I will tell you some anecdotes on politics

I will tell you some anecdotes on politics

Several years ago, one of my college friends told me how the company Geotermia Podhalańska wanted to build greenhouses for growing fresh vegetables to use the fully available resources of hot water from geothermal boreholes. The initiative failed because no volunteers to run greenhouses were found in Podhale in Poland. The highlanders of Podhale abandoned agriculture a long time ago, considering it a difficult and unprofitable job, because it is better to accept tourists who are a golden vein for Podhale, bringing mountains of money. Similarly, a few years ago I proposed to Vladimir Putin an initiative to build thousands of greenhouses in Russia to grow fresh vegetables needed by the Russians to use the overproduction of natural gas to heat the greenhouses.

Somehow, it is not heard that this business opportunity was accepted in Russia, probably due to the lack of interest of Russians in such agricultural labour-intensive occupation. Russians prefer to drink vodka than to work hard at growing vegetables. They are lazy working in state farming behemoths where their work is done by machines. I once read a statement by a Polish farmer who cultivates barley on a large area of land. The farmer boasted that he had a mechanized job that took him only 21 working days a year. The rest of the time he has to himself. Russian farmers are also mechanized and demoralized by working on a state salary and in their free time they prefer to drink vodka rather than work in greenhouses, which is why Putin does not build greenhouses.

In the US, according to Sara Westall’s blog, over 75% of Americans cannot afford to buy healthy food. so-called healthy food offered in cities is too expensive for the average working American to buy. Healthy food is produced on small farms, which are very few in the US. The supply of healthy food is too small and therefore its prices are high. This is because over the course of the 20th century, the number of American farms decreased from 9 million to 2 million and at the same time their area increased. This resulted in the need to mechanize agricultural work and focus on the crops possible to obtain with high mechanization of work, i.e. wheat, soybeans, barley, etc. Agricultural overproduction was created, which could not be absorbed by the American market, and the need for export arose. For years, the USA earned a lot from the export of agricultural products, and the domestic market suffered from shortages in the supply of healthy food, which was not enough because the small farms that produced it were declining. Today, a problem has arisen because Russian agricultural production is cheaper than American (because Russian fuels are cheaper than American ones) and it is flooding the world food market, depriving the US of profits from food exports. Therefore, the US wants to destroy the Russian fuel industry, which is the backbone of the Russian economy, to eliminate a competitor from the global market.

The war between Russia and Ukraine, provoked by US policy, resulted in US embargoes on the purchase of Russian fuels by the Western world to destroy fuel production in Russia. However, the Russians have maintained fuel production at pre-war levels and sell fuel through intermediaries. This creates a difficult situation for the US economy and threatens an economic crisis. A maneuver is needed in American agriculture to change the production profile to one that will increase the profitability of agricultural production or an open war with Russia. I wonder what American politicians will choose???

The natural move for American agriculture would be to increase the production of healthy food for a domestic market with 300 million consumers waiting for cheaper production. However, this maneuver requires increasing the number of small American farms and providing them with workers and adequate supplies. A new agricultural system is needed in the US, i.e. a modern feudal system that will increase the number of farm tenants. I developed the beginnings of such a system many years ago and published it on the Internet. I predicted the present world situation many years ago. So will you take advantage of my knowledge and internet studies?

Implementation of my postulates proposed in the works:

“The Third Way between capitalism and communism” -link: https://justpaste.it/bp73n ,

“Survival technology”- link: https://justpaste.it/3yqaq ,

it will enable the construction of a modern, ethical farming system in the Polish, Russian and American countryside, based on long-term lease of small plots of arable land for hundreds of millions of migrating Asian and African peasants expelled from their homeland by the drought caused by the current climate crisis, which will continue to worsen for several decades. The introduction of a modern egalitarian agricultural system will improve the condition of the Polish, Russian and American economies and stop the development of the global economic crisis caused by the effects of the climate crisis related to the regional displacement of precipitation zones, which I described in my book about the Earth’s climate entitled:

“The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_The_new_look_at_the_Earth_s_climat?id=eZu-DwAAQBAJ,

And in the works:

“The new global religious, social, and economic order” link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_The_new_global_religious_social_an?id=EqkKEAAAQBAJ,

“What to do to ensure the abundance of food for the human population? Bogdan Góralski: What did Karl Marx not know?” -link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_What_to_do_to_ensure_the_abundance?id=rDbJDwAAQBAJ,

“How to increase yields of fishing in the ocean? How to feed up the world?”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_How_to_increase_yields_of_fishing?id=F-C_DwAAQBAJ,

Warsaw, March 11, 2023, 6:25 am Bogdan Jacek Góralski

Opowiem Wam kilka anegdot

Kilkanaście lat temu jedna z moich koleżanek ze studiów opowiadała jak firma Geotermia Podhalańska chciała budować szklarnie do hodowli świeżych warzyw dla wykorzystania w pełni udostępnionych zasobów gorącej wody z odwiertów geotermalnych. Inicjatywa się nie udała bo nie znaleziono na Podhalu chętnych do prowadzenia szklarni. Górale podhalańscy bowiem już dawno porzucili rolnictwo uznając je za zajęcie trudne i nieopłacalne bo korzystniej przyjmować turystów, którzy są dla Podhala złotą żyłą przynoszącą góry pieniędzy. Podobnie kilka lat temu zgłosiłem Władimirowi Putinowi inicjatywę budowy w Rosji tysięcy szklarni dla hodowli świeżych warzyw potrzebnych Rosjanom dla wykorzystania nadprodukcji gazu ziemnego do ogrzewania szklarni.

Jakoś nie słychać aby w Rosji zaakceptowano tę szansę biznesową prawdopodobnie z powodu braku zainteresowania Rosjan takim rolniczym pracochłonnym zajęciem. Rosjanie wolą pić wódkę niż ciężko pracować przy hodowli warzyw. Są rozleniwieni pracą w państwowych molochach rolniczych gdzie ich prace wykonują maszyny. Kiedyś czytałem wypowiedź polskiego rolnika uprawiającego na dużej powierzchni ziemi jęczmień. Rolnik chwalił się, że ma pracę zmechanizowaną, która zajmuje mu tylko 21 dni roboczych w roku. Resztę czasu ma dla siebie. Rosjanie rolnicy też są zmechanizowani i zdemoralizowani pracą na państwowej pensji i  w tym wolnym czasie dla siebie wolą pić wódkę niż pracować w szklarniach, i to dlatego Putin nie buduje szklarni.

W USA zgodnie z relacją na blogu Sary Westall ponad 75% Amerykanów nie stać na zakupy zdrowej żywności. Tzw. zdrowa żywność oferowana w miastach jest za droga by przeciętny Amerykanin żyjący z pracy własnych rak mógł ją kupować. Zdrowa żywność jest produkowana na małych farmach, których jest w USA bardzo mało. Podaż zdrowej żywności jest za mała i z tego powodu jej ceny są wysokie. Dzieje się tak dlatego, że w ciągu XX wieku liczba farm amerykańskich zmniejszyła się z 9 mln

do 2 mln i jednocześnie zwiększyła się ich powierzchnia. Wpłynęło to na konieczność mechanizacji prac rolnych i nastawienie się na plony możliwe do uzyskania przy wysokiej mechanizacji prac tzn. pszenicę, soję, jęczmień itp. Powstała nadprodukcja rolna której nie mógł wchłonąć rynek amerykański i powstała konieczność eksportu. USA zarabiało przez lata krocie na eksporcie produktów rolnych a krajowy rynek cierpiał na braki w dostawach  zdrowej żywności, której było za mało bo ubywało małych farm, które ją produkowały. Dziś powstał problem bo rosyjska produkcja rolna jest tańsza od amerykańskiej ( dlatego, że rosyjskie paliwa są tańsze od amerykańskich) i zalewa światowy rynek żywności odbierając USA zyski z eksportu żywności. Wobec tego USA chcą zniszczyć rosyjski przemysł paliwowy, który jest podporą rosyjskiej gospodarki by wyeliminować z globalnego rynku konkurenta.

Wojna z Rosji z Ukrainą sprowokowana polityką USA spowodowała amerykańskie embarga na zakup przez zachodni świat  rosyjskich paliw by zniszczyć produkcję paliw w Rosji. Rosjanie jednak utrzymali produkcję paliw na poziomie sprzed wojny i sprzedają paliwa przez pośredników. Rodzi to trudną sytuację dla gospodarki USA i grozi kryzysem gospodarczym. Potrzebny jest manewr w rolnictwie amerykańskim by zmienić profil produkcji na ten, który zwiększy opłacalność produkcji rolnej albo otwarta wojna z Rosją.  Ciekawe co wybiorą politycy amerykańscy???

Naturalnym ruchem dla rolnictwa amerykańskiego byłoby zwiększenie produkcji zdrowej żywności dla krajowego rynku na którym jest 300 mln konsumentów czekających na tańszą produkcję. Manewr ten wymaga jednak zwiększenia liczby małych farm amerykańskich i zapewnienie im pracowników oraz odpowiedniego zaopatrzenia. Potrzebny jest nowy system rolny w USA tj. nowoczesny system feudalny, który zwiększy liczbę dzierżawców farm. Zaczątki takiego systemu opracowałem wiele lat temu i opublikowałem w Internecie. Obecną światową sytuację przewidziałem wiele lat temu. Czy zatem skorzystacie z mojej wiedzy i opracowań internetowych?

Realizacja moich postulatów zaproponowanych w pracach:

” The Third Way between capitalism and communism” -link: https://justpaste.it/bp73n

“ Survival technology”-link: https://justpaste.it/3yqaq

Umożliwi budowę na wsi polskiej, rosyjskiej i amerykańskiej nowoczesnego etycznego systemu rolnego opartego na wieloletniej dzierżawie małych działek ziemi ornej dla setek milionów migrujących azjatyckich i afrykańskich chłopów wygnanych z ojczystej ziemi przez suszę spowodowaną aktualnym kryzysem klimatycznym, który będzie się pogarszał jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Wprowadzenie nowoczesnego egalitarnego systemu rolnego spowoduje polepszeniu stanu gospodarki polskiej, rosyjskiej i amerykańskiej i zatrzymanie rozwoju globalnego kryzysu gospodarczego  spowodowanego przez skutki kryzysu klimatycznego związanego z regionalnym przemieszczaniem stref opadów atmosferycznych co opisałem w mojej książce o klimacie Ziemi zatytułowanej:

„The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_The_new_look_at_the_Earth_s_climat?id=eZu-DwAAQBAJ

Oraz w pracach:

“The new global religious, social, and economic order” link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_The_new_global_religious_social_an?id=EqkKEAAAQBAJ

“What to do to ensure the abundance of food for the human population? Bogdan Góralski: What did Karl Marx not know?” -link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_What_to_do_to_ensure_the_abundance?id=rDbJDwAAQBAJ

“How to increase yields of fishing in the ocean? How to feed up the world?”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_How_to_increase_yields_of_fishing?id=F-C_DwAAQBAJ

Warszawa, dnia 11 marca 2023 roku, godzina 6:25                                      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *