How to build jobs for peasant migrants in rural areas of the West

 bogdangoralski 

How to build jobs for peasant migrants in rural areas of the West

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 4m · edited: -2s

Public 

 Edit

How to build jobs for peasant migrants in rural areas of the West

The Polish rural province suffers from a lack of jobs, just like the rural provinces of other Western countries. The reason is the great concentration of agricultural land ownership in large-scale mechanized farms. This is the reason for stopping the inflow of poorly educated migrants to rural areas of Western countries.

My economic and social plan deals with this problem because it directs large financial resources to rural areas. It is necessary to create a social organization in the countryside that will be able to absorb and make good use of the incoming financial resources and the large number of peasant migrants. Such possibilities are created by the modern egalitarian feudal system and the division of large-scale farms into small leased agricultural plots. Each egalitarian 3,000-hectare farm will absorb approximately 1,000 peasant migrants. Since food prices in the world are constantly becoming more expensive, it will be easy for them to survive also thanks to the help from the landowner. Thanks to this, agricultural production in rural areas will increase at least twice.

Rural areas are deprived of specialists educated in the field of industrial economy and investment. My idea of creating a substantively strong advisory center POL-CAT joint-stocks (founded according to my principles) for rural provinces requires the creation of a large number of local rural governments cooperating with this POL-CAT center. The local government will report investment needs and the advisory center POL-CAT will suggest effective solutions and help implement them. The idea of creating a single-level economic organization in Poland favors the development of local governments created by local communities receiving half of the personal taxes collected in them. This will increase tax honesty and eliminate illegal work, which is a problem in rural areas. Local governments will immediately use the opportunity to increase employment in local communities because investments will be made to meet the needs of their residents. There will be a demand for migrants because the rural provinces will develop economically and will need cheap workers.

Such changes are not possible with central economic management because the central government does not see the needs of local communities and is unable to implement them. I presented the details of my socio-economic plan in articles published on the Internet. Now is a favorable moment to conduct them in Poland and the countries of white man’s civilization.

Jakuszowice-Warszawa, October 3-4, 2023, 12:58-3:40

Bogdan Jacek Góralski

Email: Bojago@outlook.com

Jak budować miejsca pracy dla migrantów chłopskich na obszarach wiejskich Zachodu

Polskie województwa wiejskie, podobnie jak wiejskie województwa innych krajów zachodnich, cierpi na brak pracy. Powodem jest duża koncentracja własności gruntów rolnych w wielkoobszarowych gospodarstwach zmechanizowanych. Jest to powodem powstrzymywania napływu słabo wykształconych migrantów na obszary wiejskie krajów zachodnich.

Mój plan gospodarczo-społeczny uwzględnia ten problem, ponieważ kieruje duże środki finansowe do obszarów wiejskich. Konieczne jest utworzenie na wsi organizacji społecznej, która będzie w stanie wchłonąć i dobrze wykorzystać napływające środki finansowe oraz dużą liczbę napływów chłopskich. Takie możliwości stwarza współczesny egalitarny ustrój feudalny i podział gospodarstw wielkoobszarowych na małe dzierżawione działki rolne. Każde egalitarne gospodarstwo o powierzchni 3000 hektarów wchłonie około 1000 chłopskich migrantów. Ponieważ ceny żywności na świecie stale rosną, łatwo będzie im przetrwać także dzięki pomocy właściciela gruntu. Dzięki temu produkcja rolna na obszarach wiejskich wzrośnie co najmniej dwukrotnie.

Obszary wiejskie pozbawione są specjalistów wykształconych w zakresie gospodarki przemysłowej i inwestycji. Mój pomysł stworzenia silnego merytorycznie ośrodka doradczego POL-CAT SA (założonego według moich zasad) dla województw wiejskich wymaga stworzenia dużej liczby samorządów wiejskich współpracujących z tym ośrodkiem POL-CAT. Samorząd będzie raportował potrzeby inwestycyjne, a centrum doradcze POL-CAT zaproponuje skuteczne rozwiązania i pomoże je wdrożyć. Idea utworzenia w Polsce jednostopniowej organizacji gospodarczej sprzyja rozwojowi samorządów lokalnych, tworzonych przez społeczności lokalne otrzymujące połowę pobieranych w nich podatków osobistych. Zwiększy to uczciwość podatkową i wyeliminuje pracę na czarno, która jest problemem na obszarach wiejskich. Samorządy natychmiast wykorzystają szansę na zwiększenie zatrudnienia w społecznościach lokalnych, ponieważ inwestycje będą realizowane z myślą o potrzebach ich mieszkańców. Będzie popyt na migrantów, bo prowincje wiejskie będą się rozwijać gospodarczo i będą potrzebować tanich pracowników.

Takie zmiany nie są możliwe przy centralnym zarządzaniu gospodarką, gdyż władza centralna nie widzi potrzeb społeczności lokalnych i nie potrafi ich realizować. Szczegóły mojego planu społeczno-gospodarczego przedstawiłem w artykułach publikowanych w Internecie. Teraz jest dobry moment na ich przeprowadzenie w Polsce i krajach cywilizacji białego człowieka.

Jakuszowice-Warszawa, 3-4 października 2023, 12:58-3:40

Bogdan Jacek Góralski

E-mail: Bojago@outlook.com

16 visits · 16 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *