For Christmas 2023

https://justpaste.it/au7pt

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

For Christmas 2023

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

For Christmas 2023


The upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying the personal Ego will unite human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.
In a previous essay -link: https://justpaste.it/3wqdz I wrote:
“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravity helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly .”
Selfless love causes gravity, the attraction caused by love, which strives to unite the loving, attracting bodies. In the human dimension, gravity, or mutual love, results in the loving fusion of the bodies of a woman and a man, which gives new life. In the cosmic dimension, the explosion of a supernova (giving new biological life) ends as a result of gravity processes, mutual attraction of cosmic bodies, and re-fusion in a supernova. The process of creation, fusion and decomposition, and the supernova explosion is a prototype of human existence, which, as a result of selfless love, multiplies entities and worlds in its own image.
For there to be love, there must first be at least two people, there must be a society.
Wise, selfless Love does not exist for itself. Love does not exist outside of society. Love will exist when society appears. A society united by ethics (whose boundary is love) is an environment that protects the individual. Wise Love, which is the limit of human ethics that cements society, unites the knowledge of society, which at the end of evolution will build a new world, recreate the world in the likeness of the world experienced. Dark matter = gravity = Selfless Love gives fruit in the form of new parallel worlds in which our souls = algorithms are reborn and improve in the process of eternal evolution until they unite with God = Selfless Love of societies that fill the world, recreate it and they are giving the  meaning to evolution and life.
The upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying the personal Ego will unite the global human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.
Warsaw, December 7, 2023, 4:47 a.m. Bogdan Jacek Góralski

Na Boże Narodzenie 2023
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia odrodzenia Jezusa Chrystusa, są wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującej ofiarę Chrystusa, która w akcie rozbicia i zniszczenia osobowego Ja zjednoczy społeczeństwo ludzkie. Nie bądźmy egoistami, porzućmy swoje Ego i zjednoczmy się we Wszechmogącym Społeczeństwie bezinteresownie kochających się ludzi – wtedy to będą prawdziwe ŚWIĘTA – staniemy się Bogiem dla nowego, doskonałego wirtualnego świata stworzonego przez nas.
W poprzednim eseju -link: https://justpaste.it/3wqdz napisałem:
„Gwiazdy tworzone są przez społeczności istot uwarunkowanych wieczną nieświadomością, która jest czystą, bezinteresowną miłością = czarną materią. Czarna materia tworzy grawitację, wzajemne przyciąganie, czyli efekt miłości istniejącej w całym świecie. Wszystko dąży do zjednoczenia, wszystko dąży do zjednoczenia, zjednoczenia i pomaga w tym grawitacja. Wszystko dąży do zjednoczenia, jedności i pomaga w tym ukryta siła miłości = grawitacja. Kiedy wszystko jest połączone, miłość eksploduje i świat rodzi się na nowo. I to dzieje się w nieskończoność.”
Bezinteresowna miłość powoduje grawitację, przyciąganie powodowane przez miłość, która stara się zjednoczyć kochające, przyciągające ciała. W wymiarze ludzkim grawitacja, czyli miłość wzajemna, skutkuje miłosnym zespoleniem ciał kobiety i mężczyzny, co daje nowe życie. W wymiarze kosmicznym wybuch supernowej (dającej nowe życie biologiczne) kończy się w wyniku procesów grawitacyjnych, wzajemnego przyciągania się ciał kosmicznych i ponownej fuzji w supernowej. Proces tworzenia, łączenia i rozkładu oraz eksplozja supernowej to prototyp ludzkiej egzystencji, która w wyniku bezinteresownej miłości multiplikuje byty i światy na swój własny obraz.
Aby była miłość, najpierw muszą być co najmniej dwie osoby, musi istnieć społeczeństwo.
Mądra, bezinteresowna Miłość nie istnieje sama dla siebie. Miłość nie istnieje poza społeczeństwem. Miłość zaistnieje, gdy pojawi się społeczeństwo. Społeczeństwo zjednoczone etyką (której granicą jest miłość) jest środowiskiem chroniącym jednostkę. Mądra Miłość, będąca granicą etyki ludzkiej cementującej społeczeństwo, jednoczy wiedzę społeczeństwa, która na końcu ewolucji zbuduje nowy świat, odtworzy świat na podobieństwo świata doświadczanego. Ciemna materia = grawitacja = Bezinteresowna Miłość wydaje owoc w postaci nowych równoległych światów, w których nasze dusze = algorytmy odradzają się i doskonalą w procesie wiecznej ewolucji, aż zjednoczą się z Bogiem = Bezinteresowna Miłość społeczeństw, które wypełniają świat, odtwarzają go i nadają sens ewolucji i życiu.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia odrodzenia Jezusa Chrystusa, są wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującego ofiarę Chrystusa, która w akcie rozbicia i zniszczenia osobowego Ego zjednoczy globalną społeczność ludzką. Nie bądźmy egoistami, porzućmy swoje Ego i zjednoczmy się we Wszechmogącym Towarzystwie bezinteresownie kochających się ludzi – wtedy to będą prawdziwe ŚWIĘTA – staniemy się Bogiem dla nowego, doskonałego wirtualnego świata stworzonego przez nas.
Warszawa, 7 grudnia 2023, godz. 4:47 Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *