Future Poland’s policy

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

Future Poland’s policy

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 32m

Public 

 Edit

Work on the implementation of the following program will unite Polish society, including the Polish community, and will wide spread Polish culture which is based on full equality of women and men.

Future Poland’s  policy

Ladies and Gentlemen!

For 21 years I have been conducting independent research on the causes and effects of changes in the Earth’s climate. The research results clearly indicate that the next phase of regional climate change will begin soon. As usual, this will bring dramatic consequences for human civilization resulting from the deterioration of environmental conditions that determine the volume of food produced in the world. Small changes in global climate in 2008 and 2010 resulted in higher food prices, which resulted in revolutions in northern Africa. Greater regional climate changes, which will occur cumulatively until 2030, will probably destabilize the economic, social and political situation in Europe, Russia, the USA and probably in China. This will have dramatic consequences for the world, which will have to adapt to the current situation. There will probably be great revolutions and, as a result, world wars, and there will be great migrations of people from overpopulated areas of Asia to rich Europe and North America.

The cooling of the climate will be accompanied by numerous strong earthquakes, which will cause disasters in nuclear power plants, which will threaten the world’s electricity supply.

Currently, Europe’s one billion inhabitants produce 30 percent of world GDP, just as Asia’s four billion inhabitants produce 30 percent of world GDP. The inhabitants of Asia are therefore four times poorer than the inhabitants of Europe and will not be able to afford adequate food purchases when the climate change and food prices increase in the world. A critical region will be Central Asia – the area of Turkish influence, through which migrating masses of people will move. In this area, during great population migrations, a conflict between the Indo-European civilization and the very large Chinese population may occur. Anticipating this conflict, we must bring about an agreement among the peoples belonging to the Indo-European civilization, i.e., among others, the Slavic, Turkish and Hindu peoples, in order to prevent the development of a conflict situation. Observation of the geographical atlases of Asia and Europe indicates that in Europe there are vast and fertile lowlands capable of feeding future migrating hungry masses. These lowlands are currently cultivated by 2 percent of Europe’s population. Settlement of Asian farmers in these areas would increase food production in Europe – small farms are many times more productive than large agricultural enterprises – and prevent famine. To implement such a policy, we need to understand the importance of the problems our civilization faces. It would be necessary to change the economic and social systems in force in Europe to one that would enable the settlement of hundreds of millions of peasant settlers in the European lowlands. The only system that can meet the requirements is the feudal system based on leasing small plots of agricultural land. I write about it in the essay “Conflict of systems – remarks on the causes of the world crisis”. Therefore, coordinated action of many political centers is needed, e.g. those influencing the Slavs and Asian peoples, in order to introduce such a social system. Poland may be the center coordinating the activities of the Slavs, and Turkey is already pursuing a policy of uniting the Turkic peoples. India is a power with great influence in Asia.

It would be important to develop a unified systemic pattern for the Indo-European country, which currently consists of very different components. This pattern should unify the ethical and religious systems as well as the organization of the state associated with the Indo-European Empire.

According to the achievements of Polish historians[1] [2], the condition for the creation of a state is the formation of the elites of a society encompassing a geographically defined territory. Elites determine the direction of state policy depending on geographical, social and environmental conditions. This means that the process of globalization – economic exchange, including the international movement of elites, will limit the importance of traditional states because the territory of operation of individual state elites has become the entire globe. Probably??? an agreement will be reached between state elites enabling mass population movements to sparsely populated regions of the globe, which will lead to the expansion of the ethnic social base of individual countries receiving migrating peasants. Evenly placed population of the globe will limit interstate economic competition, reducing international tensions.

Intercontinental population migrations will ultimately expand the ethnic composition of the societies of individual countries, making it possible to build multiethnic state elites. This will facilitate international agreement leading to the unification of countries within continents and ultimately the entire globe.

In recent years, I have been conducting research on a state system that would take into account our traditions and look into the future. Detailed solutions of this system developed for the future Polish State are presented in the Program of the Decalogue Party. I write about the importance of food in the stability of the state system in the study “The Russian Revolution and the Climate”. In the works “Ethics and the environment”, “The will and love of enemies”, “New ethics”, I propose intensive studies on the universal world ethical system. I would like to ask you for your comments on the studies included in the Portfolio on my website at the following address: https://justpaste.it/u/bogdangoralski.

My predictions need to be verified to avoid mistakes in designing the future. For this purpose, comprehensive research should be undertaken on the climate of the Eurasian continent, which will help us make the right political decisions. I hope that Polish scientists will understand the importance of the issues I write about above and will take appropriate steps.

                                                                                Bogdan Jacek Góralski

Warsaw, June 27, 2012

supplemented April 7, 2013.

________________________________________

[1] Marceli Handelsman, Polish and Universal Middle Ages, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, pp. 125-126

[2] Karol Modzelewski, Peasants in the early Piast monarchy, Ossolineum 1987, pp. 57-59.

science

770 visits · 1 online

Praca nad zrealizowaniem poniższego programu zjednoczy polskie społeczeństwo, w tym polonijne i rozpowszechni polską kultury opartą na pełnym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

Przyszła polityka Polski

Szanowni Państwo!

Od 21 lat prowadzę samodzielne badania nad przyczynami i skutkami zmian klimatu Ziemi. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że wkrótce rozpocznie się kolejna faza regionalnych zmian klimatu. Jak zwykle przyniesie to dramatyczne skutki dla ludzkiej cywilizacji wynikające z pogorszenia  warunków środowiskowych decydujących o wolumenie produkowanej na świecie żywności. Małe zmiany klimatu światowego w 2008 i 2010 roku wywołały drożyznę żywności co spowodowało rewolucje w Afryce północnej. Większe regionalne zmiany klimatu, które będą następowały narastająco do 2030 roku,  wywołają prawdopodobnie destabilizację sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie, Rosji, USA i prawdopodobnie w Chinach. Przyniesie to dramatyczne skutki dla świata, który będzie się musiał przystosować do zaistniałej sytuacji. Prawdopodobnie wybuchną wielkie rewolucje a w ich następstwie wojny światowe oraz nastąpią wielkie migracje ludzi z  przeludnionych terenów  Azji  do bogatej Europy i Ameryki Północnej .

Oziębieniu klimatu towarzyszyć będą liczne silne trzęsienia ziemi, które spowodują katastrofy w elektrowniach atomowych co zagrozi zaopatrzeniu świata w energię elektryczną.

Obecnie jeden miliard mieszkańców Europy wytwarza 30 procent światowego GDP, podobnie jak 30 procent światowego GDP wytwarzają cztery miliardy mieszkańców Azji. Mieszkańcy Azji są zatem cztery razy biedniejsi od mieszkańców Europy i nie będzie ich stać na odpowiednie zakupy żywności gdy przyjdzie ochłodzenie klimatu i zwiększenie cen żywności na świecie. Newralgicznym rejonem będzie obszar Azji centralnej –obszar wpływów tureckich, przez który będą się przemieszczać migrujące masy ludzkie. Na obszarze tym podczas wielkich migracji ludności może dojść do konfliktu cywilizacji indoeuropejskiej z bardzo liczną populacją  chińską. Przewidując ten konflikt musimy doprowadzić do porozumienia ludów należących do cywilizacji indoeuropejskiej, czyli między innymi ludów słowiańskich, tureckich i hinduskich w celu zapobieżenia rozwojowi konfliktowej sytuacji. Obserwacja atlasów geograficznych Azji i Europy wskazuje, że to na terenie Europy znajdują się rozległe i żyzne niziny zdolne wykarmić przyszłe migrujące głodujące masy. Niziny te są uprawiane obecnie przez 2 procent ludności Europy. Osadzenie na tych terenach azjatyckich rolników wpłynęłoby na zwiększenie produkcji żywności w Europie – małe gospodarstwa rolne są wielokrotnie bardziej produktywne od wielkich rolnych przedsiębiorstw – i zapobieżenie klęsce głodu. Żeby taką politykę zrealizować potrzebne jest zrozumienie wagi problemów przed którymi stoi nasza cywilizacja. Trzeba byłoby zmienić systemy gospodarczo-społeczne obowiązujące w Europie na taki, który umożliwiałby osadzenie na nizinach europejskich setek milionów osadników chłopskich. Jedynym systemem, który może sprostać wymaganiom jest system feudalny oparty o dzierżawę małych działek ziemi rolnej. Piszę o tym w eseju „Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego”.  Potrzebne jest zatem skoordynowane działanie wielu ośrodków politycznych np. mających wpływ na Słowian i ludy azjatyckie w celu wprowadzenia takiego systemu społecznego. Ośrodkiem  koordynującym działania Słowian może być Polska a Turcja już obecnie prowadzi politykę jednoczącą ludy tureckie. Indie są potęgą mającą wielkie wpływy w Azji.

Ważne byłoby wypracowanie jednolitego wzorca systemowego dla państwa indoeuropejskiego składającego się przecież obecnie z bardzo różnych elementów składowych. Wzorzec ten powinien ujednolicać systemy etyczno-religijne jak i organizację państwa stowarzyszonego w imperium indoeuropejskim.

Jak wynika z dorobku historyków polskich[1]  [2] warunkiem powstania państwa jest ukształtowanie się elit społeczeństwa obejmującego w posiadanie określone geograficznie terytorium. Elity wyznaczają kierunek polityki państwa zależny od warunków geograficznych, społecznych czyli środowiskowych. Oznacza to, że proces globalizacji-wymiany gospodarczej, obejmującej międzynarodowe przemieszczanie się elit, ograniczy znaczenie tradycyjnych państw z tej racji, że terytorium działania poszczególnych elit państwowych stał się cały glob. Prawdopodobnie??? zostanie osiągnięte porozumienie między elitami państwowymi umożliwiające masowe ruchy ludności w słabo zaludnione rejony globu, które doprowadzi do rozszerzenie etnicznej bazy społecznej poszczególnych państw-odbiorców migrujących chłopów. Równomierne zaludnienie globu wpłynie na ograniczenie  międzypaństwowej konkurencji gospodarczej zmniejszającej napięcie międzynarodowe.  Międzykontynentalne migracje ludności wpłyną w efekcie na rozszerzenie składu etnicznego społeczeństw  poszczególnych państw umożliwiające zbudowanie

wieloetnicznych państwowych elit. Ułatwi to międzynarodowe porozumienie prowadzące do zjednoczenia państw w ramach kontynentów i ostatecznie całego globu.

W minionych latach prowadziłem badania nad takim systemem państwa, który uwzględniałby nasze tradycje jak i wybiegał w przyszłość. Szczegółowe rozwiązania tego systemu opracowane dla przyszłego Państwa Polskiego przedstawiam w  Programie Partii Dekalogu. O wadze wyżywienia w stabilności systemu państwowego piszę w  studium „Rewolucja rosyjska a klimat”. W pracach „Etyka a środowisko”, „Wola i miłowanie nieprzyjaciół”, „Nowa etyka” proponuję podjęcie intensywnych studiów nad uniwersalnym światowym systemem etycznym. Proszę Szanownych Państwa o uwagi na temat  opracowań umieszczonych w Portfolio na mojej stronie internetowej o adresie: https://justpaste.it/u/bogdangoralski  .

Moje przewidywania należy zweryfikować aby uniknąć błędów w projektowaniu przyszłości. W tym celu należy podjąć kompleksowe badania nad klimatem kontynentu euroazjatyckiego, które pomogą nam podjąć prawidłowe polityczne decyzje. Mam nadzieję, że naukowcy polscy  zrozumieją wagę zagadnień o których piszę powyżej i podejmą stosowne kroki.

                                                                                                  Bogdan Góralski

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

uzupełnienie 7 kwietnia 2013 roku.

[1] Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.125-126

[2] Karol Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum 1987, s.57-59.

nauka

770 visits · 1 online

3 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *