Future ot the Polish State

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

Future ot the Polish State

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 54s

Public 

 Edit

A vision of modern Poland by Bogdan Góralski

My vision of modern Poland presented below eliminates the threat of war in eastern Europe and provides conditions for achieving social peace in Poland, and in the event of the dissemination of the Polish business and social experiment, also in countries east of Poland during the upcoming climate and economic crisis.

The settlement of Chinese settlers in Poland and west of Poland will relieve social tension in China and the country’s export pressure, which threatens to reduce the sold production of Western countries. Through their work, Chinese farmers will help increase Poland’s ecological plant production, which will influence the well-being of Poles and the societies of neighboring countries. Chinese youth settled in Poland will find conditions for education and assimilation in a fair social system focused on international equal cooperation. The USA will not have to get involved in ensuring the security of Poland and Western Europe, and the Polish western lands will be populated and properly developed by Chinese settlers.

The expansion of wild and unethical capitalism in countries reforming after the fall of post-communist despotism will be stopped and a social order will be achieved that will allow everyone to freely enrich themselves using their work and innate abilities. A social system will be created that will be a synthesis of capitalism and communism and will be devoid of the disadvantages of these systems.

Therefore, I propose to implement my version of the Polish raison d’état and observe the development of the situation in Poland, which forces quick political actions to reform the Polish social and business system and alleviate international tensions threatening global conflict.

Jakuszowice, August 16, 2020, 6:35 am Bogdan Jacek Góralski

Polish raison d’état

The deepening economic crisis will soon lead to the collapse of the Polish political, social and economic system. The current government is saving itself by taking out more and more loans and handing out money. The lack of a coherent economic program that will motivate Poles to work effectively will soon lead to the collapse of Poland. Polish mafias associated with PIS and PO are fighting for power and access to Poland’s privileges and treasure. In such a situation, a third political force must emerge based on the Polish raison d’état – the Decalogue Party, which groups ethical Poles.

Below I will present my vision of the Polish raison d’état:

 1. Full rehabilitation of Polish nobility and landowners will be carried out and compensation in state treasury bonds will be paid to Polish patriots expropriated by the tsarist and Soviet authorities.
 2. Churches operating in Poland will be reorganized and full spiritual and economic freedom will be introduced for parishes and religious communes operating in accordance with the Polish raison d’état. This will ensure the possibility of bringing human civilization into eternity and recreating our world. Clergy and nuns of all churches will teach a modern understanding of Christ’s ethics adapted to the requirements of our times and will be rewarded according to the effects of this teaching in the form of an increase in the culture of parishioners. Parishes and religious communes will be supported in business and science by the free-market POL-CAT joint-stock company.
 3. Full transparency of the political and economic life of the center of power and organization of local government will be introduced.
 4. The lowest local government unit will be a parish, a religious commune or a non-denominational commune.
 5. The Decalogue Party will be created, implementing the program of the Decalogue Party available on the Internet.
 6. A strategic partnership alliance with the Chinese state will be concluded.
 7. Chinese farmers will settle the land owned by the State Treasury on the principles of a modern feudal system and long-term leases, contributing to the Polish population and the Polish agricultural and food system.
 8. The maximum size of an individual farm will reach 300 hectares in accordance with pre-war regulations.
 9. Purchase and sale of agricultural produce as well as processing will be carried out by cooperatives organized by parishes, religious communes and secular communes.
 10. Economic and political life will be guided by the following voluntary principles:
 11. politicians will receive earnings equal to the national average earnings.
 12. Feudals will earn the average income of their tenants.
 13. Owners and management board members of enterprises will earn the average salary of their employees based on commission on the results of their work.
 14. Inheritance of private property on a voluntary basis will be based on inheritance by local municipalities or POL-CAT S.A..
 15. Scientific, supply and service activities will be conducted and supported by the non-profit POL-CAT joint-stock company on the terms set out in the document entitled The Third Way between capitalism and communism-link: https://justpaste.it/bzyh2 , available on the Internet.
 16. A strong, modern Kingdom of Poland will be reactivated according to the rules published on the Internet and developed by me, which will unite Polish society with the Polish community abroad. I present the future international position of the Kingdom of Poland in the global mosaic of countries in the work entitled “Future Poland’s politics” – link: https://justpaste.it/by6m5 
 17. I am asking for comments and suggestions for improving the above-mentioned Polish Reason of State, the Decalogue Party Program – link: https://justpaste.it/81ypn  and the vision of the modern Kingdom of Poland – link: https://justpaste.it/akmy9 .

Jakuszowice, July 7, 2020, 5:17 am Bogdan Jacek Góralski

         Warsaw, August 23, 2020, 12:56 p.m. modifications

              Warsaw, September 16, 2023, 5:00-6:46 am modifications

Wizja nowoczesnej Polski by Bogdan Góralski

Wizja nowoczesnej Polski by Bogdan Góralski

Moja wizja nowoczesnej Polski przedstawiona poniżej likwiduje zagrożenie wojenne na wschodzie Europy i zapewnia warunki do osiągniecia pokoju społecznego w Polsce, a w razie rozpowszechnienia polskiego eksperymentu biznesowo-społecznego także w krajach na wschód od Polski podczas nadchodzącego kryzysu klimatyczno-gospodarczego.

Osiedlenie osadników chińskich w Polsce i na zachód od Polski wpłynie na rozładowanie napięcia społecznego w Chinach i presji eksportowej tego kraju zagrażającej zmniejszeniem sprzedanej produkcji krajów Zachodu. Chińscy rolnicy swoja pracą pozwolą zwiększyć ekologiczną produkcję roślinną Polski co wpłynie na dobrobyt Polaków i społeczeństw sąsiednich krajów. Młodzież chińska osiedlona w Polsce znajdzie warunki do kształcenia się i asymilacji w sprawiedliwym systemie społecznym nastawionym na międzynarodową równoprawną współpracę. USA nie będą się musiały angażować w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i zachodniej Europie, a polskie ziemie zachodnie zostaną zaludnione i należycie zagospodarowane przez osadników chińskich.

Zostanie zatrzymana ekspansja dzikiego i nieetycznego kapitalizmu w krajach reformujących się po upadku despotyzmu postkomunistycznego i zostanie osiągnięty ład społeczny umożliwiający każdemu wolne bogacenie się za pomocą swojej pracy i wrodzonych zdolności. Powstanie system społeczny będący syntezą kapitalizmu i komunizmu i pozbawiony wad tych systemów.

Postuluję zatem wprowadzenie mojej wersji polskiej racji stanu w życie i obserwowanie rozwoju sytuacji w Polsce, która zmusza do szybkich politycznych działań reformujących polski system społeczno-biznesowy i łagodzących międzynarodowe napięcia grożące globalnym konfliktem.

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 6:35         Bogdan Jacek Góralski

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polski system polityczno-społeczno-gospodarczy. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca etycznych  Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie przeprowadzona reorganizacja Kościołów działających w Polsce oraz wprowadzona pełna wolność duchowa i gospodarcza parafii i gmin wyznaniowych działających zgodnie z polską racją stanu. Zapewni to możliwość wprowadzenia ludzkiej cywilizacji do wieczności i ponowne odtworzenie naszego świata. Duchowni i siostry zakonne wszystkich kościołów będą prowadzili nauczanie nowocześnie rozumianej etyki Chrystusowej dostosowanej do wymogów naszych czasów i będą wynagradzani stosownie do efektów tego nauczania w postaci wzrostu kultury parafian. Parafie i gminy wyznaniowe będą wspierane biznesowo i naukowo przez wolnorynkowe POL-CAT joint- stock company.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy i organizacji samorządu.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa lub gmina bezwyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilając populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe oraz gminy laickie.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalne gminy lub POL-CAT S.A..
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez działające bez zysku przedsiębiorstwo POL-CAT joint-stock company na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism-link: https://justpaste.it/bzyh2 , dostępnym w Internecie.
 16. Zostanie reaktywowane silne nowoczesne Królestwo Polskie wg zasad opublikowanych w Internecie a opracowanych przeze mnie, które zjednoczy polskie społeczeństwo z Polonią zagraniczną. Międzynarodową przyszłą pozycję Królestwa Polskiego w globalnej mozaice państw przedstawiam w pracy zatytułowanej „Future Poland’s politics”- link: https://justpaste.it/by6m5
 17. Proszę o uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej powyższej Polskiej Racji Stanu, Programu Partii Dekalogu-link: https://justpaste.it/81ypn i wizji nowoczesnego Królestwa Polskiego-link: https://justpaste.it/akmy9 .

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17               Bogdan Jacek Góralski

        Warszawa, 23 Sierpnia 2020, godzina 12:56 modyfikacje

             Warszawa, 16 września 2023 roku, godzina 5:00-6:46    modyfikacje

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *