyczekiwali korzystnego biegu wydarzeń aby obalić prześladujący ich carat. Protesty głodowe chłopstwa i mieszczaństwa rosyjskiego wynikające z kryzysu klimatycznego oraz wywołanej przez europejskie elity arystokratyczne wojny światowej doprowadziły do przejęcia władzy rewolucyjnej przez zdesperowanych Żydów pragnących równouprawnienia i poprawy swego losu. Powstało państwo komunistyczne, które miało doprowadzić do powstania idealnego społeczeństwa bezklasowego według koncepcji Karola Marksa.

Miało nie być religii dzielącej narody i własności będącej źródłem rozwarstwienia klasowego.

Tak wiec widzimy znowu, że stosunek do religii prawosławia powodował antagonizm elit i mas.

Powstał konflikt pomiędzy świadomą celu elitą rewolucyjną i stłamszoną ideologicznie większością narodu. Naród chciał jak dotąd gromadzić własność i oddawać cześć Chrystusowi a elita systemu na to nie pozwalała bo podważało to jego podstawy. Sprzeczność ta była jedną z przyczyn rewolucji Solidarności w Polsce, która ponownie doprowadziła do ogromnego rozwarstwienia społecznego względem bogactwa materialnego i przywróciła wpływy Kościoła Katolickiego. Widzimy więc, że w tle wszelkich konfliktów społecznych przewija się problem stosunku do religii, który dzieli ludzi. Wydaje się celowe działanie w kierunku ujednolicenia postaw religijnych w ramach chrześcijaństwa a następnie działanie w kierunku dialogu z innymi religiami by wypracować porozumienie, które przyniesie spokój na tym konfliktowym polu. Pole to jest pretekstem do artykułowania agresji pojawiającej się wśród ludzi wyłącznie z powodu pogorszenia się warunków życia spowodowanego rosnącymi cenami żywności. Chrystus to rozumiał i dlatego pozostawił nam  przesłanie aby dzielić się chlebem na jego pamiątkę. Jest to najbardziej humanitarny apel  jaki wystosowano do nas w dziejach. Ludzie głodni są skłonni do wszelkich bezeceństw aby zaspokoić swoje potrzeby. W rewolucji wycinają aktualne elity obwiniając je za kryzys i nic im w tym nie przeszkodzi. Dlatego słowa Jezusa Chrystusa o dzieleniu się chlebem powinny stać się jedyną religią elit światowych jeżeli chcą one pozostać przy życiu gdy wybuchnie rewolucja. Jedyną polityką elit powinno być przyjęcie rozwiązań prowadzących do  zwiększenia światowej produkcji żywności, aby było się czym dzielić gdy przyjdzie kryzys klimatyczny i drożyzna żywności. Jest to jedyna droga prowadząca do pokoju światowego zapewniająca rozwój naszej cywilizacji. Musi powstać nowa elita uznająca ponadczasową wymowę nauk Chrystusa i stosująca je w praktyce. Elita ta poprowadzi społeczność światową w kierunku nowej rewolucji, która wtedy  odbędzie się tylko na polu duchowości i kultury.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 roku             Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, 22 maja 2021 roku, godzina 6:10                                        Bogdan Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

 Add Account

Historia Żydów by Bogdan Góralski

jest tylko jedna droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego prawo są jedyną alternatywą dla świata.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 mar 2015

jest tylko jedna droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Historia Żydów by Bogdan Góralski

Piszę w piątkowy poranek, jest 1:45, aby dokonać mojego życiowego rozrachunku z żydostwem. Jego losy splotły się z historią naszej cywilizacji i stanowią przykład niezwykłej ludzkiej determinacji. U jej podstaw leży doktryna narodu wybranego przez jedynego Boga, który został stworzony na boskie podobieństwo. Tymczasem naród ten przybierał cechy różnych nacji, bowiem córy żydowskie dawały dzieci swoim licznym wybitnym prześladowcom aby uniknąć upokorzeń losu wygnańca. Było to tajną bronią żydowskich przywódców za pomocą której realizowano politykę utrzymania się przy życiu i władzy. Tak kształtował się genetycznie naród żydowski, który obecnie zawiera wybitne cechy wielu narodów.

Wygnanie Izraelitów z ojczyzny rozpoczęło się podczas panowania Rzymian i zaczęło się od żydowskich powstań sygnalizujących światowe ocieplenie klimatu i brak opadów deszczu w Północnej Afryce. Pogorszenie warunków klimatycznych trwające nieprzerwanie kilka wieków upośledziło rolnictwo i gospodarkę Izraela i spowodowało migracje narodu żydowskiego do Europy i na cały świat. Łączyło się to z koniecznością wielowiekowej wędrówki w celu osiągnięcia upragnionego spokoju we wrogim min. chrześcijańskim otoczeniu, które rozrastało się szybko na całym świecie. Potrzeba jest matką wynalazków więc żydowscy przywódcy szybko odkryli sposób uniknięcia prześladowań i ugruntowania swojej władzy w żydowskim społeczeństwie. Ewolucja prawa żydowskiego, tworzonego przez rabinów, dawała władzę kobietom nad mężczyznami, prawdopodobnie w celu biologicznego zachowania narodu w warunkach diaspory. Władza ta polegała na truciu niezaradnych mężczyzn żydowskich nie potrafiących zarabiać pieniędzy na utrzymanie rodzin. Pieniądze te były często potrzebne na wymuszany przez chrześcijan okup dla uniknięcia prześladowań i pogromów, których stale doznawali Żydzi od czasów diaspory.

Rabini dzięki kobietom sprawowali władzę nad żydowskim społeczeństwem zorganizowanym w rozproszone gminy w których obowiązywała solidarność dla obrony przed chrześcijańskim głównie wrogiem. Zaradność zagrożonych śmiercią z ręki kobiet mężczyzn powodowała ich solidarność wewnątrz narodu żydowskiego, która doprowadziła do powstania męskiej żydowskiej mafii w celu wyeliminowania chrześcijańskiej konkurencji utrudniającej przeżycie. W ciągu diaspory w Europie Żydzi osiągnęli znaczne wpływy w chrześcijańskim świecie z uwagi na symbiozę z chrześcijanami. Żydowskie gminy brały pożyczki od Kościoła katolickiego i za pomocą swoich członków pomnażały żydowskie pieniądze wykorzystując chrześcijański kapitał. Prawdopodobnie było to powszechne w całej Europie skąd rozprzestrzeniło się na cały świat.

Diaspora w Europie trwała, prześladowani z uwagi na swoje bogactwo Żydzi migrowali ku wschodowi Europy i znaleźli w dawnej Polsce spokojną przystań dla zachowania swoich tradycji i zwyczajów. W krótkim czasie wkomponowali się w strukturę społeczną Polski i zapełnili ją przyjmując głównie rolę mieszczan i bardzo rozwijając się liczebnie.

Tymczasem Mała Epoka Lodowa trwająca od 1350 roku upośledzała rolnictwo i powodowała w Europie społeczne rozruchy z uwagi na postępującą drożyznę żywności i związany z nią kryzys gospodarczy. Trudne warunki bytowe doprowadziły najpierw do rewolucji angielskiej a potem francuskiej co zakończyło się upadkiem feudalnych rządów w Francji. Żydzi prawdopodobnie wzięli aktywny udział w rewolucji i zniesieniu katolickiego porządku w Francji, bowiem w efekcie rewolucji przyznano im we Francji równouprawnienie. Prawdopodobnie rewolucyjne żydowskie doświadczenia wykorzystano potem w rewolucji rosyjskiej będącej dziełem rosyjskiej mafii wspomaganej przez cały żydowski świat.

Solidarność żydowskich mężczyzn przyjmująca kształt przestępczej bezwzględnej mafii doprowadziła do opanowania przez Żydów w Europie prawie całego handlu hurtowego, bankowości i przemysłu. Było to solą w oku dominującej liczebnie i upośledzonej w ten sposób chrześcijańskiej klasy przedsiębiorców. Konflikty społeczne i upadek feudalizmu w Europie przyspieszony przez pojawienie się konkurenta gospodarczego w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spowodował postępujący europejski kryzys gospodarczy, który doprowadził do I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Pojawienie się Hitlera i przyznanie mu społecznego poparcia było efektem powszechnej nienawiści do   Żydów, którzy opanowali prawie wszystkie strategiczne sfery niemieckiej gospodarki i zniszczyli, przez opracowane przez nich warunki pokoju wersalskiego, cesarstwo niemieckie. Cesarstwo niemieckie było głównym konkurentem gospodarczym dla anglosaskiej cywilizacji euroamerykańskiej w której Żydzi pełnili rolę finansowej elity.

 Od czasu wprowadzenia celibatu w Kościele katolickim mężczyźni żydowscy poszukiwali w nim schronienia przed zagrożeniem ze strony kobiet. Jest prawdopodobne, że obecnie pełnią w nim rolę ukrytej elity kierującej ogromnymi kościelnymi bogactwami. Powojenny kryzys gospodarczy, który powoli objął świat chrześcijańskich demokracji, spowodował wzrost postaw homoseksualnych w żydowskich elitach, którym coraz trudniej sprostać wymaganiom Żydówek. Homoseksualizm jest postawą obronną mężczyzn zagrożonych przez rosnące prawa kobiet i postępujący kryzys gospodarczy wywołany czynnikami strukturalnymi.

Związek Radziecki był dla żydowskiej światowej społeczności próbą ucieczki przed prześladowaniami chrześcijan, prześladowaniem mężczyzn przez żydowskie prawo, mizerią życia gospodarczego Europy utrudniającą realizowanie wielkich planów sprawiedliwego państwa, był niespełnioną nadzieją na pozbawione odwiecznych utrapień życie.

Upadek Związku Radzieckiego był szokiem dla żydowskiej męskiej społeczności bowiem wraz z nim nikła szansa na godne dla nich życie. To co się obecnie dzieje na świecie jest wypadkową żydowskich rozczarowań i walką poszczególnych ideologicznych żydowskich ośrodków o dominację w świecie. Tymczasem rosną nowe potęgi- azjatycka   i afrykańska, które walczą o swoje prawa dla niezależnego bytu. W   społecznościach tych demograficznych potęg Żydzi nie będą mogli pełnić roli ukrytej, tajemnej elity. Byt społeczeństw azjatyckich i afrykańskich może zostać ograniczony przez nadchodzący kryzys klimatyczny, który wywoła kolejną drożyznę żywności na świecie. Od tego wojenno-rewolucyjnego scenariusza upadku   żydowskiego świata jest tylko jedna   droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego   prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Zniknie wtedy żydowski konflikt z naszym i nadprzyrodzonym światem. Zapanuje pokój.

 Warszawa, dnia 6 marca 2015 roku, godzina 4:35                     Bogdan Góralskinauka750 visits · 1 online ShareVote: 2 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

 Add Account

Żydzi a rewolucja rosyjska. Reasons for the outbreak of the Russian Revolution

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 sty 2023Public  Edit

Żydzi a rewolucja rosyjska

Tragiczne losy Żydów skłoniły mnie do napisania tej historii. Moja obiektywna opowieść zmierza do uzdrowienia relacji pomiędzy tą wybitną społecznością a resztą ludzi. Pokój Wam. Rozdział ten jest częścią polskojęzycznej książki “Historia naturalna i zmiany klimatu” dostępnej w wolnym dostępie na Google Books -link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Historia_naturalna_i_zmiany_klimat?id=fRa_DwAAQBAJ . Tłumaczenie angielskie poniższego fragmentu książki znajdziesz w pracy “Revolution of Russia and the climate: Reasons for the outbreak of the Russian Revolution”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 10 lut 2013 · edited: 6 mar 2017

Tragiczne losy Żydów skłoniły mnie do napisania tej historii. Moja obiektywna opowieść zmierza do uzdrowienia relacji pomiędzy tą wybitną społecznością a resztą ludzi. Pokój Wam.


3.3. Żydzi a rewolucja rosyjska.
Elitą bolszewików byli rewolucjoniści pochodzący z narodu żydowskiego zamieszkującego Rosję. Również inne odłamy rewolucjonistów były kierowane przez Żydów. Żydzi rosyjscy w dążeniu do zdobycia władzy w Rosji byli popierani przez całą światową społeczność żydowską. Ciekawy jest proces prowadzący do przekształcenia ofiar trwających wieki prześladowań w przywódców rewolucji i katów ofiar rewolucji. Opisuję ten proces poniżej.
Diaspora żydowska w Rosji liczy obecnie 800000 ludzi ale wielu Żydów rosyjskich wyemigrowało do Izraela i do USA. Prawdopodobnie w Rosji carskiej Żydzi byli liczniejsi bo od wieków uciekali na wschód przed pogromami w zachodniej Europie
Populacja żydowska w 1864 roku, bez Polski, liczyła półtora miliona ludzi. Natomiast razem z Polską było ich: w1850 roku – 2 350 000, w 1880 roku – już 3 980 000. Od początkowej około milionowej grupy przy pierwszych rozbiorach Polski doszli do 5 175 000 przy spisie w 1897 roku . .
Żydzi rosyjscy mogli być też potomkami dawnego społeczeństwa państwa Chazarów. Tak czy inaczej tworzyli zgodnie ze swoją tradycją zwarte samorządne gminy będące ostoją dla swoich członków. Wieki trudów, wędrówek i bolesnych zmagań z losem uczyniły ich ludźmi przedsiębiorczymi, ale wrażliwymi społecznie. Cechowała ich niezwykła solidarność bowiem nauczyli się, że w zwartej grupie łatwiej przeżyć.
Żyd zawodowo niesprawny był skazany na całkowite upośledzenie. Walcząc o dorównanie lub nawet przewyższenie otaczającej ich chrześcijańskiej większości, Żydzi wytworzyli między sobą silną więź solidarności, prowadzącą w niektórych dziedzinach do powstania mafii zmierzających do wzajemnego wspierania się i eliminacji chrześcijan .
O Żydach na ogół nie pisze się w książkach historycznych toteż informacje o ich losach w carskiej Rosji zaczerpnąłem z artykułu „Strefa osiedlenia – ojczyzna środkowoeuropejskiego antysemityzmu” autorstwa Anny Pawlikowskiej –link: http://www.znak.org.pl/?page1=sylwa&subpage1=sylwa00&infopassid1=758&scrt1=sn ,który ukazał się na łamach biuletynu internetowego Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie -link do strony Forum http://www.znak.org.pl/ . Cytuję:
Do strefy osiedlenia weszły tworzone po kolejnych rozbiorach Polski zachodnie gubernie rosyjskie, a także gubernie położone nad Morzem Czarnym. Ukaz oznaczał de facto wysiedlenie Żydów z Rosji. Zasady dotyczące osiedlania się Żydów w Rosji i w dozwolonej dla nich strefie były na mocy owego ukazu niesłychanie surowe i restrykcyjne. Zakazano im zamieszkiwania na wsi (prowadzili tam produkcję alkoholu i wyszynk czyli rozpijali chłopów-przypisek autora) i nabywania ziemi, zakaz obejmował też większe miasta. Spowodowało to ogromne przeludnienie w małych miasteczkach, pociągające za sobą brak pracy, nędzę mieszkańców i gwałtowne narastanie antagonizmów narodowościowych. Dziennikarz „Gazety Łódzkiej” zauważa wprawdzie w 1915 r., że „ustawy jednak rosyjskie są podobne do słynnych mostków, które podróżni muszą po obu stronach objeżdżać. Omijanie prawa jest taką samą specyficznie. rosyjską instytucją, jak »samodzierżawie”, „obszczina” i „knut”. Jednak aby ominąć prawo trzeba było dysponować jakimiś przeliczalnymi „argumentami”, co oznacza, że ogromnej masy Żydów nie było stać na to, aby zdobyć konieczne zezwolenia. Pewne rozluźnienie restrykcyjnych zasad dopuścił w 1810 car Aleksander I. Wielu bogatych żydowskich kupców i wojskowych znalazło się wówczas w Petersburgu czy w Moskwie. Ubożsi zasiedlali coraz liczniej wsie, w których można było rozwijać handel. Coraz bardziej przez palce patrzono też na narastającą liczbę żydowskich studentów na rosyjskich uczelniach. W końcu jednak rosyjskie władze edukacyjne znalazły oryginalne rozwiązanie: minister Oświaty Tołstoj wprowadził kwoty, znane potem jako „numerus clausus” – do gimnazjów nie wolno było przyjmować więcej niż 3 do 6 procent uczniów żydowskich. Nawet jednak ten niewielki napływ Żydów wywołał w rdzennej Rosji silny odruch antysemicki. W roku 1882, podczas wielkiej fali pogromów, car Aleksander III zaostrzył rygory strefy osiedlenia. Podpisane przez niego „Ustawy majowe” zabraniały Żydom osiedlania się na wsiach i w miasteczkach poniżej 1000 mieszkańców. Zakazano też Żydom pełnienia zawodu adwokata. W ramach realizacji carskiego prawa wypędzono ludność żydowską z Sankt Petersburga i Moskwy do strefy osiedlenia. Kolejna fala pogromów miała miejsce w latach 1903-1906. Odpowiedzialność za nie spada na władze Rosji, które inspirowały do nich ludność. Potężną i złowrogą rolę odegrał w trakcie pogromów Związek Ludu Rosyjskiego, osławiona Czarna Sotnia. Był to potężny cios dla żydowskich struktur gminnych, najczęściej pozbawianych wszelkich majętności i możliwości organizowania życia żydowskiego.
Jedynymi większymi grupami ludności opuszczającymi Rosję byli nie-Rosjanie z guberni zachodnich: na 3026000 carskich poddanych, którzy wyemigrowali w latach 1897-1916, ponad 70% stanowili Żydzi i Polacy .
Emigracja żydowska do USA była prawdopodobnie selektywna. Emigrowały prawdopodobnie rodziny żydowskie uznające dominację Talmudu ustnego a pozostawały rodziny poddane władzy Talmudu pisanego. Różnica między nimi polega na tym, że wtedy kiedy obowiązuje Talmud ustny i rodzina zabije nieudolnego biznesowo syna, męża, ojca to według tego żydowskiego prawa nie ma zbrodni. W Talmudzie pisanym przepis ten prawdopodobnie nie występuje. Te różnice w prawie opracowanym przez rabinów ukształtowały całą kulturę żydowską. Dowiedziałem się o tym od pewnego zdesperowanego ortodoksyjnego Żyda warszawskiego. Tak więc widzimy, że w społeczeństwie emigrujących do USA rodzin żydowskich dominowały rodziny stosujące Talmud ustny i ten fakt ukształtował kulturę biznesową Stanów Zjednoczonych, podczas gdy w Rosji sowieckiej pozostała społeczność żydowska stosująca bardziej ludzki, ukształtowany przez mężczyzn Talmud pisany. Późniejsza wrogość pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA wynikała z różnych taktyk społecznych, określonych prawem, stosowanych przez elity tych państw. Istnieją prawdopodobnie dwie światowe mafie żydowskie stosujące w praktyce wyznawane przez siebie prawa. Kapitał żydowski powstaję dzięki podatkowi 10% od obrotu płaconego przez członków gminy. Powoduje to zasadę popierania przez tę społeczność lokowania się Żydów na stanowiskach o wysokich dochodach zapewniających wysokie podatki. Wykorzystuje się wszelkie metody aby umieścić członków gmin żydowskich na stanowiskach w administracji państwowej, miejskiej i biznesowej- wszędzie tam gdzie dysponuje się pieniędzmi do wydania. Pieniądze te wtedy wydaje się w firmach władanych przez Żydów.

Na przykład w końcowej fazie rządów Edwarda Gierka w Polsce, w polskim przemyśle państwowym, wszystkie działy zaopatrzenia wielkich przedsiębiorstw zostały opanowane przez tzw. moczarowców- żydowską mafię męską. Mafia ta, po upadku PRL-u, popierała zakupy zaopatrzeniowe lokowane w „swoich” przedsiębiorstwach prowadzonych przez Żydów, którzy opanowali w ten sposób polski handel artykułami przemysłowymi.
Trudno się zatem dziwić, że Żydzi odegrali w ruchu rewolucyjnym tak dużą i znaczącą rolę. Nawet Witte po pogromie żydowskim w Kiszyniowie w 1903r. był zmuszony przyznać, że skoro Żydzi „ stanowią 50% członków partii rewolucyjnych”, to jest to” winą naszego rządu. Żydzi są zbyt mocno represjonowani” . Car uważał, że 90% Żydów to rewolucjoniści i że pogromy są zasłużone .
W przedrewolucyjnej Rosji miał miejsce ogromny, pięciokrotny w ciągu 100 lat wzrost żydowskiej populacji, a jednocześnie:
największa z Aleksandrowskich reform, dziejowo najbardziej istotna, punkt zwrotny w rosyjskiej historii-wyzwolenie chłopów, zniesienie prawa pańszczyźnianego w 1861 roku-okazała się dla Żydów w Rosji nader niekorzystna, a dla wielu z nich nawet rujnująca. Powszechne zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w związku ze zlikwidowaniem zależności pańszczyźnianej chłopów […] znacznie pogorszyły w tym okresie przejściowym sytuację materialną szerokich mas żydowskich. Zmiana społeczna polegała na tym, że przestawała istnieć wielomilionowa, pozbawiona praw i możliwości przemieszczania się, klasa chłopstwa, a przez to relatywnie spadało znaczenie licznych swobód żydowskich. Natomiast zmiana ekonomiczna wyrażała się tak, […] że uwolniony z zależności chłop […] mniej potrzebował usług Żyda […], to znaczy nie musiał już przestrzegać surowego zakazu sprzedawania swoich produktów i kupowania towarów inaczej niż przez wyznaczonego pośrednika (w zachodnich guberniach prawie zawsze Żyda […]Poza tym obecnie właściciele ziemscy, straciwszy darmową pracę pańszczyźnianą, żeby nie zbankrutować, […]byli zmuszenie osobiście zająć się swoim gospodarstwem, w którym wcześniej ważna rola przypadała Żydom- dzierżawcom i pośrednikom w różnorodnych sprawach handlowo-przemysłowych. Odnotujmy, że wprowadzany w tych latach kredyt rolny wypierał Żyda […] jako organizatora finansowej podstawy ziemiańskiej egzystencji. Rozwój klienckich i kredytowych stowarzyszeń prowadził do wyzwolenia ludzi od tyranii lichwy co podcinało korzenie egzystencji żydowskich mas w Rosji i wywoływało ich niezadowolenie z rządów. Carat bezskutecznie wzywał Żydów do: osiedlania się na roli przydzielając im żyzne ziemie, do kształcenia się i asymilacji w społeczeństwie rosyjskim. Dopiero po wydaniu nowego regulaminu wojskowego w 1874 roku pozwalającego osobom wykształconym na ulgi w służbie wojskowej, nastąpił okres napływu Żydów do szkół powszechnych- średnich i wyższych po to, aby skrócić okres służby, ale także otrzymać stopnie oficerskie . W latach siedemdziesiątych XIX wieku ogromnie wzrósł na uniwersytetach odsetek uczących się (pochodzących z burżuazji i inteligencji) Żydów do 9%, a nawet do 31% w Odessie i 42% w Charkowie, co wywoływało niechęć w elitach rosyjskich. Masy żydowskie pozostały wierne chederom i jesziwom . Po skutecznym zamachu i śmierci Aleksandra II, w sześć tygodni później doszło do pogromów Żydów, jednocześnie na całym obszarze Rosji, co wyklucza raczej inspirację rządu rosyjskiego. Taka akcja byłaby bardzo trudna do zorganizowania w tak krótkim czasie. Żydów przeważnie rabowano.
Wiosną 1881 roku także Łoris-Mielnikow meldował Wladcy: U podstaw obecnych zamieszek leży głęboka nienawiść miejscowej ludności do zniewalających ją Żydów wywołana prowadzoną przez Żydów lichwą, dzierżawą majątków rolnych, masową sprzedażą alkoholu.
Jednakże obecne antyżydowskie rozruchy […] niezbicie dowodzą że, pomimo wszelkich starań władz, nienormalność stosunków pomiędzy żydowską a rodowitą ludnością tych miejscowości istnieje jak dawniej. Od czasów złagodzenia prawnych ograniczeń, wykorzystując warunki ekonomiczne, Żydzi wzięli w swe ręce nie tylko handel i przemysł, ale nabyli też znaczne własności ziemskie, ”przy czym, dzięki zwartości i solidarności, niemal wszyscy oni, z niewielkimi wyjątkami, skierowali swe wysiłki nie ku zwiększeniu sił wytwórczych państwa , lecz ku eksploatacji głównie najbiedniejszych warstw okolicznej ludności .
Porewolucyjne szacunki wskazują, że na wsiach żyła jedna trzecia żydowskiej populacji, w miasteczkach także trzecia cześć, 29% w średnich miastach a 5% w dużych. Restrykcje w ograniczeniu zaludnienia wsi pogarszały warunki bytowe dużej części Żydów. Spowodowało to emigrację.
Na początku 1883 Aleksander III zatwierdził powstanie najwyższej komisji do spraw praw Żydów w Rosji. Brali w niej udział wybitni przedstawiciele rosyjskiego i żydowskiego społeczeństwa. Efektem była konkluzja: istnieje tylko jedno wyjście i jedna droga- to droga wyzwoleńcza i jednocząca Żydów z całą ludnością pod osłoną jednych i tych samych praw .
Oferowano wykształconym Żydom stanowiska w administracji carskiej, szczególnie w polskich guberniach co wzbudzało niechęć do nich wśród Polaków. Żydowska wykształcona młodzież w Rosji pragnęła przerwać ten zaklęty krąg niechęci, przeradzającej się momentami w nienawiść do Żydów, i zwróciła się ku służbie ludowi rosyjskiemu aby ulżyć jego doli. Ideały narodnictwa sprzyjały asymilacji i przyswajania rosyjskiego ducha jednakże młodzi rewolucjoniści napotkali wśród ludu mur niezrozumienia. Pogromy w Rosji w 1881 roku spowodowały przełom w żydowskiej inteligenckiej świadomości i dalsze postępujące zespolenie młodych rewolucjonistów z żydowskimi masami.
Istnieje taki pogląd , że jeśliby w ramach reformy z lat 1861-1863 zlikwidowano strefę osiedlenia, to wszystko w naszej historii potoczyłoby się inaczej […] Zniósłby Aleksander II te granice i nie byłoby Bundu albo trockizmu! .
Jednakże napływ socjalistycznych idei, marksizmu z zachodu, spowodował, że młodzi żydowscy rewolucjoniści nie walczyli o zniesienie strefy osiedlenia lecz marzyli o obaleniu caratu. Młodość jest niecierpliwa i działa nierozważnie, chce burzyć i budować od nowa. Ewolucja carskiego systemu władzy ku oświeconej monarchii władającej zespolonym narodem była wbrew ideologii marksistowskiej wzywającej do burzenia starego porządku.
Ideologia marksistowska oparta na fałszywych podstawach teorii Marksa doprowadziła młodych rewolucjonistów żydowskich w zaułek historii, w sytuację bez wyjścia. Dopiero upadek Związku Radzieckiego i upadek komunizmu pokazał prawdę historyczną- droga, którą skierowali się młodzi wykształceni Żydzi była fałszywa, okrutna i nieefektywna. Pokazuje to wagę badań procesu historycznego i niezafałszowanego dyskursu naukowego o naszej przeszłości i przyszłości. Propaganda żydowska w zachodniej Europie zakrzyczała inaczej myślących naukowców i powszechnie przyjęto teorię Marksa o walce klas będącej sprężyną historii. Tymczasem okazuje się, że permanentne kryzysy polityczno-gospodarczo-społeczne wynikają z powodu oddziaływania Słońca i planet na ziemskie środowisko, wywołującego okresowe zmniejszenie produkcji roślinnej na naszej planecie. Następujące w wyniku tego zjawiska permanentne głody wymuszają na ludzkiej populacji agresywne zachowania prowadzące do rewolucji. To zmiany klimatu i wynikający z nich brak żywności są odpowiedzialne za wybuchy rewolucji. Aby uniknąć nieszczęść w rozwoju naszej cywilizacji należy ostatecznie rozprawić się z teorią Marksa przyjętą przez żydowską społeczność i potwierdzić badaniami naukowymi, że byt kształtuję świadomość a świadomość kształtuje nowy byt, które to stwierdzenie jest efektem moich wieloletnich badań. Należy przyznać, że pokojowa ewolucja systemu społeczno-gospodarczego jest jedyną drogą prowadzącą do wzrostu cywilizacyjnego, rozwoju kultury i społeczeństwa światowego.
Aleksander III po 1887 roku energicznie skierował się w stronę hamowania rosyjskiego żydostwa przez ograniczenia obywatelskie i polityczne, co kontynuował aż do śmierci. Uzasadnione to było udziałem Żydów w ruchu rewolucyjnym i ich antypaństwową postawą. Wyznaczono limity przyjęć Żydów do szkół, które były zwykle rozsadnikiem rewolucji . Car uznawał wyższość intelektualną Żydów nad Rosjanami i limitami wyrównywał szansę gorzej uczącej się młodzieży rosyjskiej. W praktyce nie przestrzegano limitów przyjęć do szkół np. w szkołach żeńskich, specjalistycznych, artystycznych, handlowych, felczerskich, prywatnych. Limity przyjęć do szkół państwowych były jednak dotkliwym ciosem dla pragnącej się kształcić młodzieży żydowskiej. Dyplom uniwersytecki był przepustką do osiedlenia się w guberniach poza strefą osiedlenia. Urzędowo ograniczono także kariery Żydów w adwokaturze, do której byli wyjątkowo uzdolnienie dzięki dobrej pamięci wiekami ćwiczonej na nauce i zapamiętywaniu Talmudu. W carskiej Rosji gnębiono mniejszości religijne czego przykładem są okrutne prześladowania staroobrzędowców, duchoborców, mołokan. Jednocześnie przyznawano Żydom tytuły szlacheckie dziedziczne (196 szlachciców w 1897 roku) oraz niedziedziczne (3371 szlachciców osobistych) . W 1890 roku odsunięto Żydów od uczestnictwa w samorządach ziemskich, a 1892 od stanowisk administracyjnych w miastach gubernii wewnętrznych. Według spisu z 1897 roku poza strefą osiedlenia mieszkało 9% populacji Żydów rosyjskich (315 000 osób) nie licząc przebywających tam nielegalnie. Dla porównania w Wielkiej Brytanii było dwieście tysięcy a we Francji sto piętnaście tysięcy Żydów . Warunki przyrodniczo-geograficzne czyniły ziemie rosyjskie trzy razy uboższymi od ziem zachodniej Europy, dlatego Żydom żyło się w Rosji ciężko i niedostatnio w porównaniu z bogatym żydostwem zachodnioeuropejskim. Winą za to obarczano rząd i cara tym bardziej, że wewnątrzżydowska zbyt duża konkurencja powiększała się w strefie osiedlenia w miarę przyrostu populacji. Cesarstwo Rosyjskie posiadało zbyt małe środki aby dobrze zorganizować sprawną administrację państwa, dlatego niezrozumiałe jest dlaczego nie rozwinął się szerzej sprawny lokalny samorząd?
Ani finansowa, ani wykształcona żydowska górna warstwa społeczna ograniczeń strefy nie odczuwała, swobodnie rozlokowując się w wewnętrznych guberniach. 14% żydowskiej ludności miało wolne zawody. W 1905 roku w całej Rosji ponad milion trzysta tysięcy Żydów zajmowało się pracą rzemieślniczą, to znaczy, że mogli mieszkać poza strefą i prowadzić tam także działalność handlową.
Ograniczenia praw osiedlania się Żydów w Rosji zawierało w sobie nader „humanitarną” myśl zabezpieczenia ciemnych chłopów rosyjskich przed wyzyskiem ze strony Żydów, sprytniejszych i posiadających większą wiedzę handlową i kontakty ze światem. Jednak trzeba dostrzec i jasną stronę tego „wyzysku”- to rosyjscy Żydzi zorganizowali eksport jajek, drewna (w latach 1813-1913 wzrósł 140 razy), zboża (milion Żydów rosyjskich zajmował się handlem zbożem) do zachodniej Europy, czym wspierali państwo rosyjskie. Na początku XX wieku Żydzi stanowili 35% kupieckiej klasy Rosji . Banki prywatne w Rosji były przeważnie w rękach żydowskich.
W 1896 roku wprowadzono monopol państwa na handel alkoholem usuwając prywatnych szynkarzy (głównie Żydów) i dochody Rosji z tego tytułu wyniosły 285 mln rubli podczas gdy podatki bezpośrednie od ludności wyniosły 98 mln rubli. W wyniku państwowego monopolu alkoholowego sto tysięcy Żydów utraciło źródło znacznych zarobków .
W 1903 roku wydano zakaz dla Żydów kupowania nieruchomego mienia poza granicami miast i miasteczek. W 1908 roku Żydzi posiadali lub dzierżawili dwa miliony dziesięcin ziemi, a uprawiali w koloniach żydowskich sto trzynaście tysięcy dziesięcin. Reformy agrarne Stołypina przekazujące ziemię wyłącznie w ręce tych, którzy je obrabiają własnymi rękami naruszyły interesy pewnej wpływowej części Żydów . Stołypina zastrzelił żydowski rewolucjonista Bogrow, którego ojciec był bogatym przedsiębiorcą.
Tymczasem rosyjskie żydostwo właśnie w tych dziesięcioleciach, od lat 70.XIX wieku do początku XX wieku , przeżywało przyspieszony rozwój, niewątpliwy rozkwit swych elit umysłowych, dla których za ciasna stawała się już nie tylko strefa osiedlenia, ale i granice rosyjskiego imperium . Przewaga intelektualna i biznesowa Żydów rosyjskich nad rdzennie rosyjską elitą podsunęła im myśl o przejęciu władzy w imperium rosyjskim. Myśl ta była konsekwentnie realizowana przy pomocy europejskiego i amerykańskiego żydostwa. Trzeba było najpierw skończyć z caratem a potem zabrać się do eliminacji elit rosyjskich. Zadanie to wykonano kosztem milionów ofiar. Powstało państwo według Żydów idealne- Związek Radziecki. Historia jednak płata figle i przyszedł czas eliminacji rewolucyjnych elit żydowskich niszczonych przez Stalina i jego kompanię. Myśl o opanowaniu Rosji była też spowodowana nasilającym się w Europie zachodniej i Stanach Zjednoczonych antysemityzmem wywołanym postępującą pod koniec XIX wieku ( i na początku XX wieku) drożyzną żywności i opanowaniem przez Żydów najbardziej dochodowych profesji. Zjawisko biznesowej dominacji Żydów było spowodowane ich niezwykłą solidarnością w tworzeniu grup zakupowych dla wynegocjowania korzystnych cen u dostawców ( w tym celu jeden wybrany kupował dla innych Żydów), następnie kontrolowanie sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa, przejmowanie tego dostawcy i opanowywanie w ten sposób całych gałęzi przemysłu, handlu i usług. Sytuowało to Żydów na szczycie drabiny społecznej i spychało na margines rodzime elity co wywoływało niechęć i samoobronę w postaci antysemityzmu. Było to ilustracją kolejności procesów koła życia odkrytego przeze mnie, w którym zagrożenie powoduje przyrost wiedzy a potem wzrost etyki-solidarności międzyludzkiej, która daje siłę-energię życiu. Żydzi byli zagrożeni rosnącymi prześladowaniami, spowodowało to ich pęd do wykształcenia zapewniającego pozycję społeczną co zaowocowało silniejszym poczuciem więzi pomiędzy młodą inteligencją a masami żydowskimi. Dało to niesamowitą siłę narodowi żydowskiemu, który zbudował nowe, sprawiedliwe w ich mniemaniu, państwo. Wzrost żydowskich przewag był spowodowany nieustannym zagrożeniem ze strony chrześcijańskich prześladowców i był reakcją na antysemityzm. W ciągu wieków prześladowań Żydzi aby przetrwać biologicznie utworzyli restrykcyjny dla żydowskich mężczyzn system społeczny. Mężczyzna żydowski niezdolny do utrzymania rodziny był truty na rozkaz rabina czy kahału przez matkę, żonę lub córkę. Mężczyźni żydowscy broniąc się, utworzyli męską światową mafię dla wspierania się w biznesie, co pozwalało im zachować życie. Byli zmuszeni do bogacenia się pod groźbą śmierci z rak kobiet żydowskich. Aby to osiągnąć truli, zabijali swych konkurentów lub przejmowali ich majątki za pomocą małżeństw.
Żyd zawodowo niesprawny był skazany na całkowite upośledzenie. Walcząc o dorównanie lub nawet przewyższenie otaczającej ich chrześcijańskiej większości, Żydzi wytworzyli między sobą silną więź solidarności, prowadzącą w niektórych dziedzinach do powstania mafii zmierzających do wzajemnego wspierania się i eliminacji chrześcijan .
Teoria rewolucyjna Marksa, ustanawiająca własność państwową zamiast prywatnej, zwalniała mężczyzn żydowskich z szaleńczej walki o majątek i obiecywała im bezpieczne państwowe pensje. Żydzi rosyjscy po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej mieli dość władzy w Rosji aby zorganizować państwowy przemysł służący wszystkim Rosjanom oraz uczynić świeckim państwo. Ofiarowali swoją niezwykłą przedsiębiorczość swemu wymarzonemu państwu i zbudowali w krótkim czasie prawdziwą przemysłową potęgę. Brak jednak było mechanizmów rywalizacji w sowieckim systemie gospodarczym co przyniosło technologiczne zacofanie. Rosja jednak nadal ma solidne podstawy do tego aby szybko wkroczyć na ścieżkę innowacji i zreformować swój system społeczno- gospodarczy. Trzeba docenić to, że Żydzi tworząc Związek Sowiecki porzucili rolę bogacącej się kosztem społeczeństwa warstwy społecznej na rzecz służby swoimi umiejętnościami narodowi rosyjskiemu. Osiągnęli wielkie sukcesy w cywilizowaniu tego ogromnego, ale bardzo biednego państwa. Mogą je osiągać dalej, ale trzeba im w tym dopomóc. Ich państwo dające bezpieczeństwo socjalne narodowi upada bo okazało się niewydolne. Przywrócono więc z konieczności w Rosji dawny system gospodarczy dający władzę oligarchii i mafii żydowskiej. Ja proponuję zmienić w tym systemie tylko zasady dziedziczenia, żeby dziedziczyła po tych mafijnych dorobkiewiczach wspólnota lokalna lub społeczeństwo rosyjskie jako ogół. Inaczej mówiąc chwalebne jest wzbogacić się, ale wszystko co się w życiu zdobyło trzeba zwrócić społeczeństwu zyskując odpowiednią rentę bądź emeryturę. Pozwoli to na stworzenie cywilizowanego i efektywnego systemu społeczno-gospodarczego w Rosji.
Z tego płynie wniosek, że zwrócenie się ze zrozumieniem i miłością do Żydów pozbawi ich tendencji do alienacji ze społeczeństwa otaczającego. Zwrócenie się z miłością do wrogów wypływa z nauk Jezusa Chrystusa i jest podstawą chrześcijaństwa, zatem: Chrześcijanie!!! Kochajcie Żydów, jeżeli chcecie ich nawrócić!!!!.
Żydzi już wcześniej mogliby przyjąć chrześcijaństwo i wtopić się w społeczeństwo rosyjskie. Było to dla nich niemożliwe ze względu na to, że nikt w tym społeczeństwie nie przestrzegał nauk Chrystusa będących podstawą chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo rosyjskie polegało na kultywowaniu ceremoniału, było formą kultu bóstwa bez obowiązujących wymogów stosowania w codziennym życiu nakazów Jezusa. Tymczasem Żydzi mieli swój własny system etyczny-Torę i Talmud wymuszające powszechne cnotliwe codzienne życie. Jak porzucić taki system na korzyść nie przestrzeganego systemu chrześcijaństwa? Jak żyć w niemoralnym rosyjskim społeczeństwie korzystającym z nieskutecznego ( w tym biznesowo!!!) systemu etycznego chrześcijaństwa? Żydzi widzieli w chrześcijaństwie duży potencjał. Wyrósł on przecież z ewolucji judaizmu. Narodnicy żydowscy nieśli Ewangelie w lud rosyjski ale ten ruch zamarł po pogromach w 1881 roku. Rosjanie nie potrafili wybaczać Żydom wbrew naukom Cerkwi. Cała sztuka polega na tym, żeby zwykłych ludzi przekonać do stosowania nauk Chrystusa. Do tej pory to się nie udawało. Zaproponowałem dla Polski Program Partii Dekalogu, który może pozwolić na usprawnienie chrześcijaństwa, i może on służyć praktycznie każdemu społeczeństwu, również rosyjskiemu. Jestem przekonany, że program ten uczyni prawdziwie chrześcijańskimi narody Europy, Rosji i świata. Można go znaleźć na Portfolio mojej strony internetowej : http://bogdangoralski.manifo.com
W czasie gdy trwał rozkwit żydowskich rosyjskich elit intelektualnych wzrastała żydowska emigracja do Stanów Zjednoczonych do których przybyło w latach 1881-1914 78,6% Żydów (około półtora miliona osób) opuszczających Rosję . Emigracja był spowodowana postępującym ubożeniem ludu rosyjskiego wynikającym z kryzysu klimatycznego powodującego małe plony i drożyznę żywności. Ubożenie ludu rosyjskiego przyniosło kryzys gospodarczy rujnujący żydowskie interesy oraz wzrost poziomu agresji chłopstwa na przeludnionej wsi rosyjskiej. Kryzys klimatyczny potęgował się ku przełomowi wieków i na początku XX wieku i zaznaczał się również w Europie zachodniej drożyzną żywności. Skutkowało to rosnącą inflacją, wzrostem napięcia i agresji w społeczeństwach europejskich objawiających się rosnącym antysemityzmem, co w efekcie doprowadziło do I wojny światowej.
Istotne dla ustalenia przyczyn prześladowania Żydów w Rosji jest ustalenie zasięgu wpływów Cerkwi prawosławnej. Cerkiew utraciła w drugiej połowie XVIII wieku sporą część swoich ziem na rzecz państwa a armia 100000 parafialnych duchownych i ich rodzin była utrzymywana przez państwo .Widać z tego cytatu, że Cerkiew miała największy aparat propagandowy i najlepszy dostęp do ludu ze wszystkich carskich instytucji. Ten sojusz cara i jego potężnej tuby propagandowej -Cerkwi odegrał swoją rolę w prześladowaniu zaradnych zorganizowanych w samorządne gminy Żydów. Cerkiew uczyła przecież, że Żydów należy winić za śmierć Chrystusa. To oni byli tą solą w oku, obcym, który dlatego, że bardziej zaradny od przeciętnego Rosjanina, był często obiektem niechęci ludu. Żydzi sądzili, że pogromy były wywoływane przez carski aparat w czasach kryzysu, gdy był potrzebny kozioł ofiarny dla odwrócenia uwagi ludu od socjalno-ekonomicznych problemów, że wywoływano pogromy żydowskie dla rozładowania agresji tłumów. Mając wewnętrznego wroga na którym może się skupić agresja tłumów łatwiej jest rządzić. Jednak to nie jest przypadek, że fale pogromów występowały w latach kryzysów klimatycznych, które przeradzały się w kryzysy głodowe i wzrastała liczba zamieszek. Pogromy zawsze wybuchały na południowym-zachodzie Rosji a nigdy w północnej, środkowej i wschodniej Rosji. Przykładem może być Holokaust polsko-żydowski podczas powstania Chmielnickiego, które wybuchło prawdopodobnie z powodu gwałtownych susz na Ukrainie w tamtym okresie. Przecież tam nie było prześladowcy, nie było caratu, a Polacy byli tak samo mordowani przez mieszkańców Ukrainy jak Żydzi.
Żydzi nie mieli dokąd uciekać bo wszędzie byli prześladowani. Nie chcieli żyć w takim upodleniu na jakie skazywało ich carskie państwo. Jedyną radą było zmienić system społeczny. Ewolucyjna droga wymagała czasu a oni nie chcieli już czekać. Rewolucja Francuska była dla nich wzorem. Nic dziwnego, że wśród Żydów było tak wielu rewolucjonistów zwalczających system carski. Oni byli elitą bolszewików i nie wahali się stanąć na czele rewolucji porzucając swoją żydowską tożsamość. Nie bali się terroru rewolucji tylko stanęli na jego czele. Nie mieli nic do stracenia a wszystko do wygrania. Mieli motywację.
Pogrom w Kiszyniowie w 1903 spowodował przełom w świadomości żydowskiej i zainicjował utworzenie uzbrojonych grup samoobrony. Wywołało to prowokującą lud rosyjski zmianę postawy Żydów wobec państwa rosyjskiego. Cara i rząd obwiniano o prześladowanie i prowokowanie incydentów antyżydowskich i otwarcie wzywano do ich obalenia. Wywoływało to wrogą reakcję praworządnego ludu rosyjskiego widzącego w carze obrońcę przed żydowskim przemożnym uciskiem. W tamtym okresie rząd rosyjski starał się o duże pożyczki w międzynarodowych bankach opanowanych przez żydowską finansjerę. Zatem trudno go oskarżyć o bezmyślność i jednoczesne organizowanie pogromów żydowskich na terenie Rosji, które uniemożliwiały zaciągnięcie pożyczek u żydowskich bankierów. Carska siła wewnątrz Rosji była zbyt słaba by opanować nielicznych rewolucjonistów i zdecydowanie zbyt słaba by zapanować nad agresją ludu rosyjskiego wynikającą z kryzysu żywnościowego i gospodarczego. Lud rosyjski sam z siebie bronił się przed agresją rewolucjonistów żydowskich niszczących odwieczny porządek carskiego państwa i wywoływał pogromy Żydów. W 1905 roku w ciągu trzech dni fala pogromów przeszła przez strefę osiedlenia .
Lew Tołstoj powiedział: Nie wierzę, że policja podburza ludzi [do pogromów]. I o Kiszyniowie i o Baku tak mówili[…]. To było brutalne wyrażenie woli narodu[…].Naród widzi przemoc rewolucyjnej młodzieży i przeciwdziała jej .
Podobnie tłumaczył Szulgin w Dumie Państwowej: Ludowy samosąd jest bardzo rozpowszechniony w zarówno w Rosji jaki i w innych krajach[…]. Pouczający obraz prezentuje pod tym względem […]Ameryka, gdzie samosąd występuje pod nazwą „sądu Lyncha” […]. Ale jeszcze groźniejsze zjawisko zaistniało w ostatnim czasie u nas na Rusi – to ten samosąd, który określa się jako żydowskie pogromy! Kiedy władza zastrajkowała, kiedy najbardziej oburzające zbrodnie przeciwko uczuciom narodowym i narodowym świętościom pozostawały całkowicie bezkarne, wtedy ludzie pod wpływem żywiołowego gniewu sami zabrali się do sądzenia. Rozumie się samo przez się, że , jak to bywa w takich przypadkach, naród nie jest w stanie oddzielić winnych od niewinnych i, przynajmniej w naszych krajach, wszystko zwalił na Żydów. Spośród nich ucierpiało niewielu winowajców, ponieważ ci akurat nader sprytnie uciekali za granicę, skrzywdzono natomiast całą rzeszę zupełnie niewinnych osób .
W.Szulgin proponował, w 1907 roku, z trybuny Dumy Państwowej, by stwierdzić w uchwale, że […] zachodnia połowa Rosji , od Besarabii do Warszawy, kipi nienawiścią do Żydów, których uważa za głównych sprawców wszystkich nieszczęść .
Prawosławne duchowieństwo było słabe i dawno stłamszone przez władzę i nie potrafiło przeciwstawić się pogromom:
Duchowieństwo nie potrafiło nawet doprowadzić do tego by na przedzie tłumów gromiących Żydów nie chwiały się krucyfiksy i kościelne chorągwie .
W latach 1905-1907 do samych Stanów Zjednoczonych wyemigrowało z Rosji 235 tysięcy Żydów . Jednocześnie żydowska młodzież kształciła się na potęgę próbując uzyskać szansę na wydostanie się z zagrożenia w strefie osiedlenia.
W 1905 roku żydowskich studentów było w Rosji 2247 (9.2%), w 1906 roku było ich 3702 (11,6%), a w 1907 roku-4266 (12%) .
Trzeba jednak pamiętać, że w latach 1905-1907 w Rosji masowo odbywały się także okrutne pogromy szlachty i było ich więcej niż żydowskich. Agresja ludu zwracała się przeciwko wszystkim ciemięzcom.
Żydzi wspierali wszystkich wrogów Rosji, w tym Japonię w wojnie 1905 roku. Żydowski najpotężniejszy amerykański bankier Jakub Schiff udzielił Japonii 200 mln dolarów kredytu na potrzeby wojenne, gwarantował japońskie zobowiązania zaciągane w Europie i w tym samym czasie torpedował starania Rosjan o kredyt . Finansował także ruch rewolucyjny w Rosji. Rosyjskie żydostwo w ścisłym porozumieniu z międzynarodowym organizowało światowe kampanie prasowe dyskredytujące cara i rząd rosyjski. Nowe zlaicyzowane wykształcone pokolenie żydowskich rewolucjonistów ujawniło się na przełomie wieków. Tworzono nową siatkę organizacyjną i grupy bojowe prowadzące terror wobec organów państwa. Działania te były wspierane przez Austro-Węgry, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonię, Turcję w celu osłabienia władzy cara i doprowadzenia do wewnętrznych zamieszek osłabiających silne wtedy jeszcze państwo rosyjskie. Lenin i grupa rewolucjonistów rosyjskich została przewieziona do Rosji przez niemieckie władze, dla zorganizowania rewolucji i sabotowania działań władz caratu, co zmierzało do ustanowienia pomiędzy Rosją a Niemcami separatystycznego pokoju. Hasła pokojowe Lenina z którymi kierował się do mas były wtedy populizmem, lecz jednak miały wielki humanistyczny sens w zaprzestaniu okrutnej wojny.
W marcu 1917 roku znany adwokat O.O.Gruzenberg z pasją i zaangażowaniem wypowiedział przed przywódcami Rządu Tymczasowego oraz Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich słowa: Hojnie oddaliśmy rewolucji ogromny „procent” naszego narodu, prawie cały jego kwiat, prawie wszystką młodzież […] I kiedy w 1905 roku rewolucyjny lud powstał, w jego szeregi z niepohamowaną siłą popłynęli niezliczeni żydowscy bojownicy .
Nikt nie umie zbić twierdzenia, że Żydzi istotnie dopomogli Leninowi w zorganizowaniu rosyjskiego proletariatu i w doprowadzeniu go do zagarnięcia władzy. Dowodzą tego nazwiska pierwszych komisarzy naczelnych oraz statystyka administracji bolszewickiej w r.1917-18: 448 Żydów, 30 Rosjan, 34 Łotyszów, 22 Ormian, 12 Niemców, 3 Finnów, 2 Polaków, 1 Czech, 2 Gruzinów, 1 Madjar.
Później obraz się zmienił i obecnie na miejscu Żydów widzimy tubylców z Kaukazu (pisane w 1930 roku).Wiemy, że Żydzi dopomogli Leninowi swemi pieniędzmi lecz wiemy też, że zamachy na Lenina, Trockiego, Urickiego, Wołodarskiego i Joffego były zorganizowane i wykonane przez Żydów. Wiemy, też o wyklęciu, rzuconym przez rabinów na Trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa, Urickiego, Wołodarskiego, Parnusa-Gelfanda. Tego faktu nie mogłem przemilczeć, bo dowodził on bierności Rosjan i ruchliwości oraz silnej organizacji wewnętrznej żydowskiej „diaspory”, która obecnie ścigana jest i tępiona przez nowe czynniki, wchodzące w skład rządu Rosji sowieckiej (…) Istotnie, bolszewicki sztab otrzymał przez Szwecję od nijakiej Sumenson znaczne sumy w złocie, co zostało stwierdzone przez komisję śledczą gen. Riezanowa i o czem pisały wszystkie gazety rosyjskie, francuskie, angielskie. Śledztwo wykryło, że sumy te wychodziły z kasy spartakusowców, kierowanych przez Liebknechta, z którym mieli stosunki tajemne Jakub Schiff, Kuhn, Loeb, Maks Warburg, i inni bankierzy, należący do wszechświatowej finansjery żydowskiej. Natomiast na związek tych żydowskich działaczy ze sztabem Wilhelma II nie wskazywali ani gen. Riazanow, ani Milukow, Nabokow czy Kierenskij .
Polityka carska wobec Żydów miała ogromny wpływ na wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich, które stawały się terenem ostrej walki ekonomicznej między uciekającymi od prześladowań Żydami a rdzenną ludnością. Zasady strefy osiedlenia, wprowadzone przez Katarzynę II i twórczo rozwinięte przez jej następców, obowiązywały aż do rewolucji lutowej 1917 r.
Litwacy – Żydzi rosyjscy przybyli do Polski, byli wrodzy Państwu Polskiemu . Pewne wytłumaczenie tej wrogości wynika z traktowania polskich Żydów w Polsce. Byli oni zatrudniani do pomnażania pieniędzy Kościoła Katolickiego i zabijani gdy ponosili finansowe straty zubażające polski Kościół. Litwacy wiedzieli o tym i nienawidzili Państwa Polskiego za tolerowanie takich praktyk. Były one możliwe dlatego, że były wygodne dla kahałów dysponujących ogromnym majątkiem kościelnym i dla hierarchii Kościoła Katolickiego osiągającego ogromne dochody z pożyczania pieniędzy gminom żydowskim. Praktyki te trwają po dziś dzień nie tylko w Polsce.
Powyższe informacje są wyjaśnieniem dlaczego na czele rewolucji bolszewickiej stanęli ludzie genetycznie wywodzący się z narodu żydowskiego, wykreowani przez wieki prześladowań i antysemityzmu chrześcijan nie umiejących w praktyce stosować nauk Chrystusa, pozbawieni złudzeń co do natury ludzkiej i oddaleni od Boga, któremu nie umieli wybaczyć nieustannej od wieków udręki, pragnący wziąć swój los w swoje ręce, bezlitośni i inteligentni w posługiwaniu się terrorem, aby tylko wyzwolić się od panowania znienawidzonego caratu. Losy Żydów w tym Żydów rosyjskich są przykładem antagonizmów
między ludźmi wynikających z istnienie różnych religii tworzonych przez elity narodów.
Wzywam te elity do dialogu, który na pewno doprowadzi do ustanowienia nowej uniwersalnej religii światowej. Mój głos w tej bardzo ważnej sprawie zawarłem w krótkim tekście pt. Nowa etyka umieszczonym na portalu Eioba.pl-link: http://www.eioba.pl/a/43bg/nowa-etyka

Bogdan Góralski

Warszawa, dnia 10 lutego 2013 roku, godzina 8:3025 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13 sty 2015 · edited: 13 sie 2016

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma jakieś szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka – zasady społecznej współpracy.

Podstawy etyki są różne w poszczególnych systemach religijnych łączących narody, co ogólnie opisałem w rozdziale pt. Etyka a środowisko w książce pt. Człowiek i klimat. Jednak daje się zauważyć, że brak uniwersalnej etyki, która mogłaby połączyć wszystkie narody, jest coraz bardziej dojmujący i powoduje w globalnym świecie coraz większe konflikty.

Znawcy religii światowych mówią, że potrzebna jest synteza wierzeń, która stworzy nowy globalny system religijny umożliwiający ludziom porozumienie i ponadnarodową współpracę, a także umożliwiający rozwój nauki.

Naród który pierwszy przystąpi do takiego tytanicznego wysiłku stworzenia ogólnoświatowej religii, będącej pełną szacunku do narodowych odmienności syntezą, będzie narodem wybranym. Jest prawdopodobne, że tym wybranym narodem zostanie polskie społeczeństwo, któremu ofiarowałem wstęp do dyskusji – studium podstawowych problemów światowych- książkę pt. Człowiek i klimat- link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 wraz z artykułami ją uzupełniającymi opublikowanymi na portalu Eioba.pl-link: http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles.

Warunkiem tego jest rozpoczęcie przez polskie środowisko naukowe dyskusji nad tezami  zaprezentowanymi w moich pracach, które są propozycjami w kierunku ustanowienia nowego i umożliwiającego powszechny pokój światowego ładu.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 godzina 6:13                       Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *