THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION January 27, 2022

 Add Account

Contents

THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION January 27, 2022

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 27 sty 2023 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION  January 27, 2022

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Human society consists of women fighting for the comfort of living for their offspring and men fighting for the power that gives them access to sex. The contemporary political and social situation consists in dividing the world into zones of a free market economy dominated by women and zones of state ownership and the economy dominated by men. This division occurs due to the existence of property inheritance mechanisms that ensure an advantage for women in a free market economy. There is no inheritance in the state economy because everything is owned by the state, which gives males an advantage. Women commonly poison men to obtain their property, and this will continue to be the case until the mechanisms of inheritance of property change. In previous articles published on the Internet, I have described my method for solving this problem. I proposed mediation between women and men- establishing global trade and service joint-stock company POL-CAT, whose no one will inherit and no one will take over.
POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of the POL-CAT joint-stock company developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s future employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying together with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

Warsaw, September 30, 2022 time 17:40                                            Bogdan Jacek Góralski

POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami

Społeczeństwo ludzkie składa się z kobiet walczących o komfort życia dla swojego potomstwa i mężczyzn walczących o władzę, która daje im dostęp do seksu. Współczesna sytuacja polityczno-społeczna polega na podziale świata na strefy gospodarki wolnorynkowej zdominowanej przez kobiety oraz strefy własności państwowej i gospodarki zdominowanej przez mężczyzn. Podział ten następuje ze względu na istnienie mechanizmów dziedziczenia własności, które zapewniają kobietom przewagę w gospodarce wolnorynkowej. W gospodarce państwowej nie ma dziedziczenia, bo wszystko jest własnością państwa, co daje przewagę mężczyznom. Kobiety często trują mężczyzn, aby uzyskać ich własność i tak będzie, dopóki nie zmienią się mechanizmy dziedziczenia własności. W poprzednich artykułach publikowanych w Internecie opisałem moją metodę rozwiązania tego problemu. Zaproponowałam mediację między kobietami i mężczyznami – założenie globalnej handlowo-usługowej spółki akcyjnej POL-CAT, której nikt nie odziedziczy i nikt nie przejmie. POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami Globalna firma handlowo-usługowa POL-CAT S.A. pod moim kierownictwem będzie pośrednikiem między światem kobiet Zachodu a światem mężczyzn Wschodu. Obowiązujący w POL-CAT S.A. parytet płci, czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli mi odgrywać decydującą rolę w rozwiązywaniu sporów między płciami, które powstaną w toku prowadzenia działalności. Jestem mężczyzną, ale w trakcie życia poznałem problemy mężczyzn i kobiet, a ochota na seks we mnie wymarła. Pragnienie seksu utrudnia mężczyźnie zaprzyjaźnienie się z kobietą. Wiem, że trudno o kompromis interesów, ale moją doradczynią jest moja życiowa partnerka Maria Góralska z Zawilińskich, bardzo mądra, doświadczona i wykształcona kobieta, która mi ufa. Dzięki wypracowanym przeze mnie w ciągu 20 lat badań zasadom spółki akcyjnej POL-CAT oraz mądrości życiowej przyszłych pracowników firmy wypracujemy kompromis między walczącymi płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem na świecie. To ewolucyjne rozwiązanie, o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wdrożyć. Jestem więc dyplomatą, który próbuje wspólnie z wami rozwiązać drażliwy spór o światowe przywództwo. Warszawa, 30 września 2022 godz. 17:40 Bogdan Jacek Góralski56 visits · 1 online Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Will everything produced find a buyer?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 sty 2023Public  Edit

Will everything produced find a buyer?

The global sale of products and services will be handled by the transnational joint-stock company POL-CAT, which will be owned by the company’s employees. It will replace national trading companies competing on the global market. The sale will be determined by the price and quality of products and services with the neutral attitude of employees of the transnational network of POL-CAT, supported by modern sales software that must be created for individual national sales centers. This will invigorate the development of a well-informed market for products and increase the sale of goods and services in a peaceful way without the interference of individual governments.

Warsaw, January 6, 2023, 6:24                            Bogdan Jacek Góralski

Czy wszystko co wyprodukowano znajdzie nabywcę? 

Globalną sprzedażą produktów i usług zajmie się ponadnarodowa spółka akcyjna POL-CAT, która będzie  własnością pracowników spółki. Zastąpi ona narodowe firmy handlowe konkurujace na globalnym rynku. O sprzedaży zadecyduje cena i jakość produktów i usług przy neutralnej postawie pracowników ponadnarodowej sieci POL-CAT wspomaganych przez nowoczesne oprogramowanie sprzedażowe, które trzeba utworzyć dla poszczególnych krajowych centrów sprzedaży. Wpłynie to ożywczo na rozwój dobrze informowanego on produktach rynku i zwiększenie sprzedaży towarów i usług w pokojowy sposób bez ingerencji rządów poszczególnych państw. 61 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

 

See my work entitled „Revolution of Russia and the climate”-link:

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ 
In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am

On changing the inheritance mechanism

The French Revolution, conducted under the slogans of “Equality, Freedom, and Fraternity”, was a public protest against the unfair mechanisms of inheritance which, through arranged marriages, allowed the creation of huge feudal estates. In the French Revolution, feudalism was abolished, and the rules of inheritance remained unchanged. This made it possible to accumulate huge capitalist fortunes through arranged marriages. Marx’s communism and the Russian and Chinese Revolutions were in fact directed against the mechanisms of inheritance and introduced state property into the economy. State property could not be taken over for the purpose of inheritance. The Russian and Chinese revolutions collapsed, and private property was restored in the Russian and Chinese economies, which resulted in the creation of many huge fortunes. The problem of inheriting huge fortunes arose again. Private property owners and their wives and children are a common target of manipulation by dishonest people seeking to seize control of a large private property. There are various techniques for seducing people to gain control over private property, the most common method of which is to pretend to love the person who holds the right to inherit private property. It is common for spouses and children to be neglected by those who are forced to go about their business enterprises. Sending sexually fit lovers to wealthy couples and their children and giving them sexual pleasure is a way to obtain property rights through inheritance mechanisms. The communist revolutions were a protest against this dishonest social mechanism and a failed attempt to organize a world of free love without existing inheritance mechanisms. Unfortunately, the world of the communist economy was deprived of the element of market competition, which is a natural human need. The desire to stand out and gain social recognition is a hallmark of the leaders of civilization progress, and the communist world did not satisfy this human need for social acceptance. Therefore, the rivalry between communism and capitalism brought a catastrophe to communism and caused the collapse of civilization in post-communist countries.

The POL-CAT joint-stock company is the so-called third way between capitalism and communism

The global company POL-CAT is the idea of ​​a Pole, Bogdan Jacek Góralski, a victim of the bloody conflict between capitalism promoted by women and communism supported by men. POL-CAT will be owned by the people currently working in it; will not be inherited and will not be taken over by any mafia. POL-CAT will provide its employees with complete freedom in the ethical shaping of their own lives. The principles of operation of the global company POL-CAT are constantly modified to meet the requirements of the future, modern and fair world. I am convinced that the global POL-CAT company will ensure a balance between the world of women and men and will contribute to the peaceful development of the global economy.

POL-CAT will have commercial exclusivity in the sales network it has created.

POL-CAT will sign notarial agreements with POL-CAT suppliers on the commercial exclusivity of POL-CAT in its sales network. POL-CAT joint-stock company will sign notarial agreements with suppliers that it will not seek to take over their companies. This will provide producers with conditions for the development of production. Notarial agreements will protect the interests of POL-CAT and the benefits of POL-CAT suppliers by dividing their zones of commercial influence. This will increase mutual trust and improve market supply.

Who will be an employee of POL-CAT?

POL-CAT will primarily employ independent scientists who will raise funds for their research by selling products and services from the POL-CAT offer. This will provide the researcher with a peaceful job and life. Research topics will be selected mainly from the research topics needed for business development, which will be submitted by POL-CAT clients. The researcher will organize a team of scientists and traders (to manage a business and scientific problem), who will receive a commission on the sale of the POL-CAT offer, which will be purchased by companies commissioning the study. This will ensure adequate funding for science and adequate time for scientists to solve the problem ordered by the companies.

POL-CAT will sell everything except military equipment.

I wonder how it will work in practice?

I think our goal is to continuously develop knowledge about the Universe and our world. I believe that only gaining experience and knowledge and discovering the world is fascinating. The rest is the only support for continuous learning processes. For example, the last twenty years of my life have been a great and fascinating adventure in discovering the Earth’s climatic mechanisms and the social mechanisms of the human world. It was a great pleasure for me and I think that the results of my research are useful for a global society. I would like to help other (low-cost) scientists by creating a POL-CAT that will support low-cost research useful for global civilization …

Providence has given us free will, so don’t take it away from others.

POL-CAT will be an environment in which no one will impose his will on others. POL-CAT will provide participants with the opportunity to pursue their own will without being limited by the applicable rules of behavior. The POL-CAT participant will only be limited by his personal development, thus he will be fulfilling the free will given to us by Providence. We will offer POL-CAT participants a life without any rules, and unlimited personal development in achieving excellence in the art of living. Our goal in life will be to discover the perfection of living in the environment around us. The joy of life will only be limited by our surroundings, our god. POL-CAT will give everyone the opportunity to celebrate life without obligations….

The assets (I mean the shares of POL-CAT) of POL-CAT members will be inherited only by the POL-CAT company

My idea for a new world is an evolutionary restriction on the privileges of the elite

My idea for a new social environment is not to increase the privileges of the social masses but to radically and permanently reduce the privileges of the elites in order to motivate them to work effectively to improve their fate (through the feedback mechanism with the improvement of the quality of life of the social masses). If you are a member of the elite, be a so-called servant leader and work for the masses as for yourself.

The founders of the POL-CAT company would each have only one share of POL-CAT and would be ordinary employees. Their remuneration (each separately) would be the average wage of a single POL-CAT employee. I plan to set up POL-CAT (as a dynamic global trade and service company) together with people who do not want to follow the nowadays path of business and do not want to fight for money just for money. I would like to find comrades who love business as a fair play game with a compromise of interests, who are looking for money to implement plans for the progressive evolution of our civilization without wars and revolutions, with open borders for the free migration of people. I think that the universal goal of every civilization is to achieve the comfort of life without disturbing the balance of the social and natural environment.

Principles of global, peaceful, and productive evolution and humanistic progress

 So far, no revolution has built a beautiful and just social system. All revolutions were bloody and unethical; that is, they did not achieve their goal without wasting human life and social energy. After 18 years of research, I have formulated the principles for the next, productive and peaceful evolution that will make human ideals a reality. I am quoting these rules below.

Guiding principles of human evolution:

    All taxes are paid to the local religious community. Local religious communities pay taxes to local and central authorities.

    All politicians in the country earn the average salary in the country. All local officials earn average salaries in the local religious community.

    Only the anti-corruption company POL-CAT provides materials and sells services.

    The production of companies is free from bans.

    The owners and management boards of enterprises earn the average salary of their employees. The principle that business owners earn the average earnings of their employees will force creative people to create new businesses and create new jobs. Opening ten profitable companies will increase the earnings of a creative businessman tenfold.

Using above modern economic and ethical system, POL-CAT will unite global culture and eliminate civilization divisions, employing people of all nationalities. POL-CAT will help on peace processes between nations. The global migration of people looking for decent wages and living conditions that will be globally egalitarian, along with the development of POL-CAT, will increase. The quality of life around the world will increase.

Money is a measure of a businessman’s social utility

 Money will be a symbol of social recognition for creating jobs for others less creative than the businessman. The experience of developed countries shows that small and medium-sized enterprises create the most jobs because they are efficiently managed and the most innovative. Therefore, a functioning society should have an institution supporting business development and creating new jobs in such enterprises. The POL-CAT company, which I intend to reactivate in Poland, will be such an institution of public trust. If you have an idea to start a business that meets social needs, POL-CAT will help you start production or services by providing know-how and necessary production resources, as well as help you sell a product or service in the sales network of POL-CAT.

POL-CAT will provide a surety needed by the entrepreneur in the contract with the bank.

Modern management at POL-CAT will rely on the full use of the talents and creativity of cooperating equal owners while ensuring the free emergence of natural leaders, the so-called servant leader of employee teams. The development of the commercial offer and services of POL-CAT will require an increase in employment and creativity of equal (self-controlling) owners, who are  driven by their own benefit, which will also benefit all POL-CAT shareholders. POL-CAT S.A. will find new sales channels for professional tools and power tools as well as other professional products and services and will serve them in Poland and abroad.

POL-CAT will receive a commission from producers and distributors of the sold goods depending on the selling price, on the basis of:

    The products sold are delivered to the buyer from the POL-CAT consignment warehouse on the terms specified by POL-CAT in the delivery specification,

    The customer decides about the details of the purchase in accordance with the sales regulations created in POL-CAT as part of discounts obtained from suppliers of goods and services,

    The producer and distributor of products supplied to the commercial network operated by POL-CAT will sign a notarial deed – an exclusive POL-CAT agreement in the sales network created by POL-CAT. The agreement specifies a commission for POL-CAT for services provided to producers and distributors of the goods sold, depending on the selling prices of their goods,

  POL-CAT reserves the right to submit a commercial offer including products and services and the right to negotiate the price framework for the purchase of products and services,

  POL-CAT reserves the right to shape its sales network and offers to it.

  The recipient will cover the costs of delivery and insurance,

    Payment for the goods purchased by the recipient is collected in advance and transferred directly to the POL-CAT account,

    The commission for the sale of POL-CAT is charged monthly to the POL-CAT bank account,

    All POL-CAT employees are exclusive and equal shareholders of POL-CAT and may only resell their shares in POL-CAT. The value of POL-CAT employee shares is calculated as the three-year sales value of POL-CAT divided by the current number of employees less the sum of all remuneration paid to the employee,

    Half of the total commission value obtained from the sale of POL-CAT will be allocated to financing the development of science.

    POL-CAT employees receive annual remuneration up to the maximum amount depending on the value of half of the annual commission earned by the employee,

    The crew of POL-CAT S.A. consists of an equal number of women and men.

Shares of POL-CAT owned by employees of  POL-CAT  will be only bought back by the POL-CAT joint-stock company.

Women’s business responsibilities have evolved due to the need to care for their offspring, which was neglected by men who only cared about power and sex. Therefore, in the global POL-CAT company, gender parity and proportionality of earnings depending on efficiency will be mandatory. My last suggestion is to vary the working time depending on its efficiency. Those who are more productive will work less time than those less efficient at achieving sales. For example, the working time of women who are more productive workers will be likely to be shorter than that of men who are inherently lazier than women. The working time will depend on the effect of the work. It will allow women to raise children and take care of the family home for longer.

My proposal to create a global POL-CAT company is aimed at centralizing distribution and services, leaving a free market in production

 A free distribution and service market creates chaos and the inability to provide producers with good logistics for the supply and sale of goods and services. POL-CAT will motivate people to work with flexible commission remuneration and working time, which will increase the efficiency and responsibility of employees. A woman (working productively) will work shorter than a man and will support her life partner’s wages to ensure their independence. Efficient workers will be able to afford a decent life. We will provide producers from all over the world with excellent logistics for the supply and sale of good-quality goods. An appropriate system of the world economy will be created that will eliminate economic conflicts between countries. In the period of economic depression, POL-CAT will be a regulator of the global economy, reducing supply prices. However, in times of prosperity, it will raise supply prices that will help achieve balance in the global economy. Add Account

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19 lis 2022

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

The ideological war is the cheapest way to win over Russian and Chinese post-communism

Experts and politicians on Russian television more and more often, apart from Ukraine, indicate Poland and the Baltic states as potential targets of the attack. Putin wants a new division of Europe. In my opinion, we can only counteract it peacefully by introducing the reform of the socio-economic system in Poland, which I developed in the documents of the Program of the Decalogue Party and the Third Way between capitalism and communism. The reforms I propose introduced in Poland will radically and positively change Polish society and the Polish economy and will make Poland an example for all societies of post-communist countries how to function in a modern symbiosis with other countries. The example of successful future Polish humanist reforms based on scientific foundations will be the greatest threat to the authoritarian systems of post-communist countries now functioning on the principles of predatory capitalism and stupefying their citizens with pro-war propaganda.

Russia’s rulers and vassals are aware that the clock of history is ticking inexorably and that future climate change they will cause an internal crisis in the post-Soviet camp. For Russia and its vassals, war rhetoric is the only panacea for maintaining internal peace. The attention of Russian citizens is focused on the pro-war propaganda against NATO carried out in Russian publications in such a way that they do not see the shortcomings of life in the post-communist system maintained by pro-Kremlin oligarchs and financial magnates. For Russia, whose population is dying out, this is the last chance to expand its area of influence and economic exploitation to the populous and rich areas of Europe adjacent to Russia and Belarus. It is the swan song of a collapsing empire that sees an opportunity for itself only in a war to increase its domination. The global crisis and the stream of money from the sale of oil and gas flowing to Russia offers a chance to finance the war for food-rich areas, which Russia is sorely lacking now, but the coming climate crisis will increase these shortcomings. Salvation from Russian domination is found in the successful Polish reforms and the ideological campaign advertising these reforms in the world of post-communist dictatorships. A fair socio-economic system in Poland is the best defense against Russian aggression. Putin is most afraid of the internal revolt and rebellion of Russian society, which may be stimulated by the successful Polish reforms of the ethical, state, and economic system. The internal revolt is also a threat to authoritarian China. Recently, China spent $ 100 billion on food purchases, and it had to earn it by exporting. Does this look like preparations for a climate crisis or a war between the US and the West? Could this be a Russian-Chinese agreement to win the war with the West in Europe and Asia at the same time?

So war !!! but ideological war, to show post-communist societies that a Polish path to prosperity and freedom is possible, other than unethical post-communism and capitalism. An ideological war is the cheapest way to win in the fight for peace and a just social system. An ideological war to show that criminal bloody revolutions are not effective in introducing social harmony. Only the evolution of the socio-economic system can bring about a just social system. Gentle persuasion and action without coercion are the attributes of a true humanistic force that will bring the world a peaceful solution to global problems in the winning ideological war for peace and global social harmony – the ideological war for a new Polish identity.

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 24 kwietnia 2022 r.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ


In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am Bogdan Jacek Góralski

W powyższej pracy, która powstała przed 2013 rokiem dokonałem analizy rosyjskich sił społecznych odpowiedzialnych za wybuch rewolucji rosyjskiej, która przekształciła się w rewolucję bolszewicką pod kierownictwem Lenina w 1917 roku. W dzisiejszej Rosji rewolucja jest na razie niemożliwa, bo wszyscy potencjalni przywódcy rewolucji są zabijani bądź więzieni zanim zdołają stanąć na czele buntu przeciw postsowieckiemu reżimowi. W toku wieloletnich studiów gdy analizowałem przebieg rewolucji francuskiej, chińskiej, rosyjskiej i rewolucji Solidarności w Polsce

doszedłem do wniosku, że kryzys klimatyczny powodujacy podwyżkę cen żywności jest bezpośrednim czynnikiem powodującym rewolucję.  Na tej podstawie twierdzę, że współcześnie może dojść do powszechnej rewolucji we wszystkich krajach globu nie wyłączając USA, dlatego, że współczesny kryzys klimatyczny wyzwolił spiralę inflacji i globalny gwałtowny postępujacy wzrost cen żywności. W toku 20 letnich studiów opracowałem program rewolucyjnych zmian w systemie społeczno-ekonomicznym, który jest ideologiczną ofertą dla przyszłych globalnych sił rewolucyjnych aby nie traciły czasu na poszukiwania planu reform i skupiły się na ewolucyjnej optymalizacji systemu społeczno-gospodarczego w swoich krajach. Tak więc mimowolnie stałem się autorem planu dla przyszłej globalnej rewolucji, która przywróci kosmiczne zasady prawa naturalnego  w funkcjonowaniu ziemskich społeczności.

Jakuszowice, dnia 23 kwietnia 2022 roku, godzina 3:05   Bogdan Jacek Góralski

O zmianie mechanizmu dziedziczenia

Rewolucja Francuska, prowadzona pod hasłami „Równości, Wolności i Braterstwa”, była społecznym protestem przeciwko niesprawiedliwym mechanizmom dziedziczenia, które poprzez aranżowane małżeństwa umożliwiały tworzenie ogromnych majątków feudalnych. W rewolucji francuskiej zniesiono feudalizm, a zasady dziedziczenia pozostały niezmienione. Umożliwiło to zgromadzenie, poprzez aranżowane małżeństwa, ogromnych kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa oraz rewolucja rosyjska i chińska były w rzeczywistości skierowane przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadziły do ​​gospodarki własność państwową. Majątek państwowy nie mógł być przejęty w celu dziedziczenia. Załamały się rewolucje rosyjska i chińska, a w gospodarce Rosji i Chin przywrócono własność prywatną, co zaowocowało powstaniem wielu ogromnych fortun. Ponownie pojawił się problem dziedziczenia ogromnych fortun. Właściciele własności prywatnej oraz ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad dużą własnością prywatną. Istnieją różne techniki uwodzenia ludzi w celu uzyskania kontroli nad własnością prywatną, w których najczęstszą metodą jest udawanie miłości do osoby posiadającej prawo do dziedziczenia własności prywatnej. Powszechne jest zaniedbywanie małżonków i dzieci przez osoby zmuszane do zajmowania się swoim biznesem. Wysyłanie do bogatych małżeństw i ich dzieci podstawionych sprawnych seksualnie kochanków i zapewnienie im przyjemności seksualnej to sposób na uzyskanie praw majątkowych wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko temu nieuczciwemu mechanizmowi społecznemu i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez istniejących mechanizmów dziedziczenia. Niestety, świat komunistycznej gospodarki został pozbawiony elementu rynkowej konkurencji, która jest naturalną ludzką potrzebą. Chęć wyróżnienia się i zdobycia społecznego uznania jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a komunistyczny świat nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby akceptacji społecznej. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła komunizmowi katastrofę i spowodowała upadek cywilizacyjny w krajach postkomunistycznych.

POL-CAT spółka akcyjna to tzw. trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem

Globalna firma POL-CAT, , to pomysł Polaka Bogdana Jacka Góralskiego, ofiary krwawego konfliktu między kapitalizmem promowanym przez kobiety a komunizmem wspieranym przez mężczyzn. POL-CAT będzie własnością osób aktualnie w nim pracujących; nie zostanie odziedziczony i nie zostanie przejęty przez żadną mafię. POL-CAT zapewni swoim pracownikom pełną swobodę w etycznym kształtowaniu własnego życia. Zasady działania globalnej firmy POL-CAT są nieustannie modyfikowane, aby sprostać wymogom przyszłego, nowoczesnego i sprawiedliwego świata.

Jestem przekonany, że globalna firma POL-CAT zapewni równowagę między światem kobiet i mężczyzn oraz przyczyni się do pokojowego rozwoju światowej gospodarki.

POL-CAT będzie posiadała wyłączność handlowa w stworzonej przez siebie sieci sprzedaży.

POL-CAT podpisze umowy notarialne z dostawcami POL-CAT o wyłączności handlowej POL-CAT w swojej sieci sprzedaży.

 Umowy notarialne będą chronić interesy POL-CAT oraz korzyści dostawców POL-CAT poprzez podział ich stref wpływów handlowych. Zwiększy to wzajemne zaufanie i poprawi zaopatrzenie rynku.

Kto będzie pracownikiem POL-CAT?

POL-CAT zatrudni przede wszystkim niezależnych naukowców, którzy będą pozyskiwać środki na swoje badania poprzez sprzedaż produktów i usług z oferty POL-CAT. Zapewni to badaczowi spokojną  pracę i życie. Tematy badawcze zostaną wybrane głównie z tematów badawczych potrzebnych do rozwoju biznesu, które zostaną zgłoszone przez klientów POL-CAT. Badacz zorganizuje zespół naukowców i  handlowców (do zarządzania problemem biznesowym i naukowym), który otrzyma prowizję od sprzedaży oferty POL-CAT, którą kupią firmy zlecające badanie. Zapewni to odpowiednie finansowanie nauki i odpowiednią ilość czasu dla naukowców potrzebną do rozwiązania zleconego przez firmy problemu.

POL-CAT będzie sprzedawać wszystko oprócz sprzętu wojskowego.

Zastanawiam się, jak to będzie działać w praktyce?

Myślę, że naszym celem jest ciągły rozwój wiedzy o Wszechświecie i naszym świecie. Wierzę, że fascynujące jest tylko zdobywanie doświadczenia i wiedzy i odkrywanie świata. Reszta to jedyne wsparcie ciągłych procesów uczenia się. Na przykład ostatnie dwadzieścia lat mojego życia było wielką  i fascynującą przygodą odkrywania mechanizmów klimatycznych Ziemi i mechanizmów społecznych świata ludzkiego. Była to dla mnie wielka przyjemność i myślę, że wyniki moich badań są przydatne społeczeństwu globalnemu. Chciałbym pomóc innym (nisko kosztowym) naukowcom tworząc POL-CAT, który będzie wspierał niskonakładowe badania przydatne dla globalnej cywilizacji…

Opatrzność dała nam wolną wolę, więc nie odbieraj jej innym.

POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT zapewni uczestnikom możliwość realizacji własnej woli bez ograniczania jej obowiązującymi zasadami zachowania. Uczestnika POL-CAT będzie ograniczać jedynie jego osobisty rozwój, tym samym wypełniając wolną wolę daną nam przez Opatrzność.

Uczestnikom POL-CAT-u zaproponujemy życie bez żadnych reguł, nieograniczony rozwój osobisty w osiąganiu doskonałości w sztuce życia. Naszym celem życiowym będzie odkrycie doskonałości życia w otaczającym nas środowisku. Radość życia będzie ograniczać tylko nasze otoczenie, nasz bóg. POL-CAT da każdemu możliwość celebracji życia bez zobowiązań….

Majątek (mam na myśli udziały POL-CAT) członków POL-CAT odziedziczy wyłącznie przedsiębiorstwo POL-CAT.

Czy potrzeby fizjologiczne człowieka decydują o komforcie życia???

Według Harolda Abrahama Maslowa potrzeby fizjologiczne człowieka (które moim zdaniem decydują o komforcie życia) są następujące:

 1. pragnienie – satysfakcja zależy od deszczu,
 2. głód – satysfakcja zależy od deszczu,
 3. sen – zależy od posiadania bezpiecznego schronienia,
 4. podtrzymanie gatunku – zależy od posiadanej pracy, zatrudnienia (Masłow 2006: 62-84).

Masłow nie wspomina o potrzebie oddychania, która jest niezbędna do utrzymania życia i wymaga czystego środowiska. Ponieważ zaspokojenie tych potrzeb zależy od regionalnie zmieniającego się środowiska, musimy rozważyć możliwość przeniesienia ludzi tam, gdzie warunki środowiskowe są dla nich korzystne. Musimy zapewnić wolność migracji ludzi

Mój pomysł na nowy świat to ewolucyjne ograniczenie przywilejów elity

Mój pomysł na nowe środowisko społeczne nie polega na zwiększeniu przywilejów mas społecznych, ale na radykalnym i trwałym zmniejszeniu przywilejów elit, aby dać im motywację do efektywnej pracy na rzecz poprawy ich losów (poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego z poprawą komfortu życia mas społecznych). Jeśli jesteś członkiem elity, bądź tzw. servant leader i pracuj dla mas społecznych, tak jak dla siebie.

Założyciele spółki POL-CAT mieliby każdy z osobna tylko jeden udział POL-CAT i byliby zwykłymi pracownikami. Ich wynagrodzenie (każde z osobna) byłoby średnią płacą pojedynczego pracownika POL-CAT. Planuję założyć POL-CAT (jako dynamiczne globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe) wraz z ludźmi, którzy nie chcą podążać współczesną drogą biznesu i nie chcą walczyć o pieniądze tylko dla pieniędzy. Chciałbym znaleźć towarzyszy, którzy kochają biznes jako grę fair play z kompromisem interesów, którzy szukają pieniędzy na realizację planów postępującej ewolucji naszej cywilizacji bez wojen i rewolucji, z otwartymi granicami dla swobodnej migracji ludzi.

Myślę, że uniwersalnym celem każdej cywilizacji jest osiągnięcie komfortu życia bez naruszania równowagi środowiska społecznego i naturalnego.

Zasady globalnej, pokojowej i produktywnej ewolucji oraz postępu humanistycznego

 Jak dotąd żadna rewolucja nie zbudowała pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne; to znaczy nie osiągnęły swojego celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 18 latach badań sformułowałem zasady następnej, produktywnej i pokojowej ewolucji, która urzeczywistni ludzkie ideały. Poniżej cytuję te zasady.

Przewodnie zasady ewolucji człowieka:

 1. Wszystkie podatki płaci się w lokalnej gminie wyznaniowej. Miejscowe gminy wyznaniowe płacą podatki władzom lokalnym i centralnym.
 2. Wszyscy politycy kraju zarabiają przeciętne zarobki w kraju. Wszyscy lokalni urzędnicy zarabiają przeciętne zarobki w lokalnej gminie wyznaniowej.
 3. Tylko antykorupcyjna firma POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi.
 4. Produkcja firm jest wolna od zakazów.
 5. Właściciele i zarządy przedsiębiorstw zarabiają przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników. Zasada, że ​​właściciele firm zarabiają przeciętne zarobki swoich pracowników, zmusi kreatywnych ludzi do tworzenia nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Otwarcie dziesięciu dochodowych firm zwiększy zarobki kreatywnego biznesmena dziesięciokrotnie.

Musi istnieć organizacja (POL-CAT) wspierająca kreatywnych ludzi biznesu i ułatwiająca wejście wartościowych produktów na światowy rynek.

Zasada, że ​​zarządy zarabiają przeciętne zarobki pracowników, którymi zarządzają, spowoduje przesunięcie odpowiedzialności za dochody firmy na wszystkich pracowników i optymalizacja pracy firmy.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!-Karl Marx

Każdy według swoich możliwości, każdemu według jego potrzeb – Karol Marks.

Te zasady pokojowej ewolucji radykalnie wpłyną na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Uzupełnieniem tych zasad są zasady wiodącej siły ewolucji, czyli światowego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT Spółka Akcyjna, które przedstawiam poniżej:

Dlaczego wymyśliłem przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. ???

Jeśli ją kochasz, spróbujesz dać jej cały świat, całe bogactwo świata. Będziesz tak produktywny i użyteczny dla niej i swoich dzieci. Ale mafie czekają na wynik twojej ciężkiej pracy i przejmą twój biznes i zniszczą twoje życie. Wymyśliłem sposób na biznes- globalny handel i usługi przedsiębiorstwa POL-CAT. Przedsiębiorstwa POL-CAT nie przejmą żadne mafie. To będzie niemożliwe. POL-CAT zbuduje nowy uczciwy świat.

Mój pomysł na nowy świat “Narzędzia i usługi od ludzi, którzy są dumni ze swojej pracy”

Mój plan na świat polega na :

Globalny handel i dystrybucja usług znajdują się w rękach etycznej światowej elity (POL-CAT), która wspiera etyczne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.

 W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki poprzez obniżanie cen dostaw. W okresie prosperity gospodarki, POL-CAT będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Obowiązki i zarobki kierownictwa POL-CAT

Obowiązkiem kierownictwa POL-CAT jest takie zorganizowanie pracy, aby pracownicy na każdym etapie życia mogli zarabiać tyle, ile potrzebują. Zorganizowanie pracy zdalnej, przygotowanie wydajnych miejsc pracy, szkolenia, zapewnienie każdemu odpowiedniego nakładu pracy itp. to obowiązek kierownictwa POL-CAT.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej POL-CAT będzie takie samo jak średnie zarobki pracownika. Zapewnienie optymalnej dystrybucji wysokiej jakości towarów i usług kupowanych po najniższej cenie wywrze presję na rządy krajów, aby zapewniły tanią i wykształconą siłę roboczą oraz infrastrukturę niezbędną do wspierania taniej, ale wysokiej jakości produkcji. Zapewni to  globalny przepływ ludności między krajami oraz rozwój wysokiej jakości edukacji i nauki.

 POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego

POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego przez krajowe oddziały POL-CAT. Wiadomo, że koszty logistyki stanowią do 50% kosztów przedsiębiorstw – im mniejsze przedsiębiorstwo, tym gorsza logistyka, rośnie udział kosztów zaopatrzenia. POL-CAT jako regulator rynku poprawi logistykę gospodarki, szczególnie dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon unijnej gospodarki (niestety nie w Polsce). POL-CAT jako apolityczna rynkowa firma handlowo-usługowa poprawi sprzedaż towarów i usług, poprawiając sytuację drobnych producentów i otwierając dla nich rynek, także międzynarodowy. Szybkość obiegu pieniądza ulegnie poprawie, ponieważ nagrodzony prowizją od sprzedaży POL-CAT przyspieszy transakcje obsługujące zarówno producentów, jak i firmy handlowe.

POL-CAT (poprzez rozpoznanie globalnych potrzeb w zakresie produkcji i usług) będzie stymulatorem rozwoju nowych, prężnych podmiotów gospodarczych. Wykorzystanie nowoczesnych platform logistycznych i cyfrowych wpłynie również na szybkość i masowość transakcji bankowych. Banki będą rozwijać nowoczesne techniki operacji bankowych, aby sprostać wymogom szybkich i niezawodnych transakcji handlowych. Zaufanie do transakcji handlowych będzie priorytetem POL-CAT, który zajmie się również sprzedażą finansów. Politycy, jako ludzie słabo wykształceni, są generalnie podatni na manipulacje finansistów. To jest przyczyną przepływów pieniędzy między skarbem państwa a systemem bankowym w czasach kryzysów finansowych. Ponieważ POL-CAT przeznaczy połowę prowizji na finansowanie badań naukowych, to POL-CAT będzie środowiskiem grupującym elitę elit – skupiającą osoby najlepiej wykształcone. Kryzysy finansowe będą przewidywalne, a ryzyko działalności bankowej zminimalizowane.

 W czasie kryzysu finansowego POL-CAT będzie stymulował producentów i handlowców poprzez obniżanie cen dostaw. Ceny dostaw wzrosną w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Dzięki temu, że POL-CAT będzie wiarygodnym informatorem o sytuacji obsługiwanych podmiotów gospodarczych, możliwe będzie obniżenie kosztów finansowych banków i ryzyka kredytowego.

Poprawi się jakość produktów oferowanych przez POL-CAT S.A.

 POL-CAT stosując w praktyce nowoczesną etykę chroniącą zasoby naturalne i środowisko naturalne poprzez wymagania jakościowe dla produktów i usług. Poprawi się dostęp do informacji rynkowych dla wszystkich i zapewni wszystkim grupom społecznym produkty najwyższej jakości, zapewniające poszanowanie środowiska naturalnego.

POL-CAT wykorzystując nowoczesny system etyczny zjednoczy kulturę globalną i usunie podziały cywilizacyjne, zatrudniając ludzi wszystkich narodowości, które będą miały wpływ na procesy pokojowe między narodami.

Globalna migracja osób poszukujących godziwych zarobków i warunków życia, które będą globalnie egalitarne, wraz z rozwojem POL-CAT, będzie wzrastać. Jakość życia na całym świecie wzrośnie.

Pieniądze to miara użyteczności społecznej biznesmena.

 Pieniądze będą symbolem społecznego uznania za tworzenie miejsc pracy dla innych mniej kreatywnych niż biznesmen. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy, ponieważ są sprawnie zarządzane i najbardziej innowacyjne. Dlatego funkcjonujące społeczeństwo powinno posiadać instytucję wspierającą rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach. Taką instytucją zaufania publicznego będzie firma POL-CAT, którą zamierzam reaktywować w Polsce. Jeśli masz pomysł na rozpoczęcie działalności, która wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, to POL-CAT pomoże Ci uruchomić produkcję lub usługi dostarczając know-how i niezbędne środki do produkcji, a także pomoże sprzedać produkt lub usługę w sieci sprzedaży POL-CAT.

POL-CAT udzieli poręczenia potrzebnego przedsiębiorcy w umowie z bankiem.

Wynagrodzenie dla POL-CAT to 10% prowizja od wartości sprzedaży, z czego połowa stanowić będzie wynagrodzenie dla pracowników POL-CAT, a druga połowa sfinansuje rozwój nauki.

Tym samym POL-CAT nie przyniesie żadnego zysku, a jego wartość będzie wzrost wraz z osiągniętym wolumenem sprzedaży. POL-CAT będzie regulatorem rynku krajowego, ponieważ w przypadku kryzysu gospodarczego, w porozumieniu z dostawcami towarów i usług, obniży ceny dostaw, co pobudzi życie gospodarcze kraju. Jedynymi równoprawnymi akcjonariuszami POL-CAT będą pracownicy, którzy po zakończeniu pracy sprzedadzą swój udział w POL-CAT wyłącznie przedsiębiorstwu POL-CAT.

W ten sposób POL-CAT będzie stale niezależnym, rozwijającym się przedsiębiorstwem kierującym się interesem etycznych pracowników.

Poniżej przedstawiamy zasady działania POL-CAT:

 Sposób działania POL-CAT Spółka Akcyjna

Dotychczas handel opierał się na zasadzie, że klient poszukuje produktu. Odwracam tę zasadę i szukam klienta dla produktu. Konsekwencje tej zasady spowodują ogromne zmiany i zaowocują wyższą jakością towarów dla przeciętnego klienta. POL-CAT obniży cenę wybranych towarów na rynku. Potrzebuję dobrych specjalistów IT, aby zrealizować tę ideową rewolucję na rynku.

Nowoczesne zarządzanie w POL-CAT będzie polegało na pełnym wykorzystaniu talentów i kreatywności współpracujących równorzędnych właścicieli przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego wyłaniania się naturalnych liderów tzw. servant leader zespołów pracowniczych. Rozwój oferty handlowej i usług POL-CAT będzie wymagał wzrostu zatrudnienia i kreatywności równych (samokontrolujących się) właścicieli kierujących się własną korzyścią, z czego skorzystają również wszyscy akcjonariusze POL-CAT.

POL-CAT S.A znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych narzędzi i elektronarzędzi oraz innych profesjonalnych produktów i usług i będzie je obsługiwał w Polsce i za granicą.

POL-CAT otrzyma prowizję od producentów i dystrybutorów sprzedanego towaru w zależności od ceny sprzedaży na zasadzie:

 1. Sprzedawane produkty są dostarczane kupującemu z magazynu konsygnacyjnego POL-CAT na warunkach określonych przez POL-CAT w specyfikacji dostawy,
 2. Klient decyduje o szczegółach zakupu zgodnie z utworzonym regulaminem sprzedaży w POL-CAT w ramach uzyskanych rabatów od dostawców towarów i usług,
 3. Producent, dystrybutor produktów dostarczanych do sieci handlowej prowadzonej przez POL-CAT podpisze akt notarialny- umowę na wyłączność POL-CAT w stworzonej przez POL-CAT sieci sprzedaży. Umowa określa prowizję dla POL-CAT za usługi świadczone na rzecz producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów, w zależności od cen sprzedaży ich towarów,

  4.POL-CAT zastrzega sobie prawo do złożenia oferty handlowej obejmującej produkty i usługi oraz prawo do     negocjacji ram cenowych na zakup  produktów i usług,

  5.POL-CAT zastrzega sobie prawo do kształtowania swojej sieci sprzedaży i oferty do niej.

 1. Koszty dostawy i ubezpieczenia pokryje odbiorca,
 2. Płatność za zakupiony przez odbiorcę towar jest pobierana z góry i przekazywana bezpośrednio na konto POL-CAT,
 3. Prowizja za sprzedaż POL-CAT pobierana jest miesięcznie na rachunek bankowy POL-CAT,
 4. Wszyscy pracownicy POL-CAT są wyłącznymi i równymi akcjonariuszami POL-CAT i mogą odsprzedać swoje akcje wyłącznie POL-CAT. Wartość akcji pracowniczych POL-CAT liczona jest jako trzyletnia wartość sprzedaży POL-CAT podzielona przez aktualną liczbę pracowników pomniejszoną o sumę wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi,
 5. Połowa całkowitej wartości prowizji uzyskanej ze sprzedaży POL-CAT zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju nauki.
 6. Pracownicy POL-CAT otrzymują roczne wynagrodzenie do maksymalnej wysokości uzależnionej od wartości połowy rocznej prowizji osiągniętej przez pracownika,
 7. Załoga POL-CAT S.A składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn.

Obowiązki biznesowe kobiet ewoluowały ewolucyjnie z powodu potrzeby opieki nad potomstwem, którą zaniedbywali mężczyźni dbający tylko o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT obowiązkowy będzie parytet płci i proporcjonalność zarobków w zależności od efektywności. Moja ostatnia propozycja to zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jego wydajności. Ci, którzy są bardziej produktywni, będą pracować krócej niż ci mniej wydajni w osiąganiu sprzedaży. Długość czasu pracy np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie prawdopodobnie krótsza niż mężczyzny, który jest z natury bardziej leniwy niż kobiety. Czas pracy będzie zależał od wydajności pracy. Pozwoli kobietom dłużej wychowywać dzieci i dbać o dom rodzinny.

Moja propozycja utworzenia globalnej firmy POL-CAT ma na celu centralizację dystrybucji i usług, pozostawiając wolny rynek w produkcji.

 Wolny rynek dystrybucji i usług wprowadza chaos i brak możliwości zapewnienia producentom dobrej logistyki dostaw i sprzedaży towarów i usług. POL-CAT zmotywuje ludzi do pracy z elastycznym wynagrodzeniem prowizyjnym i czasem pracy, które podniosą efektywność i odpowiedzialność pracowników. Kobieta (pracująca produktywnie) będzie pracować krócej niż mężczyzna i będzie wspierać swoje zarobki partnera życiowego, aby zapewnić mu niezależność. Wydajni pracownicy będą mogli sobie pozwolić na godne życie. Producentom z całego świata zapewnimy doskonałą logistykę dostaw i sprzedaży towarów dobrej jakości. Powstanie odpowiedni system gospodarki światowej, który usunie konflikty gospodarcze między krajami.

W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki, obniżając ceny dostaw. Jednak w okresie prosperity będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Zasady ekspansji globalnej POL-CAT Spółka Akcyjna

Zapewne ciekawi Cię, jak POL-CAT S.A. poprowadzi pokojową ewolucję gospodarczą według zasad opisanych w mojej pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem? Cóż, sprawa jest prosta. Każdy krajowy oddział POL-CAT będzie sprzedawał w sieci handlowej POL-CAT najbardziej konkurencyjne na świecie towary produkowane w swoim kraju (maksymalna marża 10%). Oddział krajowy POL-CAT będzie wyłącznym eksporterem do sieci POL-CAT produktów swojego kraju. Jednocześnie krajowy oddział POL-CAT będzie jedynym importerem towarów z sieci POL-CAT w danym kraju. Będzie obowiązywać zasada, że ​​im większy zakup danego produktu, tym niższa będzie marża sprzedaży. Tym samym sieć handlowa POL_CAT będzie miała najtańszą ofertę produktów handlowych z całego świata. Oddział krajowy POL-CAT czyli nabywca towarów z całego świata będzie dokonywał zakupu produktów krajowych w danym kraju. Dla firm, które przyjmą zasady funkcjonowania przedsiębiorstw opisane w pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem, będą stosowane przez POL-CAT S.A. najniższe ceny, a dla firm stosujących stare formy działania, tj. zasadę zysku, obowiązywać będą najwyższe ceny dostaw, tj. 40% wyższe od najniższych. Krajowy oddział POL-CAT-u będzie kupował rodzime produkty od firm nowocześnie etycznych i sprzedawał je w światowej sieci POL-CAT-u. Produkty firm nieetycznych nie będą kupowane przez POL-CAT.

Działalność POL-CAT rozpocznie się, gdy stworzymy masę krytyczną oferty biznesowej POL-CAT, która umożliwi prowadzenie biznesu.

Na początek potrzebujemy mądrego porozumienia krajowych producentów w każdym kraju. POL-CAT będzie moderował to w każdym kraju, ponieważ POL-CAT stworzy przyjazną dla producentów sieć handlową, która zwiększy ich sprzedaż i bezpieczeństwo ekonomiczne. W ten sposób firmy etyczne stosujące zasadę oszczędzania wszelkich form energii będą promowane na rynku, a firmy nieetyczne będą stopniowo eliminowane, ponieważ nie będą konkurencyjne. Pokojowa ewolucja POL-CAT zawładnie coraz większą liczbą obszarów globalnego rynku. Nowoczesne zasady etyczne będą zyskiwać coraz więcej zwolenników. Zapewniona zostanie kontynuacja pokojowej ewolucji naszej cywilizacji i osiągniemy cel ewolucji – staniemy się twórcami nowego świata.

                                                                     Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku, godzina 7:15

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n     .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski© 2022 JustPaste.it

243 visits · 2 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 14 gru 2022Public  Edit

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state-anarchism will triumph

The letter to prof. Richard D. WOLFF :  The role of the state???

In future Poland, the comfort of your life will depend only on your resourcefulness and ethics!!!

A brief synthesis of Polish history

For almost 10 centuries since the baptism of Poland, Polish feudal lords shaped the lives of Poles. The baptism of Poland was the result of the adoption by the Polish elite of Christ’s ethics that was the culmination of Jewish ethics.

Initially, the feudal lords were warriors serving as vassals to the King and they defended Poland against enemy invasions. For their knightly service, they were receiving landed estates as a fief, that they administered to maintain themselves in peacetime. Over time, they evolved into hereditary nobility, which owned the land and was choosing the king in democratic elections. They had an obligation to defend the Country and during peace, they founded cities constituting service centers for rural provinces. Economic processes resulted in the concentration of noble estates that later formed into magnate estates. With the concentration of landed estates and the creation of enormous magnate fortunes, the importance of petty nobility diminished and nobility democracy lost its importance. Polish nobility became a layer of farmers perfectly organizing Polish agriculture.

Magnates ruled Poland directed to their interests. The rulers of neighboring countries were bribing the Polish magnates. Russian, Austrian, and Prussian monarchs wanted to take over control over Poland and, as we know, this ended with the partitions of Poland. Poland regained independence at the beginning of the 20th century and this was the result of taking advantage of the favorable political situation resulting from World War I and the conflict of great powers. As a result of World War II, Poland became a colony of the Soviet Union and began to be ruled by Jewish communists fighting for social recognition. In a short time of the existence of the People’s Poland, the foundations of the Polish economy were increased in a planned manner. Economic progress in Poland resulted from the centuries-old experience and economic knowledge of Polish Jews. Unfortunately, Jews did not have agricultural knowledge and destroyed the centuries-old agricultural tradition of the Polish nobility by taking their lands from them.

Then in the 70s of the 20th century, there was a global agricultural crisis and the Solidarity Revolution in Poland caused a change of power in Poland. Built (on the strong foundations of the industry created in People’s Poland), the Polish free market system used the resources of People’s Poland to create a new and improving Polish economy. Unfortunately, Polish agriculture was destroyed and its bankruptcy was aggravated by the concentration of agricultural property and the inefficiency of the ruling elite in the 20th century. Polish agriculture can only be rebuilt by rehabilitating the Polish nobility and restoring their power over Polish agriculture. This will bring a development impulse to Poland and will close disputes over the shape of the Polish state in which the Polish and the Jewish social layers struggle for power. This will close the historical and full of conflicts history of Poland with a clamp, and allow Polish people to apply Christ’s ethics in the practice of everyday life. For example, I myself was a very bad human before I understood the core of the teaching of Jesus Christ. Thanks to my wife I had time for understanding Jesus Christ’s ethics and improving my behavior. For now, I correct my life mistakes from the past. I am on the way of achieving internal peace and international ethical, economical, and political compromise. Thanks to Christ’s ethics, I gained family happiness and I only lack social recognition for my 35-year efforts to reconcile Polish-Jewish reconciliation. Without this reconciliation, there will be no future peaceful development of Poland.

Warsaw, 15 December 2019, 15:43

Poland for self-governing parishes and religious communes

The idea of ​involving economically and spiritually self-governing parishes and religious communities in the future of Poland is a simple disclosure of their current secret status quo. Polish parishes are secret economic units controlled by Polish women and the Catholic Church collecting tribute from its subordinate parishes. Additionally, there are Jewish communities that are thriving in terms of business, whose finances are hidden from the general public. Leaving half of the taxes due to the state in parishes and religious communes will quickly affect the economic recovery of the Polish province and the drive to increase employment in these self-governing units. After all, each newcomer will bring his work and taxes to the parish, religious commune, which will enrich them and improve their operation. This will affect the demand for migrants in useful professions, which will revive Polish parishes and religious communities, as well as revive the Polish provinces in terms of demographics and business. All members of parish and parish cooperatives will gain support for their business activities needed by the communities. The hitherto ceremonialism of religion, which takes money in exchange for religious rituals, will be relegated to the background, and the ethical elements of religious systems that are necessary and binding to local communities will appear and start to be nurtured. And this is what we want for Polish society to appear responsible for the cultivation of ethical attitudes binding local communities, creating a new Polish reality for people fully responsible for their fate and prosperity, which will depend on the business and ethical efficiency of local religious communities. POL-CAT S.A. through its organizational and business power will provide peaceful social conditions for each local religious (atheistic as well) community, cutting off supplies to any unethical local community as necessary until there is a local community recovery program.                                                                                    

Warsaw, February 9, 2022, 10:45   

A new spiritual, political, social and economic order for Poland-Anarchism again

The tradition of organizing the self-help communities goes back to the old days when wandering tribes settled down and started farming. It first happened in areas rich in water and with fertile soil enabling the development of agriculture, e.g. in the valley of the Tigris and Euphrates rivers. The former Slavic tribes settled on the ground, creating community organizations, e.g. Polish Opole and the Great Russians ‘ obszcziny. They were well-organized communities of tribes that worked together on the land. The feudal system destroyed the local self-help communities managing the land they had settled centuries ago. The feudal lords taxed them and put them under their control. The self-help organization in the Great Russians’ obszcziny survived until the Russian Revolution because there they helped farmers to survive in the most difficult natural conditions in Eastern Europe. Bolsheviks transformed them into kolkhozes and sovkhozes in which the Russians lost their subjectivity and self demoralized.

The influx of Christianity to Polish lands allowed Poles to return to the communal structures, the center of which was always the parish church, usually built by feudal lords in the local economic center. The tithing charged by the churches determined the extent of their influence and authority in the local community. Church influence usually overlapped with the range of the local community related by kinship, acquaintances, and economic ties. Catholic Church destroys a tradition of the cooperative movement in Poland for a long time and I think you need an impulse of help to recreate and nurture it. The churches were rich and had long lent money for local people’s economic activities in return for a share of the profits. Since numerous factions of Polish Jews were baptized, they gradually gained domination in the Catholic Church and took over the management of church money. Since the fall of the People’s Republic of Poland (communism), the Catholic Church has continued to finance the economic activity of Poles by collecting a share in the profits of the financed enterprises. Secret accounts are kept in the parishes, which define the liabilities of credited enterprises towards the parishes. Accounting is run by women and they are responsible for the parish money. My idea to create economically and spiritually independent parish cooperatives are to reveal their secret activities and create legally operating local economic centers in Polish parishes. I am convinced that such a solution will release the business creativity of Poles, which will be supported by the nationwide business and consulting center POL-CAT SA. It will follow the principles set out in my work entitled The Third Way between capitalism and communism. Principles of POL-CAT S.A. will civilize the customs of Poles and improve the Polish economy. Such principles will allow us to come closer to the ideal of freedom of the individual and society in the anarchist model of the state and society. According to Wikipedia anarchy is a form of socio-political structure in which there is no constituted power, and no legal norms are in force. In political terms, anarchism is a structure in which the state is replaced by a non-compulsory and non-centralized organization of society (e.g. a federation of autonomous localities). Anarchist ideas were present in Western and Eastern Europe at the stage of shaping pre-revolutionary societies. Revolutions and post-revolutionary compulsion suppressed the development of anarchism, but it was looking for its proper form and perhaps my proposal for a social order in Poland will fulfill the anarchist ideal. Voluntarily established business and advisory center POL-CAT S.A. and voluntarily created structures of parish cooperatives – based on the teachings of Christ, will create the ideal of an anarchic economic and social system in Poland and promote this system in the post-communistic and capitalist world. All you need is a strong impetus to break the fetters of slavery and shed hope in an economically efficient, fair, and ethical world of free individuals.

Warsaw, September 30, 2021, 5:10 am
     

 Assumptions of the new organization of the Polish State

The political and economic system of Poland will be based on a single-tier organization.  The parish of the renewed Polish Church or other religious community, supported by the free-market research, procurement, distribution, and finance center POL-CAT, will be the basic self-governing political, economic and spiritual level. The POL-CAT Center will guarantee the moral, ethical and religious order of Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions and the regulator of economic life, ensuring that young people have an equal start in their careers. POL-CAT will be a profitable company and Polish youth’s property allocating all income for financing science serving Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means reconnecting the reformed Church and religious communities to a state system subordinated to ethics conserving all energies and practiced as Christ’s principles of love, even of enemies, and sharing of bread and wine. The purpose of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge, and the creation of the basis of harmonious progress in the peace of Polish and world civilization of life, which will create a new virtual world on the similarity of our planet – the part of the virtual Kosmos.

 Jakuszowice, on July 30, 2015 at 3:45,76 visits · 1 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19 lis 2022Public  Edit

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n   .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski46 visits · 1 online Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 21 maj 2022 · edited: 22 maj 2022Public  Edit

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION –POL-CAT joint-stock company

Russia needs for vegetables


The Russia (because of its geographic location and climatic conditions )  still  have too short plant vegetation period for succesfully growing vegetable.

Favorable climatic condition change for vegetables growth in Russia can be when  Wladimir Putin order to built thousands greenhouses to use the resources oil, gas and coal for heating the greenhouses and growing vegetables in there. He needs for this only  knowledge and work of milions of Chinese workers because the rest of resources he has in his country. POL-CAT can help Russians in it.

The idea of ​​establishing a POL-CAT joint-stock company that is, a global trade organization guided by the principle of saving all energy, is the greenest idea of ​​all time. The principle of not wasting the energy available in our world will bring amazing progress in science and technology aimed at preserving the natural environment of our planet. Above all, it will bring advances in the development of organic farming geared towards the production of vegetables and seeds needed by the global population of vegetarians and vegans, which is constantly growing. A modern organization of ecological agriculture that will be focused on production on small leased farms run by ecologically and ethically aware farmers supported by local POL-CAT branches will bring quantitative and qualitative progress in plant production, which with the help of natural energies which are available in our world and will clean the natural environment of our planet.

The principle of production on small leased farms will bring mass migrations of farmers to the regions of large-scale areas western agriculture, which will bring about the growth of the western economy and will relieve the demographic problems of Asia and Africa, reducing global inflation. Ethical trade and services run by POL-CAT S.A. according to the principles of modern social policy developed by me will bring an increase in the effectiveness of human activities, including an increase in the ecological efficiency of industrial production needed by ecological agriculture.

The principle of saving all energy universally applicable in the natural world will be the only criterion for assessing human behavior, which will bring about the cultural progress of human civilization. Let’s assume POL-CAT S.A. and let’s see what it will bring to Polish and global society. 

Jakuszowice, May 21, 2022, 2:33 am                                          Bogdan Jacek Góralski

Rosja potrzebuje warzyw

Rosja (ze względu na położenie geograficzne i warunki klimatyczne) wciąż ma zbyt krótki okres wegetacji roślin, aby z powodzeniem uprawiać warzywa. Korzystna zmiana warunków klimatycznych dla uprawy warzyw w Rosji może nastąpić, gdy Władimir Putin zbuduje tysiące szklarni, aby wykorzystać zasoby ropy naftowej, gazu i węgla do ogrzewania szklarni i uprawy tam warzyw. Potrzebuje do tego tylko wiedzy i pracy milionów chińskich robotników, bo resztę zasobów posiada w swoim kraju. POL-CAT może w tym pomóc Rosjanom.

Pomysł założenia POL-CAT S.A. czyli globalnej organizacji handlowej kierowanej zasadą oszczędzania wszelkich energii jest najbardziej ekologicznym pomysłem wszechczasów. Zasada nie marnotrawienia energii dostępnej w naszym świecie przyniesie niesamowity postęp nauki i technologii skierowanej w stronę zachowania środowiska naturalnego naszej planety. Przede wszystkim przyniesie to postęp w rozwoju ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję warzyw i nasion potrzebnych globalnej populacji wegetarian i wegan, która nieustannie rośnie. Nowoczesna organizacja ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję na małych dzierżawionych farmach prowadzonych przez uświadomionych ekologicznie i etycznie farmerów wspomaganych przez lokalne oddziały POL-CAT , przyniesie postęp ilościowy i jakościowy w produkcji roślinnej, która wykorzystując naturalne energie dostępne w naszym świecie oczyści środowisko naturalne naszej planety.

Zasada produkcji na małych dzierżawionych farmach przyniesie masowe migracje rolników do regionów wielkoobszarowego zachodniego rolnictwa co przyniesie wzrost zachodniej gospodarki i rozładuje demograficzne problemy Azji i Afryki zmniejszając globalną inflację. Etyczny handel i usługi prowadzony przez POL-CAT S.A. według zasad nowoczesnej polityki społecznej opracowanej przeze mnie przyniesie wzrost efektywności ludzkich działań w tym wzrost efektywności ekologicznej  produkcji przemysłowej potrzebnej ekologicznemu rolnictwu.

Zasada oszczędzania wszelkich energii powszechnie obowiązująca w naturalnym świecie będzie jedynym kryterium oceny ludzkiego postępowania co przyniesie postęp kulturowy ludzkiej cywilizacji. Załóżmy POL-CAT S.A. i zobaczmy co przyniesie on polskiemu i globalnemu społeczeństwu.

Jakuszowice, 21 maja 2022 roku, godzina 2:33      Bogdan Jacek Góralski63 visits · 1 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022Public  Edit

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe84 visits · 1 online 

68 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

28 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *