Open the living space of Europe to newcomers from the east and south

Open the living space of Europe to newcomers from the east and south

Regional climate change will cause mass migrations to Europe from the east and south. We must prepare for this so that this migration does not turn into a bloody invasion of hordes of hungry barbarians, as has already happened in the history of our continent. It is necessary to provide the migrating masses (and these may be hundreds of millions of migrants) with adequate food and housing, and to prepare an appropriate economic and social system to provide them with opportunities for gainful employment. The philosophical and legal system of the future EUROPE and the Eurasian continent must be a synthesis of the expectations and beliefs of migrants and natives, and I developed the assumptions of this system during 20 years of study of the world’s religious systems. The quintessence of my political skill is the program of the Decalogue Party, which I publish below. The political movement centered around this program will secure comfortable living conditions for all today’s European residents and future masses of migrants.

Warsaw, October 19, 2023, 11:05 am. Bogdan Jacek Góralski

Otworzyć przestrzeń życiową Europy dla przybyszów ze wschodu i południa

Regionalne zmiany klimatu spowodują masowe migracje do Europy ze wschodu i południa. Musimy się do tego przygotować aby migracja ta nie przerodziła w krwawy najazd hord głodnych barbarzyńców tak jak to już bywało w historii naszego kontynentu. Trzeba zabezpieczyć migrującym masom ( a mogą to być setki milionów migrantów) odpowiednie wyżywienie, zamieszkanie i przygotować odpowiedni system ekonomiczno-społeczny dla zapewnienia im możliwości pracy zarobkowej. System filozoficzno-prawny przyszłej EUROPY i kontynentu euroazjatyckiego musi być syntezą oczekiwań i wierzeń  migrantów i tubylców, a założenia tego systemu opracowałem w toku 20 letnich studiów  nad systemami religijnymi świata. Kwintesencją mego politycznego kunsztu jest program Partii Dekalogu, który publikuję poniżej. Ruch polityczny skupiony wokół tego programu zabezpieczy komfortowe warunki życia wszystkim dzisiejszym mieszkańcom Europy oraz przyszłym masom migrantów.

Warszawa, dnia 19 Października 2023, godzina 11:05   Bogdan Jacek Góralski

The Decalogue Party and its program

The Decalogue Party is not yet registered, but its program has been slowly being developed for 21 years. This program returns to the Constitution of May 3, because its demands have not yet been implemented and therefore the freedom to settle in Poland will be introduced for migrants who are needed and voluntarily accept the Polish legal system. The program of the Decalogue Party reactivates the modern Kingdom of Poland, a permanent Royal Council consisting of people of knowledge and half of women and men, a single-level administrative structure consisting of:

 – tax-collecting local communities such as self-governing parishes, religious and non-religious communes, housing communities, etc.,

  – and supporting them with the knowledge and services of the non-profit consulting and business center POL-CAT employee joint-stock company. POL-CAT will support parish and local business initiatives and provide them with access to the Polish and international sales market.

  The 10% general sales and income tax in force in the former Kingdom of Poland will replace other taxes and simplify the current tax system, which currently charges Polish women and men more than 50% of their income. Half of the collected tax will remain at the disposal of parish communities and local communes and other voluntary social organizations. This will increase tax collection and eliminate the problem of illegal work, which is a nightmare for the inhabitants of Polish provinces and villages. A 4-day working week will be introduced by law with the old wages retained and a 4-day learning week in schools and universities. I hope that this will increase the quality of life of Polish women and men and improve the effectiveness of education for young people and adults with the widespread use of the Internet and AI for voluntary learning. Health care will be provided in local government parishes, communes and other local communities. Pension and disability care will be provided by religious and non-religious parishes and communes. Local communities will ensure compliance with the law and will be collectively responsible for all crimes committed in their area. Police protection and local court will be the responsibility of local communities, just as territorial defense will be based on the local professional army. The full personal freedom of Polish women and men will be limited only by the natural right to achieve all life goals by minimizing energy expenditure.

Warsaw, October 19, 2023, 3:30-4:30 Bogdan Jacek Góralski

Partia Dekalogu i jej program

Partia Dekalogu jeszcze nie jest zarejestrowana, ale od 20 lat powoli powstaje jej program. Program ten wraca do  Konstytucji 3 Maja, bo jej postulaty do dziś nie zostały zrealizowane i dlatego będzie wprowadzona wolność osiedlania się w Polsce dla potrzebnych i przyjmujących dobrowolnie polski system prawny migrantów. Program Partii Dekalogu reaktywuje nowoczesne Królestwo Polskie, stałą Radę Królewską składającą się z ludzi wiedzy i  po połowie kobiet i mężczyzn, jednoszczeblową strukturę administracyjną składającą się z:

 pobierających podatki społeczności lokalnych takich jak samorządne parafie, gminy wyznaniowe i bezwyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe itp.,

 i wspomagającego je wiedzą i usługami działającego bez zysku centrum doradczo-biznesowym POL-CAT pracownicza spółka akcyjna. POL-CAT będzie wspierał parafialne i gminne inicjatywy biznesowe i zapewniał im dostęp do polskiego i międzynarodowego rynku zbytu.

 Powszechny podatek obrotowy 10% obowiązujący w dawnym Królestwie Polskim zastąpi inne podatki i uprości obecny system podatkowy, który obecnie pobiera od Polek i Polaków ponad 50% ich dochodów. Połowa pobieranego podatku pozostanie do dyspozycji wspólnot parafialnych i gmin lokalnych innych dobrowolnych organizacji społecznych. Wpłynie to na wzrost ściągalności podatków i zlikwiduje problem pracy na czarno będący zmorą mieszkańców prowincji  i wsi polskiej. Zostanie wprowadzony ustawowo 4 dniowy tydzień pracy przy zachowanych dawnych zarobkach  i 4 dniowy tydzień nauki w szkołach i uczelniach. Mam nadzieję, że zwiększy to komfort życia Polek i Polaków oraz wpłynie na poprawę efektywności kształcenia młodzieży i dorosłych przy powszechnym wykorzystaniu Internetu i AI do dobrowolnego kształcenia się. Opieka zdrowotna świadczona będzie w samorządowych parafiach i gminach i innych społecznościach lokalnych. Opieka emerytalno-rentowa będzie świadczona przez parafie i gminy wyznaniowe i bezwyznaniowe. Społeczności lokalne będą pilnowały przestrzegania prawa i będą zbiorowo odpowiedzialne za wszystkie przestępstwa popełnione na ich terenie. Ochrona policyjna i sadownictwo będzie w gestii społeczności lokalnych podobnie jak i obrona terytorialna będzie oparta na gminnym staropolskim pospolitym ruszeniu. Pełna wolność osobista Polek i Polaków będzie ograniczona jedynie przez naturalne prawo osiągania wszystkich życiowych celów za pomocą minimalizowania nakładów energii.

Warszawa, dnia 19 Października 2023 roku, godzina 3:30-4:30   Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *