How did the development of capitalism kill free enterprise?

How did the development of capitalism kill free enterprise?

Throughout the 20th and 21st centuries, the dominance of capitalism has led to a huge concentration of agricultural property in Western economies. At the beginning of the 20th century, there were 9 million farms in the USA and now their number is 1.5 million farms. The same thing happened in Europe and South America. This was related to the continuous decline in prices of agricultural products in the world due to agricultural overproduction resulting from the favorable climatic conditions of the 20th century and the beginning of the 21st century. Small and capital-poor farms disappeared from the market. The creation of huge agricultural farms, the so-called concentration of agricultural property resulted in concentration in agricultural services. Huge industrial and service companies capable of servicing large agricultural farms were established. This resulted in the collapse of small companies previously dominating the market. A similar thing happened in large industry, which was also concentrated into huge enterprises. This was related to the reduction of supply and logistics costs in large enterprises and the increase in the share of these costs in small enterprises, which resulted in the concentration of industrial property in large conglomerates. All this resulted in the decline of small free enterprises in the West, which were pushed out of the market by capital-strong large enterprises.

In the 1980s, the rebellion of Chinese farmers resulted in a shift from the idea of large agricultural units to the efficiency of management on small family farms. This was simultaneous with the global agricultural crisis and global inflation caused by rising food prices. As a result of the peasant revolution, China became self-sufficient in food. Currently, regional climate changes on Earth are causing food shortages. As a result of the upcoming agricultural revolution, will collapse large, inefficient farms. A crisis is looming for global agriculture, which will create a rush in Western economies to return to small family farms. This rush to return to small, productively effective family peasant farms will encounter the barrier of lack of qualified farmers useful for settling small farms. Asia and North Africa have an excess of skilled farmers and will be the first to be hit by the agricultural crisis resulting from regional climate change on Earth. The migration of peasants from Asia and Africa to Western countries will begin. Along with migrating farmers will come craftsmen and small service companies serving small peasant farms. A layer of free entrepreneurs will be recreated, first in agriculture, and then in trade and industry. I think that then there will be a chance to create a large, non-profit POL-CAT joint-stock company to support such transformations of the world economy aimed at recreating the modern feudal system in the West.

Warsaw, December 9, 2023, 5:54 am Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwój kapitalizmu zabił wolną przedsiębiorczość?

Na przestrzeni XX i XXI wieku dominowania kapitalizmu doszło do ogromnej koncentracji własności rolnej w gospodarkach Zachodu. Na początku wieku XX w USA było 9 mln farm rolnych a teraz ich liczba wynosi 1,5 mln farm. Podobnie działo się w Europie i Ameryce Południowej. Było to związane z ciągłym zmniejszaniem się cen produktów rolnych na świecie w związku z nadprodukcją rolną wynikającą z korzystnych warunków klimatycznych XX wieku i początku XXI wieku. Powstawanie ogromnych farm rolnych tzw. koncentracja własności rolnych powodowało koncentrację w usługach dla rolnictwa. Powstawały ogromne firmy przemysłowe i usługowe zdolne do obsługi wielkich farm rolnych. Spowodowało to upadek małych firm dominujących poprzednio na rynku. Podobnie się działo w wielkim przemyśle, który również  koncentrował się w ogromne przedsiębiorstwa. Było to związane ze zmniejszeniem kosztów zaopatrzenia i logistyki w wielkich przedsiębiorstwach i zwiększeniem udziału tych kosztów w małych przedsiębiorstwach, co powodowało koncentrację własności przemysłowej w wielkie konglomeraty. Wszystko to powodowało na Zachodzie upadek drobnej wolnej przedsiębiorczości, która była wypierana z rynku przez silne kapitałowo wielkie przedsiębiorstwa.

W latach 80.XX wieku bunt rolników chińskich spowodował odejście od idei wielkich jednostek rolnych na rzecz efektywności gospodarowania na małych rodzinnych farmach. Było to równoczesne z globalnym kryzysem rolnym i globalną inflacją wywołaną zwyżką cen żywności. W wyniku chłopskiej rewolucji Chiny stały się samowystarczalne żywnościowo. Obecnie regionalne zmiany klimatu na Ziemi powodują niedobór żywności. Upadną w wyniku rolnej rewolucji wielkie nieefektywne produkcyjnie gospodarstwa rolne. Nadciąga kryzys dla światowego rolnictwa, który wywoła w gospodarkach Zachodu pęd powrotu do małych rodzinnych farm rolnych. Ten pęd powrotu do małych efektywnych produkcyjnie rodzinnych gospodarstw chłopskich napotka na barierę braku wykwalifikowanych rolników przydatnych do zasiedlenia małych farm. Nadmiar wykwalifikowanych rolników posiada Azja i Afryka Północna, które pierwsze zostaną dotknięte kryzysem rolnym wynikającym z regionalnych zmian klimatu na Ziemi. Zacznie się migracja chłopów z  Azji i Afryki do krajów Zachodu. Wraz z migrującymi rolnikami przybędą rzemieślnicy i drobne firmy usługowe obsługujące małe chłopskie farmy. Odtworzy się warstwa wolnych przedsiębiorców wpierw w rolnictwie, a potem w handlu i przemyśle. Myślę, że wtedy pojawi się szansa na utworzenie wielkiej działającej bez zysku firmy POL-CAT joint-stock company wspierającej takie właśnie przemiany gospodarki światowej zmierzające do odtworzenia nowoczesnego systemu feudalnego na Zachodzie.

Warszawa, dnia 9 Grudnia 2023, godzina 5:54                  Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *