On the Origin of the Political Left and Right

On the Origin of the Political Left and Right

In my numerous studies, I point to the cultural dualism of human society, which is a derivative of the conflict between the masculine Neanderthal culture and the pro-feminine Homo sapiens sapiens culture.

This conflict also occurs in politics where the left is the post-Neanderthal pro-male community and the right is the pro-female community representing the Homo sapiens sapiens genetic line.

In the genetic mixture that is the world community, there is a culture of a separate genetic line, which is abundant in the Slavic Polish population. This culture is characterized by gender equality and is typical of some Slavic groups. Therefore, I believe that this discovery of the unique characteristics of Slavic populations of {mainly Poles} may result in a breakthrough in world politics and gender relations resulting from the example of the symbiosis of real Poles and Polish women.

Warsaw, February 17, 2023, 4:30 am Bogdan Jacek Góralski

O pochodzeniu lewicy i prawicy politycznej

W moich licznych opracowaniach wskazuję na dualizm kulturowy ludzkiego społeczeństwa będący pochodną konfliktu kultury męskiej Neandertalczyków i pro kobiecej Homo sapiens sapiens. Konflikt

ten występuje również w polityce gdzie lewicą jest społeczność post neandertalska pro męska a prawicą jest społeczność pro kobieca reprezentująca linię genetyczną Homo sapiens sapiens.

W mieszaninie genetycznej jaką jest społeczność światowa zaznacza się kultura odrębnej linii genetycznej, która występuje licznie w słowiańskiej populacji polskiej. Kultura ta charakteryzuję się równouprawnieniem płci i jest typowa dla niektórych grup Słowian. W związku z tym uważam, że to odkrycie unikalnych cech słowiańskich populacji {głównie Polaków} może zaowocować przełomem w polityce światowej i stosunkach między płciami wynikających z przykładu symbiozy prawdziwych Polaków i Polek.

Warszawa, dnia 17 lutego 2023 roku, godzina 4:30      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *