I don’t want to defend democracy at all

https://justpaste.it/an9p5

I don’t want to defend democracy at all

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

I don’t want to defend democracy at all

You say that European democracy must be defended, but democracy is the oppression of one over the other, having nothing to do with personal freedom received from Heaven. Democracy is not a natural system that I would like to defend. The foundation of freedom is the knowledge of the rules of operation of a society that chooses its own natural leaders to defend its freedom and happiness in a life free of coercion. The ideal is a society without prohibitions, consisting of local communities united by a common interest and based on self-government and supported by a scientific and business center operating without profit.
This is the ideal of social organization without a central government that operates by dos and don’ts. It is a classic anarchic social organization that provides its members with full freedom of decision based on mutual individual and social benefit based on the principle of saving all energy. Therefore, let a global, anarchic and ethical society of happy and free people emerge, based on local communities defending their own interests, supported by the POL-CAT joint-stock company, a science and business center operating without profit.
Warsaw, January 30, 2023, 6:45 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Mówicie, że trzeba bronić europejskiej demokracji, a tymczasem demokracja to ucisk jednych nad drugimi nie mająca nic wspólnego z osobistą wolnością otrzymaną od Niebios. Demokracja nie jest systemem naturalnym, którego chciałbym bronić. Fundamentem wolności jest wiedza o zasadach działania społeczeństwa, które samo sobie wybiera naturalnych przywódców broniących jego wolności i szczęścia w życiu pozbawionym przymusu. Ideałem jest społeczeństwo pozbawione zakazów składające się z lokalnych społeczności zjednoczonych wspólnym interesem i opartych na samorządzie i wspieranych przez centrum naukowo-biznesowe działające bez zysku.

Jest to ideał organizacji społecznej bez centralnego rządu, którego działanie polega na nakazach i zakazach. Jest to klasyczna anarchiczna organizacja społeczna zapewniająca swoim członkom pełną wolność stanowienia opartego na wzajemnym indywidualnym i społecznym świadczeniu dobra opartego na zasadzie oszczędzania wszelkich energii. Niech zatem powstanie globalne i anarchiczne oraz etyczne społeczeństwo szczęśliwych i wolnych ludzi oparte o lokalne społeczności broniące własnego interesu wspierane przez centrum naukowo-biznesowe POL-CAT spółka akcyjna działające bez zysku.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2023 roku, godzina 18:45    Bogdan Jacek Góralski

My beliews

In the potential of the energy hidden in the void, there are all possibilities that, freeing themselves according to the possibilities dictated by the environment, give course to material events that are only energetic acts. There is nothing but amorphous energy, the balance of which is zero, and which is only reproduced by the love felt by material beings.
Warsaw, January 30, 2023, 19:23
Bogdan Jacek Goralski

W potencjale energii ukrytej w pustce kryją się wszelkie możliwości, które uwalniając się swobodnie stosownie do możliwości dyktowanych przez środowisko nadają bieg materialnym zdarzeniom będącym tylko energetycznymi aktami. Nie ma nic oprócz bezpostaciowej energii, której bilans wynosi zero i która odtwarza się tylko dzięki miłości odczuwanej przez materialne byty.
Warszawa, dnia 30 stycznia 2023 roku, godzina 19:23
Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *