Ethics is a response to a threat.

https://justpaste.it/cpl4c

Ethics is a response to a threat.

Ethics is the product of a society living in an environment that threatens to annihilate society.

Ethics causes the accumulation of knowledge about the threatening environment and gives rise to specializations that cause an increase in the strength of ties within society.

The Earth, our living environment, is threatened only by the Cosmos through its influence on changes in the Earth’s climate. I checked and confirmed this after 20 years of independent research. There is a need to increase knowledge about the Cosmos and its impact on the Earth’s environment and climate. Regional climate change caused by cosmic change caused successive empires to rise and fall. International cooperation and exchange of knowledge is needed to determine contemporary cosmic threats to human civilization on Earth. Growing awareness of space and climate threats will create global ethics and peace on Earth.

Only a man who lives in constant danger is ethical. Comfort and material security foster social deviations and degeneration.

Polish ethics – the solidarity of Poles increases only in times of threat to the existence of the nation. The phenomenon of great solidarity of Poles imprisoned in Siberia during the Tsarist and Bolshevik rule of the 19th and 20th centuries. The phenomenon of a complete lack of solidarity of Poles living in exile in safe Western Europe at the same time.

Jewish ethics in the diaspora – the constant solidarity of Jews caused by living in the diaspora in a hostile social environment. The phenomenon of the Jewish mafia fighting the competition of the gentiles.

Israeli Ethics – Non-stop political and religious quarrels in a now-safe Israel.

American ethics – a complete lack of solidarity in a society currently torn apart by social, religious and ideological conflicts caused by the lack of a coherent vision of further development of the world.

Russian ethics – strong social ties among Russians resulting from the need to defend a huge territory, intensified by the war propaganda of the Russian authorities.

Chinese ethics – the great solidarity of the Chinese people results from their great vitality exposed to permanent famines with which they have been struggling for centuries and which they are trying to deal with.

Warsaw, August 29.2023, time 11:06 Bogdan Jacek Góralski

Etyka to reakcja na zagrożenie.

Etyka jest produktem społeczeństwa żyjącego w środowisku, które grozi społeczeństwu zagładą.

Etyka powoduje gromadzenie wiedzy o zagrażającym środowisku i rodzi specjalizacje powodujące wzrost siły powiązań wewnątrz społeczeństwa.

Ziemi, naszemu środowisku życia zagraża tylko Kosmos poprzez oddziaływanie na zmiany ziemskiego klimatu. Sprawdziłem to i potwierdziłem po 20 letnich samodzielnych badaniach. Potrzebny jest wzrost wiedzy o Kosmosie i jego oddziaływaniach na ziemskie środowisko i klimat Ziemi. Regionalne zmiany klimatu wywołane zmianami kosmicznymi powodowały wzrost i upadek kolejnych imperiów. Potrzebna  międzynarodowa współpraca i wymiana wiedzy w celu określenia współczesnych kosmicznych zagrożeń dla cywilizacji człowieka na Ziemi. Rosnąca świadomość kosmicznych i klimatycznych zagrożeń spowoduje powstanie globalnej etyki i pokój na Ziemi.

Tylko człowiek żyjący w ciągłym zagrożeniu jest etyczny. Komfort i materialne bezpieczeństwo sprzyja społecznym dewiacjom i wynaturzeniu.

Etyka polska- solidarność Polaków wzmaga się tylko w okresach zagrożenia bytu narodu. Zjawisko ogromnej solidarność Polaków więzionych na Syberii w czasie carskich i bolszewickich rządów XIX i XX wieków. Zjawisko kompletnego braku solidarności Polaków żyjących w tym samym okresie w na emigracji w bezpiecznej zachodniej Europie.

Etyka żydowska w diasporze- nieustanna solidarność Żydów spowodowana życiem w diasporze we     wrogim środowisku społecznym. Zjawisko żydowskiej mafii zwalczającej konkurencję gojów.

Etyka izraelska-nieustanne kłótnie polityczne i religijne w bezpiecznym teraz Izraelu.

Etyka amerykańska- kompletny brak solidarności społeczeństwa rozdartego obecnie konfliktami społecznymi, religijnymi i ideologicznymi spowodowanymi brakiem spójnej wizji dalszego rozwoju świata.

Etyka rosyjska- silne więzi społeczne wśród Rosjan wynikające z konieczności obrony ogromnego terytorium wzmagane wojenną propagandą władz  rosyjskich.

Etyka chińska- ogromna solidarność Chińczyków wynika z ich wielkiej siły witalnej narażonej na permanentne klęski głodu z którymi zmagają się od wieków i którym próbują zaradzić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *