The Future Kingdom of Poland

JustPaste.it

The future Kingdom of Poland

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 4sPublic The future Kingdom of Poland

The future Kingdom of Poland is an organization of local communities (such as former tribes) using only  the settled land and united by a common treasure and a central advisory and business body, POL-CAT joint-stock company. 
It is likely that times of mass migration of people are coming. Well-organized local communities able to optimally develop the inhabited land will be prepared to wander in search of favorable living conditions and welcomed with joy by the natives as a saving army capable of producing food that is necessary for us to live.

The Kingdom of Poland will teach us that we are not owners, but only users of the land on which we live and we must be able to use it effectively for the common good of our civilization.

From hostility to compromise and harmony between the sexes in the future Kingdom of Poland

My social system based on knowledge and creating the Kingdom of Poland assumes the existence of a compromise of hostile forces fighting for power over the world, i.e. women and men. Both of these forces have controlled only parts of the globe (women in the West and men in the East) and are far from a compromise, as evidenced by the bloody war in Ukraine. The Kingdom of Poland is to be created at the junction of areas occupied by hostile forces and will be a neutral area under the influence of a deeply thought-out social experiment bringing equal chances for happiness in life for women and men. The open participation of women in the government of the Kingdom of Poland and full gender equality in business and private life will probably bring harmony to the relations between the sexes, which have so far been fighting each other. The successful social experiment of the Kingdom of Poland will then be able to voluntarily extend to the rest of the world and bring peace. My ignorance of the conflict between the sexes was the cause of the life failure from which I am recovering after gaining knowledge about the complexity of the world.
The solutions I propose are a synthesis of social, natural, economic and political sciences and are proof that ignorance causes people to spontaneously seek knowledge, which brings social and technological progress. We need to create conditions for people to acquire knowledge on their own, so that the progress of civilization can continue. Such conditions will be created for all citizens of the Kingdom of Poland, so that they can be guided in their lives by wise love, which will bring harmony between men and women and further peaceful development of our world.


Warsaw, May 16, 2023, 2:20-11:45 am                                          Bogdan Jacek Góralski

 Przyszłe Królestwo Polskie

Przyszłe Królestwo Polskie to organizacja wspólnot lokalnych (takich jak dawne plemiona) tylko użytkujących zasiedloną ziemię i zespolonych wspólnym skarbem i centralnym organem doradczo-biznesowym POL-CAT joint-stock company. Jest prawdopodobne, że nadchodzą czasy masowych wędrówek ludzi. Dobrze zorganizowane wspólnoty lokalne potrafiące optymalne zagospodarować zasiedloną ziemię będą przygotowane do wędrówki w poszukiwaniu korzystnych warunków do życia i przyjmowane z radością przez tubylców jako zbawcza armia potrafiąca produkować żywność, która jest nam niezbędna do życia.

Królestwo Polskie nauczy nas, że nie jesteśmy właścicielami, a jedynie użytkownikami ziemi na której żyjemy i musimy potrafić efektywnie ją wykorzystywać dla wspólnego dobra naszej cywilizacji.

Od wrogości do kompromisu i harmonii między płciami w przyszłym Królestwie Polskim

Mój system społeczny oparty na wiedzy i tworzący Królestwo Polskie zakłada zaistnienie kompromisu wrogich sił walczących o władzę nad światem czyli kobiet i mężczyzn. Obie te siły opanowały tylko części globu (kobiety Zachód a mężczyźni Wschód) i są dalekie od kompromisu czego dowodem jest krwawa wojna w Ukrainie. Królestwo Polskie ma powstać na styku obszarów zajętych przez wrogie siły i będzie stanowiło obszar neutralny będący pod wpływem głęboko przemyślanego eksperymentu społecznego przynoszącego równe szanse na szczęście w życiu dla kobiet i mężczyzn. Jawne uczestnictwo kobiet w rządach nad Królestwem Polskim i pełne równouprawnienie płci w biznesie i życiu prywatnym przyniesie prawdopodobnie harmonię w stosunkach między płciami, które  do tej pory zwalczały się. Udany eksperyment społeczny Królestwa Polskiego będzie wtedy mógł się dobrowolnie rozszerzyć na resztę świata i przyniesie pokój. Moja niewiedza o konflikcie pomiędzy płciami była przyczyną porażki życiowej z której wychodzę po zdobyciu wiedzy o złożoności świata.
Zaproponowane przeze mnie rozwiązania są syntezą nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych i politycznych i są dowodem na to, że ignorancja powoduje u ludzi samoistny pęd do wiedzy, który przynosi postęp społeczny i technologiczny. Musimy stworzyć ludziom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, tak aby postęp cywilizacyjny mógł być kontynuowany. Takie warunki będą stworzone dla wszystkich obywateli Królestwa Polskiego, po to aby mogli się kierować w życiu mądrą miłością, która przyniesie harmonię między kobietami i mężczyznami i dalszy pokojowy rozwój naszego świata. 

Przyszłe Królestwo Polskie to organizacja wspólnot lokalnych (takich jak dawne plemiona) tylko użytkujących zasiedloną ziemię i zespolonych wspólnym skarbem i centralnym organem doradczo-biznesowym POL-CAT joint-stock company. Jest prawdopodobne, że nadchodzą czasy masowych wędrówek ludzi. Dobrze zorganizowane wspólnoty lokalne potrafiące optymalne zagospodarować zasiedloną ziemię będą przygotowane do wędrówki w poszukiwaniu korzystnych warunków do życia i przyjmowane z radością przez tubylców jako zbawcza armia potrafiąca produkować żywność, która jest nam niezbędna do życia.

Królestwo Polskie nauczy nas, że nie jesteśmy właścicielami, a jedynie użytkownikami ziemi na której żyjemy i musimy potrafić efektywnie ją wykorzystywać dla wspólnego dobra naszej cywilizacji.


Warszawa, dnia 16 maja 2023, godzina 2:20-11:45                                     Bogdan Jacek Góralski

Project of the modern Kingdom of Poland

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5 maj 2023 · edited: 8 maj 2023

Project of the modern Kingdom of Poland

The future Kingdom of Poland will have a single-level organizational structure based on the business and scientific center of POL-CAT joint-stock company grouping people of knowledge who will advise local religious and non-denominational communities on how to develop in the modern world. POL-CAT joint-stock company will not be inherited.

The king will be the person forming the majority in disputes between members of POL-CAT joint-stock company in equal numbers of women and men. In the Kingdom of Poland, a common 10% turnover tax is levied on gainful activity.

Local self-governing and egalitarian religious and non-denominational communities will be the basis of the Kingdom of Poland, collecting taxes, half of which will remain in the treasury of the local community. The other half of the taxes forms the treasury of the king managed by POL-CAT joint-stock company.

The Polish population will be supplied with whole local communities-vilages,  imported from Asia and the Middle East, which will be settled on the  free arable area at the disposal of the Treasury of the Kingdom of Poland. The fixed assets of the members of the local community will be administered by a council of people of knowledge drawn from the local community and will be allocated to its members according to the needs and possibilities of these members. Assets acquired during life by members of the local community will be repurchased by the local community in exchange for a pension or pension. You will be able to go on retirement at any age, depending on your accumulated assets. The local community will grant returnable scholarships for the education of young people in professions useful to local communities. The local community will decide on its size and the admission of new members with the necessary skills. Community clergy and ethicisists will be required to be celibate for 10 years before marrying. The local community will be guided by the ethics taught by the local community religious and ethical center run by specialized community members. Asocial deviations in the life of local communities will be eliminated by stopping business services from POL-CAT SA until the social situation in the local community is improved. POL-CAT SA will be guided by the universal ethical principle of saving all energy, including social energy, and by the statute of POL-CAT SA. The egalitarianism of the local community will consist in an equal, proportionate to the achieved effects division of the developed wealth of the local community. The local council of people of knowledge, in which gender parity will apply, will be elected democratically by members of the local community and dismissed by them. Local security services will be created by the local community, which will be responsible for all offenses against the rules of social life in its area.

The local community will be responsible for training the forces of the popular mobilization to defend the Kingdom of Poland. 

The Kingdom of Poland and the policy of neutrality will ensure peace for its citizens and reduce defense spending. Taxes will be limited to 10% of GDP (Currently, PiS collects 18% of GDP in taxes from citizens, and Vladimir Putin 17%), and self-government will reduce the costs and inertia of bureaucracy. Useful government and lower-level officials will be absorbed by the POL-CAT joint-stock company and a large number of self-governing local communities.

The Kingdom of Poland, open to a positive world, will develop dynamically. Only such an evolutionarily formed Kingdom of Poland and its free citizens are needed by the world.

Jakuszowice, May 2-5, 2023,                                    Bogdan Jacek Góralski

Projekt nowoczesnego Królestwa Polskiego

Przyszłe Królestwo Polskie będzie miało jednoszczeblową strukturę organizacyjną opartą na  biznesowo-naukowym centrum POL-CAT S.A. grupującym ludzi wiedzy, którzy będą doradzali lokalnym społecznościom religijnym i bezwyznaniowym jak się rozwijać we współczesnym świecie. POL-CAT SA nie będzie podlegał dziedziczeniu.

Król będzie  osobą tworzącą większość  w sytuacjach spornych pomiędzy członkami POL-CAT SA w równej liczbie kobietami i mężczyznami. Na terenie Królestwa Polskiego jest pobierany powszechny 10% podatek obrotowy od działalności zarobkowej.

Lokalne samorządne i egalitarne społeczności religijne i bezwyznaniowe będą  podstawą Królestwa Polskiego pobierającą podatki, których połowa pozostanie w skarbie lokalnej społeczności. Druga połowa podatków tworzy skarb króla zarządzany przez POL-CAT SA. Populacja polska będzie zasilana sprowadzanymi z Azjii i Bliskiego Wschodu całymi spełecznościami lokalnymi np. wioskami, którymi będą zasiedlane wolne ziemie w dyspozycji Skarbu Królestwa Polskiego. Majątek trwały członków lokalnej społeczności bedzie pod zarządem rady ludzi wiedzy wyłonionej z lokalnej społeczności i będzie przydzielany jej członkom stosownie do potrzeb i możliwości tych członków. Majątek zdobyty w czasie życia przez członków społeczności lokalnej będzie odkupywany przez lokalną społeczność w zamian za emeryturę lub rentę. Na emeryturę można będzie przejść w każdym wieku stosownie do zgromadzonego majątku. Lokalna społeczność ufunduje stypendia na kształcenie się młodzieży w zawodach przydatnych społeczności lokalnych. Wspólnota lokalna zdecyduje o swojej liczebności i przyjmowaniu nowych członków o potrzebnych umiejętnościach. Duchowni, etycy z lokalnej społeczności będą podlegali obowiązkowi 10 lat celibatu przed zawarciem ewentualnego małżeństwa. Społeczność lokalna będzie kierowana etyką nauczaną przez centrum religijno-etyczne lokalnej społeczności prowadzone przez wyspecjalizowanych członków społeczności. Aspołeczne dewiacje w życiu lokalnych społeczności będą eliminowane przez wstrzymanie obsługi biznesowej ze strony POL-CAT SA do czasu naprawy sytuacji społecznej w lokalnej społeczności. POL-CAT SA będzie kierowany uniwersalną zasadą etyczną polegającą na oszczędzaniu wszelkich energii w tym energii społecznej oraz statutem POL-CAT SA. Egalitaryzm społeczności lokalnej będzie polegał na równym, proporcjonalnym do osiąganych efektów podziale wypracowanego bogactwa społeczności lokalnej.  Lokalna rada ludzi wiedzy w której będzie obowiązywał parytet płci będzie wyłaniana demokratycznie przez członków wspólnoty lokalnej i przez nich odwoływana. Lokalne służby porządkowe będą tworzone  są przez lokalną społeczność, która będzie odpowiedzialna za wszystkie wykroczenia przeciwko zasadom życia społecznego na jej terenie.

Lokalna społeczność będzie odpowiedzialna za szkolenie sił pospolitego ruszenia służącego obronie Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie i polityka neutralności zapewni obywatelom pokój i zmniejszenie wydatków na obronność. Podatki będą ograniczone do 10% PKB (Aktualnie PiS pobiera od obywateli 18% PKB w podatkach, a Władimir Putin 17%), a samorządność zmniejszy koszty i bezwładność biurokracji. Przydatni urzędnicy  administracji rządowej i niższych szczebli administracji zostaną wchłonięci przez POL-CAT joint-stock company  i wielką liczbę samorządnych lokalnych społeczności. Królestwo Polskie otwarte na pozytywny świat będzie się dynamicznie rozwijało.

Tylko takie ewolucyjnie uformowane Królestwo Polskie i jego wolni obywatele są potrzebni światu.

Jakuszowice, dnia 2 -5 Maja 2023                                    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *