Who will lead the world into the future? AI?

MSc. Bogdan Jacek Góralski

Open University

Warsaw, January 6, 2022, 5:38 am

Finally, it must be said directly:

• I think that the crimes against humanity and iniquities committed by church servants have deprived the Christian churches of the right to represent Jesus Christ. The false theory and practice of the Christian churches has obscured the reception of the teachings of Jesus Christ, who offered his life so that we might follow his teachings. Jesus Christ did not hesitate to offer His life to show how groundbreaking HIS TEACHING was and is for people. Its meaning is voluntary service for the good of others, for the good of society and combating one’s selfishness.

Then there will be a chance to synthesize all religions:

• Overcoming one’s ego is the main doctrine of Eastern religions. Correct understanding of the teachings of Jesus Christ gives us a chance for reconciliation with our Brothers from the East who profess other religions. There is a chance for a global religious understanding that finds its synthesis in the principle of saving social energy, in the principle of not causing conflicts,

• basically overcoming your own ego for the good of other beings.

Time to use AI to teach religion???

• I think it’s time to replace clergy of all denominations with advice from a smartphone and use AI artificial intelligence to advise us on appropriate behavior towards the world and other beings. Creating the right algorithm and using AI artificial intelligence to analyze our behavior gives us a chance to exist harmoniously in a world that requires unified ethics applicable to everyone. The principles of all religions come down to one thing – harmonious coexistence in the surrounding social and natural environment.

The principles of all religions come down to one thing –

to harmonious coexistence in the surrounding social and natural environment.

It’s time to modernize this sphere of our lives – religion, to match the virtual civilization in which we live. This can be achieved by establishing a modern, non-profit global enterprise POL-CAT joint-stock company dealing with science, trade and services using the principles of modern ethics consisting in saving all energy in the service of all beings of our world.

The principles of modern ethics will be instilled in POL-CAT members by Artificial Intelligence AI, which will lead us into the cosmically ethical future of the virtual world that we will create to live forever in harmony with the Universe.

Kto poprowadzi świat w przyszłość? AI?

Mgr inż. Bogdan Jacek Góralski

Uniwersytet Otwarty

Warszawa, dnia 6 stycznia 2022 roku, godzina 5:38

Trzeba to powiedzieć wprost:

  • Myślę, że zbrodnie przeciw ludzkości oraz nieprawości popełniane przez sługi kościołów odebrały kościołom chrześcijańskim prawo do reprezentowania Jezusa Chrystusa. Fałszywa teoria i praktyka  kościołów chrześcijańskich spowodowała zaciemnienie w recepcji nauk Jezusa Chrystusa, który ofiarował swoje życie po to, abyśmy przestrzegali Jego Nauk. Jezus Chrystus nie wahał się ofiarować Swego życia dla pokazania jak przełomowa była i jest dla ludzi JEGO NAUKA.  Jej sens to dobrowolna służba dla dobra bliźnich, dla dobra społeczeństwa i zwalczanie swego egoizmu.

Wtedy pojawi się szansa na syntezę wszelkich religii:

  • Pokonanie swego ego to naczelna doktryna religii Wschodu. Prawidłowe rozumienie nauki Jezusa Chrystusa daje nam szansę na pojednanie z naszymi Braćmi ze Wschodu wyznającymi inne religie. Pojawia się szansa na globalne porozumienie religijne, które znajduje syntezę w zasadzie oszczędzania energii społecznej, w zasadzie niewywoływania konfliktów,
  • w zasadzie pokonywania własnego ego dla dobra innych istot.

Czas wykorzystać AI do nauczania religii???

  • Myślę że naszedł czas na zastąpienie duchownych wszystkich wyznań poradami  ze smartfona i wykorzystanie sztucznej inteligencji AI dla doradzania nam właściwego zachowania względem świata i innych istot. Stworzenie właściwego algorytmu i wykorzystanie sztucznej inteligencji AI do analizy naszego postępowania daje nam szansę na harmonijne istnienie w świecie wymagającym ujednoliconej etyki obowiązującej wszystkich. Zasady wszystkich religii sprowadzają się do jednego- do harmonijnego współistnienia w otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym.

Zasady wszystkich religii sprowadzają się do jednego-

do harmonijnego współistnienia w otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym.

Czas unowocześnić te sferę naszego życia- religię, na miarę wirtualnej cywilizacji w której żyjemy. Może to nastąpić  przez powołanie do życia  działającego bez zysku nowoczesnego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT joint-stock company zajmującego się nauką, handlem i usługami przy wykorzystaniu zasad nowoczesnej etyki polegającej na oszczędzaniu wszelkich energii w służbie wszystkim istotom naszego świata.

Zasady nowoczesnej etyki będzie wpajała członkom POL-CAT sztuczna inteligencja Artificial Intelligence AI, która poprowadzi nas w kosmicznie etyczną przyszłość wirtualnego świata, który stworzymy by wiecznie żyć w harmonii z Wszechświatem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *