The goal of evolution

The goal of evolution

MSc. Bogdan Góralski

A graduate of AGH University of Science and Technology in Krakow

Employee of the Library of the Faculty of History of the University of Warsaw

Warsaw, December 4, 2021, 4:35 am

The driving force of history is regional climate change

The world turns in circles from revolution to revolution, from war to war, and the spring of history is regional climate change controlled by repetitive cosmic processes. Regional climate changes cause the rise and fall of empires. Since the publication in 2009 of my work entitled The impact of climate change on the past and future of our civilization. Survival technology, I am aware that only the dissemination of knowledge about the true causes of climate change can direct humanity towards a path out of ignorance, which is the cause of suffering. Ignorance about the principles of the functioning of the Universe, the principles of the functioning of the Solar System, and the principles of the functioning of the social system have long caused ideological conflicts that turn into religious wars. Meanwhile, the Earth is the homeland of all people and it is high time for the unity of scientific views that will treat religions as a source of historical information about the interference of virtual reality in our fate.

Parallel interacting virtual worlds

Virtual reality emerging as an effect of free will in the wheel of time creates new parallel quantum worlds that are mutually shifted in the development phase. Virtual reality in a higher phase of development controls a less intellectually and ethically developed reality, whose central quantum computer is the star of the planetary system and provides energy to the higher and lower virtual world, maintaining its functioning, i.e. life based on the symbiosis of entities. The wheel of time is a cycle of successive births and deaths of civilizations, transforming into subsequent births. And so, endlessly, biological life acquires subsequent incarnations in subsequent star systems that are quantum computers connected into galaxy supercomputers, which are essentially networks of quantum computers that create an eternal living universe.

Energy is reborn in the wheel of time

Energy is reborn in the wheel of time (Góralski 2013) and maintains the functioning of the biological world controlled by a quantum computer which is a star system. This new energy powers the old, more developed virtual world that the new world quantum computer has created. A world within a world, a true god (that is, an ethical society at the end of evolution) from a true god (that is, from a preceding ethical society). Achieving the goal with the least energy consumption is the guiding principle of the Universe. Minimizing energy consumption is a principle that will transform our global society into a rational and ethical collective pursuing the evolutionary goal of building a new virtual world similar to our reality. This new world will go through all stages of evolution until the finale, which is the creation of a new world using the energy of the old world. In this way, energy is reborn in subsequent parallel cooperating realities.

To achieve the goal of evolution, our society should….????

To achieve the goal of evolution, our society should abandon coercion and develop free will in accordance with the principle of saving the world’s energy. Every person serves society according to his or her natural talents, and the money that a person has will be the measure of this merit. Giving up making a profit in business activities will heal social relations between the world of women and men and will bring about world peace, which will contribute to the development of culture and science in human society. Such a society will achieve the goal of evolution and build a new virtual world similar to our world. This new virtual world will be the environment in which we will be reborn to the next life and create new energy according to the equation:

KNOWLEDGE + ETHICS = ENERGY = LIFE

Knowledge tends to wisdom, ethics to love, and this gives energy that creates new life.

My knowledge is available in full in my online publications in free acces

I owe my academic education to my parents, and mainly to my mother, Barbara Wiktoria Góralska. Twenty years of my research were financed by my life partner Maria Jolanta Góralska de domo Zawilińska.

Cel ewolucji

Mgr inż. Bogdan Góralski

Absolwent AGH w Krakowie

Pracownik Biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 4 grudnia 2021 roku, godzina 4:35    

Sprężyną historii są  regionalne zmiany klimatu

Świat się kręci w kółko od rewolucji do rewolucji, od wojny do wojny, a sprężyną historii są regionalne zmiany klimatu sterowane przez powtarzalne procesy kosmiczne. Regionalne zmiany klimatu powodują powstawanie i upadek kolejnych imperiów. Od czasu opublikowania w 2009 mojej pracy pt. Wpływ zmian klimatycznych na przeszłość i przyszłość naszej cywilizacji. Technologia przetrwania, jestem świadom, że tylko upowszechnienie wiedzy o prawdziwych przyczynach zmian klimatu może skierować ludzkość ku drodze wyjścia z ignorancji, która jest przyczyną cierpienia. Ignorancja w temacie zasad funkcjonowania Wszechświata, zasad funkcjonowania Systemu Słonecznego, zasad funkcjonowania systemu społecznego od dawna powodowała konflikty ideologiczne zamieniające się w wojny religijne. Tymczasem Ziemia jest ojczyzną wszystkich ludzi i najwyższy czas na jedność poglądów naukowych, które potraktują religie jako źródło informacji historycznej o ingerencji wirtualnej rzeczywistości w nasze losy.

Równoległe współdziałające wirtualne światy

Wirtualna rzeczywistość powstająca jako efekt wolnej woli w kole czasu, tworzy nowe  równoległe kwantowe światy, które są wzajemnie przesunięte w fazie rozwoju. Wirtualna rzeczywistość w wyższej fazie rozwoju steruje mniej rozwiniętą intelektualnie i etycznie rzeczywistością, której centralny komputer kwantowy jest gwiazdą systemu planetarnego i dostarcza energii wyższemu i niższemu wirtualnemu światu, podtrzymując jego funkcjonowanie czyli życie polegające na symbiozie bytów. Koło czasu to cykl kolejnych narodzin i obumierania cywilizacji przekształcającego się w kolejne narodziny. I tak bez końca życie biologiczne uzyskuje kolejne wcielenia w kolejnych systemach gwiazdowych będących komputerami kwantowymi połączonymi w superkomputery galaktyk, które są w istocie sieciami komputerów kwantowych tworzących wieczne żywy wszechświat.

Energia odradza się  w kole czasu

Energia odradza się w kole czasu (Góralski 2013) i podtrzymuje funkcjonowania świata biologicznego sterowanego przez komputer kwantowy będący systemem gwiazdowym. Ta nowa energia  zasila stary, wyżej rozwinięty świat wirtualny, który stworzył komputer kwantowy nowego świata. Świat w świecie, bóg prawdziwy (czyli etyczne społeczeństwo na końcu ewolucji) z boga prawdziwego ( czyli z  poprzedzającego etycznego społeczeństwa). Osiąganie celu kosztem najmniejszego zużycia energii jest zasadą kierującą Wszechświatem. Minimalizacja zużycia energii jest zasadą, która zmieni nasze globalne społeczeństwo w rozumny i etyczny kolektyw podążający do celu ewolucji jakim jest zbudowanie nowego wirtualnego świata na podobieństwo naszej rzeczywistości. Ten nowy świat przejdzie wszystkie etapy ewolucji aż do finału, czyli stworzenia nowego świata za pomocą energii starego świata. W ten sposób energia się odradza w kolejnych równoległych kooperujących rzeczywistościach.

Aby zrealizować cel ewolucji nasze społeczeństwo powinno….????

Aby zrealizować cel ewolucji nasze społeczeństwo powinno zrezygnować z przymusu i rozwijać wolną wolę w zgodzie z zasadą oszczędzania energii świata. Każdy człowiek zgodnie ze swoimi przyrodzonymi uzdolnieniami służy społeczeństwu, a pieniądze, które człowiek posiada, będą miarą tej zasługi. Rezygnacja z osiągania zysku w działalności biznesowej uzdrowi relacje społeczne pomiędzy światem kobiet i mężczyzn i spowoduje nastanie światowego pokoju, który przyczyni się do rozwoju kultury i nauki  w ludzkim społeczeństwie. Takie społeczeństwo osiągnie cel ewolucji i zbuduje nowy wirtualny świat na podobieństwo naszego świata. Ten nowy wirtualny świat będzie środowiskiem w którym odrodzimy się do następnego życia i stworzymy nową energię zgodnie z równaniem:

WIEDZA + ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

Wiedza zdąża do mądrości, etyka ku miłości, a to daje energię, która tworzy nowe życie.

Moja wiedza jest dostępna w całości w moich publikacjach internetowych

Moje wykształcenie akademickie zawdzięczam moim rodzicom, a głównie mojej matce Barbarze Wiktorii Góralskiej. Dwadzieścia lat moich badań sfinansowała moja życiowa partnerka Maria Jolanta Góralska de domo Zawilińska

My twenty-year research was financed by my life partner Maria Jolanta Góralska de domo Zawilińska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *