Stupidity of humans on climate change is borderless

 Add Account

Contents

Stupidity of humans on climate change is borderless

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1h

Stupidity of humans on climate change is borderless

From China to Japan, deadly cold is gripping East Asia. Experts say it’s the ‘new norm’

By Heather Chen, Yoonjung Seo, Paula Hancocks, Jake Kwon and Junko Ogura, CNNUpdated 11:27 PM EST, Wed January 25, 2023

https://edition.cnn.com/2023/01/25/asia/east-asia-cold-snap-climate-japan-korea-china-climate-intl-hnk/index.html

Below is explanation of phenomenon harsh winter 2023 in East Asia Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 22 sty 2023 · edited: 25 sty 2023Public  Edit

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

Reading the article titled Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
helped me describe the phenomenon of changes in the weather due to changes in the gravitational forces around the Earth. The sun, moon and other solar system objects gravitationally interact with the earth’s atmosphere. This causes the troposphere and stratosphere to move relative to the Earth’s surface. Recently, the atmospheric system has been causing heavy snowfall in the south of Poland. On Friday 20 January , I wrote on Facebook that by January 28, 2023, snowfall will cover all of Poland. It happened on Saturday, January 21, 2023. On December 19, 2022, I wrote a forecast on Facebook in the “Long-term weather forecast” group, which announced the attack of winter in the third decade of January 2023. I based the forecast on the fact that the Moon is at its perigee at that time orbits, and other solar system objects will have a strong impact on the Earth-Moon system at that time. The prediction has been confirmed and now I will explain why?
Polar vortex – masses of cold Arctic air under high pressure moved under the influence of gravity to the south and caused an influx of cold air below the 60th parallel, which caused snowfall min. in Poland.
The southward shift of the polar vortex air mass caused heating of the stratosphere over it at that time and an increase in its temperature, i.e. the occurrence of SSW – sudden stratospheric warming. It is so simple that it is hard to believe that a geologist explains a weather phenomenon to meteorologists.
On this basis, I can predict a long-term weather forecast for the whole area of the Northern hemisphere.
Warsaw, January 22, 2023, 11:35 am Bogdan Jacek Góralski
Polar Vortex versus grawitacja a zmiany pogody w północnej hemisferze
Lektura artykułu zatytułowanego Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
pomogła mi opisać zjawisko zmian pogody pod wpływem zmian sił grawitacji wokół Ziemi. Słońce, Księżyc i inne obiekty Układu Słonecznego oddziałują grawitacyjnie na ziemską atmosferę. Powoduje to ruchy troposfery i stratosfery względem powierzchni Ziemi. Ostatnio układ atmosferyczny powodował wielki opady śniegu na południu Polski. W piątek napisałem na Facebooku, że do 28 stycznia 2023 opady śniegu pokryją całą Polskę. Stało się to już w sobotę 21 stycznia 2023. 19 grudnia 2022 roku napisałem na Facebooku w grupie „Długoterminowa prognoza pogody” prognozę, która zapowiadała atak zimy w trzeciej dekadzie stycznia 2023. Prognozę opierałem na fakcie, że Księżyc jest w tym czasie w perygeum swojej orbity, a inne obiekty Układu Słonecznego będą silnie oddziaływały w tym czasie na  układ Ziemia-Księżyc. Prognoza potwierdziła się a ja wyjaśnię teraz dlaczego?
Polar vortex- masy zimnego arktycznego powietrza pod wysokim ciśnieniem przemieściły się pod wpływem sił grawitacji na południe i wywołały napływ zimnego powietrza poniżej 60 równoleżnika co spowodowało opady śniegu min. w Polsce.
Przesunięcie na południe masa powietrza polar vortex spowodowało ogrzanie stratosfery nad nim w tym czasie i wzrost jej temperatury tj. wystąpienie SSW – sudden stratospheric warming. Takie to proste, ze aż trudno uwierzyć, że geolog tłumaczy zjawisko pogodowe meteorologom.
Na tej podstawie mogę przewidywać długoterminową prognozę pogody dla całej
Północnej hemisfery.
Warszawa, dnia 22 Stycznia 2023 roku, godzina 11:35  Bogdan Jacek Góralski

 

41 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Forecast below on climate change was made on 2015 year Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Future Earh’s climate change V

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13 lis 2021 · edited: 26 sty 2022Public  Edit

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: http://bogdangoralski.info/2018/02/21/survival-technology/  , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan. 
Warsaw, 2015                                  
December 2020 
Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel. Increasing amount of earthquakes in the Mediteranen area tells us that that area is closer to equator now than 100 years ago ( see on the changeable position North Magnetic Pole http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ).
My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books-link: https://books.google.pl/books/about/The_new_look_at_the_Earth_s_climate_mech.html?id=eZu-DwAAQBAJ&redir_esc=y .
Warsaw, 13 November 2021    Bogdan Jacek Góralski

Przyszłe zmiany klimatu Ziemi

Pozorny ruch bieguna magnetycznego na powierzchni ziemi jest wskaźnikiem przemieszczania się powłoki ziemskiej (skorupy i górnej części płaszcza ziemskiego) wokół płynnego wnętrza Ziemi. Powłoka Ziemi, która obraca się względem ekliptyki, odnotowuje zmiany w oświetleniu słonecznym powierzchni Ziemi, a co za tym idzie, zmiany położenia stref klimatycznych i opadowych. Dziś biegun magnetyczny przesuwa się na wschód, na Syberię. Jej obecne położenie w pobliżu bieguna geograficznego powoduje, że prędkość obrotu Ziemi wzrasta. Świadczy o powrocie powłoki ziemskiej do stanu równowagi. Jakie będą dalsze ruchy bieguna magnetycznego i powłoki Ziemi i co przyniosą? Jeśli Północny Biegun Magnetyczny zbliży się do Syberii, powłoka Ziemi przesunie się tak, że Syberia znajdzie się blisko osi obrotu Ziemi. Północna część kontynentu euroazjatyckiego będzie w mniej słonecznym i chłodniejszym klimacie, a południowa będzie dotknięta suszą. Ameryka Północna będzie w cieplejszym klimacie, który na północy kontynentu będzie sprzyjał wegetacji, a południe kontynentu nawiedzi susza. Strefy klimatyczne przesuną się z aktualnej pozycji o ok. 15 stopni szerokości geograficznej odległości, co zmieni rozmieszczenie stref wegetacyjnych. Te zmiany klimatyczne wpłyną negatywnie na produkcję żywności i dobrostan człowieka. Aby zapobiec rozwojowi niekorzystnej sytuacji na świecie, opisałem w swoim artykule „Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx, plan działania, który wymaga współpracy międzynarodowych elit. Od elit zależy, czy uda nam się zrealizować ten plan. Warszawa, 2015 grudzień 2020 Pożary w Australii, Brazylii, Izraelu i Libanie oznaczają, że obszar tych ogromnych terytoriów przeniósł się do suchej strefy klimatycznej, która rozciąga się między 20 a 30 równoleżnikiem. Rosnąca liczba trzęsień ziemi w rejonie Morza Śródziemnego mówi nam, że obszar ten jest bliżej równika niż 100 lat temu (patrz na zmienne położenie Północnego Bieguna Magnetycznego http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ). Moja dobrze sprawdzona teoria klimatu jest wyjaśniona w mojej książce pt. „Nowe spojrzenie na mechanizm klimatyczny Ziemi i system kosmo-geofizyczny Ziemi” dostępnej w Google Books. Warszawa, 13 listopada 2021 Bogdan Jacek Góralski214 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

32 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *