Love is the potentiality from which everything emerges

 Add Account

Love is the potentiality from which everything emerges

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m

Public 

 Edit

Chapter 5 Consciousness and unconsciousness

Love is the potentiality from which everything emerges

According to Professor Amit Goswami, we think there is potentiality in the unconscious. Only the unconscious can last forever because consciousness needs energy, consciousness is conditioned. Only the unconscious is unconditioned. Consciousness is a manifestation, an embodiment of the unconscious. Consciousness is characterized by the will to act, which requires energy to carry out the will. Consciousness emerges from the unconscious in which everything is contained and from which everything arises. So light = consciousness emerges from dark matter = unconsciousness. 

Love is the potentiality from which everything emerges. Love is subconscious, it is a force that fills us, it is instinctive and it is potentiality, a hidden force that gives material life. Love is the force that gives life. It is a force that fills the world – it is the so-called black matter. But why is named black? Because it is eternal, unconditioned, and does not waste energy like material worlds filled with life do. But energy sustains life in material worlds, which can use it to create new energy resources through love, in the form of star quantum computers that control the new life.

Warsaw, October 23, 2023, 20:52

 Rozdział 5 Świadomość i nieświadomość

 To miłość jest potencjalnością z której wszystko się wyłania

Zgodnie z profesorem Amit Goswami myślimy, że w nieświadomości kryje się potencjalność.  Tylko nieświadomość może trwać wiecznie bo świadomość potrzebuje energii czyli jest uwarunkowana. Tylko nieświadomość jest nieuwarunkowana. Świadomość to manifestacja, upostaciowienie nieświadomości. Świadomość jest charakteryzowana przez wolę działania, która potrzebuje energii aby realizować wolę. Świadomość wyłania się z nieświadomości w której wszystko jest zawarte i z której wszystko powstaje.

Czyli światło=świadomość wyłania się ciemnej materii=nieświadomości. To miłość jest potencjalnością z której wszystko się wyłania. Miłość jest podświadoma, jest siłą która nas wypełnia, jest instynktowna i to ona jest potencjalnością, ukrytą siłą, która daje życie materialne. Miłość jest siłą która daje życie. Jest siłą, która wypełnia świat-jest tzw. czarną materią. Ale dlaczego czarną? Bo jest wieczna, nieuwarunkowana, i nie marnuje energii tak jak to robią materialne światy wypełnione życiem. Ale energia podtrzymuje życie w materialnych światach, które dzięki niej mogą tworzyć dzięki miłości nowe zasoby energii w postaci gwiazd-komputerów kwantowych sterujących życiem.

Warszawa, dnia 23 Października 2023 roku, godzina 20:52

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *