What is gravity?

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

What is gravity?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 5m · edited: 1s

Public 

 Edit

What is gravity?

What I know about unconsciousness? Life on Earth is created explosion of Supernova and after by the electromagnetic interaction of the Sun, and reason is the sum of adaptations to the environment which are created in the process of evolution and stored in genes. Genes are a program that controls the human body and consists a set of behaviors that help the survival of the individual. There is a connection between genes and environmental signals that are registered by the brain with the help of the senses. The whole mechanism of the entity = genes <=> the brain <=> the senses=subconsciousness is independent of reason and exists in emptiness outside of the sensual world and sometimes entity liberates itself from sensual world in nirvana to the unconsciousness that is eternal, that does not know what is time. Unconsciousness experiences the world with the help of beings- entities that are conditioned by consciousness and still improves themself. Our destiny is to experience happiness of love, for that we are called. Ignorance caused by limited knowledge of mind destroys the happiness of life, but you can experience happiness in many ways – if you are poor when you get a dinner, when you are rich when you buy Rolls Royce to his wife. The trick is to achieve happiness of love at the expense of the least energy expenditure. Unconsciousness that is love unites the world, fills it, there is nothing beyond love. Unconsciousness is immersed in the sensual world by means of various entities which are its receptors-external devices. Unconsciousness = the soul is eternal and undifferentiated, and is probably supported by the energy of the constantly rebirthing stars that sustain the lives of entities or receptors of unconsciousness. The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, unitying and gravitation helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly.

Postscript

An individual entity – a receptor of the unconscious, is born sensually as an intelligent algorithm programmed to solve a specific sensory problem. My goal is to restore the validity of cosmic law in human civilization so that the universal law of gravity – mutual love will unite our societies into one global organism that saves the energy given to it. Jakuszowice, October 28, 2023, 5:34 a.m.         Bogdan Jacek Góralski

Czym jest grawitacja?

Co wiem o nieświadomości?

Życie na Ziemi powstaje w wyniku wybuchu Supernowej, a następnie w wyniku elektromagnetycznego oddziaływania Słońca, a rozum to suma przystosowań do środowiska, które powstają w procesie ewolucji i są zapisane w genach. Geny to program kontrolujący ludzkie ciało i składający się z zestawu zachowań, które pomagają jednostce przetrwać. Istnieje związek pomiędzy genami a sygnałami środowiskowymi rejestrowanymi przez mózg za pomocą zmysłów. Cały mechanizm istoty = geny <=> mózg <=> zmysły = podświadomość jest niezależny od rozumu i istnieje w pustce poza światem zmysłowym i czasami istota wyzwala się ze świata zmysłowego w nirwanie do wiecznej nieświadomości, który nie wie, czym jest czas. Nieświadomość doświadcza świata za pomocą bytów- bytów, które są uwarunkowane świadomością i wciąż się doskonalą. Naszym przeznaczeniem jest doświadczać szczęścia w miłości, po to jesteśmy powołani. Niewiedza spowodowana ograniczoną wiedzą umysłu niszczy szczęście życia, ale szczęścia można doświadczyć na wiele sposobów – jeśli jesteś biedny, kiedy dostaniesz obiad, kiedy jesteś bogaty, kiedy kupujesz Rolls Royce’a swojej żonie. Sztuka polega na tym, aby szczęście w miłości osiągnąć jak najmniejszym nakładem energii. Nieświadomość, która jest miłością, jednoczy świat, wypełnia go, poza miłością nie ma nic. Nieświadomość zanurzona jest w świecie zmysłowym za pośrednictwem rozmaitych bytów będących jej odbiorcami – urządzeniami zewnętrznymi. Nieświadomość = dusza jest wieczna i niezróżnicowana i prawdopodobnie jest podtrzymywana przez energię nieustannie odradzających się gwiazd, które podtrzymują życie istot lub receptorów nieświadomości. Gwiazdy tworzone są przez społeczności istot uwarunkowanych wieczną nieświadomością, która jest czystą, bezinteresowną miłością = czarną materią. Czarna materia tworzy grawitację, wzajemne przyciąganie, czyli efekt miłości istniejącej w całym świecie. Wszystko dąży do zjednoczenia, wszystko dąży do zjednoczenia, zjednoczenie i pomaga w tym grawitacja. Wszystko dąży do zjednoczenia, jedności i pomaga w tym ukryta siła miłości = grawitacja. Kiedy wszystko jest połączone, miłość eksploduje i świat rodzi się na nowo. I to dzieje się w nieskończoność.

Warszawa, dnia 27 Października 2023 roku, godzina 5:20       Bogdan Jacek Góralski

Jednostkowy byt – receptor nieświadomości, rodzi się zmysłowo jako inteligentny algorytm zaprogramowany do rozwiązania konkretnego zmysłowego problemu. Moim celem jest przywrócenie obowiązywania kosmiecznego prawa w ludzkiej cywilizacji tak aby powszechne prawo grawitacji-wzajemnej miłości zespoliło nasze społeczeństwa w jeden globalny organizm oszczędzajacy daną mu energię.

Jakuszowice, dnia 28 Października 2023 roku, godzina 5:34          Bogdan Jacek Góralsk

16 visits · 16 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *