The chance for the West in modern Kingdom of Poland

JustPaste.it

The chance for the West in modern Kingdom of Poland

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1mPublic

JustPaste.it

The chance for the West in modern Kingdom of Poland

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 18 sie 2023 · edited: 5s Public

Poland will not rise from the socio-economic collapse of the last 20 years without a local government with real power in local communities. The economic system of contemporary Poland is saved by foreign investments exploiting cheap labor in Poland and its location in the EU. However, foreign investment results in less and less economic power in Polish hands. Meanwhile, in the villige areas of Poland, an economic collapse is underway, resulting from the crisis of local leadership that does not have a coherent vision of Poland’s development and the lack of qualified staff to work in agriculture and services. These problems are removed by my vision of Poland’s development presented in the Program of the Party of Decalogue, which sees an opportunity for Poland in the parish local government and the influx of Poles from emigration and the settlement of young farmers from Asia and Africa in the renewed Kingdom of Poland that will have with good political and economic contacts with all Poland’s neighbors.
Jakuszowice, 18 August 2023, 5:25 am Bogdan Jacek Góralski

Polska nie podniesie  się z upadku społeczno-gospodarczego ostatnich 20 lat bez lokalnego samorządu dysponującego realną władzą w społecznościach lokalnych. System gospodarczy współczesnej Polski ratują inwestycje zagraniczne eksploatujące tanią siłę roboczą w Polsce i jej położenie w UE. Jednak inwestycje zagraniczne powodują coraz mniej władzy gospodarczej w rękach polskich. Tymczasem na prowincji Polski trwa zapaść gospodarcza wynikająca z kryzysu przywództwa lokalnego nie posiadającego spójnej wizji rozwoju Polski oraz braku wykwalifikowanych kadr do pracy w rolnictwie i usługach. Problemy te usuwa moja wizja rozwoju Polski przedstawiona w Programie Partii Dekalogu, który widzi szansę dla Polski w parafialnym lokalnym samorządzie oraz napływie Polaków z emigracji oraz osadzaniu młodych rolników z Azji i Afryki w odnowionym Królestwie Polskim posiadającym dobre kontakty polityczno-gospodarcze z wszystkimi sąsiadami Polski.
Jakuszowice,  18 Sierpnia 2023, godzina 5:25      Bogdan Jacek Góralski

Internet reports indicate that the labor force from Ukraine, previously working in Poland, is moving to the west of Europe to the zone of better earnings. This threatens the Polish economy with a great labor crisis. At the same time, unemployment among Chinese youth in China is over 20%.
If the PRC had built jobs for unemployed youth, the export pressure of the Chinese economy would have probably increased, limiting the growth of Western economies. Efforts should be made to create opportunities for a humane, well-organized migration of surplus young Chinese to the West, especially in occupations related to agriculture. The reception of this wave of young Chinese in the socially modern Kingdom of Poland will also open the opportunity for migration to the Kingdom of Poland to the inhabitants of North Africa {including Israelis and Palestinians} from the overpopulated lands of the Middle East affected by drought. So we see that the solution to the world’s problems depends on the initiative of peaceful reforms, which will be initiated by the modern kingdom of Poland – may it arise???
Jakuszowice, August 19, 2023, 12:16 pm Bogdan Jacek Góralski

Relacje internetowe wskazują, że siła robocza z Ukrainy pracująca dotąd w Polsce przesuwa się na zachód Europy do strefy lepszych zarobków. Grozi to polskiej gospodarce wielkim kryzysem braku pracowników. Jednocześnie w Chinach bezrobocie wśród młodzieży chińskiej sięga ponad 20%.
Gdyby CHRL zbudowałyby miejsca pracy dla bezrobotnej młodzieży zapewne wzmogła by się presja eksportowa chińskiej gospodarki ograniczająca wzrost zachodnich gospodarek. Należy dążyć do stworzenia szans na humanitarną dobrze zorganizowaną migrację nadwyżki młodych Chińczyków na Zachód szczególnie w zawodach związanych z rolnictwem. Przyjęcie tej fali młodych Chińczyków w nowoczesnym społecznie Królestwie Polskim otworzy szansę migracji do Królestwa Polskiego również mieszkańcom Północnej Afryki w tym Izraelczykom i Palestyńczykom z przeludnionych krain Bliskiego Wschodu dotkniętych przez suszę. Widzimy więc, że rozwiązanie problemów świata, zależy od inicjatywy pokojowych reform, które rozpocznie nowoczesne królestwo Polskie – oby powstało???
Jakuszowice, 19 sierpnia 2023 roku, godzina 12:16      Bogdan Jacek Góralski 39 visits · 2 online © 2023 JustPaste.it

9 visits · 9 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *