Be user, not possessor

 Add Account

Be user, not possessor

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 21mPublic  Edit

Be user, not possessor


Women want to have to free themselves from the domination of men. Men do not want the possession to free themselves from the domination of women. The solution is to create a world that we will use, and it will not be owned by anyone. Such a world will be the future Kingdom of Poland in which there will be no inheritance because there will be no property. Poland will be organized in such a way that we can achieve wealth and prosperity in life thanks to our own will and work, so that in old age we can enjoy the fruits of a rational life.
It will be a world of the free will of a woman and the free will of a man who will join in a free relationship and create a new being, a new being, and preferably a pair of beings, so that the world can continue to exist and develop. The creation of new beings is possible thanks to the rational love for the world, for our creators, our ancestors, who gave us the possibility of free existence in a world that we only use, and in no way are its owners. To be only a user, not an owner, is an ideal in experiencing our world. The user-only principle will save our world.
I have nothing but personal possessions and I don’t want any permanent possessions. I don’t want to have power over people, I just want to recreate for them an environment in which they will be fully free and accountable to the world. My purpose is  to live my life again so I can make it better. This is the purpose of our world – its continuous development. Let’s just look around us, the world is moving in this direction whether we like it or not. The convergence theory says that everything is moving in the same direction because the world is governed by one law – the law of conserving all energy, the law of lovingly using all energy so that the world can continue to exist.
So let’s use wise love in our lives because thanks to it we exist and build a new world.
Warsaw, April 25, 2023, 4:09 am Bogdan Jacek Góralski

Bądź użytkownikiem, nie posiadaczem


Kobiety chcą mieć by uwolnić się od dominacji mężczyzn. Mężczyźni nie chcą mieć by uwolnić się od dominacji kobiet. Wyjściem jest stworzenie świata, który będziemy użytkowali, a nie będzie on czyjąś własnością. Takim światem będzie przyszłe Królestwo Polskie w którym nie będzie dziedziczenia bo nie będzie własności. Polska będzie tak zorganizowana abyśmy mogli osiągać w życiu bogactwo i pomyślność dzięki tylko własnej woli i pracy by na starość korzystać z owoców rozumnego życia.
Będzie to świat wolnej woli kobiety i wolnej woli mężczyzny, którzy połączą się w wolnym związku i stworzą nowy byt, nową istotę, a najlepiej parę istot, aby świat mógł istnieć dalej i rozwijać się. Stworzenie nowych istot możliwe dzięki rozumnej miłości do świata, do naszych stwórców, naszych przodków, którzy ofiarowali nam możliwość wolnej egzystencji w świecie, który jedynie użytkujemy, a w żaden sposób nie jesteśmy jego właścicielami. Być tylko użytkownikiem, a nie właścicielem to ideał w przeżywaniu naszego świata. Zasada bycia tylko użytkownikiem ocali nasz świat. 
Ja nie mam nic oprócz rzeczy osobistego użytku i nie chcę mieć trwałego majątku. Nie chcę mieć władzy nad ludźmi, chcę tylko odtworzyć im środowisko w którym będą w pełni wolni i odpowiedzialni przed światem. Chcę tylko przeżyć moje życie jeszcze raz by móc je ulepszyć. Taki jest cel naszego świata -ciągły jego rozwój. Spójrzmy tylko wokół siebie, świat zmierza w tym kierunku czy chcemy tego czy nie chcemy. Teoria konwergencji mówi, że wszystko dąży w tym samym kierunku bo światem kieruje jedno prawo- prawo oszczędzania wszelkich energii, prawo miłosnego używania wszelkich energii, by świat mógł dalej istnieć. 
Używajmy więc mądrej miłości w naszym życiu bo dzięki niej istniejemy i budujemy nowy świat.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 roku, godzina 4:09                                           Bogdan Jacek Góralski 21 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *