Why liquidate Christian churches?

Why liquidate Christian churches?

The Church of Christ was established for the selfless implementation of the ideology contained in the teachings of Jesus Christ.

By dying on the cross, Christ gave the first sign that putting this ideology into practice is worth dying for, it is so important and valuable to human civilization. The initial faith of the first Christians in the truths contained in Christ’s teaching was replaced by religious cult and deification of Christ propagated by Christian churches. Why did this happen?

Christ said: “Take up your cross and follow me,” which in my opinion means “Treat your suffering as a learning and imitate Me in humbly enduring suffering in the service of others.” Implementing this principle is difficult in everyday life because our Ego opposes it. Therefore, in Eastern meditation practice there is a rule: “You must destroy your own Ego to live harmoniously in society.” This principle was not accepted in Western culture and therefore this and other Christ’s Teachings were practically rejected and replaced by religious cult. The Church of Christ divided into factions and transformed into secular institutions serving to multiply material wealth. These church institutions became a haven for men escaping the hardships of ordinary family life into a state of priesthood protected by celibacy and filled with material luxuries.

Christ’s principle of serving people and getting rid of one’s own ego was rejected by the West and transformed into an easy-to-cultivate religious cult with Christ as god that brings material benefits.

Therefore, my demand for the liquidation of Christian churches is a call to restore in Western culture the tradition of selfless, culturally effective service to human society based on the abandonment of one’s own EGO.

In my opinion, the establishment of a global service and scientific institution POL-CAT joint-stock company according to the principles based on the teachings of Jesus Christ will allow for the practical implementation of His Teachings in everyday life and will enable the cultural unification of the East and the West. Therefore, it is necessary to simultaneously liquidate Christian churches and establish in their place the POL-CAT joint-stock company that will ethically serve all people and the world. We must abandon the Ego embedded in Western culture to defend the chance to achieve a synthesis of human ethics – a compromise of different cultures in the principle of not causing conflicts – in a compromise of different cultures, i.e. in the eternal principle of saving,spareing all forms of energy in order to protect our greatest treasure – the world around us.

Jakuszowice, August 20, 2020, 5:43-9:46 Bogdan Góralski

What to do with an army of priests, monks and nuns?

After the dissolution of Christian churches, the problem will arise: what to do with the army of priests, monks and nuns? In Poland alone, there are approximately 60,000 people who will find employment in self-governing parish structures (over 10,000 of them) of the Polish State supported by the POL-CAT joint-stock company. The remuneration of former church members will be the average earnings of parishioners. The parishioners’ earnings will certainly depend on the education and personal culture of each of them, and former priests and church employees as well as priests newly employed in parishes will be responsible for spreading modern culture and ethics. These new priests, modernly educated in the knowledge of earthly ethical systems, will be obliged to 10 years of compulsory celibacy during parish service, after which they will be able to voluntarily enter into marriage and serve their parishioners with their knowledge. This will influence the level of education of parishioners and enable them to be open to all earthly cultures and their ways of coping with life. I described the above problems in the Decalogue Party Program available on the Internet.

Jakuszowice, August 21, 2020, 4:53 am Bogdan Góralski

Dlaczego likwidować kościoły chrześcijańskie?

Kościół Chrystusowy powołany został dla bezinteresownej realizacji ideologii zawartej w naukach Jezusa Chrystusa.

Chrystus umierając na krzyżu dał pierwszy znak, że dla wcielania tej ideologii w życie warto umierać, taka jest ważna i cenna dla ludzkiej cywilizacji. Początkowa wiara pierwszych chrześcijan w prawdy zawarte w Chrystusowym nauczaniu została zastąpiona kultem religijnym i ubóstwieniem Chrystusa propagowanym przez kościoły chrześcijańskie. Dlaczego tak się stało?

Chrystus powiedział: „Bierz swój krzyż i idź za mną” co moim zdaniem oznacza „Swoje cierpienie traktuj jako naukę i naśladuj Mnie w pokornym znoszeni cierpienia w służbie bliźnim”. Realizacja tej zasady jest trudna w codziennym życiu bo nasze Ego  się jej przeciwstawia. Dlatego w praktyce  medytacyjnej Wschodu jest przyjęta zasada : „Musisz sam zniszczyć własne Ego by żyć harmonijnie w społeczeństwie”. W kulturze Zachodu tej zasady nie przyjęto i dlatego ta i inne Chrystusowa Nauki została praktycznie odrzucone i zastąpione kultem religijnym. Kościół Chrystusowy podzielił się na odłamy i przekształcił się w świeckie instytucje służące pomnażaniu bogactwa materialnego. Te kościelne instytucje stały się ostoją dla mężczyzn uciekających przed trudami zwykłego rodzinnego życia w chroniony celibatem stan kapłaństwa opływającego w materialne luksusy.

Chrystusowa zasada służenia ludziom i pozbywania się własnego ego została przez Zachód odrzucona i przemieniona w łatwy do kultywowania bo przynoszący materialne korzyści kult religijny z Chrystusem jako bogiem.

Dlatego mój postulat likwidacji kościołów chrześcijańskich jest wołaniem o przywrócenie w kulturze Zachodu tradycji bezinteresownej efektywnej kulturowo służby ludzkiemu społeczeństwu opartej na porzuceniu własnego EGO.

Moim zdaniem powołanie globalnej instytucji usługowo-naukowej POL-CAT joint-stock company według zasad opartych na nauczaniu Jezusa Chrystusa pozwoli na praktyczne wcielenie Jego Nauk w codzienne życie i umożliwi zjednoczenie kulturowe Wschodu i Zachodu. Dlatego potrzebna jest jednoczesna likwidacja kościołów chrześcijańskich i powołanie w to miejsce przedsiębiorstwa POL-CAT joint-stock company etycznie służącego wszystkim ludziom i światu. Musimy porzucić Ego wrośnięte w zachodnią kulturę by bronić szansy na osiągnięcie syntezy ludzkiej etyki-kompromisie rożnych kultur w zasadzie niewywoływania konfliktów – w kompromisie różnych kultur tzn. w wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii obowiązującej dlatego, aby chronić nasz największy skarb- otaczający nas świat.

Jakuszowice, 20 Sierpnia 2020, godzina 5:43-9:46         Bogdan Góralski

Co robić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

Po rozwiązaniu kościołów chrześcijańskich powstanie problem co zrobić  z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych? W samej Polsce jest to około 60 000 osób, które znajdą zatrudnienie w samorządnych strukturach parafialnych ( jest ich ponad 10 000) Państwa Polskiego wspieranych przez POL-CAT joint-stock company. Wynagrodzenie byłych członków kościołów będzie w wysokości średniej zarobków parafian. Zarobki parafian z pewnością będą zależały od wykształcenia i kultury osobistej każdego z nich, a za szerzenie nowoczesnej kultury i etyki będą odpowiedzialni byli księża i pracownicy kościołów i nowo zatrudnieni w parafiach księża. Ci nowi księża nowocześnie wykształceni  w wiedzy o ziemskich systemach etycznych będą zobowiązani do 10 letniego obowiązkowego celibatu podczas posługi parafialnej, po czym będą mogli dobrowolnie wstąpić w związek małżeński i służyć swoją wiedzą parafianom. Wpłynie to na poziom wykształcenia parafian oraz umożliwi ich otwarcie na wszystkie ziemskie kultury i ich sposoby radzenia sobie z życiem. Problemy powyższe opisałem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Jakuszowice, 21 Sierpnia 2020 roku, godzina 4:53                        Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *