How to develop free entrepreneurship and the free market?

How to develop free entrepreneurship and the free market?

In the introduction, I will describe how capitalism in Western and Eastern countries is killing free enterprise. After the collapse of the feudal system in Western and Eastern countries, the era of capitalism came – a system in which the principle was to achieve profit at the lowest possible cost, e.g. by using the smallest number of employees. This was a contradiction of the feudal idea in which the feudal lord was richer when he had a larger number of enterprising subjects who worked for him and themselves and paid him rents and taxes. Agriculture flourished in feudalism and was the basis of existence for over 50% of the population who owned agricultural land, e.g. in feudal France. The needs of peasants and townspeople were met by flourishing handicrafts and trade practiced by 10% of citizens. In feudalism, crafts and handicrafts developed, improving the technical culture of society through a system of vocational education conducted (on the master-apprentice basis) by masters of many production professions that satisfied social needs.

Under capitalism, the peasant layer has almost disappeared because their work is now done by agricultural machines and farmers now constitute about 3% of society, because the rest of the peasants have moved to cities. The demand of this social class, which was the basis for the existence of the craftsmen class, disappeared. In capitalism supported by imperialist states, the ideal was machine mass production minimizing production costs, which killed crafts and allowed the creation of production monopolies. Nowadays, craftsmen have almost completely disappeared, and it was from them that the later monopolistic manufacturers originated. Technical progress and technical culture are now not created in the lowlands of society, but in the laboratories of large corporations, where knowledge is carefully guarded and hidden from the general public. This results in a backwardness of knowledge about technical and technological progress among the general public.

In capitalism, there is the principle of concentration of agricultural and industrial property in the hands of a narrow group of rich people, and free enterprise has almost disappeared because as soon as a profitable company is created, it is immediately taken over by big capital. Historical processes are inexorable and lead to revolutions in concentrated economies so that society as a whole regains its subjectivity and can develop its free enterprise. A new economic idea is needed, and that is the return of the idea of modern feudalism, which gives the dying Western economies a chance to overcome the crisis. A global consulting and business center POL-CAT joint- stock is needed company (run according to the principles developed by me), which will be the driving force of progressive changes throughout the world in which free entrepreneurship of small and medium-sized companies will be reborn together with modern feudalism.

Warsaw, December 9, 2023, 15:17 Bogdan Jacek Góralski

How did the development of capitalism kill free enterprise?

Throughout the 20th and 21st centuries, the dominance of capitalism has led to a huge concentration of agricultural and industrial property in Western economies. At the beginning of the 20th century, there were 9 million farms in the USA and now their number is 1.5 million farms. The same thing happened in Europe and South America. This was related to the continuous decline in prices of agricultural products in the world due to agricultural overproduction resulting from the favorable climatic conditions of the 20th century and the beginning of the 21st century. Small and capital-poor farms went bankrupt and disappeared from the market. The creation of huge agricultural farms, the so-called concentration of agricultural property resulted in concentration in agricultural services. Huge industrial and service companies capable of servicing large agricultural farms were established. This resulted in the collapse of small production and service companies that previously dominated the market. A similar thing happened in large industry, which was also concentrated into huge enterprises. This was related to the decreasing costs of supply and logistics in large enterprises and the increasing share of these costs in small enterprises, which resulted in the concentration of industrial property in large conglomerates. All this resulted in the decline of small free enterprises in the West, which were pushed out of the market by capital-strong large enterprises.

In the 1980s, the rebellion of Chinese farmers resulted in a shift from the idea of large agricultural units to the efficiency of management on small family farms. This was simultaneous with the global agricultural crisis and global inflation caused by rising food prices. As a result of the peasant revolution, China became self-sufficient in food. Now in the 21st century, regional climate change on Earth is causing global food shortages. As a result of the agricultural revolution, large, inefficient farms will collapse. A crisis in global agriculture is approaching, which will trigger a rush in Western economies to return to small family farms. This rush to return to small, productively effective family peasant farms will encounter the barrier of lack of qualified farmers useful for settling small farms. Asia and North Africa have an excess of skilled farmers and will be the first to be hit by the agricultural crisis resulting from regional climate change on Earth. The migration of peasants from Asia and Africa to Western countries will begin . Along with migrating farmers will come craftsmen and small service companies servicing small peasant farms. A layer of free entrepreneurs will be recreated, first in agriculture, and then in trade and industry. I think that then there will be a chance to create a large, profit-free POL-CAT joint- stock company company supporting such transformations of the world economy aimed at creating a modern feudal system in the West and the East.

Warsaw, December 9, 2023, 5:54 am Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwijać wolną przedsiębiorczość i wolny rynek?

We wstępie opiszę w jaki sposób kapitalizm w krajach Zachodu i Wschodu zabija wolną przedsiębiorczość. Po załamaniu ustroju feudalnego w krajach Zachodu i Wschodu nastała era kapitalizmu-ustroju w którym zasadą było osiąganie zysku jak najmniejszym kosztem czyli np. za pomocą jak najmniejszej liczby pracowników. Było to zaprzeczeniem idei feudalnej w której pan feudalny był bogatszy gdy miał większą przedsiębiorczych liczbę poddanych, którzy pracowali dla niego i siebie oraz płacili mu czynsze i podatki. W feudalizmie kwitło rolnictwo, które było podstawą egzystencji ponad 50% społeczeństwa, która posiadała ziemię rolną np. w feudalnej Francji. Potrzeby wieśniaków i mieszczan zaspokajało kwitnące rękodzieło i handel uprawianych przez 10% obywateli. W feudalizmie rozwijało się rzemiosło i rękodzieło podnoszące kulturę techniczną społeczeństwa przez system szkolnictwa zawodowego prowadzonego (na zasadzie mistrz-uczeń) przez mistrzów wielu zawodów produkcyjnych zaspokajających potrzeby społeczne.

W kapitalizmie warstwa wieśniaków prawie zanikła bo ich pracę wykonują teraz maszyny rolnicze i rolnicy stanowią teraz około 3% społeczeństwa, bo reszta wieśniaków przesiedliła się do miast. Zanikł popyt tej warstwy społecznej będący podstawą egzystencji warstwy rzemieślników. W kapitalizmie wspieranym przez imperialistyczne państwa ideałem była maszynowa produkcja seryjna minimalizująca koszty produkcji co zabijało rzemiosło i pozwalało tworzyć monopole produkcyjne. Współcześnie rzemieślnicy prawie zupełnie zaniknęli, a to z nich wywodzili się późniejsi monopolistyczni fabrykanci. Postęp techniczny i kultura techniczna nie tworzy się teraz w nizinach społecznych, a w laboratoriach wielkich koncernów, w których wiedza jest pilnie strzeżona i ukrywana przed ogółem społeczeństwa. Powoduje to zacofanie w wiedzy o postępie technicznym i technologicznym wśród ogółu społeczeństwa.

W kapitalizmie panuje zasada  koncentracji własności rolnej i przemysłowej w rękach wąskiej grupy bogaczy, a wolna przedsiębiorczość prawie zanikła bo zaledwie powstanie jakaś dochodowa firma to zaraz jest przejmowana przez wielki kapitał. Procesy historyczne są nieubłagane i prowadzą do rewolucji w skoncentrowanych gospodarkach po to, aby ogół społeczny odzyskał podmiotowość i mógł rozwijać swoją wolną przedsiębiorczość. Potrzebna jest nowa idea gospodarcza i jest nią powrót o idei nowoczesnego feudalizmu, który daje szansę wyjścia z kryzysu zamierającym zachodnim gospodarkom. Potrzebne jest globalne centrum doradczo-biznesowe POL-CAT joint-stock company ( prowadzone według opracowanych przez mnie zasad), które będzie motorem postępowych zmian w całym świecie w którym odrodzi się  wolna przedsiębiorczość małych i średnich firm razem z nowoczesnym feudalizmem.

Warszawa, 9 Grudnia 2023 roku, godzina 15:17    Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwój kapitalizmu zabił wolną przedsiębiorczość?

Na przestrzeni XX i XXI wieku dominowania kapitalizmu doszło do ogromnej koncentracji własności rolnej i przemysłowej w gospodarkach Zachodu. Na początku wieku XX w USA było 9 mln farm rolnych a teraz ich liczba wynosi 1,5 mln farm. Podobnie działo się w Europie i Ameryce Południowej. Było to związane z ciągłym zmniejszaniem się cen produktów rolnych na świecie w związku z nadprodukcją rolną wynikającą z korzystnych warunków klimatycznych XX wieku i początku XXI wieku. Małe i ubogie w kapitał farmy upadały i znikały z rynku.  Powstawanie ogromnych farm rolnych tzw. koncentracja własności rolnych powodowało koncentrację w usługach dla rolnictwa. Powstawały ogromne firmy przemysłowe i usługowe zdolne do obsługi wielkich farm rolnych. Spowodowało to upadek małych firm produkcyjnych i usługowych  dominujących poprzednio na rynku. Podobnie się działo w wielkim przemyśle, który również  koncentrował się w ogromne przedsiębiorstwa. Było to związane ze zmniejszaniem się kosztów zaopatrzenia i logistyki w wielkich przedsiębiorstwach i zwiększaniem udziału tych kosztów w małych przedsiębiorstwach, co powodowało koncentrację własności przemysłowej w wielkie konglomeraty. Wszystko to powodowało na Zachodzie upadek drobnej wolnej przedsiębiorczości, która była wypierana z rynku przez silne kapitałowo wielkie przedsiębiorstwa.

W latach 80.XX wieku bunt rolników chińskich spowodował odejście od idei wielkich jednostek rolnych na rzecz efektywności gospodarowania na małych rodzinnych farmach. Było to równoczesne z globalnym kryzysem rolnym i globalną inflacją wywołaną zwyżką cen żywności. W wyniku chłopskiej rewolucji Chiny stały się samowystarczalne żywnościowo. Obecnie w XXI wieku regionalne zmiany klimatu na Ziemi powodują globalny niedobór żywności. Upadną w wyniku rewolucji w rolnictwie wielkie nieefektywne produkcyjnie gospodarstwa rolne. Nadciąga kryzys światowego rolnictwa, który wywoła w gospodarkach Zachodu pęd powrotu do małych rodzinnych farm rolnych. Ten pęd powrotu do małych efektywnych produkcyjnie rodzinnych gospodarstw chłopskich napotka na barierę braku wykwalifikowanych rolników przydatnych do zasiedlenia małych farm. Nadmiar wykwalifikowanych rolników posiada Azja i Afryka Północna, które pierwsze zostaną dotknięte kryzysem rolnym wynikającym z regionalnych zmian klimatu na Ziemi. Zacznie się migracja chłopów z  Azji i Afryki do krajów Zachodu. Wraz z migrującymi rolnikami przybędą rzemieślnicy i drobne firmy usługowe obsługujące małe chłopskie farmy. Odtworzy się warstwa wolnych przedsiębiorców wpierw w rolnictwie, a potem w handlu i przemyśle. Myślę, że wtedy pojawi się szansa na utworzenie wielkiej działającej bez zysku firmy POL-CAT joint-stock company wspierającej takie właśnie przemiany gospodarki światowej zmierzające do utworzenia nowoczesnego systemu feudalnego na Zachodzie i Wschodzie.

Warszawa, dnia 9 Grudnia 2023, godzina 5:54                  Bogdan Jacek Góralski

21 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0 

21 visits · 1 online

 Share

Vote : 0 0

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *