Did Polish Jews steal from Poland?

Did Polish Jews steal from Poland?

Did Polish Jews steal from Poland?

Maybe they didn’t steal, but they appropriated Poland’s production and trade potential.

During and after the war, the Soviets destroyed the former Polish elites so that Joseph Stalin could hand over power over Poland to Jewish communists of Polish descent after World War II. Their work was the Polish People’s Republic – a self-sufficient ideological and economic entity based mainly on cooperation with Soviet Russia and other communist countries. The Polish People’s Republic developed based on its own capital, which was not an easy task. Industry, education and state agriculture were developed, which were the backbone of the great export of food to Russia. Widespread employment limited wages in the state economy, but social consumption continued to develop under the social pressure of Poles. Thanks to this, Edward Gierek, a Polish communist formed in Western Europe, came to power. He was a supporter of opening up to Western technologies and Western capital.

The People’s Republic of Poland took out Western loans to purchase Western technologies for the Polish economy, which were to be repaid by the growing export of Polish products sold in Western countries. Credits were issued for supply imports from the West, which also supplied the import needs of the Soviet economy, including military needs. The global economic crisis came at the end of the 1970s and the economic Polish Eldorado based on Western credits ended. The economic maneuver of Edward Gierek, which was supposed to give work to the baby boom generation from the 1950s, collapsed. Interest on loans skyrocketed in the West and the People’s Republic of Poland had to pay them back. There were no funds for supply imports and Polish exports to the West collapsed. Inflation and food prices rose in Poland, which was forced by long-term contracts to export food to Soviet Russia.

In the People’s Republic of Poland, an economic collapse began, which brought about a revolution of SOLIDARITY – a trade union that was opposed to the communists. It was led by pro-Western Polish Jews, under whose leadership Poland merged economically and politically with the West and broke off cooperation with Russia. When Russia lacked Polish exports, the Russian economic structure collapsed and the modernization of the Soviet economy began. It was based on the development of production and growing exports of fossil fuels and mineral resources. The West’s reaction to this direction of Russia’s economic development was the propaganda campaign launched in England under Margaret Thatcher, which blamed the burning of fossil fuels as the cause of global warming. This scientific falsehood is the basis of the West’s political-economic doctrine {also taken up later by the US} aimed at destroying the economy of Russia, which is run by men. Western political circles are dependent on the women’s mafia led by American and European Jewish women.

This is how Poland found its way to the western wing of humanity, run by the female mafia.

The capitalist reforms initiated in Poland by Leszek Balcerowicz quickly led to the emergence of an economic oligarchy in Poland. The post-communists enfranchised state property and the rest of the economy was taken over by an oligarchy financed by the Catholic Church. The Catholic Church and other chistian churches  is very rich because it sells the teachings of Jesus Christ for money. It is almost certain that as a result of Polish capitalist reforms, power over the Polish economy passed into the hands of an oligarchy formed by Polish Jews disguised under Polish names and led by Polish Jewish women.

I wonder how the fate of Poland will be affected by the global economic crisis that has just begun in the world?

  So far, the China-Russia tandem with the countries led by men is shaking the world and the Western female mafia is doing everything not to lose the global competition for power over human civilization. The conflict described above is part of my political thought based on cooperation and harmony between people in the Kingdom of Poland governed by wise love.

It is wonder who win that competition?

It’s fun to watch because the stakes are high and the players are fierce.

Jakuszowice, May 1, 2023, 2:57 am                                                  Bogdan Jacek Góralski

Czy polscy Żydzi okradli Polskę?

Może nie okradli, ale zawłaszczyli potencjał produkcyjny i handlowy Polski. 

W czasie wojny i po wojnie Sowieci wyniszczali dawne polskie elity po to by Józef Stalin po drugiej wojnie światowej mógł przekazać władzę nad Polską żydowskim komunistom polskiego pochodzenia. Ich dziełem była Polska Republika Ludowa – samowystarczalny twór ideologiczno-gospodarczy oparty na współpracy głównie z sowiecką Rosją i innymi komunistycznymi państwami. PRL rozwijał się w oparciu o kapitały własne co nie było łatwym zadaniem. Rozwijano przemysł, oświatę i rolnictwo państwowe będące zapleczem wielkiego eksportu żywności do Rosji. Powszechne zatrudnienie ograniczało płace w państwowej gospodarce ale i tak rozwijała się konsumpcja społeczna pod presją społeczną Polaków. Dzięki temu do władzy doszedł Edward Gierek- ukształtowany na Zachodzie Europy polski komunista. Był on zwolennikiem otwarcia na zachodnie technologie i zachodni kapitał.

PRL zaciągnęło zachodnie kredyty na zakup zachodnich technologii dla polskiej  gospodarki, które miały być spłacone rosnącym eksportem polskiej produkcji sprzedawanej w krajach zachodnich. Wydawano kredyty na import zaopatrzeniowy z Zachodu, który zasilał również potrzeby importowe gospodarki sowieckiej w tym potrzeby militarne. Przyszedł globalny kryzys gospodarczy pod koniec lat 70.XX wieku i skończyło się gospodarcze polskie Eldorado oparte na zachodnich kredytach. Gospodarczy manewr Edwarda Gierka, który miał dać pracę wyżowemu pokoleniu z lat 50.XX wieku załamał się. Odsetki od kredytów niebotycznie wzrosły na Zachodzie i PRL musiał je spłacać. Nie było środków na import zaopatrzeniowy i załamał się polski eksport na Zachód. Rosła inflacja i ceny żywności w Polsce zmuszonej umowami długoterminowymi do eksportu żywności do Rosji sowieckiej.

W PRL rozpoczęła się zapaść gospodarcza, która przyniosła rewolucję SOLIDARNOŚCI-opozycyjnego do komunistów związku zawodowego. Kierowali nim prozachodni polscy Żydzi, pod których kierownictwem Polska połączyła się gospodarczo i politycznie z Zachodem i zerwała współpracę z Rosją. Gdy w Rosji zabrakło polskiej eksportu załamała się rosyjska struktura gospodarcza i zaczęła się modernizacja gospodarki sowieckiej. Oparto ją na rozwoju produkcji i rosnącym eksporcie paliw kopalnych i surowców mineralnych. Reakcją zachodu na taki kierunek rozwoju gospodarczego Rosji była kampania propagandowa rozpoczęta w Anglii za rządów Margaret Tatcher, która obwiniała spalanie paliw kopalnych jako przyczynę globalnego ocieplenia klimatu. Ten fałsz naukowy jest podstawą doktryny polityczno-gospodarczej Zachodu {podjętą również później przez USA} skierowanej na zniszczenie gospodarki Rosji, która jest kierowana przez mężczyzn. Zachodnie kręgi polityczne są zależne od kobiecej mafii w której wiodą prym amerykańskie i europejskie Żydówki.

W taki sposób polska trafiła do zachodniego skrzydła ludzkości kierowanego przez kobiecą mafię.

Reformy kapitalistyczne rozpoczęte w Polsce przez Leszka Balcerowicza doprowadziły szybko do powstania oligarchii gospodarczej w Polsce. Postkomuniści uwłaszczyli się na majątku państwowym a resztę gospodarki przejęła oligarchia finansowana przez Kościół katolicki. Kościół katolicki jest bardzo bogaty bo sprzedaje bowiem za pieniądze naukę Jezusa Chrystusa. Jest niemalże pewne, że w wyniku kapitalistycznych reform polskich władza nad polską gospodarką przeszła w ręce oligarchii uformowanej przez polskich Żydów ukrytych pod polskimi nazwiskami i kierowanych przez polskie Żydówki.

Ciekawe jak na losy Polski wpłynie globalny kryzys gospodarczy, który właśnie się rozpoczął na świecie?

 Jak dotąd tandem Chiny-Rosja wraz z krajami kierowanymi przez mężczyzn trzęsie światem a zachodnia kobieca mafia robi wszystko aby nie przegrać globalnych zawodów  o władzę nad ludzką cywilizacją. W opisany powyżej konflikt wpisuje się moja myśl polityczna oparta na współpracy i harmonii między ludźmi w kierowanym przez mądrą miłość Królestwie Polskim.

Ciekaw kto wygra te zawody???

Stawka w nich jest wysoka a gracze zawzięci.

Jakuszowice,  1 Maja 2023, godzina 2:45                             Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *