Be a part of The Conscious Universe

 Add Account

Be a part of The Conscious Universe

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13h · edited: 4mPublic  Edit Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Slavien ideals against Judeo Anglo-saxon culture

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 8h · edited: 6sPublic  Edit

Slavien  ideals against Judeo Anglo-saxon culture

Judeo Anglo-saxon culture paradigm -link https://www.newsweek.com/smithsonian-race-guidelines-rational-thinking-hard-work-are-white-values-1518333?utm_source=substack&utm_medium=email#slideshow/1610610 

1. The supremacy of white culture is a falsehood to justify the exploitation of the rest of the world.
2. The individual is a subordinate but free part of the local society.
3. Be a neutral part of the environment by renouncing its control.
4. The ideal family-female+male+2 children in full social balance.
5. Observing the environment, drawing conclusions, their own assessment and implementation of their own ideas.
6. Natural history of all species as a teacher of life
7. The supremacy of the natural law in force in the Universe – saving all kind of energy.
8. Work is fun and enjoy it.
9. Jesus Christ was the result of the rape of a Jewish woman by a Roman officer.
10. Jesus Christ synthesized earthly ethical systems.
11. The only real value is social recognition.
12. Your life is in your hands.
13. The individual has only personal belongings.
14. The fruit of progress is perfection and new birth.
15. Time and space do not exist.
16. Aesthetic patterns are derived from culture, that is shaped by the environment.
17. Eat without killing other beings.
18. The attractiveness of a male depends on his social position.
19. You work effectively and rest actively.
20. Justice is based on natural – cosmic law.
21. There is no inheritance of property.
22. Don’t get the upper hand – keep the balance.
23. Act like water.
24. You have the right to your emotions but control them.

25. Cooperate to everyone.

26.Coexist-Live and let live others.

27. Be a part of The Conscious Universe.

1.    Wyższość białej kultury jest fałszem usprawiedliwiającym wyzysk reszty świata.
2.    Jednostka jest podległą ale wolną częścią społeczeństwa lokalnego.
3.    Bądź neutralną częścią środowiska wyrzekając się jego kontroli.
4.    Idealna rodzina-female+male+2 dzieci w pełnej równowadze społecznej.
5.    Obserwowanie środowiska, wyciąganie wniosków, własna ich ocena i realizacja własnych idei.
6.    Historia naturalna wszystkich gatunków nauczycielką życia
7.    Nadrzędność prawa naturalnego obowiązującego we Wszechświecie-oszczędzanie wszelkich energii.
8.    Praca jest przyjemnością i delektuj się nią.
9.    Jezus Chrystus był efektem gwałtu rzymskiego oficera na Żydówce.
10.    Jezus Chrystus dokonał syntezy ziemskich systemów etycznych.
11.    Jedyną realną wartością jest uznanie społeczne.
12.    Twoje życie jest w twoich rękach.
13.    Jednostka posiada tylko rzeczy osobiste.
14.    Owocem postępu jest doskonałość i nowe narodziny.
15.    Czas i przestrzeń nie istnieje.
16.    Wzorce estetyczne są pochodną kultury, którą kształtuje środowisko.
17.    Jedz nie zabijając innych istot.
18.    Atrakcyjność samca jest zależna od jego pozycji społecznej.
19.    Pracujesz efektywnie i odpoczywasz aktywnie.
20.    Sprawiedliwość oparta jest na prawie naturalnym – kosmicznym.
21.    Nie ma dziedziczenia własności.
22.    Nie uzyskuj przewagi-zachowaj równowagę.
23.    Zachowuj się jak woda.
24.    Masz prawo do emocji ale kontroluj je.
25. Kooperuj ze wszystkimi.

26. Współistniej-żyj i pozwól żyć innym.

27. Bądź świadomą częścią Wszechświata.28 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

30 visits · 6 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *