Why the capitalist system is heading towards oligarchy

 Add Notes Messages Subscribed 47 Shared with you bogdangoralski

Why the capitalist system is heading towards oligarchy

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 2sPublic  Edit

Why the capitalist system is heading towards oligarchy


Let’s define the meaning of the term oligarchy. Wikipedia oligarchy is the rule of the few:
Oligarchy (Greek ὀλιγαρχία “rule of the few”, from the words ὀλίγος oligos “few” + ἀρχή arche “power”) – a form of government based on the exercise of power by a small group of people[1]. Most often, these people came from aristocracy or wealthy families.
Generally speaking, an oligarchy is a government that can resemble a dictatorial one, which is characterized by the appropriation of a sovereign role in the state by a fairly narrow group, e.g. The ruling group is closed and all the most important positions in the state and real power are held by its members. Even if there is a more or less behind-the-scenes struggle for power within the power elite, the oligarchy on the outside is definitely a united front, trying to prevent other social groups from taking power.
As I said earlier in the capitalist system, women are privileged because through marriage or inheritance systems they gain rights to the property of their husbands, fathers, brothers, etc.
Under the state property system, women cannot appropriate property.
How is an oligarchy formed? Women’s collusion or women’s mafia works as follows. When one of the mafia girls gets married, her husband receives a lucrative business proposal. When he uses it, his business is supported by the mafia in order to grow as much as possible. He receives lucrative orders and assignments as he control his business. Then he is killed and there are many ways to kill – poisoning or an accident or a botched operation.
A woman takes over the property of her husband, father, etc. This is how oligarchic fortunes are created because it is the way a small number of initiated women take power over the largest part of the wealth of a country. That is why Leszek Balcerowicz privatized the Polish economy so that the resulting oligarchy (fortunes such as Kulczyk’s) appropriated as much of Poland’s wealth as possible. The female mafia controll Poland’s finances and reached power with the help of PiS. The same pattern of oligarchic rule is being replicated in Ukraine now and that is why Vladimir Putin is destroying Ukraine.
My idea of establishing a non-hereditary POL-CAT joint-stock company, which cannot be taken over by mafia methods, gives a chance to block the activities of the female mafia not only in Poland. The POL-CAT company, which will develop thanks to the honest work of its employees, both men and women, will take control of the economies of the countries in which it will operate. The POL-CAT enterprise will eliminate the oligarchy and make our life and work pleasant. Since the business idea of the POL-CAT joint-stock company is my property, I hereby offer it to the Polish youth and Polish society.

Warsaw, April 22, 2023, 5:46 am Bogdan Jacek Góralsk

Dlaczego system kapitalistyczny zmierza ku oligarchii


Ustalmy znaczenie terminu oligarchia bo wg. Wikipedii oligarchia to panowanie nielicznych:
Oligarchia (gr. ὀλιγαρχία „panowanie nielicznych”, od wyrazów ὀλίγος oligos „nieliczny” + ἀρχή arche „władza”) – forma rządów, polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi[1]. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji lub bogatych rodzin.
Najogólniej rzecz ujmując, oligarchia to rządy mogące upodabniać się do dyktatorskich, które cechują się przywłaszczeniem suwerennej roli w państwie przez dość wąską grupę, np. wyodrębnioną ze starszyzny rodowej lub elit majątkowych. Grupa rządząca jest zamknięta i wszystkie najważniejsze stanowiska w państwie oraz realna władza jest sprawowana przez jej członków. Nawet jeśli w obrębie elity władzy toczy się mniej lub bardziej zakulisowa walka o władzę, to oligarchia na zewnątrz występuje zdecydowanie jednolitym frontem, starając się nie dopuścić do władzy innych grup społecznych.
Tak jak powiedziałem wcześniej w systemie kapitalistycznym uprzywilejowane są kobiety bo przez małżeństwa lub systemy dziedziczenia zyskują prawa do majątku mężów, ojców, braci itp.
W systemie własności państwowej kobiety nie mogą zawłaszczać majątku.
Jak powstaje oligarchia?  Zmowa kobiet inaczej kobieca mafia działa następująco. Kiedy jedna z mafiosek wychodzi za mąż, jej mąż otrzymuje propozycję lukratywnego biznesu. Kiedy ją wykorzysta jego biznesem jest wspierany przez mafioski po to by się rozrastał jak najbardziej. Otrzymuje lukratywne zamówienia i zlecenia aż do momentu, kiedy jeszcze panuje nad biznesem. Potem jest zabijany a sposobów zabijania jest bardzo wiele-trucie bądź wypadek albo nieudana operacja.
Kobieta przejmuje majątek męża, ojca itp. W ten sposób powstają oligarchiczne fortuny bo jest to sposób w jaki niewielka liczba wtajemniczonych kobiet przejmuje władzę nad największą częścią majątku danego kraju. Dlatego  Leszek Balcerowicz sprywatyzował gospodarkę Polski aby powstała oligarchia (fortuny takie jak Kulczyka) zawłaszczyła jak największą część majątku Polski. Kobieca mafia opanowała finanse Polski i sięgnęła po władzę za pomocą PiS-u. Ten sam schemat oligarchicznych rządów jest teraz powielany na Ukrainie i to dlatego Władimir Putin niszczy Ukrainę.
Mój pomysł powołanie niedziedzicznego przedsiębiorstwa POL-CAT joint-stock company, którego nie będzie można przejąć mafijnymi metodami daje szansę na zablokowanie działań kobiecej mafii nie tylko w Polsce. Przedsiębiorstwo POL-CAT, które będzie się rozwijało dzięki uczciwej pracy jego pracowników, zarówno mężczyzn jak i kobiet przejmie kontrolę nad gospodarkami krajów w których będzie działać. Przedsiębiorstwo POL-CAT wyeliminuje oligarchię i uczyni przyjemnym nasze życie i pracę. Ponieważ pomysł biznesowy POL-CAT joint-stock company jest moją własnością niniejszym ofiarowuję go polskiej młodzieży i polskiemu społeczeństwu.

Warszawa, dnia 22 Kwietnia 2023 roku, godzina 5:46                                       Bogdan Jacek Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *