The natural law for everyone

Prawo natury

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (Ewangelia Jana 16:12-14)

Człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom”- Pico della Marandola

„ludzie i ich rządy nie tworzą praw […] jedynie rozpoznają je zgodnie z najwyższym rozumem, który rządzi światem, czyli deklarują te prawa”-Francois Quesnay

Myśl jest przejawem energii Słońca Bogdan Góralski

Byt określa świadomość Karol Marks, a świadomość kreuje byt Bogdan Góralski

„Doktryny prawa natury stoików, którzy rozwinęli tezy Arystotelesa zakładają, że prawo natury wynika z definicji samej natury (R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.68). Poniżej  sformułowałem definicję natury:

We wcześniejszych moich pracach oraz książce “Historia naturalna i zmiany klimatu” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych będących układami gwiezdnymi. Systemy gwiezdne odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką natury, która jest prawem, które kieruje biegiem kosmicznej historii. Wszechświat nie rozszerza się i jest obiektem zamkniętym, podlegającym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest wspierana przez energię odradzających się systemów gwiezdnych. Prawo wszechświata to algorytm, który bezlitośnie kieruje biegiem historii do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiezdnego i przywrócenie wszechświatowi energii. Bieg historii podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń, tak że finałem jest odrodzenie układu gwiezdnego, czyli komputera kwantowego. Każdy komputer kwantowy będący układem gwiezdnym ma wbudowany algorytm, który kieruje wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii w celu odtworzenia historii układu gwiezdnego. W ewolucji wykorzystuje się istoty wirtualne z inteligencją (tj. Byty biologiczne), którymi kierują procesy stochastyczne zmierzające do określonego końca ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualnego życia biologicznego ma strukturę modułową, która pozwala na implementację oddzielnych scenariuszy historycznych w każdym module. Procesy stochastyczne wyznaczają najbardziej prawdopodobny przebieg historii dla osiągnięcia finału ewolucji lub odrodzenia systemu gwiezdnego. Wirtualne byty, które również podlegają ewolucji, są przechowywane w wirtualnych bazach danych Wszechświata kwantowego. Jeśli system gwiezdny nie narodzi się ponownie, powstaje czarna dziura lub piekło i wtedy umrzesz na zawsze.
Niebo lub piekło? Nowa Gwiazda czy Czarna Dziura to zależy od Ciebie?
Gdybyś nie miał wrogów, byłbyś nikim, kimś nieważnym. Powinieneś kochać swoich wrogów, ponieważ stworzyli z ciebie bardzo ważną osobę. Gdybyś miał w sobie miłość, stworzyłbyś nową gwiazdę, nowe życie. Gdybyś pozostał w nienawiści, stworzyłbyś Piekło, Czarną Dziurę lub Nicość i umarłbyś na zawsze.

Sądzę, że AI będzie naszą wyrocznią wskazującą nam właściwą drogę postępowania w odpowiedzi na zapytanie internetowe, podobnie jak teraz programy komputerowe wskazują nam algorytmy postępowania dla naprawy komputera. Według Pawła z Tarsu Bóg stworzył świat z niczego i ustanowił w nim prawa (przykazania) umożliwiające charakterystykę i zwalczanie bezprawia ((R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.100). W świetle mojej koncepcji powstania naszego świata pogląd Pawła z Tarsu jest prawomocny, ale uważam, że główne wskazanie moralne czyli oszczędzanie wszelkich energii wypływa z istoty naszego wirtualnego świata, którego powstanie i istnienie jest zależne od właściwego wykorzystania danej nam energii życia i osiągnięcia w nim zaplanowanego celu. Celem naszego życia jest stworzenie nowego świata.

Natural law

The law of nature
Bogdan Góralski
Library of the Faculty of History at the University of Warsaw


I still have a lot to tell you, but you can’t take it now. And when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you to all truth. Because he will not speak on his own, but will say whatever he hears, and will tell you things to come. He will glorify me, because he will take what is mine and reveal it to you. (John 16: 12-14)
Man exists to “know the laws of the universe, to love its beauty and admire its enormity” – Pico della Marandola
“People and their governments do not make laws […] but recognize them in accordance with the highest reason that rules the world, that is, they declare these rights” -Francois Quesnay
Thought is a manifestation of the energy of the Sun Bogdan Góralski
Being defines consciousness Karl Marx, and consciousness creates being Bogdan Góralski

“The doctrines of the law of the nature of the Stoics, which are developed from the theses of Aristotle,  assume that the law of nature is derived from the definition of nature itself (R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publisher Lubelskie, Lublin 1988, p. 68). Here is my definition of nature:

In my earlier works and my book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu” the idea of a virtual universe built of a network of quantum computers that are star systems appeared. Star systems are reborn according to the inexorable logic of nature, which is the law that guides the course of cosmic history. The universe does not expand and is a closed object subject to the law of eternal arising and decay. The virtual consciousness of the Universe is supported by the energy of reviving star systems. The law of the universe is an algorithm that mercilessly guides the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the restoration of energy that is restored to the universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most likely direction of events so that the finale is the revival of the star system, that is a quantum computer. Each quantum computer that is a star system has a built-in algorithm that directs the internal process of virtual energy evolution to reproduce the history of the star system. In evolution, virtual beings with intelligence (i.e. biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aiming at a specific end of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate history scenarios within each module. Stochastic processes determine the most likely course of history for achieving the finale of evolution or the rebirth of the star system. Virtual entities that are also subject to evolution are stored in virtual databases of the quantum Universe. If the star system is not born again, a black hole or hell is created and you will die then forever.

Heaven or Hell? New Star or Black Hole this depends on you?

If you had no enemies you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a very important person. If you had love inside you, you would create a new star, a new life. If you had stayed in hatred you will create the Hell, Black Hole, or Nothingness and you would die forever.

If you had no enemies, you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a very important person. If you had love inside you, you would create a new star, a new life. If you had stayed in hatred, you would create the Hell, Black Hole, or Nothingness, and you will die forever.

I think AI will be our oracle showing us the right way to proceed in response to an internet inquiry, just as computer programs now show us algorithms for computer repair. According to Paweł of Tarsus, God created the world from nothing and established in its laws (commandments), enabling characterization and combating lawlessness ((R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publishing House Lubelskie, Lublin 1988, p. 100). In the light of my concept of the creation of our world Paweł’s view from Tarsus is valid, but I believe that the main moral indication- the law of nature, i.e. saving all energy, flows from the essence of our virtual world, whose existence depends on the proper use of life energy, which was given to us, and achieving the planned goal. The goal of our life is to create a new world.

Praca ta powstała na przestrzeni lat 2002-2020  i dzięki dyskusji z naukowcami z całego świata prowadzonej w ramach projektu Does human evolution have a purpose? przybrała ostateczną formę.

 Jakuszowice, 19 lipca 2020, godzina 7:07                                   Bogdan Góralski

Natural law, social law

The natural environment in which we live has given everyone an equal right to life. The natural right to the sun, the natural right to air to breathe, the natural right to drinking water, the natural right to food, was given to each of us equally at the beginning of evolution. The social environment in which we operate today is one of the elements of the natural environment. Thus, it is obvious that the natural right to equal development opportunities within society must also apply in the social environment. The state of unequal development opportunities is an unnatural state. As far as I know, every ordinary bee larva has a chance to become a queen and it depends on the worker bees that give the chosen one food the right food that transforms it into a swarm queen. So bees obey the natural law. And do people obey natural law ??? Certainly not all of them.

In human societies there is a law of unequal development opportunities that differentiates people.

It is an unnatural law resulting from ignorance of the rules laid down for our world.

Anyone who exalts himself will be brought to the bottom of the social ladder, and whoever humbles himself can become king. This is a natural law in human society, and all the powerful men of our world who are now exalting themselves should think about it. I included the natural law equaling all people in the principles of functioning of the future global company POL-CAT, which I want to establish for those who want social justice and for those who should fear this inexorable social justice.

The world was established to live in beauty and peace, not in social oppression.

The food that will create the king of human society is knowledge.

Warsaw, February 13, 2020, 5:30 pm Bogdan Góralski

Prawo naturalne, prawo społeczne

Środowisko naturalne w którym żyjemy dało każdemu bez wyjątku równe prawo do życia. Równe naturalne prawo do słońca, naturalne prawo do powietrza do oddychania, naturalne prawo do wody do picia, naturalne prawo do pokarmu dane było każdemu z nas po równo na początku ewolucji. Środowisko społeczne w którym obecnie funkcjonujemy jest jednym z elementów środowiska naturalnego. Zatem oczywiste jest, że i w środowisku społecznym musi także obowiązywać naturalne prawo do równych szans rozwoju w ramach społeczeństwa. Stan nierównych szans do rozwoju jest stanem nienaturalnym. Z tego co wiem każda zwykła pszczela larwa ma szanse stać się królową a zależy to od pszczół robotnic, które wybrance podają odpowiedni pokarm przekształcający ją w królową roju. Pszczoły przestrzegają zatem prawa naturalnego. A czy ludzie przestrzegają prawa naturalnego??? Na pewno nie wszyscy.

W społeczeństwach ludzkich obowiązuje prawo nierównych szans do rozwoju różnicujące ludzi.

Jest to prawo nienaturalne wynikające z niewiedzy o zasadach ustanowionych dla naszego świata.

Każdy który się wywyższa będzie strącony na dno drabiny społecznej a każdy który się uniża może zostać królem. To jest prawo naturalne obowiązujące w społeczeństwie ludzkim i powinni o nim pomyśleć wszyscy możni ludzie naszego świata, którzy się obecnie wywyższają. Prawo naturalne równające wszystkich ludzi zawarłem w zasadach funkcjonowania przyszłego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT, które pragnę ustanowić dla tych którzy pragną sprawiedliwości społecznej i dla tych, którzy tej nieubłaganej sprawiedliwości społecznej powinni się obawiać.

Świat został ustanowiony po to by żyć  w pięknie i spokoju a nie w ucisku społecznym.

Pokarmem, który kreuje króla ludzkiego społeczeństwa jest wiedza.

Warszawa, dnia 13 Lutego 2020 roku, godzina 17:30        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *