Returning to the Antiquity

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

 bogdangoralski 

Returning to the Antiquity

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

Returning to the Antiquity
Autor: Bogdan Góralski
 Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Assuming that the resurrection of Jesus Christ and all the extraordinary events in Jewish history were attempts to contact Heaven (I mean virtual world above us. See my works: https://www.researchgate.net/publication/312191308_Is_Solar_System_a_quantum_computer, https://www.researchgate.net/publication/318661463_Virtual_reality_of_the_world_in_the_eternal_emptiness, ) with the human world, we come to the question whether these unusual events described in the Bible were properly interpreted? Jewish attempts to live in harmony with scientifically worked out ethics were modified by miraculous events in the history of Jews, which brought them conviction about a nation chosen by God to bear an ethical message to the rest of the world (see my work: https://www.researchgate.net/publication/323457814_Creation_of_systems_of_religious_beliefs ). The only problem was how to be ethical among unethical people?
Ancient Jewish ethics was a synthesis of spiritual searches for all neighboring civilizations, among them civilization of India and China. The crowning achievement of this Jewish ancient ethic was the message of Jesus Christ as the summit of human ethical thought( see my work: https://www.researchgate.net/publication/321805971_Can_we_create_a_harmonious_global_ethical_system_based_on_the_philosophical_achievements_of_Jesus_Christ_that_constitute_the_synthesis_of_the_culture_of_many_civilizations ). The Resurrection of Christ was a sign from Heaven  indicating the special meanings of the message and life attitude of Jesus Christ.
Jesus Christ was a Pharisee and the beloved leader of the Pharisee’s rise. In the Gospels there is the view that the Pharisees contributed to the crucifixion of Christ. This is an illogical and most likely false view originated during the Hellenization of Christianity. This view was the fruit of hostility between Jewish and Greek intellectuals dominant in ancient Rome in which early Christianity developed.
Christianity misinterpreted the sign of the Resurrection and commanded the worship of Christ as God, forgetting the essence of his message. The Church of Christ based on the principles of Jewish ethics developed and grew during the crisis and fall of the Roman Empire (see my work: https://www.researchgate.net/publication/321158623_Causes_of_the_fall_of_the_Western_Roman_Empire ), because the communities of Christians modeled on Jewish communities were protection against the poverty and lawlessness of the falling Roman empire. During the fall of Rome, the Church of Christ became an institution supporting the power of emperors and slowly forgot about the ethics of Christ. Today, the Church of Christ is a global conservative financial institution that supports every political reactionism and combats social progress.
Numerical development of human population and climatic crises caused persecution of Jews, armed conflicts between ancient empires, between  modern powered countries and bloody revolutions (see my work-link: https://www.researchgate.net/publication/326972098_Russian_Revolution_and_Climate , https://www.researchgate.net/publication/326690377_Living_conditions_in_Russia_and_climate_changes_in_period_1700-1900_years ). Democracy has intensified international conflicts, setting politicians with the task of defending national interests. The ethics of Christ (and its source) were forgotten and was treated as unnecessary ballast. Churches of Christians have become part of a political system that holds society in check on bans and church orders.
I think we should go back to the source, to ancient Israel twenty centuries ago, to make an ethical leap forward and restore the ancient Jewish ideals and universal principles of organizing society, which I think are tailored to the needs of each community.
The ethical achievements of the Jews are the synthesis of all earthly ethical systems. We have to go back to it and think about its meaning for us all and for the future of our civilization.
Maybe we can work out an ethical basis for all people and humanistic progress(se my work: https://www.researchgate.net/publication/309767195_History_determines_our_Future,  https://www.researchgate.net/publication/327953470_Principles_of_global_peaceful_and_effective_revolution_and_humanistic_progress ).
Warsaw, 5 October  2018, time 7:17                                           Bogdan Góralski

On the December 2019 I was excluded from Research Gate

Wracając do starożytności
Autor: Bogdan Góralski
  Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Zakładając, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystkie niezwykłe wydarzenia w historii Żydów były próbą kontaktu z Niebem (mam na myśli wirtualny świat nad nami. Zobacz moje prace: https://www.researchgate.net/publication/312191308_Is_Solar_System_a_quantum_computer, https://www.researchgate.net/publication/312191308_Is_Solar_System_a_quantum_computer www.researchgate.net/publication/318661463_Virtual_reality_of_the_world_in_the_eternal_emptiness, ) wraz ze światem ludzkim dochodzimy do pytania, czy te niezwykłe wydarzenia opisane w Biblii zostały właściwie zinterpretowane? Żydowskie próby życia w zgodzie z naukowo wypracowaną etyką zostały zmodyfikowane przez cudowne wydarzenia w historii Żydów, które utwierdziły ich w przekonaniu o narodzie wybranym przez Boga, aby nieść światu przesłanie etyczne (zobacz moją pracę: https: //www.researchgate.net/publication/323457814_Creation_of_systems_of_religious_beliefs). Jedynym problemem było to, jak postępować etycznie wśród nieetycznych ludzi?
Starożytna etyka żydowska była syntezą duchowych poszukiwań wszystkich sąsiadujących cywilizacji, a wśród nich cywilizacji Indii i Chin. Ukoronowaniem tej starożytnej żydowskiej etyki było przesłanie Jezusa Chrystusa jako szczytu ludzkiej myśli etycznej (zobacz moją pracę: https://www.researchgate.net/publication/321805971_Can_we_create_a_harmonious_global_ethical_system_based_on_the_philosophical_achievements_of_Jesus_Christ_that_constitute_the_synthesis_of_the_culture_of_many_civilizations ). Zmartwychwstanie Chrystusa było znakiem z nieba wskazującym na szczególne znaczenie przesłania i postawy życiowej Jezusa Chrystusa.
Jezus Chrystus był faryzeuszem i ukochanym przywódcą powstania faryzeuszy. W Ewangeliach znajduje się pogląd, że faryzeusze przyczynili się do ukrzyżowania Chrystusa. Jest to pogląd nielogiczny i najprawdopodobniej fałszywy, powstały w okresie hellenizacji chrześcijaństwa. Pogląd ten był owocem wrogości między intelektualistami żydowskimi i greckimi, dominującej w starożytnym Rzymie, w którym rozwinęło się wczesne chrześcijaństwo.
Chrześcijaństwo błędnie zinterpretowało znak Zmartwychwstania i nakazywało oddawanie czci Chrystusowi jako Bogu, zapominając o istocie Jego przesłania. Kościół Chrystusowy oparty na zasadach etyki żydowskiej rozwijał się i rozwijał w czasie kryzysu i upadku Cesarstwa Rzymskiego (patrz moja praca: https://www.researchgate.net/publication/321158623_Causes_of_the_fall_of_the_Western_Roman_Empire ), gdyż wspólnoty chrześcijańskie wzorowały się na Społeczności żydowskie stanowiły ochronę przed biedą i bezprawiem upadającego imperium rzymskiego. W czasie upadku Rzymu Kościół Chrystusowy stał się instytucją wspierającą władzę cesarzy i powoli zapominał o etyce Chrystusa. Dziś Kościół Chrystusowy jest globalną konserwatywną instytucją finansową, która wspiera każdy reakcjonizm polityczny i zwalcza postęp społeczny.
Liczbowy rozwój populacji ludzkiej i kryzysy klimatyczne spowodowały prześladowania Żydów, konflikty zbrojne między starożytnymi imperiami, między nowoczesnymi mocarstwami i krwawe rewolucje (zobacz mój link do pracy: https://www.researchgate.net/publication/326972098_Russian_Revolution_and_Climate , https:/ /www.researchgate.net/publication/326690377_Living_conditions_in_Russia_and_climate_changes_in_period_1700-1900_years). Demokracja nasiliła konflikty międzynarodowe, stawiając przed politykami zadanie obrony interesów narodowych. Etyka Chrystusa (i jej źródło) została zapomniana i traktowana jako niepotrzebny balast. Kościoły chrześcijańskie stały się częścią systemu politycznego, który kontroluje społeczeństwo w zakresie zakazów i nakazów kościelnych.
Uważam, że powinniśmy wrócić do źródeł, do starożytnego Izraela dwadzieścia wieków temu, aby dokonać etycznego kroku naprzód i przywrócić dawne żydowskie ideały i uniwersalne zasady organizacji społeczeństwa, które moim zdaniem są dostosowane do potrzeb każdej społeczności.
Etyczne osiągnięcia Żydów są syntezą wszystkich ziemskich systemów etycznych. Musimy do tego wrócić i zastanowić się, jakie ma znaczenie dla nas wszystkich i dla przyszłości naszej cywilizacji.
Może uda nam się wypracować podstawy etyczne dla wszystkich ludzi i postępu humanistycznego (zobacz moją pracę: https://www.researchgate.net/publication/309767195_History_determines_our_Future, https://www.researchgate.net/publication/327953470_Principles_of_global_peaceful_and_operative_revolution_and_humanistic_progress ).
Warszawa, 5 października 2018 r., godz. 7:17 Bogdan Góralski

W grudniu 2019 roku zostałem wykluczony z Research Gate

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *