We need Polish ethics in the world….

JustPaste.it

Contents

We need Polish ethics in the world….

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6m · edited: 1m Public

JustPaste.it

The Chinese-Jewish conflict

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 18 gru 2020 Public

We need Polish ethics in the world….

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 15, 2018 · edited: Dec 19, 2018

In the book of Israeli author Shlomo Sand, I read that Jews apply intra-community ethics. It means it is seen in their behavior towards other nations for which they do not use their ethics because they consider them unworthy of such treatment. It means that the Jews support only other Jews. Other nations, like the Chinese people, behave similarly. My proposal to apply universal ethics to all people faces the resistance of nationalism. The universal ethics obligatory for all people (I mean the principle of saving all kinds of energy) will help share science achievements to overcome the global barriers to civilization development. Without modern ethics, we will not lead to international scientific cooperation to effectively solve our global problems. So let’s be ethical to ourselves and share scientific achievements because increasing knowledge makes ethics bonds stronger. We must disseminate the achievements of ethics and science to all world and overcome nationalism because they are dangerous for the global community. In the contemporary world, we see the conflict between West and East. The base of this conflict is the struggle for domination between two nations, Jews and Chinese. Jews are dominating in the western world and Chinese in the East. Any reforms in the world are impossible because of this struggle between the Chinese and Jews. Both nations apply intra-community ethics.

The principle of saving all kinds of energy is Polish ethics applied by the Polish nation-be only when we see the danger because ethics restrict freedom needed during peace when trouble is passing. Now we are in danger from coming global climatic crisis so my advice to the Jews and Chinese- you need to apply Polish ethics I mean you need to make a compromise which will be fulfilling the principle of saving all kind of energy of the world. Saving all forms of energy teaches you to overcome all conflicts with calmness and caution. We have no other choice because impatience and lack of humbleness towards others cause all conflicts. Poles say: Only calm can save us. Calm means POL-CAT. The over national, transnational global trade and services enterprise POL-CAT will reconcile the Chinese and Jews and support ethical businessmen and scientists worldwide.  

Potrzebujemy polskiej etyki na świecie …

 mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 15.12.2018 · edycja: 19.12.2018

W książce izraelskiego autora Shlomo Sanda przeczytałem, że Żydzi stosują etykę wewnątrz społeczności. Oznacza to, że widać to w ich zachowaniu wobec innych narodów, wobec których nie stosują swojej etyki, ponieważ uważają je za niegodne takiego traktowania. To znaczy, że Żydzi wspierają tylko innych Żydów. Inne narody, na przykład Chińczycy, zachowują się podobnie. Moja propozycja zastosowania uniwersalnej etyki do wszystkich ludzi napotyka na opór nacjonalizmu. Uniwersalna etyka obowiązująca wszystkich ludzi (mam na myśli zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii) pomoże dzielić się osiągnięciami nauki w pokonywaniu globalnych barier rozwoju cywilizacyjnego. Bez nowoczesnej etyki nie doprowadzimy do międzynarodowej współpracy naukowej w celu skutecznego rozwiązywania naszych globalnych problemów. Bądźmy więc dla siebie etyczni i dzielmy się osiągnięciami naukowymi, ponieważ zwiększanie wiedzy wzmacnia więzi etyczne. Musimy rozpowszechniać osiągnięcia etyki i nauki na całym świecie i przezwyciężyć nacjonalizm, ponieważ jest on niebezpieczny dla globalnej społeczności. We współczesnym świecie widzimy konflikt między Zachodem a Wschodem. Podstawą tego konfliktu jest walka o dominację między dwoma narodami, Żydami i Chińczykami. Żydzi dominują na Zachodzie, a Chińczycy na Wschodzie. Żadne reformy na świecie są niemożliwe z powodu tej walki między Chińczykami a Żydami. Oba narody stosują etykę wewnątrzwspólnotową. Zasadą oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest polska etyka stosowana przez naród polski – będziemy razem tylko wtedy, gdy dostrzeżemy niebezpieczeństwo, bo etyka ogranicza wolność potrzebną w czasie pokoju, gdy mijają kłopoty. Teraz grozi nam nadejście globalnego kryzysu klimatycznego, więc moja rada dla Żydów i Chińczyków – trzeba stosować polską etykę, mam na myśli kompromis, który będzie realizował zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii świata. Oszczędzanie wszelkich form energii uczy cię pokonywania wszelkich konfliktów ze spokojem i rozwagą. Nie mamy innego wyboru, ponieważ niecierpliwość i brak pokory wobec innych powodują wszystkie konflikty. Polacy mówią: tylko spokój może nas uratować. Spokój to POL-CAT. Ponadnarodowe, ponadnarodowe, globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT pogodzi Chińczyków i Żydów oraz będzie wspierać etycznych biznesmenów i naukowców na całym świecie.

Warsaw, 15-16 December 2015                                  Bogdan Góralski

The causes of conflict, the man, the woman.…

According to the Chinese Book of Changes I-Ching, the whole being is forming by conversion and mutual game of two elemental power – female power “in” and male power “yang.”


The cause of male-female conflict is the different mechanisms of inheritance of property.
The fate of the solar system traversing the galaxy’s condition of life on Earth and the development of human civilization. Climate change resulting from changes in gravitational forces and  the magnetic activity of the
sun diversified human population on derivatives:
Homo sapiens neandertalensis (HSN) – educated in cold climates,
;and Homo sapiens sapiens (HSS) – educated in warm climates.
Studies have shown that the features of Neanderthals survived in the modern human
Populations. It indicates their mixing genes within the communities of Homo sapiens sapiens. Neanderthals had larger brains than HSS, and the habit of team activities imposed by environmental conditions. They were a population of hunters with the dominant role of men. Their women were
probably the common property of men. They had a more massive body structure compared to Homo sapiens sapiens (HSS), probably more aggressive disposition (higher levels of Testosterone) and higher sexual appetites due to a high protein meat diet. HSN males probably had the progeny of women HSS, which was the ancestor of modern humans with Neanderthal features. It resulted in the differentiation of the human
population to that of the dominant features of HSN and that of the dominant features of the HSS. Hereditary and derivatives cultural characteristics of social behavior existed in both Human populations.
In populations with the features, HSN teamwork dominated culture men. In the population, HSS is a significant predominance of women’s culture and individual action. I have focused on the analysis of modern life observations, which indicate the most important features of both populations now culturally diverse. Observations indicate the social dualism within one  nation characterized by community Ashkenazi and Sephardic -HSN -HSS among the Jews, and communities Confucian and Taoist -HSN -HSS among the Chinese.

Ashkenazi and Confucian  (northern China) community developed a male culture characterized by joint action of men’s organized society and subordinate women.

Sephardic and  Taoist communities cherish the individual actions of a more significant role of women in the community. Community Sephardic comes from Africa and Taoist community from the warm southern China, where environmental conditions allow individualism and survival even one working family.

Both communities HSS and HSS, now compete for primacy in the human world. That is why we observe the two social tactics of achieving that aim – organized interaction of men and organized opposition of the women against the men. This organized cooperation among genders aims at gaining superiority and domination over the world.

In the HSN community, the knowledge provides survival of a man serving the superior male community, whose influence and power provide material position individual members.

The man inherits ownership. Community is focused on reducing private property because it creates the risk of early death from the hand of women and their children because of the social mechanisms of inheritance.

The HSN community specializes in achieving the benefits of salaried service for the community that funds at the end of life by retirement, which saves old age. The State assumes childcare to provide crèches, nursery schools, free education. The HSN state exists because there is a demand for jobs in which the market does not check competencies. Such a job is a specialty man HSN. Community, led by the men, provides all people egalitarian living conditions. Examples of such communities are a national organization led by men of China, Russia, Iran. In the HSS community, about which  I have very little knowledge, women inherit property and win a fortune favorably by marrying a rich man or inherit property from their parents. In this community counts individual success of the family; the progeny’s success is based on achieving maximum profits out of the private business that secure old age. The mother’s love causes this tactic for securing the progeny abandoned by selfish fathers. Women beheld that it inherited from the husband and father business will further profitable.

To bring up two children today in Poland have to earmark more than 125 000 dollars, and also, you have to provide them an apartment that costs a similar amount. Earning that amount of money, beyond the cost of living, requires a prosperous private company that serves the community’s needs. A full-time job for the state will not provide such gains unless assisted by corruption.

A society with a predominance of women will develop a market economy with a dominant elite private sector. Examples of such communities are the US, Australia, UK, Taiwan. Poland is a mix of both systems.


The proposal for a new social system

I suggest a different strategy of inheritance of property by the local community. Fortune (enriching society) we gain individually but with public support. When we go on retirement, we sell our business to the local community. That will provide us a prosperous old age, returning the gained wealth to the public. Adult children are taken into care by society, which will enable them to start a business to meet different social needs. We create optimal conditions for the development of children and human civilization. The principle of inheritance by society will be favoring the strength of love between the spouses- will increase the meaning of love among the people, which is most important in the development of our civilization. Focus on bringing up children forcing yourself to make an effort – you need to earn a lot of money. It should be by all means supported by the social environment, which can thus survive, enrich, and develop.

If we can harmonize both spheres of our global society, we will become more just and strong in ensuring universal happiness. We see that exist barriers between civilizations due to the different methods of solving the conflict of interest between a man and a woman. Man strives to gain knowledge,  and a woman tries to love her family. The harmonious relationship of man and woman, knowledge and love, will give our society will give enormous power – the powerful energy of the new star, which will provide further life to us and the next world.

The new world will be the crowning achievement of the evolution of our world, its fulfillment. It will be another element of the eternal chain of entities created in the final act of a harmonious combination of knowledge and love, an intelligent and loving connection between man and woman. In this new world, we will easily find Poles adoring women and loving science. The Polish nation aims to introduce in the world equality of women and men in both love and knowledge.

According to the Chinese Book of Changes I-Ching (Wilhelm 1995), the whole being forms by conversion and mutual game of two elementary power – female power “in” and male power “yang”. Also, Indian sankhji-yoga implies a harmonious correlation puruszy- pure consciousness embodies the masculine, with nature, Prakriti- matter embodying feminine. The harmony between the feminine and masculine strength will certainly bring peace and development to the world. This harmony and love happen when we apply the principles of the teaching of Jesus Christ- the love of enemies and the sharing of bread -the selfless acts of salvation introducing in our world the law of saving any energy.

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 20, 2018

The Western banking system is the result of anti-Semitism

The world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap goods, which Jews sell to Western civilization, making an excellent profit
As stated earlier, money is a measure of human social utility and the utility of material goods. Historical literature studies confirm my view that the money supply changes over time in response to social needs. A period of increase in the human population associated with an abundance of food increases social needs, and therefore hunger for money arises, and the supply of money increases in response to the demand for money. The Chinese were the first to introduce paper money to meet the demand of a growing Chinese population. It is people who create a value of money through their useful work. The issue of money without being covered in the useful value of labor in terms of the value of the goods produced generates inflation. The global inflation spiral is triggered by volatile food prices caused by regional changes in the earth’s climate. The climate crisis reduces the food supply. Since the demand for food is constant, its prices increase due to the smaller supply of food. The share of food costs in citizens’ earnings ranges from 10-80% of wages. Social pressure from rising food prices forces governments to issue money that is not covered by locally produced goods. The results are increasing the price of exported oil or other goods to cover the rising cost of imported food or other necessities. The local value of the production of goods should be at least balanced with the social needs expressed in local demand for money. The ability to anticipate regional climate change will help authorities plan to increase local food production activity or to plan for population displacement to food-rich regions. It raises the need for a world government to solve global social problems.
So far, this has met with resistance from the Western and Eastern Establishment. Western political elites are heavily influenced by the Jewish financial lobby, which guides Western policy. This situation has developed over the past 2,000 years due to anti-Semitism, which forced Jews to assume the position of moneylenders in the Christian world.
Usury- Interest from borrowing was forbidden among Jews by the Old Testament, and among Christians, usury was banned by the New Testament. The anti-Semitism of Christians, resulting from their ideology-driven by ignorance of Jewish history, pushed Jews into the positions of despised but necessary creditors for Christian civilization, thereby creating Jews the leaders in Western economic life who possesses unlimited access to money. The current world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap industrial goods, which Jews, who have access to money, buy cheaply and sell dearly to Western civilization, making excellent money. The global conflict occurs at the meeting point of Sino-Jewish interests because the Chinese are unable to break the Jewish commercial hegemony in the Western world.
At the same time, Jews fear Chinese trade competition, which may take away their privileged position in the world of Western commerce. Such a scenario of events makes a Sino-Jewish compromise impossible, which is visible in the current economic conflict between China and the USA – the West’s leader directed by American Jews.
The emergence of a world government and global solving of human problems is not possible due to the ongoing Jewish-Chinese, Sino-American conflict, which results from strong ethics within both nations’ communities. The world needs Polish ethics, then that begins to function only in the face of an external threat, which is, for example, the impending global climate crisis.
We need to use Polish ethics to solve the Sino-Jewish conflict, and we need Polish global trade-services enterprise POL-CAT- neutral global trade player.
Warsaw, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski
Usury was not allowed in the Old and New Testaments and was allowed between Jews and Catholics. Thus, the Western banking system is a cultural phenomenon that arose mainly from a conflict between religions.

Zachodni system bankowy jest rezultatem antysemityzmu

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jan 11, 2019

sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie towary, które Żydzi sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając.

Jak już stwierdziłem wcześniej pieniądz jest miarą użyteczności społecznej człowieka i dóbr materialnych. Studia literatury historycznej potwierdzają mój pogląd, że podaż pieniądza zmienia się w czasie w reakcji na potrzeby społeczne. Okres przyrostu ludzkiej populacji związany z obfitością żywności zwiększa potrzeby społeczne i w związku z tym pojawia się głód pieniądza, a w odpowiedzi na popyt na pieniądz zwiększa się jego podaż. Chińczycy pierwsi wprowadzili pieniądz papierowy zaspokajając popyt rosnącej chińskiej populacji. To ludzie przez swoją użyteczną pracę kreują wartość pieniądza. Emisja pieniądza bez pokrycia w użytecznej pracy wyrażonej wartością wyprodukowanych dóbr rodzi inflację. Globalna spirala inflacyjna jest uruchamiana przez zmienne ceny żywności spowodowane przez regionalne zmiany klimatu ziemskiego. Kryzys klimatyczny zmniejsza podaż żywności. Ponieważ popyt na żywność jest stały to w związku z mniejszą podażą żywności zwiększają się jej ceny. Udział kosztów żywności w zarobkach obywateli waha się przedziale 10-80% zarobków. Nacisk społeczny wywołany przez wzrost cen żywności zmusza władze do emisji pieniądza nie mającej pokrycia w lokalnie produkowanych dobrach, co na przykład powoduje zwiększanie cen eksportowanej ropy naftowej lub innych dóbr w celu pokrycia rosnących kosztów importowanej żywności lub innych dóbr pierwszej potrzeby. Lokalna wartość produkcji dóbr powinna być co najmniej zbilansowana z potrzebami społecznymi wyrażonymi lokalnym popytem na pieniądz. Możliwość przewidywania regionalnych zmian klimatu pomoże władzom w planowaniu zwiększania lokalnej aktywności w produkcji żywności lub w planowaniu przemieszczeń ludności do regionów zasobnych w żywność. Wywołuje to potrzebę powołania światowego rządu dla rozwiązania globalnych problemów społecznych.

Jak do tej pory napotyka to opory Zachodniego i Wschodniego Establishmentu. Zachodnie elity polityczne są pod silnym wpływem żydowskiego lobby finansowego, które de facto kieruje polityką Zachodu. Sytuacja ta uformowała się w ciągu ostatnich 2000 lat w wyniku antysemityzmu, który wymusił na Żydach zajęcie pozycji lichwiarzy w chrześcijańskim świecie. Pożyczanie pieniędzy na procent było zabronione wśród Żydów przez Stary Testament a wśród chrześcijan przez Nowy Testament. Antysemityzm chrześcijan wynikający z ich ideologii kierowanej nieznajomością historii żydowskiej spowodował zepchnięcie Żydów na pozycje pogardzanych lecz niezbędnych kredytodawców dla chrześcijańskiej cywilizacji, która tym samym wykreowała Żydów na liderów zachodniego życia gospodarczego. Obecna sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie dobra przemysłowe, które Żydzi majacy dostęp do pieniędzy tanio kupują i drogo sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając. Światowy konflikt przebiega na styku interesów chińsko-żydowskich bowiem Chińczycy nie potrafią przełamać handlowej hegemonii żydowskiej w świecie zachodnim.

Jednocześnie Żydzi obawiają się chińskiej konkurencji handlowej, która może odebrać im uprzywilejowana pozycję w świecie zachodniego handlu. Taki scenariusz wydarzeń uniemożliwia chińsko-żydowski kompromis co jest widoczne w obecnym konflikcie gospodarczym pomiędzy Chinami i USA- liderem Zachodu kierowanym przez Żydów amerykańskich.

Powstanie światowego rządu i globalne rozwiązywanie ludzkich problemów nie jest możliwe z uwagi na trwający konflikt żydowsko-chiński, chińsko-amerykański, który wynika z silnej etyki wewnątrz wspólnotowej obu narodów. Potrzebna jest polska etyka, która zaczyna funkcjonować dopiero w obliczu zewnętrznego zagrożenia, którym jest nadciągający globalny kryzys klimatyczny.

Musimy wykorzystać polską etykę do rozwiązania światowego konfliktu chińsko-żydowskiego i potrzebujemy polskiego globalnego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT – neutralnego gracza w światowym handlu.

Warszawa, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Lichwa była nie dozwolona w Starym i Nowym Testamencie a była dozwolona pomiędzy żydami a katolikami . Wobec tego zachodni system bankowy jest zjawiskiem kulturowym wyrosłym głównie na gruncie konfliktu między religiami.

Sources:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/766685,jak-ominac-boga-czyli-lichwa-pozyczki-i-banki-wedlug-wielkich-religii.html

#nauka 141 visits · 1 online

JustPaste.it

Założenia nowej polityki Polski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 2s Public

Założenia nowej polityki 

Praca nad zrealizowaniem poniższego programu zjednoczy polskie społeczeństwo, w tym polonijne i rozpowszechni polską kultury opartą na pełnym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 7 kwi 2013 Public   Edit

Praca nad zrealizowaniem poniższego programu zjednoczy polskie społeczeństwo, w tym polonijne i rozpowszechni polską kultury opartą na pełnym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

Założenia nowej polityki Polski

Szanowni Państwo!

Od 21 lat prowadzę samodzielne badania nad przyczynami i skutkami zmian klimatu Ziemi. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że wkrótce rozpocznie się kolejna faza jego ochładzania. Jak zwykle przyniesie to dramatyczne skutki dla ludzkiej cywilizacji wynikające z pogorszenia  warunków środowiskowych decydujących o wolumenie produkowanej na świecie żywności. Małe oziębienia klimatu światowego w 2008 i 2010 roku wywołały drożyznę żywności co spowodowało rewolucje w Afryce północnej. Większe oziębienia klimatu, które będą następowały narastająco do 2030 roku,  wywołają prawdopodobnie destabilizację sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie, Rosji, USA i prawdopodobnie w Chinach. Przyniesie to dramatyczne skutki dla świata, który będzie się musiał przystosować do zaistniałej sytuacji. Prawdopodobnie wybuchną wielkie rewolucje a w ich następstwie wojny światowe oraz nastąpią wielkie migracje ludzi z  przeludnionych terenów  Azji  do bogatej Europy i Ameryki Północnej .

Oziębieniu klimatu towarzyszyć będą liczne silne trzęsienia ziemi, które spowodują katastrofy w elektrowniach atomowych co zagrozi zaopatrzeniu świata w energię elektryczną.

Obecnie jeden miliard mieszkańców Europy wytwarza 30 procent światowego GDP, podobnie jak 30 procent światowego GDP wytwarzają cztery miliardy mieszkańców Azji. Mieszkańcy Azji są zatem cztery razy biedniejsi od mieszkańców Europy i nie będzie ich stać na odpowiednie zakupy żywności gdy przyjdzie ochłodzenie klimatu i zwiększenie cen żywności na świecie. Newralgicznym rejonem będzie obszar Azji centralnej –obszar wpływów tureckich, przez który będą się przemieszczać migrujące masy ludzkie. Na obszarze tym podczas wielkich migracji ludności może dojść do konfliktu cywilizacji indoeuropejskiej z bardzo liczną populacją  chińską. Przewidując ten konflikt musimy doprowadzić do porozumienia ludów należących do cywilizacji indoeuropejskiej, czyli między innymi ludów słowiańskich, tureckich i hinduskich w celu zapobieżenia rozwojowi konfliktowej sytuacji. Obserwacja atlasów geograficznych Azji i Europy wskazuje, że to na terenie Europy znajdują się rozległe i żyzne niziny zdolne wykarmić przyszłe migrujące głodujące masy. Niziny te są uprawiane obecnie przez 2 procent ludności Europy. Osadzenie na tych terenach azjatyckich rolników wpłynęłoby na zwiększenie produkcji żywności w Europie-małe gospodarstwa rolne są wielokrotnie bardziej produktywne od wielkich latyfundiów- i zapobieżenie klęsce głodu. Żeby taką politykę zrealizować potrzebne jest zrozumienie wagi problemów przed którymi stoi nasza cywilizacja. Trzeba byłoby zmienić systemy gospodarczo-społeczne obowiązujące w Europie na taki, który umożliwiałby osadzenie na nizinach europejskich setek milionów osadników chłopskich. Jedynym systemem, który może sprostać wymaganiom jest system feudalny oparty o dzierżawę małych działek ziemi rolnej. Piszę o tym w eseju „Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego”.  Potrzebne jest zatem skoordynowane działanie wielu ośrodków politycznych np. mających wpływ na Słowian i ludy azjatyckie w celu wprowadzenia takiego systemu społecznego. Ośrodkiem  koordynującym działania Słowian może być Polska a Turcja już obecnie prowadzi politykę jednoczącą ludy tureckie. Indie są potęgą mającą wielkie wpływy w Azji.

Ważne byłoby wypracowanie jednolitego wzorca systemowego dla państwa indoeuropejskiego składającego się przecież obecnie z bardzo różnych elementów składowych. Wzorzec ten powinien ujednolicać systemy etyczno-religijne jak i organizację państwa stowarzyszonego w imperium indoeuropejskim.

Jak wynika z dorobku historyków polskich[1]  [2] warunkiem powstania państwa jest ukształtowanie się elit społeczeństwa obejmującego w posiadanie określone geograficznie terytorium. Elity wyznaczają kierunek polityki państwa zależny od warunków geograficznych, społecznych czyli środowiskowych. Oznacza to, że proces globalizacji-wymiany gospodarczej, obejmującej międzynarodowe przemieszczanie się elit, ograniczy znaczenie tradycyjnych państw z tej racji, że terytorium działania poszczególnych elit państwowych stał się cały glob. Prawdopodobnie??? zostanie osiągnięte porozumienie między elitami państwowymi umożliwiające masowe ruchy ludności w słabo zaludnione rejony globu, które doprowadzi do rozszerzenie etnicznej bazy społecznej poszczególnych państw-odbiorców migrujących chłopów. Równomierne zaludnienie globu wpłynie na ograniczenie  międzypaństwowej konkurencji gospodarczej zmniejszającej napięcie międzynarodowe.  Międzykontynentalne migracje ludności wpłyną w efekcie na rozszerzenie składu etnicznego społeczeństw  poszczególnych państw umożliwiające zbudowanie wielo etnicznych państwowych elit. Ułatwi to międzynarodowe porozumienie prowadzące do zjednoczenia państw w ramach kontynentów i ostatecznie całego globu.

W minionych latach prowadziłem badania nad takim systemem państwa, który uwzględniałby nasze tradycje jak i wybiegał w przyszłość. Szczegółowe rozwiązania tego systemu opracowane dla przyszłego Państwa Polskiego przedstawiam w  Programie Partii Dekalogu. O wadze wyżywienia w stabilności systemu państwowego piszę w  studium „Rewolucja rosyjska a klimat”. W pracach „Etyka a środowisko”, „Wola i miłowanie nieprzyjaciół”, „Nowa etyka” proponuję podjęcie intensywnych studiów nad uniwersalnym światowym systemem etycznym. Proszę Szanownych Państwa o uwagi na temat  opracowań umieszczonych w Portfolio na mojej stronie internetowej o adresie: https://justpaste.it/u/bogdangoralski  .

Moje przewidywania należy zweryfikować aby uniknąć błędów w projektowaniu przyszłości. W tym celu należy podjąć kompleksowe badania nad klimatem kontynentu euroazjatyckiego, które pomogą nam podjąć prawidłowe polityczne decyzje. Mam nadzieję, że naukowcy polscy  zrozumieją wagę zagadnień o których piszę powyżej i podejmą stosowne kroki.

                                                                                                  Bogdan Góralski

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

uzupełnienie 7 kwietnia 2013 roku.


[1] Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.125-126

[2] Karol Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum 1987, s.57-59.nauka 770 visits · 1 online 1 visits · 1 online © 2023 JustPaste.it

© 2023 JustPaste.it

15 visits · 15 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *