King of the Polish society

 Add Notes Messages Subscribed 47 Shared with you bogdangoralski

Król polskiego społeczeństwa. King of the Polish society

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

King of the Polish society

The fate of the Polish nation is as complicated as the history of Polish royal power.

I will briefly present a synthesis of the history of the formation of power in Poland.

At the beginning of Polish society, there were Slavic tribes inhabiting the territory of Poland, which spread in the west to the territory of modern Germany and the eastern steppes. The Slavic tribes fought for living space with the Germanic tribes and their initial expansion was directed towards the south of Europe, i.e. to the areas of the Western Roman Empire. In the Middle Ages of Europe, the expansion of the Germans towards the east of Europe was marked, which pushed the Slavic tribes further away from the ocean.

The leader of the Slavic tribe was chosen by the tribe-council of elderly people with knowledge about the world, the heads of family clans. The tribal chief was responsible to the tribal society for ensuring the conditions of its existence.

This shaped the foundations of Polish statehood and royal power. The king was elected by the council of elders and was responsible for the prosperity of the country with the help of the King’s Council. The king was responsible to and dependent on a nation of free men. The nation represented by the Council of Elders could deprive the king of power.

The Polish tradition, in which the king was elected by warriors-nobility, differed from the tradition of Western Europe, which shaped the absolute royal power.

Later European socio-economic processes enriched the Kingdom of Poland with the export of goods and food directed to the west of Europe. Western Europe was mired in religious wars caused by the climate and economic crisis of the Little Ice Age. Poland was then a power from the Baltic Sea to the Black Sea and its area reached a million square kilometers. The nobility was rich and numerous, and the Polish army based on the nobility was invincible. The nobility imposed laws on the Polish king, establishing its dominant position in Polish society at the expense of peasants and townspeople.

Then came the collapse of Polish food exports because the crisis in Western Europe ended and it became self-sufficient. Polish agriculture collapsed and landed property was concentrated in the hands of the magnates, and the nobility’s democracy was disappearing along with the agricultural estates of the nobility. The nobility’s democracy and the Polish army disappeared as a result of the concentration of agricultural property in the hands of the magnates. Now magnates decided about the election of the Polish king and sought to weaken his power in order to increase their power in Poland. The royal rule was weakening, the royal treasury was decreasing, the Polish lands were depopulated and the European position of Poland determined by the strength of the army was weakening.

The climate crisis – drought in Russia caused an agreement between the neighbors of weak Poland and its partitions. Foreign powers took over the Polish lands and the tsar of populous Russia became the king of Poland.

Centuries passed and another climate crisis came and World War I broke out. Thanks to her and the political will of Polish advisors, the Polish State was reborn. World War II, which was the result of the Peace of Versailles imposed by the USA, resulted in the occupation of Poland by Soviet Russia and the imposition of Jewish communist rule on Poland by Joseph Stalin. They brought Poland socio-economic development in the basic areas of the economy, but another global economic crisis ended the period of Poland’s planned development. Poland has entered the capitalist path of development. The king of the free market economy, i.e. the USA, lost the economic rivalry with the economies of China and Russia, which are managed centrally, which makes us think about the direction of Poland’s development. The socio-political antagonisms present in the USA, China, Russia and Poland, as well as the Russia-Ukraine war, drew attention to the problem of the role of women and men in the economies of countries. The global conflict of the sexes affects the conflict of political systems. Capitalism distinguishes women socially and the system of state economy is dominated by men. Everything is determined by the mechanisms of inheritance. I propose a libertarian anarchic socio-economic system for Poland. The basis will be local self-governing religious or atheist communities supported by a strong advisory and business center supporting these communities. Private property acquired by Polish citizens would be repurchased by the local community providing funds for retirement, which would abolish the inheritance mechanism. Half of the taxes would stay in the local community. The members of the advisory and business center would be chosen by useful knowledge serving the Polish society. Members of the advisory and business center would choose the King of Poland – the person responsible for implementing the anarchic-libertarian legal system of Poland. The seat of the King of Poland will be the Wawel Royal Castle in Krakow.

Król polskiego społeczeństwa

Losy narodu polskiego są skomplikowane podobnie jak historia polskiej władzy królewskiej.

Pokrótce przedstawię syntezę dziejów kształtowania się władzy w Polsce.

Na początku społeczeństwa polskiego były plemiona słowiańskie zasiedlające tereny Polski, które rozprzestrzeniały się na zachodzie na tereny współczesnych Niemiec i na wschodnie stepy. Plemiona słowiańskie biły się o przestrzeń do życia z plemionami germańskimi i ich początkowa ekspansja była skierowana  na południe Europy tj. na tereny zachodniego cesarstwa rzymskiego. W średniowieczu Europy zaznaczyła się ekspansja Germanów ku wschodowi Europy, która spychała plemiona słowiańskie dalej od oceanu.

Wodza plemienia słowiańskiego wybierał wiec plemienia-rada ludzi starszych posiadających wiedzę o świecie, naczelnicy klanów rodzinnych. Wódz plemienia był odpowiedzialny przed społeczeństwem plemienia za zapewnienie warunków jego egzystencji.

To ukształtowało zręby polskiej państwowości i władzy królewskiej. Król był wybierany przez radę starszych i odpowiadał za pomyślność kraju korzystając z pomocy Rady Królewskiej. Król był odpowiedzialny przed narodem wolnych ludzi i zależał od niego. Naród reprezentowany przez Radę Starszych mógł pozbawić króla władzy.

Tradycja polska w której król był wybierany przez wojowników- szlachtę, różniła się od tradycji zachodniej Europy, która ukształtowała królewską władzę absolutną.

Późniejsze europejskie procesy społeczno-gospodarcze wzbogaciły Królestwo Polskie eksportem dóbr i żywności skierowanym na zachód Europy. Europa zachodnia była  pogrążona w wojnach religijnych wywołanych kryzysem klimatycznym i gospodarczym Małej Epoki Lodowej. Polska wówczas była potęgą od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego a jej obszar sięgał miliona kilometrów kwadratowych. Szlachta była bogata i liczna a polska armia opierająca się na pospolitym ruszeniu była niepokonana. Szlachta narzuciła królowi polskiemu prawa gruntującą jej dominującą pozycję w polskim społeczeństwie kosztem chłopów i mieszczan.

Potem przyszło załamanie polskiego eksportu żywności bo kryzys w Europie zachodniej zakończył się i stała się ona samowystarczalna. Nastąpił upadek rolnictwa i własność ziemska koncentrowała się w rękach magnatów a demokracja szlachecka zanikała wraz z majątkami rolnymi szlachty. Demokracja szlachecka i polska armia zanikła wskutek koncentracja własności rolnej w rękach magnatów. Teraz oni decydowali o wyborach polskiego króla i dążyli do osłabienia jego władzy aby powiększyć swoją władzę w Polsce.  Rządzy królewskie słabły, skarb królewski malał, polskie ziemie wyludniły się i słabła europejska pozycja Polski wyznaczana siłą armii.

Kryzys klimatyczny- susza w Rosji spowodowały porozumienie sąsiadów słabej Polski i jej rozbiory.

Na ziemiach polskich zapanowały obce mocarstwa a królem Polski został car ludnej Rosji.

Mijały wieki i przyszedł kolejny kryzys klimatyczny i wybuchła I wojna światowa. Dzięki niej i woli politycznej autorytetów polskich odrodziło się Państwo Polskie. II wojna światowa, która była rezultatem Pokoju Wersalskiego narzuconego przez USA spowodowała zajęcie Polski przez Rosję sowiecką i narzucenie Polsce przez Józefa Stalina rządów żydowskich komunistów. Przyniosły one Polsce rozwój społeczno-gospodarczy  w podstawowych dziedzinach gospodarki ale kolejny światowy kryzys gospodarczy zakończył okres planowego rozwoju Polski. Polska wkroczyła na kapitalistyczną drogę rozwoju. Król wolnorynkowej gospodarki czyli USA przegrały rywalizację gospodarczą z gospodarkami Chin i Rosji kierowanym centralnie co każe zastanowić się nad kierunkiem rozwoju Polski. Antagonizmy społeczno-polityczne  obecne w USA, Chinach, Rosji i Polsce w także wojna Rosja -Ukraina zwróciły uwagę nad problem roli kobiet i mężczyzn w gospodarce krajów. Światowy konflikt płci rzutuje na konflikt systemów politycznych. Kapitalizm wyróżnia społecznie kobiety a system państwowej gospodarki jest zdominowany przez mężczyzn. O wszystkim decydują mechanizmy dziedziczenia. Proponuję dla Polski dla polski wolnościowy anarchiczny system społeczno- gospodarczy. Podstawą będą lokalne samorządne wspólnoty religijne lub ateistyczne wspierane przez silne centrum doradczo-biznesowe wspomagające te wspólnoty. Prywatną własność zdobytą przez obywateli Polski odkupywałaby wspólnota lokalna zapewniając środki na emeryturę co zniosłoby mechanizm dziedziczenia. Połowa podatków zostawałaby we wspólnocie lokalnej. Członków centrum doradczo -biznesowego kreowała by użyteczna wiedza służąca polskiemu społeczeństwu. Członkowie centrum doradczo-biznesowego wybierali by Króla Polski-osobę odpowiedzialną za wdrożenie anarchiczno-wolnościowego systemu prawnego Polski. Siedzibą Króla Polski będzie Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2023 roku, godzina 4:04

Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *