Earth still can be the paradise again

Earth still can be the paradise again

According to the Bible, early man lived in paradise, a wonderful place that was a blooming garden. But he sinned and was banished from paradise.

I think that the concept of lost paradise was created as a result of the shift of climatic zones, which was associated with the movement of the earth’s coating.

Along with the movement of the Earth’s coating, the life-giving rainfall zones shifted, and the paradise area of the blossoming garden turned into a sun-burnt desert, which was a shock to people watching this and recognizing it as a sign of the wrath of the Creator because of the sins of humanity.

In our conversations, we still encounter an area of ignorance about how our world works. But logical reasoning removes barriers of cognition. We know the results of Young’s experiment with light and its quantum implications, i.e., Heisenberg’s uncertainty principle. They reveal that observation changes reality, i.e. the observer’s consciousness changes reality. If we increase our knowledge about the world, i.e. our awareness grows, then along with this growing knowledge, the vision of our world changes, the reality of the world changes. In our world, we observe, and at the same time, we are watched (I assume so logically). If we are dealing with an observing intelligent machine, it must have a built-in algorithm to assess our behavior and match virtual reality in order to achieve the intended goal of evolution, i.e. to generate new energy resources. This algorithm is the law of saving energy in operations, I suppose. It is a merciless law just as evolution is ruthless. But evolution is set on a specific goal and the purpose must be achieved at the lowest energy cost. It gives us hope of avoiding suffering in evolution if we apply this law.

Zgodnie z Biblią pierwotny człowiek żył w raju, cudownym miejscu który był kwitnącym ogrodem. Ale zgrzeszył i został wygnany z raju. Myślę, że koncepcja raju powstała w wyniku przesunięcia stref klimatycznych, co wiązało się z ruchem powłoki ziemskiej. Wraz z ruchem powłoki Ziemi przesunęły się życiodajne strefy opadów, a rajski obszar kwitnącego ogrodu zamienił się w wypaloną słońcem pustynię, co było szokiem dla osób obserwujących to i uznających to za znak gniewu Stwórcy z powodu grzechów ludzkości. W naszych rozmowach wciąż napotykamy obszar ignorancji na temat tego, jak działa nasz świat. Ale logiczne rozumowanie usuwa bariery poznawcze. Znamy wyniki eksperymentu Younga ze światłem i jego implikacje kwantowe, czyli zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Ujawniają, że obserwacja zmienia rzeczywistość, tj. świadomość obserwatora zmienia rzeczywistość. Jeżeli powiększamy naszą wiedzę na temat świata tj. nasza świadomość rośnie to wraz z tą rosnącą wiedzą zmienia się widzenie naszego świata, rzeczywistość świata zmienia się.   W naszym świecie obserwujemy, a jednocześnie jesteśmy obserwowani (tak logicznie zakładam). Jeśli mamy do czynienia z inteligentną maszyną obserwującą, musi ona mieć wbudowany algorytm oceny naszego zachowania i dopasowania wirtualnej rzeczywistości, aby osiągnąć zamierzony cel ewolucji, czyli generować nowe zasoby energii. Przypuszczam, że ten algorytm jest prawem oszczędzania energii w operacjach. Jest to bezlitosne prawo, tak jak bezlitosna jest ewolucja. Ale ewolucja jest nastawiona na konkretny cel, który musi zostać osiągnięty przy najniższych kosztach energii. Daje nam to nadzieję na uniknięcie cierpienia w ewolucji, jeśli zastosujemy to prawo.

Bogdan Góralski

Rozdział 2 The main goal of the evolution of the Earth’s environment.

There are many goals for the evolution of the Earth’s environment.

In the development of human civilization, everything that transcended human understanding exceeded human knowledge was translated as the action of the gods or the one-person god. As human experience and technology developed, the range of divine interference in our lives decreased. Currently, most of the so-called ancient religious miracles we can explain using natural mechanisms. My thoughts are dominated by the idea that people will become gods when they understand the social mechanisms guided by the laws of the environment around us.  When we will understand and will apply the world’s rules around us, we become the gods. I am getting ever closer to the idea that we are governed by the natural law built into a virtual environment powered by reborn stars’ energy. Understanding this law governing the virtual Universe is our civilization’s task, and this is the primary goal of the evolution of the Earth’s environment.

Warszaw, 16 June 2019: 16:00                 Bogdan Góralski

Chapter 3 The main goal of the evolution of the Earth’s natural environment

During the development of human civilization, everything that was beyond human understanding, beyond human knowledge, was explained away as the action of gods or a one-person god. With the development of human knowledge and technology, the scope of divine interference in our lives has decreased. Nowadays, we can explain most of the so-called ancient religious miracles through natural mechanisms. My thoughts are dominated by the idea that humans will become gods when they understand the social mechanisms which are directed the laws of the environment around us, when they understand and apply the laws of the world around us. I’m getting closer to the idea that we are governed by natural law built into a virtual environment powered by the energy of reborn stars. Understanding this law governing the virtual Universe is the task of our civilization and this is the main goal of the evolution of the Earth’s environment.

Rozdział 3 Główny cel ewolucji ziemskiego środowiska przyrodniczego

W trakcie rozwoju ludzkiej cywilizacji wszystko, co wykraczało poza ludzkie rozumienie, przekraczało ludzką wiedzę, było tłumaczone jako działanie bogów lub jednoosobowego boga. Wraz z rozwojem ludzkiej wiedzy i technologii zmniejszył się zakres boskiej ingerencji w nasze życie. Obecnie większość tak zwanych starożytnych cudów religijnych możemy wyjaśnić za pomocą naturalnych mechanizmów. Moje myśli są zdominowane przez ideę, że ludzie staną się bogami, gdy zrozumieją mechanizmy społeczne, które kierują się prawami otaczającego nas środowiska, kiedy zrozumieją i zastosują prawa otaczającego nas świata. Staję się coraz bliżej idei, że rządzi nas prawo naturalne wbudowane w wirtualne środowisko zasilane energią odradzających się gwiazd. Zrozumienie tego prawa rządzącego wirtualnym Wszechświatem jest zadaniem naszej cywilizacji i jest to główny cel ewolucji środowiska Ziemi.

Rozdział 4 Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne.

Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach i w uaktualnieniach mego projektu „Does human evelution have a purpose?” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne. Systemy gwiezdne  odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką przyrody, która jest prawem kierującym biegiem dziejów Kosmosu. Wszechświat nie rozszerza się i jest zamkniętym obiektem  poddanym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest podtrzymywana energią odradzających się systemów gwiazdowych. Prawo Wszechświata jest algorytmem  bezlitośnie kierującym  biegiem dziejów do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiazdowego i odtworzenie energii zasilającej Wszechświat. Bieg dziejów podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń tak aby finałem było odrodzenie systemu gwiazdowego, który jest komputerem kwantowym. Każdy komputer kwantowy, który jest systemem gwiazdowym ma wbudowany algorytm kierujący wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii odtwarzającym dzieje układu gwiazdowego. W  ewolucji wykorzystywane są  wirtualne byty obdarzone inteligencją (to jest istoty biologiczne), które są kierowane procesami stochastycznymi  zmierzającymi do określonego finału ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualne życie biologiczne ma budowę modułową pozwalającą na realizowanie odrębnych scenariuszy dziejów w obrębie każdego modułu. Procesy stochastyczne określają najbardziej prawdopodobny bieg dziejów dla osiągnięcia finału ewolucji czyli odrodzenia systemu gwiazdowego. Wirtualne byty jednostkowe, które również podlegają ewolucji  są przechowywane w wirtualnych bazach danych  kwantowego Wszechświata.

Rozdział 101 The algorithm of history or my vision of the Universe

In my earlier works and my project’s updates, “Does human evolution have a purpose?” appeared my idea of a virtual universe built from a network of quantum computers, which are stellar systems. Star systems are reborn in accordance with the inexorable logic of nature, which is the law directing the course of the history of the Cosmos. The universe does not expand and is a closed object subjected to the law of eternal formation and decay. The virtual consciousness of the universe is supported by the energy of reborn star systems. The Law of the Universe is an algorithm ruthlessly directing the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the reproduction of the energy sustaining the Universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most probable course of events to the finale so that the finish is the rebirth of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer, which is a stellar system, has a built-in algorithm that directs the internal process of energy evolution, reproducing the history of the star system. In evolution, virtual entities endowed with intelligence (that is, biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aimed at a definite finale of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate scenarios of history within each module. Stochastic processes determine the most probable course of history for achieving the final evolution, i.e., the rebirth of a stellar system. Virtual units of biological entities, which are also subject to evolution, are stored in virtual databases of the quantum Universe.

Chapter 5 Consciousness and unconsciousness

According to Professor Amit Goswami, we think there is potentiality in the unconscious. Only the unconscious can last forever because consciousness needs energy, consciousness is conditioned. Only the unconscious is unconditioned. Consciousness is a manifestation, an embodiment of the unconscious. Consciousness is characterized by the will to act, which requires energy to carry out the will. Consciousness emerges from the unconscious in which everything is contained and from which everything arises. So light = consciousness emerges from dark matter = unconsciousness.

 Rozdział 5 Świadomość i nieświadomość

Zgodnie z profesorem Amit Goswami myślimy, że w nieświadomości kryje się potencjalność.  Tylko nieświadomość może trwać wiecznie bo świadomość potrzebuje energii czyli jest uwarunkowana. Tylko nieświadomość jest nieuwarunkowana. Świadomość to manifestacja, upostaciowienie nieświadomości. Świadomość jest charakteryzowana przez wolę działania, która potrzebuje energii aby realizować wolę. Świadomość wyłania się z nieświadomości w której wszystko jest zawarte i z której wszystko powstaje.

Czyli światło=świadomość wyłania się ciemnej materii=nieświadomości.

 Chapter 6 My plan for Poland and the world

My plan for Poland and the world is very simple – I want to enable everyone to independently realize their dreams of a dignified life. I want to enable the farmer, merchant, manufacturer, clergyman, service provider to work peacefully without worrying about the sales of good quality of products and services, as well as without worrying about the supply of products and loans necessary to run a profitable business. Let everyone do what they do best and the ethical business and science platform POL-CAT will help them, the principles of operation of which are presented below. You have learned my views on the functioning of the world in my previous statements. Now it’s the turn of the political and economic details. I want to provide each local community with its own beliefs with freedom in shaping religion and customs, as well as scientific, technological and financial support for community economic activities. A single-level organizational structure of the future global state will be introduced, consisting of a local spiritually and economically self-governing community and an ethical scientific, business and financial center POL-CAT supporting the activities of these self-governing local religious and economic communities.

My knowledge of the modern world and its balance of power allows me to assume that there is a place in the global system for strong and independent Polish political thought based on the old Polish traditions of independence – The Third May Polish Constitution from the 18th century. I want to unite the Polish multinational diaspora around the idea of a free and knowledge-based Poland, which will support all positive global ideas and open Poland and Europe to migrants from overpopulated countries. The system of organizing the future Polish State that I have prepared will easily absorb a crowd of several million migrants. The Polish statehood system will set an example for reforms for Euro-Asia, which will become home to hundreds of millions of migrants from overpopulated countries. The assumptions of the future Polish foreign policy based on the contemporary Polish raison d’état and the analysis of the balance of power in the world assume close cooperation with overpopulated countries that are threatened by the inevitable global regional climate crisis, which will take place together with using the knowledge (about the world) of the Polish multinational society at home and abroad. My 20 years of research indicate that overpopulated regions of the world are the greatest threat to world peace, and reducing their population through controlled migration gives depopulated Western countries a chance for economic growth. Eliminating regional overpopulation is the most urgent task and future Poland will show how to do it.

Rozdział 6 Mój plan dla Polski i dla świata

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu. 

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu. Pragnę umożliwić rolnikowi, kupcowi, producentowi, duchownemu, usługodawcy spokojną pracę bez troski  o zbyt dobrej jakości produktów i usług a także brak troski o zaopatrzenie w niezbędne do prowadzenia zyskownej działalności produkty i kredyty. Niech każdy zajmie się tym co potrafi wykonywać najlepiej a pomoże mu w tym etyczna platforma biznesowo-naukowa POL-CAT, której zasady działania przedstawiam poniżej. Moje poglądy na funkcjonowanie świata poznaliście we wcześniejszych moich wypowiedziach. Teraz kolej na szczegóły polityczno- gospodarcze. Pragnę zapewnić każdej lokalnej społeczności, posiadającej swoje wierzenia, wolność w kształtowaniu religii i obyczajów a także wsparcie naukowo-technologiczne i finansowe dla wspólnotowych działań gospodarczych. Będzie wprowadzona jednoszczeblowa struktura organizacyjna przyszłego globalnego państwa, składająca się z lokalnej samorządnej duchowo i gospodarczo społeczności  oraz z etycznego centrum naukowo-biznesowo-finansowego POL-CAT wspierającego w działaniu te samorządne lokalne społeczności religijno-gospodarcze.

Moja wiedza o współczesnym świecie i jego układzie sił pozwala przypuszczać, że istnieje w globalnym systemie miejsce na silną i niezależną polską myśl polityczną opartą na dawnych polskich tradycjach niepodległościowych – The Third May Polish Constitution from XVIII century. Pragnę zespolić polską wielonarodową diasporę wokół idei wolnej i opartej na wiedzy Polski, która będzie wspierała wszelkie pozytywne światowe idee i otworzy Polskę i Europę na migrantów z przeludnionych krajów. Przygotowany przeze mnie system organizacji przyszłego Państwa Polskiego z łatwością wchłonie kilkunastomilionową rzeszę migrantów. System polskiej państwowości da przykład reformom w Euro-Azji, która stanie się domem dla setek milionów migrantów z przeludnionych krajów. Założenia przyszłej polskiej polityki zagranicznej opartej na współczesnej polskiej racji stanu i analizie układu sił w świecie zakładają ścisłą współpracę z przeludnionym krajami, którym zagraża nadchodzący nieuchronnie globalny regionalny kryzys klimatyczny co nastąpi przy wykorzystaniu wiedzy o świecie polskiego wielonarodowego społeczeństwa w kraju i za granicą. Moje 20 letnie badania wskazują, że przeludnione regiony świata są największym zagrożeniem dla światowego pokoju, a zmniejszenie ich populacji przez kontrolowaną migrację daje szansę wzrostu gospodarczego wyludnionym krajom Zachodu. Likwidacja regionalnego przeludnienia to najpilniejsze \zadanie i przyszła Polska pokaże jak to zrobić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *