An ethical society lives forever

An ethical society lives forever

MSc. Bogdan Jacek Góralski

Open University

Warsaw, December 16, 2021

NEW TESTAMENT

Gospel according to St. Jana-quote:

• In the beginning was the Word1,

and the Word was with God,

and the Word was God.

Unfortunately, this is a wrong view. In order for a word to be created, a living environment must first be created for a society that communicates with words. The environment, like any material thing, is the result of someone’s will. The will to act is the result of consciousness. Consciousness is an attribute of life. In order for life to arise, its environment must first be created. Environment is a function of will. And it is over and over again.

• A word is a fragment of language, and language is a tool of social understanding. For a language to exist, there must first be a society that speaks that language. For a society and its organization to arise, there must be an environment for its existence. If there is an environment, there will be threats resulting from society’s ignorance. Specialists recognize threats and learn to avoid them. They will convey this knowledge verbally to the public and will be rewarded. Thanks to the knowledge of many specialists, society will be safe, coherent and ethical and will develop. Thanks to its development, it will become wise and ethical and will create a new world similar to the world it experiences. An ethical and wise society will become a god that will create a new world.

Jesus Christ was a specialist ethicist

• He synthesized the teachings of the great ethicists of antiquity who preceded him and conveyed them in simple words to the people who heard Him. His teaching on love was a breakthrough because he offered it to a society subjected to a tragic economic crisis that caused the war and subsequent Jewish uprisings. Through his teaching, he created social bonds in a society in crisis, which would make it possible to overcome it. He believed that he was right to lead the people of Palestine, but the Roman and Jewish elites sentenced him to death, preventing him from implementing his plan of action. Now there is another, this time global economic crisis. Will there be someone like Jesus Christ who will unite human society on the way out of the global economic crisis? Will there be a real Christmas and God will appear???

The wheel of life – a perpetual motion machine moved by wise love

CIRCLE OF LIFE =>

The function of threat is knowledge. =>

The function of knowledge is ethics.=>

The function of ethics is energy.=>

The function of energy is life.=>

The function of life is threat=>

the function of threat is knowledge, etc.

Explaining how the wheel of life works

• The world is a perpetual motion machine. It is eternal and in constant motion, constantly renewed with wise love. Wise love – the effect of free will, sustains the world and its existence. Here’s the explanation.

• A star is formed, its world, and life in it. Life depends on a threatening, changing environment. Living things adapt and begin to accumulate knowledge about environmental threats. The amount of knowledge to be mastered requires specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialization of knowledge increases the strength of social bonds in an environmentally endangered society – an increase in ethics. The growing knowledge of a developing ethical society allows us to finally understand the world and find sources of energy – igniting a new star. A new star is created, a world, and life in it, and the process begins anew.

“God’s Grace”, i.e. the changeability of nature, creates opportunities for man to act, giving him a free choice of path.

• “I believe, in line with Epicurus,” wrote Mantaigne, that one should shape one’s life so intelligently that it brings as much joy as possible. Opposing the Christian glorification of suffering, Montaigne said that “it is necessary to spread joy” (Nowicki 1962:201).

• However, it should be mentioned that Christian philosophy was created by years of scarcity, and the philosophy of the Renaissance was created by times that were extremely prosperous for people. The times of scarcity are slowly approaching and it is time to refresh Christianity so that we can slowly prepare for the times of suffering.

• Eternity is gained by creating perfect works, says Bruno Latini in “Dante’s Divine Comedy.” Let holy ambition take possession of our souls – wrote Pico della Mirandola – so that, dissatisfied with what is mediocre, we strive for what is highest, exerting all our strength for this purpose. If we distract ourselves on many matters – he wrote in another work – instead of gathering our forces and directing them to one goal, we will not give life to works worthy of our divinity” (Nowicki 1962:203).

• For Bruno, existence is action. The unity of Bruno’s philosophy lies in the modern striving for practical mastery of nature and the basic question resulting from this striving: “How?”

“God’s Grace”, i.e. the changeability of nature, creates opportunities for man to act by giving him a free choice of the path he will follow. Nature’s wisdom will show him the way. Similarly, we should provide our young people with opportunities to act, leaving them free to choose their path.

All this to:

• Giordano Bruno was aware that common sense, beguiled by the changeability of the world, often misleads us. It is our duty to doubt and verify everything with the power of our own reason. The habit of believing is the greatest obstacle to knowing.

• Whoever wants to be a real person must – according to Bruno – decide to choose between philosophy and faith and choose philosophy against faith (Nowicki 1962:197).

• And Pico della Mirandola wrote that man exists in order “to learn the laws of the universe, to love its beauty and admire its vastness” (Nowicki 1962:171).

• Man also exists so that when he learns and understands the laws of the universe, he will create a new virtual world like ours and become God.

• Warszawa-Jakuszowice, 2001-December 17, 2021 at 5:30 Bogdan Jacek Góralski

Etyczne społeczeństwo żyje wiecznie

Mgr inż. Bogdan Jacek Góralski

Uniwersytet Otwarty

Warszawa, dnia 16 grudnia 2021 roku

NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg św. Jana- cytat:

 • Na początku było Słowo1,
  a Słowo było u Boga1,
  i Bogiem było Słowo.

Niestety jest to błędny pogląd. Aby powstało słowo wpierw musi powstać środowisko życia dla społeczeństwa porozumiewającego się słowami. Środowisko, jak każda rzecz materialna, jest efektem czyjejś woli. Wola działania jest efektem świadomości. Świadomość jest atrybutem życia. Aby powstało życie wpierw musi powstać jego środowisko. Środowisko jest funkcją woli. I tak w kółko.

 • Słowo jest fragmentem języka, a język jest narzędziem porozumienia społecznego. Aby istniał język musi pierw powstać społeczeństwo, które tym językiem mówi. Aby powstało społeczeństwo i jego organizacja musi istnieć środowisko jego istnienia. Jeżeli będzie istniało środowisko to powstaną w nim zagrożenia wynikające z niewiedzy społeczeństwa. Specjaliści rozpoznają zagrożenia i nauczą się ich unikać. Przekażą tę wiedzę słownie  społeczeństwo i będą wynagrodzeni. Dzięki wiedzy bardzo wielu specjalistów społeczeństwo będzie bezpieczne, spójne-etyczne i rozwinie się. Dzięki rozwojowi stanie się mądre i etyczne i stworzy nowy świat na podobieństwo przeżywanego świata. Etyczne i mądre społeczeństwo stanie się bogiem, który stworzy nowy świat

Jezus Chrystus był specjalistą-etykiem

 • Zsyntetyzował nauczanie poprzedzających go wielkich etyków starożytności i przekazał je prostymi słowami słuchającym Go ludziom. Jego nauczanie o miłości było przełomem bowiem ofiarował je społeczeństwu poddanemu tragicznemu kryzysowi gospodarczemu, który spowodował wojnę i późniejsze powstania żydowskie. Swoją nauką tworzył więzi społeczne w społeczeństwie ogarniętym kryzysem co umożliwiłoby wyjście z niego. Wierzył, że ma rację przewodząc ludowi Palestyny, ale elity rzymskie i żydowskie skazały go na śmierć nie pozwalając na realizację Jego planu działań. Obecnie nadszedł kolejny, tym razem globalny kryzys gospodarczy. Czy pojawi się ktoś na miarę Jezusa Chrystusa, który zjednoczy ludzkie społeczeństwo w drodze wyjścia ze światowego kryzysu gospodarczego? Czy będzie prawdziwe Boże Narodzenie???

Koło życia- perpetuum mobile poruszane mądrą miłością

KOŁO ŻYCIA =>

Funkcją zagrożenia jest wiedza. =>

Funkcją wiedzy jest etyka.=>

Funkcją etyki jest energia.=>

Funkcją energii jest życie.=>

Funkcją życia jest zagrożenie=>

funkcją zagrożenia jest wiedza itd.

Wytłumaczenie działania koła życia

 • Świat jest perpetuum mobile. Jest wieczny i w nieustannym, ciągle ponawianym mądrą miłością  ruchu. Mądra miłość – efekt wolnej woli, podtrzymuje świat i jego trwanie. Oto wytłumaczenie.
 • Powstaje gwiazda, jej świat, a w nim życie. Życie zależy od zagrażającego zmiennego środowiska. Żywe istoty przystosowują się i zaczynają gromadzić wiedzę o zagrożeniach środowiskowych. Ogrom wiedzy do opanowania wymaga specjalizacji jednostek w powstałych społecznościach. Rosnąca specjalizacja wiedzy wpływa na przyrost siły więzi społecznych w zagrożonym środowiskiem społeczeństwie – przyrost etyki. Rosnąca wiedza  rozwijającego się etycznego społeczeństwa pozwala na ostateczne poznanie świata i znalezienie źródeł energii- zapalenie nowej gwiazdy. Powstaje nowa gwiazda, świat, a w nim życie i proces zaczyna się na nowa.

„Łaska Boża”czyli zmienność przyrody, stwarzają człowiekowi możliwości działania stawiając przed nim wolny wybór drogi

 • „Mniemam zgodnie z Epikurem” pisał Mantaigne, że trzeba życie kształtować tak rozumnie, aby dawało jak najwięcej radości. Przeciwstawiając się chrześcijańskiej gloryfikacji cierpień Montaigne powiadał, że „ trzeba rozprzestrzeniać radość” (Nowicki 1962:201).
 • Należy jednak wspomnieć, że filozofię chrześcijańską stworzyły lata niedostatku, a filozofię Odrodzenia czasy niezwykle pomyślne dla ludzi. Czasy niedostatku powoli nadchodzą i czas odświeżyć chrześcijaństwo abyśmy się powoli przygotowali do czasów cierpienia.
 • Wieczność zdobywa się tworzeniem doskonałych dzieł-mówi Bruno Latini w „Boskiej komedii Dantego.” Niechże owładnie naszą duszą, święta ambicja –pisał Pico della Mirandola- abyśmy niezadowoleni z tego, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie siły”.” Jeżeli będziemy rozpraszać się na wiele spraw-pisał w innym dziele-zamiast zebrać nasze siły i skierować je na jeden cel, nie damy życia dziełom godnym naszej boskości(Nowicki 1962:203).
 • Dla Bruna istnienie polega na działaniu. Jedność filozofii Bruna polega na nowożytnym dążeniu do praktycznego opanowania przyrody i na wynikającym z tego dążenia podstawowym pytaniu: „  W jaki sposób?”.
 • „Łaska Boża”, zmienność przyrody, stwarzają człowiekowi możliwości działania stawiając przed nim wolny wybór drogi, którą będzie podążał. Mądrość natury wskaże mu drogę. Podobnie i my powinniśmy naszej młodzieży stwarzać możliwości do działania pozostawiając im wolny wybór drogi.

Wszystko to po to, aby:

 • Giordano Bruno był świadom, że zdrowy rozsądek mamiony zmiennością świata, wielokrotnie wprowadza nas w błąd. Obowiązkiem naszym jest wątpić i sprawdzać wszystko siłą własnego rozumu. Przyzwyczajenie do wierzenia jest największą przeszkodą poznawania.
 • Kto chce być prawdziwym człowiekiem, ten –według Bruna- musi zdecydować się na wybór pomiędzy filozofią a wiarą i wybrać filozofię przeciwko wierze(Nowicki 1962:197).
 • A Pico della Mirandola pisał, że człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom” (Nowicki 1962:171).
 • Człowiek istnieje także po to, aby gdy pozna i zrozumie prawa wszechświata stworzył nowy wirtualny świat na podobieństwo naszego, by stał się Bogiem.
 • Warszawa-Jakuszowice, 2001-17 grudnia 2021 godzina 5:30    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *