Mutual aid under enlightened leadership as a development factor

Mutual aid as a factor of development under enlightened leadership

For many years I have had the book “Mutual aid as a factor of development” by Pyotr Kropotkin – a Russian prince, intellectual and anarchist from the turn of the 19th and 20th centuries, highly respected in revolutionary Russia for opposing the despotic power of the Bolsheviks. His views are summarized in the slogan: “Anarchy is the mother of order.” Yesterday I started looking through this book again and found the following passage:

”Come together – use mutual aid! These are the most reliable means of ensuring the highest safety for everyone, the surest guarantee of progress, both physical, mental and moral.”

“Come together” – herd and social life dominates in nature, as exemplified by human societies. The principle of mutual aid allows everyone to survive, including physically and intellectually weaker individuals supported by the herd. The modern world is an arena in which national herds fight each other, and the fight for dominance among mammals takes place between males and females of the human race. The world is bipolar – one pole is the men of the human race, who rule it thanks to the mechanisms of state ownership in the countries they run. The second pole is women – dominating in the capitalist system thanks to the mechanisms of inheritance of private property and therefore supporting private property.

My marriage is an example of the evolution of the attitude of a man and a woman. When I was unaware of the existing bipolarity of the world, I developed my individuality, which turned towards private property. Towards the end of my solo business career, which was supported by my wife, I received many offers to join the men’s business world. When, as an individualist and a free person, I rejected this restriction of my free will, I got a great opportunity to develop my business in cooperation with the world of women. I also rejected this offer, exhausted by many years of fighting for survival in the business world. I had two examples of the strong influence of mutual aid in opposing camps of the human sexes. I rejected both promises of help and was left alone. Both sides of the conflict tried to kill me many times. I was finally locked up in a mental institution at my wife’s request, and my wife told me that otherwise I would have been killed. In a psychiatric facility, I was chemically sterilized with drugs, probably to prevent me from fathering children with other women and not giving them the rights I had acquired in my business activities. After leaving the psychiatric facility, I received a pension and continued to live under the care of my wife (my wife from whom I was divorced), my life partner who supported my learning about the secrets of the world. For twenty years, I independently studied climatology, history, astronomy, geology, political science, sociology and religious systems as an employee of the Library of the Faculty of History of the University of Warsaw and using its rich book collection. I was fired from my job two years ago on charges of anti-Semitism. I am now an independent retiree with a wealth of knowledge about our world and the supernatural, and I fight for public recognition of my individual business and scientific achievements. I have become an anarchist like Peter Kropotkin, but thanks to the Internet I have much more knowledge than he, and that is why I opt for world peace and cooperation between the sexes. My sexual instinct has died down and I have become a sex-free person, which allows me to look at the world impartially. My idea for eliminating the conflict between the human sexes is to create a global free-market enterprise (operating according to my principles) dealing in trade and services, which will not be inherited and will be resistant to hostile takeover. I am a free Pole and it is Polish ethics that will prevail in a world threatened by global conflict. This Polish ethic requires choosing a leader and mutual assistance in the event of a threat to social existence. I believe that the current threat of a global war conflict requires us to act according to Polish ethics, that is, mutual assistance under the enlightened leadership of the global trade and services company POL-CAT joint-stock company, of which I will be the first president. I believe this is the only peaceful path to ensure peace and all-round progress in our world.

Warsaw, December 18, 2023, 4:28 am Bogdan Jacek Góralski

Pomoc wzajemna pod światłym kierownictwem jako czynnik rozwoju

Od wielu lat jestem posiadaczem książki „Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju” Piotra Kropotkina-księcia rosyjskiego, intelektualisty i anarchisty z przełomu XIX i XX wieku, wielce szanowanego w rewolucyjnej Rosji za sprzeciwianie się despotycznej władzy bolszewików. Jego poglądy streszcza slogan :”Anarchia matką ładu”. Wczoraj zacząłem  ponownie przeglądać tę książkę i znalazłem następujący fragment:

”Łączcie się-stosujcie pomoc wzajemną! To są najbardziej niezawodne środki zapewnienia każdemu najwyższego bezpieczeństwa, to najpewniejsza gwarancja postępu zarówno fizycznego jak umysłowego i moralnego”.

„Łączcie się”-życie stadne, społeczne dominuje w przyrodzie, czego przykładem są i ludzkie społeczeństwa. Zasada pomocy wzajemnej pozwala przetrwać wszystkim, w tym słabszym fizycznie i intelektualnie jednostkom wspieranym przez stado. Współczesny świat to arena na której narodowe stada zwalczają się wzajemnie, a walka o dominację toczy się wśród ssaków pomiędzy samcami i samicami rodzaju ludzkiego. Świat jest dwubiegunowy- jeden biegun to mężczyźni rodzaju ludzkiego, którzy władają nim dzięki mechanizmom państwowej własności w kierowanych przez nich krajach. Biegun drugi to kobiety-dominujące w systemie kapitalistycznym dzięki mechanizmom dziedziczenia prywatnej własności i dlatego popierające prywatną własność.

Moje małżeństwo jest przykładem ewolucji postawy mężczyzny i kobiety. Gdy byłem nieświadom istniejącej dwubiegunowości świata rozwijałem swoją indywidualność, która  skierowała się w stronę prywatnej własności. Pod koniec mojej indywidualnej działalności biznesowej, która była wspierana przez moją żonę, dostałem wiele propozycji przyłączenia się do biznesu świata mężczyzn. Gdy, jako indywidualista i wolny człowiek odrzuciłem to skrępowanie mojej wolnej woli dostałem znakomitą sposobność rozwijania biznesu we współpracy ze światem kobiet. Tę propozycję też odrzuciłem wyczerpany wieloletnią walką o przetrwanie w świecie biznesu. Miałem dwa przykłady silnego oddziaływania pomocy wzajemnej w przeciwnych sobie obozach płci ludzkich. Odrzuciłem obie obietnice pomocy i zostałem sam. Obie strony konfliktu wielokrotnie próbowały mnie potem zabić. Zamknięto mnie w końcu na wniosek mojej żony w zakładzie psychiatrycznym, a moja żona powiedziała mi, że inaczej by mnie zgładzono. W zakładzie psychiatrycznym wysterylizowano mnie chemicznie za pomocą leków, pewno po to, abym nie spłodził dzieci z innymi kobietami i  nie przekazał im praw, które nabyłem w mojej działalności biznesowej. Po wyjściu z zakładu psychiatrycznego dostałem rentę i dalej żyłem pod opieką mojej (już nie żony z którą się rozwiodłem), tylko partnerki życiowej wspierającej moją naukę o tajemnicach świata. Przez dwadzieścia lat samodzielnie studiowałem  klimatologię, historię, astronomię, geologię, politologię, socjologię i systemy religijne będąc pracownikiem Biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i korzystając z jej bogatego księgozbioru. Zwolniono mnie z pracy  2 lata temu pod zarzutem antysemityzmu. Jestem teraz niezależnym emerytem dysponującym ogromną wiedzą o naszym i nadprzyrodzonym świecie i walczę o uznanie społeczne dla moich indywidualnych osiągnięć biznesowych i naukowych. Stałem się anarchistą jak Piotr Kropotkin, ale dysponuję dzięki Internetowi o wiele większą wiedzą niż on, i dlatego optuję za pokojem w świecie oraz współpracą pomiędzy płciami. Mój instynkt seksualny wygasł i stałem się wolnym od spraw seksu człowiekiem, co pozwala mi bezstronnie patrzeć na świat. Mój pomysł na likwidację konfliktu pomiędzy ludzkimi płciami polega na  stworzeniu globalnego przedsiębiorstwa wolnorynkowego (działającego według moich zasad) zajmującego się handlem i usługami, które nie będzie dziedziczone i będzie odporne na wrogie przejęcie. Jestem wolnym Polakiem i to polska etyka zwycięży w zagrożonym globalny konfliktem świecie. Ta polska etyka nakazuje wybranie przywódcy i wzajemną pomoc w razie zagrożenia bytu społecznego. Sądzę, że obecne zagrożenie globalnym konfliktem wojennym nakazuje nam postepowanie według polskiej etyki, to jest wzajemną pomoc pod światłym kierownictwem globalnej firmy handlu i usług POL-CAT joint-stock company, której będę pierwszym prezesem. Sądzę, że jest to jedyna pokojowa droga zapewniająca  pokój i wszechstronny postęp w naszym świecie.

Warszawa, dnia 18  Grudnia 2023 roku, godzina 4:28              Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *