My learning about suffering

JustPaste.it

Learning about suffering

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m

Public

Learning about suffering

Bogdan Jacek Góralski

The Greek poet Aeschylus in his concise words, said that suffering is the only way of wisdom (Toynbee, Ikeda 1999: 76).

 Buddha lived 26 centuries ago, and our knowledge has gone forward, and that is why we are modifying His teachings today. Buddhism, with the science of equality of all beings, was a revolution in Hindu caste society. The First Noble Buddha Truth deals with the fact of suffering and its universality, the second shows the source of suffering, which according to Buddha is desire, desire (tanha) (my remark – and yet desire is a source of progress); the third determines the cessation of suffering, consisting in the extinction of desires, and finally the fourth shows the way to extinguish the desires, and thus to eliminate suffering (Dajczer 1993: 110).

An extraordinary discovery of the Buddha was to show that the cause of human unhappiness is not external matters and situations, but the very interior of a human being. In the second noble truth, Buddha showed that the source of pain and suffering is desire (desire). The thirst for life, the desire for pleasure, the desire to be, and have it (Dejczer 1993: 104).

In my doctrine, I notice that suffering evokes the evolution of the life (ethical) attitude of a creature subjected to pain. The barrier of suffering posed to man should evoke (and usually evokes) questions about the source of suffering, which may be both the human interior and the hostile external environment. Pain causes the accumulation of knowledge about its origins so that it can be avoided and experience happiness, prosperity, and nirvana already during earthly life.

Gathering knowledge about the sources of suffering evokes evolutionary and civilization progress, which ultimately leads human society to the Absolute, learning the ultimate truth about the world and its laws, which enables the creation of a new world, multiplication of the chain of beings. Suffering is not an evil to be avoided; suffering accepted voluntarily teaches us and leads us to happiness, which Christ preached. It is necessary to take Fate destined for us and find in it the beauty of life, even this fate the worst because, from every oppression, there is some right way out to which we have to aim. This pursuit towards the dignity of every being is the beauty of life, and it is our earthly task and creates our karma – heritage in subsequent lives, in constantly renewed solar systems.

In addition to the Four Noble Truths, the discovery of the theory of “dependent origin” of phenomena (the law of linking twelve reasons) was the other essential content of the Buddha’s experience of the world. It is one of the fundamental rights of the entire Buddhist system. In my theory, I decided to replace them with so-called The wheel of life, which describes the mechanism of the eternal evolution of the world and the birth of each new world.

Circle of life (quote from my Polish book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu”, available on the Internet in the Google Books)

The world is perpetual motion. It is eternal and constant motion, renewed goodwill. Wise love – the effect of free will, sustains the world, and its duration. Here’s the explanation:

A star is created, its world, and life in it. Life depends on the threatening variable environment. Living beings adapt and begin to gather knowledge about environmental threats. The amount of experience to be learned requires the evolution of the brain and the specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialty of knowledge affects the increase in the strength of social bonds in the endangered (by the environment) society – increase in ethics. The growing knowledge of an ethical society that develops virtual techniques allows for the ultimate understanding of the world and finding energy sources – igniting a new star – probably in a quantum computer. A new star is created, the world, and life in it, and the process begins again and lasts forever ???

THE WHEEL OF LIFE => The function of danger is knowledge. => The function of knowledge is ethics. =>

The function of ethics is energy. => The function of energy is life. => The function of life is the threat => the function of danger is knowledge, etc.

Alfred Toynbee believes that civilization is a species of being that aims to recreate itself by means of the appropriate religion (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001). I agree with Alfred Toynbee.

Mimansa, like most of the brahmana systems, does not accept the existence of the form of an independent, superior creator, according to her, the world does not arise as a result of a creative act, but a process of constant creation and decay (Kudelska 2006: 11). In this case, there are many gods in the Kosmos – many wise and ethical societies, as many star systems are constantly revived from destruction. Their energy, along with knowledge, is gathered in the Empty Space, the Vacuum, which is the ultimate reality – the Absolute.

Warsaw-Jakuszowice translated October 30, 2018 Bogdan Góralski

Uczyć się o cierpieniu

Bogdan Goralski

Grecki poeta Ajschylos w swoich zwięzłych słowach powiedział, że cierpienie jest jedyną drogą mądrości (Toynbee, Ikeda 1999: 76).
Budda żył 26 wieków temu, a nasza wiedza posunęła się naprzód i dlatego dziś modyfikujemy Jego nauki. Buddyzm, z nauką o równości wszystkich istot, był rewolucją w społeczeństwie kast hinduskich. Pierwsza Szlachetna Prawda Buddy zajmuje się faktem cierpienia i jego uniwersalnością, druga pokazuje źródło cierpienia, którym według Buddy jest pragnienie, pragnienie (tanha) (uwaga moja – a jednak pragnienie jest źródłem postępu); trzecia określa ustanie cierpienia, polegającą na wygaśnięciu pragnień, a wreszcie czwarta wskazuje drogę wygaszania pragnień, a tym samym eliminacji cierpienia (Dajczer 1993: 110).
Niezwykłym odkryciem Buddy było pokazanie, że przyczyną ludzkiego nieszczęścia nie są sprawy i sytuacje zewnętrzne, ale samo wnętrze człowieka. W drugiej szlachetnej prawdzie Budda pokazał, że źródłem bólu i cierpienia jest pragnienie (pragnienie). Pragnienie życia, pragnienie przyjemności, chęć bycia i posiadania (Dejczer 1993: 104).
W mojej doktrynie zauważam, że cierpienie wywołuje ewolucję postawy życiowej (etycznej) istoty poddanej bólowi. Bariera cierpienia stawiana człowiekowi powinna budzić (i zwykle wywołuje) pytania o źródło cierpienia, którym może być zarówno wnętrze człowieka, jak i wrogie środowisko zewnętrzne. Ból powoduje nagromadzenie wiedzy o jego pochodzeniu, aby można go było uniknąć i doświadczyć szczęścia, dobrobytu i nirwany już w życiu ziemskim.
Gromadzenie wiedzy o źródłach cierpienia wywołuje postęp ewolucyjny i cywilizacyjny, który ostatecznie prowadzi społeczeństwo ludzkie do Absolutu, poznającego ostateczną prawdę o świecie i jego prawach, co umożliwia stworzenie nowego świata, pomnożenie łańcucha bytów. Cierpienie nie jest złem, którego należy unikać; cierpienie przyjęte dobrowolnie uczy nas i prowadzi do szczęścia, co głosił Chrystus. Trzeba wziąć przeznaczony dla nas Los i odnaleźć w nim piękno życia, nawet ten Los najgorszy, bo z każdej opresji istnieje jakaś właściwa droga wyjścia, do której musimy dążyć. To dążenie do godności każdej istoty tworzy piękno życia i jest naszym ziemskim zadaniem i tworzy naszą karmę – dziedzictwo w kolejnych wcieleniach, w nieustannie odnawianych systemach słonecznych.
Oprócz Czterech Szlachetnych Prawd, odkrycie teorii „zależnego pochodzenia” zjawisk (prawa łączącego dwanaście przyczyn) było kolejną istotną treścią doświadczenia świata przez Buddę. Jest to jedno z podstawowych praw całego systemu buddyjskiego. W mojej teorii postanowiłem zastąpić je tzw. Kołem życia, które opisuje mechanizm wiecznej ewolucji świata i narodzin każdego nowego świata.
Koło życia (cytat z mojej polskiej książki „Historia naturalna i zmiany klimatu”, dostępnej w Internecie w Google Books)
Świat jest wiecznym ruchem. To wieczny i ciągły ruch, odnawiany dobrą wolą. Mądra miłość – efekt wolnej woli, podtrzymuje świat i jego trwanie. Oto wyjaśnienie:
Powstaje gwiazda, jej świat i życie w nim. Życie zależy od zagrażającego zmiennego środowiska. Żywe istoty dostosowują się i zaczynają gromadzić wiedzę o zagrożeniach środowiskowych. Ilość potrzebnej wiedzy i  doświadczenia wymaga ewolucji mózgu i specjalizacji jednostek w powstałych społecznościach. Rosnąca specjalnizacja wiedzy wpływa na wzrost siły więzi społecznych w zagrożonym (przez otoczenie) społeczeństwie – wzrost etyki. Rosnąca wiedza etycznego społeczeństwa, które rozwija techniki wirtualne, pozwala na ostateczne zrozumienie świata i znalezienie źródeł energii – zapłon nowej gwiazdy – prawdopodobnie w komputerze kwantowym. Powstaje nowa gwiazda, świat i życie w nim, a proces zaczyna się od nowa i trwa wiecznie ???
KOŁO ŻYCIA => Funkcją zagrożenia jest wiedza. => Funkcją wiedzy jest etyka. =>
Funkcją etyki jest energia. => Funkcją energii jest życie. => Funkcją życia jest zagrożenie => funkcją zagrożenia jest wiedza itp.

Alfred Toynbee uważa, że ​​cywilizacja jest gatunkiem bytu, który dąży do odtworzenia się za pomocą odpowiedniej religii („(“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” Cywilizacja jest gatunkiem bytu, który chce się rozmnażać” (Marciszewski 2001). Zgadzam się z Alfredem Toynbee.
Mimansa, podobnie jak większość systemów bramińskich, nie akceptuje istnienia formy niezależnego, wyższego stwórcy, według niej świat nie powstaje w wyniku aktu stwórczego, ale w procesie ciągłego tworzenia i rozpadu ( Kudelska 2006: 11). W tym przypadku w Kosmosie jest wielu bogów – wiele mądrych i etycznych społeczeństw, ponieważ wiele systemów gwiezdnych jest nieustannie odradzanych po ich zniszczeniu. Ich energia wraz z wiedzą gromadzona jest w Pustce, Próżni, która jest ostateczną rzeczywistością – Absolutem.

Learning about suffering

Bogdan Góralski

The Greek poet Aeschylus in his concise words, said that suffering is the only way of wisdom (Toynbee, Ikeda 1999: 76).

 Buddha lived 26 centuries ago, and our knowledge has gone forward, and that is why we are modifying His teachings today. Buddhism, with the science of equality of all beings, was a revolution in Hindu caste society. The First Noble Buddha Truth deals with the fact of suffering and its universality, the second shows the source of suffering, which according to Buddha is desire, desire (tanha) (my remark – and yet desire is a source of progress); the third determines the cessation of suffering, consisting in the extinction of desires, and finally the fourth shows the way to extinguish the desires, and thus to eliminate suffering (Dajczer 1993: 110).

An extraordinary discovery of the Buddha was to show that the cause of human unhappiness is not external matters and situations, but the very interior of a human being. In the second noble truth, Buddha showed that the source of pain and suffering is desire (desire). The thirst for life, the desire for pleasure, the desire to be, and have it (Dejczer 1993: 104).

In my doctrine, I notice that suffering evokes the evolution of the life (ethical) attitude of a creature subjected to pain. The barrier of suffering posed to man should evoke (and usually evokes) questions about the source of suffering, which may be both the human interior and the hostile external environment. Pain causes the accumulation of knowledge about its origins so that it can be avoided and experience happiness, prosperity, and nirvana already during earthly life.

Gathering knowledge about the sources of suffering evokes evolutionary and civilization progress, which ultimately leads human society to the Absolute, learning the ultimate truth about the world and its laws, which enables the creation of a new world, multiplication of the chain of beings. Suffering is not an evil to be avoided; suffering accepted voluntarily teaches us and leads us to happiness, which Christ preached. It is necessary to take Fate destined for us and find in it the beauty of life, even this fate the worst because, from every oppression, there is some right way out to which we have to aim. This pursuit towards the dignity of every being is the beauty of life, and it is our earthly task and creates our karma – heritage in subsequent lives, in constantly renewed solar systems.

In addition to the Four Noble Truths, the discovery of the theory of “dependent origin” of phenomena (the law of linking twelve reasons) was the other essential content of the Buddha’s experience of the world. It is one of the fundamental rights of the entire Buddhist system. In my theory, I decided to replace them with so-called The wheel of life, which describes the mechanism of the eternal evolution of the world and the birth of each new world.

Circle of life (quote from my Polish book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu”, available on the Internet in the Google Books)

The world is perpetual motion. It is eternal and constant motion, renewed goodwill. Wise love – the effect of free will, sustains the world, and its duration. Here’s the explanation:

A star is created, its world, and life in it. Life depends on the threatening variable environment. Living beings adapt and begin to gather knowledge about environmental threats. The amount of experience to be learned requires the evolution of the brain and the specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialty of knowledge affects the increase in the strength of social bonds in the endangered (by the environment) society – increase in ethics. The growing knowledge of an ethical society that develops virtual techniques allows for the ultimate understanding of the world and finding energy sources – igniting a new star – probably in a quantum computer. A new star is created, the world, and life in it, and the process begins again and lasts forever ???

THE WHEEL OF LIFE => The function of danger is knowledge. => The function of knowledge is ethics. =>

The function of ethics is energy. => The function of energy is life. => The function of life is the threat => the function of danger is knowledge, etc.

Alfred Toynbee believes that civilization is a species of being that aims to recreate itself by means of the appropriate religion (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001). I agree with Alfred Toynbee.

Mimansa, like most of the brahmana systems, does not accept the existence of the form of an independent, superior creator, according to her, the world does not arise as a result of a creative act, but a process of constant creation and decay (Kudelska 2006: 11). In this case, there are many gods in the Kosmos – many wise and ethical societies, as many star systems are constantly revived from destruction. Their energy, along with knowledge, is gathered in the Empty Space, the Vacuum, which is the ultimate reality – the Absolute.

Warsaw-Jakuszowice translated October 30, 2018 Bogdan Góralski

2 visits · 2 online

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *