Will be the next EXODUS of Israeli citizens to the all-world? Will history repeat???

JustPaste.it

Will be the next EXODUS of Israeli citizens to the all-world? Will history repeat???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 3sPublic

Late Pleistocene shift of Earth’s coating

Magnetic inclination changes during Late Pleistocene are the proof of shift of Earth’s coating relatively to ecliptic plane about 20 degrees of latitude during 30000 years. Paleo Dead Sea have been moving gradually to the South together with rainfall zones over Israel area. Israel area have moved finally to the zone of permanent drought nowadays. More solar radiation in Northern Hemisphere caused melting of northern ice sheets but also severe drought in the north of Africa continent.

https://justpaste.it/bl1tt

We will see social unrest in North Africa countries soon. Will be the next EXODUS of Israeli citizens to the all-world? Will history repeat???

Israel seeing driest winter in almost 60 years, scientists say

https://www.i24news.tv/en/news/israel/environment/1674248512-israel-seeing-driest-winter-in-almost-60-years-scientists-say

THE BIG QUESTION TO THE ISRAEL’S SCIENTICT IS: what causing nowadays drought in Israel???  emission of carbon dioxide or Earth’s coating movement?

Does the answer for this question have now very important implications, doesn’t it?

If Bogdan Jacek Góralski would have been right right  he could be helpfull for Israeali citizens, wouldn’t it?

Ques it and you have an answer-YES.

Who is Bogdan Jacek Góralski for Israeli citizens?

A FRIEND or ENEMY?

Jakuszowice, July 30, 2023 roku, time 4:56            Bogdan Jacek Góralski

Data source from work:

High-resolution record of geomagnetic secular variation from Late Pleistocene Lake Lisan sediments (paleo Dead Sea)

Shmuel Marco a,Ł, Hagai Ron b, Michael O. McWilliams c, Mordechai Stein d

a Geological Survey of Israel, 30 Malk he Israel Street, 95501 Jerusalem, Israel b Geophysical Institute of Israel, Holon, Israel c Department of Geophysics, Stanford University, Stanford, CA, USA d Institute of Earth Sciences, Hebrew University, Jerusalem, Israel

Received 3 March 1998; revised version received 20 June 1998; accepted 30 June 1998

Warszawa, 1th September 2018, 9:44      Bogdan Góralski 1 visits · 1 online © 2023 JustPaste.it

Zmiany inklinacji magnetycznej w okresie późnego plejstocenu są dowodem przesunięcia się powłoki ziemskiej względem płaszczyzny ekliptyki o około 20 stopni szerokości geograficznej w ciągu 30 000 lat. Morze Martwe Paleo przemieszczało się stopniowo na południe wraz ze strefami opadów nad obszarem Izraela. Obecnie obszar Izraela przeniósł się wreszcie do strefy permanentnej suszy. Więcej promieniowania słonecznego na półkuli północnej spowodowało topnienie północnych pokryw lodowych, ale także dotkliwą suszę na północy kontynentu afrykańskiego. Wkrótce będziemy świadkami niepokojów społecznych w krajach Afryki Północnej. Czy będzie następny EXODUS obywateli Izraela na cały świat? Czy historia się powtórzy??? NAJWAŻNIEJSZYM PYTANIEM DO IZRAELSKICH NAUKOWCÓW JEST: co powoduje dzisiejszą suszę w Izraelu??? emisja dwutlenku węgla czy ruch powłoki Ziemi? Czy odpowiedź na to pytanie ma teraz bardzo ważne implikacje, prawda? Gdyby Bogdan Jacek Góralski miał rację, mógłby być pomocny dla obywateli Izraela, prawda? Pytanie to i masz odpowiedź-TAK.

Kim jest Bogdan Jacek Góralski dla obywateli Izraela?

PRZYJACIEL czy WRÓG?

Jakuszowice, 30 lipca 2023 roku, godz. 4:56 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *