For the New Year 2024 and next years

 Add Account

For the New Year 2024 and next years

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 30m

Public 

 Edit

For the New Year 2024

My pragmatic reforms of Poland

What is pragmatism?
Commonly called pragmatism is also the attitude of realistic and rational assessment of reality, analyzing possibilities and taking actions and decisions that will be effective.

The vision of the modern Kingdom of Poland I have developed will encounter fierce  resistance from the Polish political elites. The Modern Kingdom of Poland is a pragmatic organization that enables business activities for every Pole. Equal access to capital and knowledge will ensure social egalitarianism and deprive the former elites of their privileged position. Therefore, I expect a fierce power struggle ensuring a privileged position for the Polish establishment.
Both Coalition politicians opting for the EU and PiS politicians relying on US support choose development options with little prospects for Poland, because both the EU and the US are declining powers. The Modern Kingdom of Poland, the pragmatic vision of which I included in the Decalogue Party Program and other articles, will be based on cooperation with modern Asian countries and the entire pragmatic world, which will provide Poland with opportunities for development.
The fight for power between the supporters of the Coalition and PiS will lead to a political clinch among the elites, which will grow and cause public impatience causing pragmatic and well-educated elites come to power. Pragmatic action means calmly waiting for the disgrace of the political establishment, which will probably occur in the near future.
Warsaw, December 28, 2023, 4:59 am Bogdan Jacek Góralski
Literature:

Pragmatyzm jako narzędzie komunikacji
w organizacji procesowej
Andrzej J. Olak∗ https://www.ejournals.eu/pliki/art/5304/pl 

Na Nowy Rok

Moje pragmatyczne reformy Polski

Na czym polega pragmatyzm?

Potocznie pragmatyzmem nazywana jest także postawa polegająca na realistycznej i racjonalnej ocenie rzeczywistości, analizowaniu możliwości i podejmowaniu takich działań i decyzji, które będą skuteczne.

Opracowana przeze mnie wizja nowoczesnego Królestwa Polskiego napotka na opór ze strony elit politycznych. Nowoczesne Królestwo Polskie to pragmatyczna organizacja umożliwiająca działanie biznesowe każdemu Polakowi i Polce. Równy dostęp do kapitału i wiedzy zapewni egalitaryzm społeczny i odbierze dotychczasowym elitom ich uprzywilejowaną pozycję. Dlatego spodziewam się zaciekłej walki o władzę zapewniającej uprzywilejowaną pozycję dla polskiego establishmentu.

Zarówno politycy Koalicji optujący za UE jak i politycy PiS bazujący na poparciu USA wybierają mało perspektywiczne opcje rozwoju dla Polski bowiem zarówno UE jak i USA to schyłkowe w rozwoju potęgi. Nowoczesne Królestwo Polskie którego pragmatyczną wizję zawarłem w Programie Partii Dekalogu i innych artykułach będzie oparte na współpracy z nowoczesnymi państwami azjatyckimi

I całym pragmatycznym światem, co zapewni Polsce możliwości rozwoju.

Walka o władzę zwolenników Koalicji i PiS doprowadzi do politycznego klinczu elit, który będzie narastał i wywoła zniecierpliwienie społeczeństwa, które przywoła do władzy nowe pragmatyczne i dobrze wykształcone elity. Pragmatyczne działanie to spokojne oczekiwanie na blamaż politycznego establishmentu, który nastąpi zapewne w nieodległej przyszłości.

Warszawa, dnia 28 Grudnia 2023 roku, godzina 4:59    Bogdan Jacek Góralski

Literatura:

Pragmatyzm jako narzędzie komunikacji
w organizacji procesowej
Andrzej J. Olak∗ https://www.ejournals.eu/pliki/art/5304/pl 

17 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *