Jewish setups in Poland are underway

Jewish setups are underway

The end of my busy holidays 2023 in Jakuszowice in Świętokrzyskie is slowly approaching. I renovated the windows and doors on the balcony and the hall of the house in my partner’s house, and I also helped her with the care of the garden in Jakuszowice. I was also on the beautiful Baltic Sea. During this time, the Jewish mafia tried to poison me several times with their ways, and continued attempts to embed my son Bartholomew in a Jewish business configuration. I am the author of a revolutionary business concept of running a large supply and service enterprise, which I published on the Internet and provided with copyright. Because I am a gentile, the Jews will not allow me to run this enterprise, because the rule is that all capital is in Jewish hands. The idea is to get rid of me, and the Jews have many ways to do that, and my rights will be inherited by the son who joined the Jewish PiS mafia. Recently, my son held intensive consultations in Pińczów with the voivode of Świętokrzyskie and certainly a rabbi at the same time, Krakow and Zakopane, which are probably supposed to prepare him to take over my inheritance and establish a large commercial enterprise according to my idea. Such an enterprise is needed by the PiS mafia to consolidate its economic and political power in Poland. So the future of the future Kingdom of Poland, according to my idea, depend on my resistance to the Jewish poisons that they will bestow on me in the coming days. 26 bm we are leaving for Warsaw where we will stay for a few days during which my wife will go to Riga together with her friend. If I survive this, I will write a further report. I am curious about the days ahead.

Jakuszowice, August 25, 2023, 3:59 am Bogdan Jacek Góralski

Trwają żydowskie konfiguracje

Zbliża się powoli koniec moich pracowitych wakacji 2023 w Jakuszowicach w Świętokrzyskim. Wyremontowałem w domu mojej partnerki okna i drzwi na balkonie oraz sień domu, a także pomagałem przy pielęgnacji ogrodu w Jakuszowicach. Byłem także nad pięknym Bałtykiem. W tym czasie mafia żydowska kilka razy próbowała mnie otruć swoimi sposobami oraz trwały i trwają próby osadzenia mego syna Bartłomieja w żydowskiej biznesowej konfiguracji. Jestem autorem rewolucyjnej biznesowo koncepcji prowadzenie wielkiego przedsiębiorstwa zaopatrzeniowo-usługowego, którą opublikowałem w internecie i zaopatrzyłem w prawa autorskie. Ponieważ jestem gojem, Żydzi nie dopuszczą mnie do prowadzenia tego przedsiębiorstwa, ponieważ obowiązuje zasada, że cały kapitał jest w rękach żydowskich. Pomysł jest taki aby się mnie pozbyć, a na to Żydzi mają wiele sposobów, i moje prawa odziedziczy syn, który przystał do żydowskiej pisowskiej mafii. Ostatnio syn odbywał intensywne konsultacje w Pińczowie z pisowskim wojewodą świętokrzyskim i pewno rabinem jednocześnie, Krakowie i Zakopanem, które mają prawdopodobnie przygotować do objęcia schedy po mnie i założenia wielkiego handlowego przedsiębiorstwa wg mego pomysłu. Takiego przedsiębiorstwa potrzeba pisowskiej mafii dla ugruntowania swej władzy gospodarczej i politycznej w Polsce. Tak więc lisy przyszłego Królestwa Polskiego wg mojego pomysłu zależą od mojej odporności na żydowskie trucizny, którymi mnie obdarzą w nadchodzących dniach. 26 bm wyjeżdżamy do Warszawy gdzie będziemy kilka dni w trakcie których moja żona wyjedzie do Rygi razem ze swą koleżanką. Jak to przeżyję to napiszę dalszą relację. Jestem ciekaw nadchodzących dni.

Jakuszowice, 25 Sierpnia 2023 roku, godzina 3:59     Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *