Analysis of the law of Christ

Analysis of the law of Christ

It is difficult to assess the entire legal teaching of Jesus Christ on the basis of a fragmentary analysis. As I said, the law of Christ was the result of the ethical achievements of the East and the West, although the West was not fully formed at the time of Christ. Only a comparison of today’s legal reality with that emerging from Christ’s law shows the true superhuman greatness of His teaching. He extracted all humanistic content from the ethical achievements of ancient human civilizations and presented them in an accessible, understandable form, promising that their application would bring people the Kingdom of Heaven. In the course of many years of study, I understood that the application of Christ’s law will bring incredible cultural and civilizational progress to human civilization, which will enable humanity to create a new world and move to eternity. Therefore, enormous force is needed to implement the law of Christ. Truly it must be a divine power, so difficult is this task. This force will be the service company POL-CAT joint-stock company , whose operating principles based on Christ’s ethics are described in my works available on the Internet. It will bring all people the opportunity to exercise the free will given to us by Heaven.

My task in this world is to launch the operation of POL-CAT S.A.(joint-stock company), and then everything will happen on its own. So far, there is no indication that I will succeed and cleanse the world of waste of human energy and waste of world energy.

Warsaw, August 25, 2020, 3:34 am Bogdan Jacek Góralski

Analiza prawa Chrystusowego

Trudno ocenić całą naukę prawną Jezusa Chrystusa na podstawie fragmentarycznej analizy. Jak powiedziałem, prawo Chrystusowe było wynikiem etycznych osiągnięć Wschodu i Zachodu, chociaż Zachód nie był w pełni ukształtowany w czasach Chrystusa. Dopiero porównanie dzisiejszej rzeczywistości prawnej z tą wyłaniającą się z prawa Chrystusowego ukazuje prawdziwą nadludzką wielkość Jego nauczania. Z etycznego dorobku starożytnych cywilizacji ludzkich wydobył wszelkie treści humanistyczne i przedstawił je w przystępnej, zrozumiałej formie, obiecując, że ich zastosowanie przyniesie ludziom Królestwo Niebieskie. W toku wieloletnich studiów zrozumiałem, że zastosowanie prawa Chrystusowego przyniesie cywilizacji ludzkiej niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny, co umożliwi ludzkości stworzenie nowego świata i przejście do wieczności. Dlatego do wprowadzenia w życie prawa Chrystusowego potrzebna jest ogromna siła. Zaprawdę musi to być boska moc, tak trudne jest to zadanie. Siłą tą będzie firma usługowa POL-CAT Spółka Akcyjna, której zasady działania oparte na etyce Chrystusowej opisane są w moich pracach dostępnych w Internecie. Zapewni ona wszystkim ludziom możliwość korzystania z wolnej woli danej nam przez Niebo. Moim zadaniem na tym świecie jest uruchomienie działalności POL-CAT S.A., a wtedy wszystko potoczy się samo. Póki co nic nie wskazuje na to, że odniosę sukces i oczyszczę świat z marnowania energii ludzkiej i marnowania energii świata.

Warszawa, 25 sierpnia 2020, godz. 3:34                      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *