changes

 Add Account

Contents

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 22 sty 2023 · edited: 25 sty 2023Public  Edit

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere
Reading the article titled Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
helped me describe the phenomenon of changes in the weather due to changes in the gravitational forces around the Earth. The sun, moon and other solar system objects gravitationally interact with the earth’s atmosphere. This causes the troposphere and stratosphere to move relative to the Earth’s surface. Recently, the atmospheric system has been causing heavy snowfall in the south of Poland. On Friday 20 January , I wrote on Facebook that by January 28, 2023, snowfall will cover all of Poland. It happened on Saturday, January 21, 2023. On December 19, 2022, I wrote a forecast on Facebook in the “Long-term weather forecast” group, which announced the attack of winter in the third decade of January 2023. I based the forecast on the fact that the Moon is at its perigee at that time orbits, and other solar system objects will have a strong impact on the Earth-Moon system at that time. The prediction has been confirmed and now I will explain why?
Polar vortex – masses of cold Arctic air under high pressure moved under the influence of gravity to the south and caused an influx of cold air below the 60th parallel, which caused snowfall min. in Poland.
The southward shift of the polar vortex air mass caused heating of the stratosphere over it at that time and an increase in its temperature, i.e. the occurrence of SSW – sudden stratospheric warming. It is so simple that it is hard to believe that a geologist explains a weather phenomenon to meteorologists.
On this basis, I can predict a long-term weather forecast for the whole area of the
Northern hemisphere.
Warsaw, January 22, 2023, 11:35 am Bogdan Jacek Góralski
Polar Vortex versus grawitacja a zmiany pogody w północnej hemisferze
Lektura artykułu zatytułowanego Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
pomogła mi opisać zjawisko zmian pogody pod wpływem zmian sił grawitacji wokół Ziemi. Słońce, Księżyc i inne obiekty Układu Słonecznego oddziałują grawitacyjnie na ziemską atmosferę. Powoduje to ruchy troposfery i stratosfery względem powierzchni Ziemi. Ostatnio układ atmosferyczny powodował wielki opady śniegu na południu Polski. W piątek napisałem na Facebooku, że do 28 stycznia 2023 opady śniegu pokryją całą Polskę. Stało się to już w sobotę 21 stycznia 2023. 19 grudnia 2022 roku napisałem na Facebooku w grupie „Długoterminowa prognoza pogody” prognozę, która zapowiadała atak zimy w trzeciej dekadzie stycznia 2023. Prognozę opierałem na fakcie, że Księżyc jest w tym czasie w perygeum swojej orbity, a inne obiekty Układu Słonecznego będą silnie oddziaływały w tym czasie na  układ Ziemia-Księżyc. Prognoza potwierdziła się a ja wyjaśnię teraz dlaczego?
Polar vortex- masy zimnego arktycznego powietrza pod wysokim ciśnieniem przemieściły się pod wpływem sił grawitacji na południe i wywołały napływ zimnego powietrza poniżej 60 równoleżnika co spowodowało opady śniegu min. w Polsce.
Przesunięcie na południe masa powietrza polar vortex spowodowało ogrzanie stratosfery nad nim w tym czasie i wzrost jej temperatury tj. wystąpienie SSW – sudden stratospheric warming. Takie to proste, ze aż trudno uwierzyć, że geolog tłumaczy zjawisko pogodowe meteorologom.
Na tej podstawie mogę przewidywać długoterminową prognozę pogody dla całej
Północnej hemisfery.
Warszawa, dnia 22 Stycznia 2023 roku, godzina 11:35  Bogdan Jacek Góralski

 

42 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *