Is the world at risk of destruction?

Is the world at risk of destruction?

In my opinion, our world is threatened by great migration of people caused by the ongoing and deepening climate cataclysm and violent earthquakes in regions near the equator. Massive uncontrolled migrations of people will cause the collapse of existing empires and the emergence of a new global socio-economic order. Today’s elites are afraid of such a scenario, which is why they produced a 12-hour horror film about the impending destruction of the Earth. This film, produced with the help of AI, is intended to scare humanity so that it remains under the power of the current world elites. If we do not allow ourselves to be frightened, we will implement global reforms that improve the human world in the ways that I have described in numerous works published free on the Internet.

Czy światu grozi zagłada?

Moim zdaniem naszemu światu grożą wielki migracje ludzi spowodowane trwającym i pogłębiającym się kataklizmem klimatycznym i gwałtownymi trzęsieniami ziemi w rejonach przy równiku. Masowe niekontrolowane migracje ludzi spowodują upadek istniejących imperiów i powstanie nowego globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Dzisiejsze elity boją się takiego scenariusza dlatego wyprodukowały 12 godzinny film horror o zagrażającej nam zagładzie Ziemi. Film ten wyprodukowany przy pomocy AI ma przestraszyć ludzkość tak by pozostała pod władzą dotychczasowych światowych elit. Jeżeli nie damy się przestraszyć zrealizujemy globalne reformy ulepszające ludzki świat w sposób, który opisałem w licznych pracach opublikowanych bezpłatnie w Internecie.

Remarks for  Vładimir Netchitailo

Vladimir Netchitailo has written to me a letter with asking about my opinion concerning hughe scientific material describing future of our world. I am educated geologist, climatologist and historian so I can make a review concerning below works.    

“Please take a look at my latest paper Earth: Review Article that was inspired by the presentation 

Global Crisis. There is a Way Out | International Online Forum. April 22, 2023, made by 

Dr. Egon Cholakian, a distinguished scientist renowned for his work in climate research and national security”.                                                        

The 12 hours horror movie entitled “Global Crisis. There is a Way Out”  is a made {in my opinion} by AI -chat GPT. There is in the movie IMO lot of scientific mistakes which gather together below:

First of all the final conclusion of dr, Egon Chelakian that we can degassing vulcanoes and stabilize Earth’s core is so fantastic and impossible, and means that dr.Egon Chelakian has very low knowledge about Earth geological processes and the power of Earth’s interior.

In the review by Vladimir Netchitailo the mistakes from the movie repeat itself.

There is my opinion about Hypersphere World-Universe Model (WUM) and above movie:

Universe is a warehouse of unconscious energy and energy is a product of consciousness living in the emptiness that is borderless. Dark Matter changes into Luminous Matter in the repeatable processes circle of life I described in my works. Knowledge that belongs consciousness  creates Gravitation. There is no Time, Space and Mass. There is neverending, infinitive  stream of parallel virtual worlds.

Universe is a perpetum mobile powering by WISE LOVE=LIFE=ENERGY

Life on the Earth is a product of virtual Evolution of Matter which ending with PERFECT SOCIETIES.

Heat in interior of the Earth is caused by friction between inner core, outer core and mantle.

The oceans that are cool in the depths and warm on the surface sometimes cooling or warming climate. It depends from upwelling in oceans caused by changes in rotational speed of Earth.

Rotational Speed of the Earth depends from distribution of masses on the Earth surface and in the Earth interior that are in the constant move. Moving of the Earth masses depends from gravitational pulling of the solar system and Milky Way objects. Rotational speed of the Earth increases during each Solar’s Minimum  of activity. Basalt outflows occur on the surface repeatable on the Earth every 23 Myr and then are times of extinction of species and companion abrupt climate changes.

Deep-focus earthquakes are caused by explosions of hydrocarbons in deepening layers of subduction zones. Subduction processes speed up because of increasing rotational speed of the Earth.

There is no random in rotational speed of the Earth. LOD depends from gravitation proceses which are repeatable.

There is no expanding Earth-from the very beginning of the Earth rotational speed generally decreases constantly.

Jakuszowice, 9 Września 2023 roku, time 4:30-6:11  am                      Bogdan Jacek Góralski

Uwagi dla Władimira Netchitailo Vladimir Netchitailo napisał do mnie list z pytaniem o moją opinię na temat dużego materiału naukowego opisującego przyszłość naszego świata. Jestem z wykształcenia geologiem, klimatologiem i historykiem, więc mogę dokonać przeglądu poniższych prac. „Proszę zapoznać się z moim najnowszym artykułem Earth: Review Artykuł, który został zainspirowany prezentacją Globalny kryzys. Jest wyjście | Międzynarodowe forum internetowe. 22 kwietnia 2023 r., wykonane przez Doktor Egon Cholakian, wybitny naukowiec znany ze swojej pracy w zakresie badań nad klimatem i bezpieczeństwem narodowym.” 12-godzinny horror zatytułowany „Global Crisis. There is a Way Out” został stworzony (moim zdaniem) przez AI -chat GPT. W filmie IMO jest mnóstwo błędów naukowych, które zebrano poniżej: Przede wszystkim ostateczny wniosek dr Egona Chelakiana, że możemy odgazować wulkany i ustabilizować jądro Ziemi, jest tak fantastyczny i niemożliwy, a oznacza, że dr Egon Chelakian ma bardzo niską wiedzę na temat procesów geologicznych Ziemi i mocy wnętrza Ziemi. W recenzji Władimira Netchitailo powtarzają się błędy z filmu. Oto moja opinia na temat modelu świata-wszechświata Hypersphere (WUM) i powyższego filmu: Wszechświat jest magazynem nieświadomej energii, a energia jest produktem świadomości żyjącej w pustce, która nie ma granic. Ciemna Materia zmienia się w Świetlną Materię w kręgu życia powtarzalnych procesów, które opisałam w swoich pracach. Wiedza należąca do świadomości tworzy grawitację. Nie ma czasu, przestrzeni i masy. Istnieje niekończący się, nieskończony strumień równoległych wirtualnych światów. Wszechświat jest perpetum mobile zasilany przez Mądrą Miłość = ŻYCIE = ENERGIA Życie na Ziemi jest produktem wirtualnej Ewolucji Materii, która kończy się na DOSKONAŁYCH SPOŁECZEŃSTWACH. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest spowodowane tarciem pomiędzy jądrem wewnętrznym, jądrem zewnętrznym i płaszczem. Oceany, które są chłodne w głębinach i ciepłe na powierzchni, czasami schładzają lub ocieplają klimat. Zależy to od upwellingu w oceanach spowodowanego zmianami prędkości obrotowej Ziemi. Prędkość obrotowa Ziemi zależy od rozkładu mas znajdujących się w ciągłym ruchu na powierzchni Ziemi i we wnętrzu Ziemi. Ruch mas Ziemi zależy od przyciągania grawitacyjnego Układu Słonecznego i obiektów Drogi Mlecznej. Prędkość obrotowa Ziemi wzrasta podczas każdego minimum aktywności Słońca. Wypływy bazaltu występują na powierzchni Ziemi z powtarzalnością co 23 miliony lat i są to czasy wymierania gatunków oraz towarzyszące im gwałtowne zmiany klimatyczne. Trzęsienia ziemi o głębokim ognisku są spowodowane eksplozjami węglowodorów w pogłębiających się warstwach stref subdukcji. Procesy subdukcji przyspieszają ze względu na rosnącą prędkość obrotową Ziemi. Prędkość obrotowa Ziemi nie jest przypadkowa. LOD zależy od procesów grawitacyjnych, które są powtarzalne. Nie ma rozszerzającej się Ziemi – od samego początku prędkości obrotowej Ziemi na ogół stale maleje. Jakuszowice, 9 Września 2023 roku, godz. 4:30-6:11 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *