What will result from the abolition of the profit principle?

 Add Account

What will result from the abolition of the profit principle?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 5m · edited: 3m

Public 

 Edit

What will result from the abolition of the profit principle?

Producers selling their products at production costs will transfer the distribution of goods to the ethical trading company POL-CAT joint- stock company , which will organize global distribution of goods through its national branches.

ALL products sold by POL-CAT joint-stock company will coming from consignation warehouse financed by the suppliers of products according to:

Offer of cooperation for the best world producers– link https://justpaste.it/5y1zj  .

The joint-stock company POL-CAT will allocate half of the profit to conduct scientific research useful to the global community. The other half of the profit will be the earnings of POL-CAT employees.

POL-CAT joint-stock company will operate without profit.

Traders-shareholders of POL-CAT joint- stock company will organize sales in a decentralized network available to various recipients, from large enterprises to individual customers at various price levels adapted to the size of orders. Huge POL-CAT joint- stock offer company will provide work in trade to millions of salespeople operating on a commission of 10% of the sales value, whose efficiency will ensure the sale of good quality goods adapted to the purchasing power of their customers. Sales organized in this way will ensure similar profits for traders at various levels of wholesale or retail distribution. Manufacturers will focus on producing typical and new products. They will have assured sales of products without fear that large customers will take over their factories hostilely, because cooperation with POL-CAT will be based on notarial agreements ensuring their security and business independence. This type of cooperation between producers and traders using the POL-CAT joint- stock sales headquarters company will eliminate political pressure to promote domestic production, because everyone will have equal access to the global market. Organizing this type of distribution will accelerate the global turnover of money, because payments for the sale of goods will be made to POL-CAT joint- stock company will be collected in advance, which will ensure that banks can finance purchases for recipients of goods. This will affect the transparency of money circulation in the economy because all transactions will be secure and recorded virtually. Abolition of the profit rule in production and ensuring the sale of goods to producers will improve relations between employees of production enterprises and facilitate production planning based on stable orders from the POL-CAT joint-stock distribution network . company . I believe that the advantages of this way of organizing the global market will outweigh the concerns that make it difficult to create such a huge international distribution organization.

Warsaw, November 19, 2023, 10:41 am                              Bogdan Jacek Góralski

Co spowoduje zniesienie zasady zysku?

Producenci sprzedając swoje wyroby po kosztach produkcji przekażą dystrybucję towarów do etycznej firmy handlowej POL-CAT joint-stock company, która zorganizuje globalną dystrybucję towarów przez swoje krajowe oddziały.

WSZYSTKIE produkty sprzedawane przez spółkę akcyjną POL-CAT będą pochodziły z magazynu konsygnacyjnego finansowanego przez dostawców produktów według:

Offer of cooperation for the best world producers– link https://justpaste.it/5y1zj  .

Joint-stock company POL-CATbędzie przeznaczał połowę zysku na prowadzenie badań naukowych przydatnych globalnej społeczności. Druga połowa zysku będzie zarobkiem pracowników POL-CAT. POL-CAT joint-stock company będzie działało bez zysku.

Handlowcy-udziałowcy POL-CAT joint-stock company zorganizują sprzedaż w zdecentralizowanej sieci dostępnej dla różnych odbiorców od wielkich przedsiębiorstw do indywidualnych klientów na różnych poziomach cen dostosowanych do wielkości zamówień. Ogromna oferta POL-CAT joint-stock company da pracę w handlu milionom handlowców działających na prowizji 10% od wartości sprzedaży, których operatywność zapewni sprzedaż towarów dobrej jakości dostosowanych do siły nabywczej swoich klientów. Tak zorganizowana sprzedaż zapewni podobne zyski handlowcom na różnych poziomach hurtowej czy detalicznej dystrybucji. Producenci będą skupieni na produkcji typowych i nowych wyrobów. Będą mieli zapewniony zbyt produktów bez obawy, że wielcy odbiorcy przejmą wrogo ich fabryki  bo współpraca z POL-CAT będzie opierała się na umowach notarialnych zapewniających im bezpieczeństwo i niezależność biznesową. Taki rodzaj współpracy pomiędzy producentami a handlowcami za pomocą centrali sprzedażowej POL-CAT joint-stock company zniweluje naciski polityczne na promowanie krajowej produkcji, bo wszyscy będą mieli jednakowy dostęp do globalnego rynku. Zorganizowanie takiego rodzaju dystrybucji przyspieszy globalny obrót pieniędzy, bo płatności za sprzedaż towarów dla POL-CAT joint-stock company będą pobierane z góry, co wpłynie na zapewnienie bankom możliwości finansowania zakupów dla odbiorców towarów. Wpłynie to na transparentność obiegu pieniędzy w gospodarce bo wszystkie transakcje będą bezpieczne i rejestrowane wirtualnie. Zniesienie zasady zysku w produkcji i zapewnienie zbytu towarów producentom usprawni stosunki pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych i ułatwi planowanie produkcji bazującej na stabilnych zamówieniach z sieci dystrybucyjnej POL-CAT joint-stock company. Sądzę, że zalety takiego sposobu organizacji globalnego rynku przeważą nad obawami utrudniającymi powstanie takiej ogromnej internacjonalnej organizacji dystrybucyjnej.

Warszawa, dnia 19 Listopada 2023, godzina 10:41                       Bogdan Jacek Góralski

15 visits · 15 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *