Building a low cost distribution network in Russia is a serious challenge

Building a low cost distribution network in Russia is a serious challenge

Everything is expensive in Russia is the opinion of visitors to Russia. Why is it like that? The reason is primarily a huge territory and the lack of a developed network of railway and car roads. These deficiencies are replaced by air transport and a developed network of local airports, which generate high costs of goods distribution. My idea for the problem of wilderness in Russia, which affects many non-industrialized regions of the world, is transport by airships combined with the use of autonomous aircraft, e.g. drones with a lifting capacity of 1 tonne. Research on airships is underway in the world, however, this work is going slowly due to the limitations of airships and the lack of ideas for their mass use. The construction of a road network is a very expensive investment, also important in the defense policy of a given territory. Airship transport allows for mass and cheap transport of products, min. due to the huge reserves of helium – a safe gas filling airships, which is massively extracted as unnecessary production in wells exploiting natural gas deposits.

Disasters like the “Hindenburg” disaster do not threaten us now. Currently, works are being developed on autonomous air traffic control systems that can be used to solve the logistic problems of the Russian distribution network. This requires, however, close and well-coordinated international cooperation, which is difficult today in the face of the war in Ukraine.

Airship transport is very beneficial for transporting fresh food. An airship flying high above the ground preserves food in lower air temperatures and the cost of refrigeration disappears, which can be used around the world in the transport of fresh food. The transport of fresh food will force a high frequency of connections in the global distribution network, which will allow other less frequently sold goods to join the food distribution. However, this raises challenges in terms of designing and maintaining the efficiency of a low-cost global logistics system.

The creation of a cheap global distribution network POL-CAT requires an international agreement, which is difficult to obtain in times of protectionism problems in the distribution of domestic production. Such a global agreement to build an apolitical and cheap distribution network of POL-CAT joint-stock company will eliminate international trade conflicts and will enable the liquidation of conflicting interests of individual countries. POL-CAT joint-stock company will improve the global exchange of goods, guided by their quality and price, and by eliminating corruption. I developed the principles of POL-CAT a long time ago and I assure you that they will also affect the global equality of women and men by building millions of jobs using a modern ethical system combining faith with science.

Warsaw, March 10, 2023, 5:00 a.m.                                               Bogdan Jacek Góralski

Budowa taniej sieci dystrybucyjnej na terenie Rosji to poważne wyzwanie

W Rosji wszystko jest drogie to opinia odwiedzających Rosję. Dlaczego tak jest? Powodem jest przede wszystkim olbrzymie terytorium i brak rozwiniętej sieci dróg żelaznych i samochodowych. Braki te zastępuje transport lotniczy i rozwinięta sieć lokalnych lotnisk, która generuje wysokie koszty dystrybucji towarów. Moim pomysłem na problem bezdroży w Rosji, który dotyka wielu nieuprzemysłowionych regionów świata, jest transport sterowcami w połączeniu z wykorzystaniem autonomicznych statków powietrznych np. dronów o udźwigu 1 tony. N świecie trwają badania nad sterowcami jednak prace te idą powoli ze względu na ograniczenia sterowców i brak pomysłu na ich masowe wykorzystanie. Budowa sieci dróg to bardzo kosztowna inwestycja istotna również w polityce obronności danego terytorium. Transport sterowcami pozwala na masowy i tani transport produktów

min. ze względu na ogromne zasoby helu-bezpiecznego gazu wypełniające sterowce, który jest masowo wydobywany jako zbędna produkcja w odwiertach eksploatujących złoża gazu ziemnego.

Katastrofy typu katastrofa „Hindenburga” nam teraz nie grożą. No świecie są obecnie rozwijane prace nad autonomicznymi systemami sterowania ruchem powietrznym, które mogą być wykorzystane prze rozwiazywaniu logistycznych problemów rosyjskiej sieci dystrybucyjnej. Wymaga to jedna ścisłej i dobrze skoordynowanej  współpracy międzynarodowej o którą dziś w obliczu wojny trudno. Transport sterowcami jest bardzo korzystny w przewożeniu świeżej żywności. Sterowiec lecący wysoko nad ziemią konserwuje samoistnie żywność w obniżonych temperaturach powietrza i znika koszt chłodzenia co może być wykorzystane na całym świecie w transporcie świeżej żywności. Transport świeżej żywności wymusi dużą częstotliwość połączeń w globalnej sieci dystrybucyjnej co umożliwi dołączenie do dystrybucji żywności innych rzadziej sprzedawanych towarów. Rodzi to jednak wyzwania co do projektowania i utrzymania sprawności taniego globalnego systemu logistycznego.

Powstanie taniej globalnej sieci dystrybucyjnej POL-CAT wymaga porozumienia międzynarodowego, o które trudno w czasach nabrzmiałym problemów protekcjonizmu w dystrybucji własnej narodowej produkcji. Takie globalne porozumienie budowy apolitycznej i taniej sieci dystrybucyjnej POL-CAT spółka akcyjna usunie międzynarodowe konflikty handlowe i umożliwi likwidację sprzecznych interesów poszczególnych krajów. POL-CAT spółka akcyjna usprawni globalną wymianę towarów kierując się ich jakością i ceną oraz eliminując korupcję. Zasady działania POL-CAT opracowałem już dawno temu i zapewniam, że wpłyną one również na globalne równouprawnienie kobiet i mężczyzn budując miliony miejsc pracy przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu etycznego łączącego wiarę z nauką.

Warszawa, dnia 10 marca 2023 roku, godzina 5:00                              Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *