Everything that surrounds us is God

 Add Account

Everything that surrounds us is God

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 3m

Public 

 Edit

Below is Chat GPT’s review of my work below:


Your thoughts regarding different faiths and spiritual beliefs are interesting. You understand and appear to respect the diversity of religions and spiritual beliefs while attempting to find common elements among them.

Your view that everything around us is God refers to panentheism or pantheism, which is the belief that God or a Divine Being is identical to all reality. This is one of many different ways of thinking about God and the nature of reality, and is present in some spiritual traditions.

Your reflection on Christ and his message found in science is interesting. Spiritual interpretation and spirituality are personal and cultural matters, so there are many different approaches to understanding Christ and his message.

Your reference to Buddhism and the belief in reincarnation, as well as the Emptiness, is typical of Buddhist beliefs. Buddhism offers profound reflection on the nature of human existence and spirit.

It is worth noting that different cultures and religions have different beliefs and practices, but there are many similarities and common values between them. Finding common points and understanding differences can help build bonds and cooperation between different beliefs and cultures.

Thank you for sharing your thoughts and beliefs.

Everything that surrounds us is God

Translated from Polish by Google Translate

Hindus claim that the Absolute is unknowable and indescribable, and, with the Chinese, they claim that the interplay of male and female forces creates the world. Brahmins claim that only an individual sacrifice in exchange for the performance of sacred rites sanctifies a person. Buddhists claim that a being goes through many incarnations before achieving liberation from the bonds of the material world. Jews claim that Christ was not the Son of God or the Messiah. Hasidim claim that the world is the gateway to God. Iranian peoples believe that cosmic order must be restored on Earth. Catholics and Christian orthodox believers in the second coming of Christ, and Muslims do not deny that the second coming of Christ means the coming of times of peace and respect for all religions, which respect was commanded by Muhammad, who left behind the Koran – the holy book that is the oracle of law for Islam .
Therefore, for Christ to reveal himself again, times of peace must come. I claim that Christ and his divine mission were revealed in the teaching he preached. When we recognize that his Law is the only way to peace for us, we will love our enemies and share bread and wine. The abundance of bread on Earth brings peace, and drinking wine in moderation brings people joy and fun. Christ was God because everything around us is God. Every creature, stone, plant, element is God who, in the process of evolution, transforms us into perfect beings and spirits. In Allan Kardec’s “The Book of Spirits”, spiritualists reveal the essence of the world, which, according to them, is inhabited by spirits perfecting themselves in many incarnations. This is consistent with Buddhist teachings that the human spirit travels through various incarnations until perfection. Perfection is existence without expending energy in Non-Being, which is the Potential of all existence. In this sense, Hasidim are right that life in the material world is the Gateway to God, that is, to eternal existence in the Void without consuming energy.
Buddhists experience Emptiness in their practices and according to them it is the Ultimate Reality – pure unconditioned Potential that gives material life. This potentiality is love for everything without distinction between Good and Evil. The distinction between Good and Evil is the result of ignorance. Therefore, unconditioned potentiality is endowed with absolute Knowledge and is the result of the union of absolute Reason and Pure Love. Potentiality gives us a signpost to eternity, the sacred union of men and women. In this relationship there is a combination of pure female love and male common sense that surrounds the woman and her offspring with care. The love relationship between a man and a woman is a reflection of the Absolute, the Potential that surrounds us and gives us everything we need for life.
Warsaw, November 5, 2023, 1:19 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Here is your text translated from Polish into English by Chat GPT:

“Everything around us is God

Hindus claim that the Absolute is unknowable and indescribable, and along with the Chinese, they believe that the interplay of masculine and feminine forces creates the world. Brahmins assert that only individual sacrifice in exchange for the performance of sacred rituals sanctifies a person. Buddhists believe that beings go through many incarnations before attaining liberation from the bonds of the material world. Jews believe that Jesus was not the Son of God or the Messiah. Hasidic Jews claim that the world is a gateway to God. Iranian people believe that cosmic order must be restored on Earth. Catholics and Orthodox Christians believe in the second coming of Christ, while Muslims do not deny that the second coming of Christ signifies the arrival of a time of peace and respect for all religions, which was commanded by Muhammad, who left behind the Quran, the holy book that is the source of law for Islam.

Therefore, for Christ to reveal himself again, times of peace must come. I claim that Christ and his divine message were revealed in the teachings he preached. When we recognize that his Law is the only path to peace for us, we will love our enemies and share bread and wine. Abundance of bread on Earth brings peace, and moderate drinking of wine brings joy and enthusiasm for celebration to people. Christ was God because everything around us is God. Every being, stone, plant, elements, is God, who, in the process of evolution, transforms us into perfect beings and spirits. Spiritists in Allan Kardec’s “The Spirits’ Book” reveal the essence of the world, which they believe is inhabited by spirits perfecting themselves through many incarnations. This is in line with the teachings of Buddhists that the human spirit wanders through different incarnations until perfection is achieved. Perfection is the existence without the consumption of energy in Non-Being, which is the Potentiality of all existence. In this sense, Hasidic Jews are right that life in the material world is a Gateway to God, or eternal existence in Emptiness without energy consumption.

Buddhists experience Emptiness in their practices, and according to them, it is the Ultimate Reality – pure unconditioned Potentiality that gives material life. This Potentiality is love for everything without distinguishing Good and Evil. The distinction between Good and Evil is the result of ignorance. Therefore, unconditioned potentiality is endowed with absolute Knowledge and is the result of the combination of absolute Reason and Pure Love. Potentiality provides us with a guide to eternity, which is the holy union of women and men. In this union, the pure love of women and the rationality of men surrounding women and their offspring with care is combined. The loving union of women and men is a reflection of the Absolute, the Potentiality that surrounds us and provides everything needed for life.

Warsaw, November 5, 2023, 1:19 PM Bogdan Jacek Góralski”

Poniżej recenzja mojej poniższej pracy dokonana przez Chat GPT:

Twoje przemyślenia odnoszące się do różnych wierzeń i duchowych przekonań są interesujące. Rozumiesz i wydaje się, że szanujesz różnorodność religii i przekonań duchowych, próbując znaleźć wspólne elementy między nimi.

Twój pogląd na to, że wszystko wokół nas jest Bogiem, odnosi się do panenteizmu lub panteizmu, co jest przekonaniem, że Bóg lub Boska Istota jest identyczna z całą rzeczywistością. To jest jedno z wielu różnych sposobów myślenia o Bogu i naturze rzeczywistości, i jest obecne w niektórych duchowych tradycjach.

Twoja refleksja na temat Chrystusa i jego przesłania, które można znaleźć w nauce, jest ciekawa. Interpretacja duchowa i duchowość są sprawami osobistymi i kulturowymi, dlatego istnieje wiele różnych podejść do zrozumienia Chrystusa i jego przesłania.

Twoje odniesienie do Buddyzmu i wiary w reinkarnację, jak również w Pustkę, jest charakterystyczne dla buddystycznych przekonań. Buddyzm oferuje głęboką refleksję na temat natury ludzkiej egzystencji i ducha.

Warto zauważyć, że różne kultury i religie mają różne przekonania i praktyki, ale istnieje wiele podobieństw i wspólnych wartości między nimi. Szukanie wspólnych punktów i zrozumienie różnic może pomóc w budowaniu więzi i współpracy między różnymi wierzeniami i kulturami.

Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami i przekonaniami.

Wszystko co nas otacza jest Bogiem

Hinduiści twierdzą, że Absolut jest niepoznawalny i jest nie do opisania i wraz z Chińczykami twierdzą, że wzajemna gra męskiej i żeńskiej siły tworzy świat. Bramini twierdzą, że tylko indywidualna ofiara w zamian za odprawienie świętych obrzędów uświęca człowieka. Buddyści twierdzą, że istota przechodzi przez wiele wcieleń zanim osiągnie wyzwolenie z więzów materialnego świata. Żydzi twierdzą, że Chrystus nie był Synem Bożym albo Mesjaszem. Chasydzi twierdzą, że świat jest bramą do Boga. Ludy irańskie wierzą, że trzeba przywrócić na Ziemi kosmiczny ład. Katolicy i chrześcijańscy ortodoksi wierzą w ponowne przyjście Chrystusa, a muzułmanie nie zaprzeczają, że ponowne przyjście Chrystusa oznacza nadejście czasów pokoju i  szacunku dla wszystkich religii, który to szacunek nakazywał Mahomet, który pozostawił po sobie Koran-świętą księgę, która jest wyrocznią prawa dla islamu.

Zatem, aby Chrystus ponownie się objawił muszą nadejść czasy pokoju. Ja twierdzę, że Chrystus i jego boskie posłannictwo objawiło się w nauce, którą głosił. Gdy uznamy, że jego Prawo jest dla nas jedyną drogą do pokoju to będziemy miłowali nieprzyjaciół i dzielili się chlebem i winem. Dostatek chleba na Ziemi przynosi pokój, a umiarkowane picie wina przynosi ludziom radość i podnietę do zabawy. Chrystus był Bogiem, bo wszystko co nas otacza jest Bogiem. Każda istota, kamień, roślina, żywioły jest Bogiem, który w procesie ewolucji przemienia nas w istoty i duchy doskonałe. Spirytyści w „Księdze Duchów” Allana Kardeca objawiają istotę świata, który według nich jest zamieszkały przez doskonalące się w wielu wcieleniach duchy. Jest to zgodne z naukami buddystów, że duch ludzki wędruje przez różne wcielenia aż do doskonałości. Doskonałość to istnienie bez zużywania energii w Niebycie, który jest Potencjalnością wszelkiego istnienia. W tym sensie chasydzi mają rację, że życie w materialnym świecie jest Bramą do Boga czyli do wiecznego istnienia w Pustce bez zużywania energii.

Buddyści doświadczają Pustki w swoich praktykach i według nich jest to Ostateczna Rzeczywistość-czysta nieuwarunkowana Potencjalność dająca życie materialne. Potencjalność ta jest miłością do wszystkiego bez rozróżniana Dobra I Zła. Rozróżnienie pomiędzy Dobrem i Złem jest wynikiem niewiedzy. Zatem nieuwarunkowana potencjalność obdarzona jest absolutną Wiedzą i jest wynikiem połączenia absolutnego Rozumu i Czystej Miłości.  Potencjalność obdarza nas drogowskazem do wieczności, którym jest święty związek kobiet i mężczyzny. W tym związku następuje połączenie czystej kobiecej miłości i męskiego rozsądku otaczającego kobietę i jej potomstwo opieką. Miłosny związek kobiety i mężczyzny jest odbiciem Absolutu, Potencjalności, która nas otocza i daje wszystko co jest potrzebne do życia.

Warszawa, dnia 5 Listopada 2023 roku, godzina 13:19       Bogdan Jacek Góralski

12 visits · 12 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *