The chance for Poland in modern Kingdom of Poland

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 4sPu

Poland will not rise from the socio-economic collapse of the last 20 years without a local government with real power in local communities. The economic system of contemporary Poland is saved by foreign investments exploiting cheap labor in Poland and its location in the EU. However, foreign investment results in less and less economic power in Polish hands. Meanwhile, in the province of Poland, an economic collapse is underway, resulting from the crisis of local leadership that does not have a coherent vision of Poland’s development and the lack of qualified staff to work in agriculture and services. These problems are removed by my vision of Poland’s development presented in the Program of the Party of Decalogue, which sees an opportunity for Poland in the parish local government and the influx of Poles from emigration and the settlement of young farmers from Asia and Africa in the renewed Kingdom of Poland with good political and economic contacts with all Poland’s neighbors.

Jakuszowice, 18 August 2023, 5:25 am Bogdan Jacek Góralski

Polska nie podniesie  się z upadku społeczno-gospodarczego ostatnich 20 lat bez lokalnego samorządu dysponującego realną władzą w społecznościach lokalnych. System gospodarczy współczesnej Polski ratują inwestycje zagraniczne eksploatujące tanią siłę roboczą w Polsce i jej położenie w UE. Jednak inwestycje zagraniczne powodują coraz mniej władzy gospodarczej w rękach polskich. Tymczasem na prowincji Polski trwa zapaść gospodarcza wynikająca z kryzysu przywództwa lokalnego nie posiadającego spójnej wizji rozwoju Polski oraz braku wykwalifikowanych kadr do pracy w rolnictwie i usługach. Problemy te usuwa moja wizja rozwoju Polski przedstawiona w Programie Partii Dekalogu, który widzi szansę dla Polski w parafialnym lokalnym samorządzie oraz napływie Polaków z emigracji oraz osadzaniu młodych rolników z Azji i Afryki w odnowionym Królestwie Polskim posiadającym dobre kontakty polityczno-gospodarcze z wszystkimi sąsiadami Polski.

Jakuszowice,  18 Sierpnia 2023, godzina 5:25      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *