A new style of government

https://justpaste.it/dvzem

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

A new style of government

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

A new style of government

The democratic system does not work and is being ridiculed, and the climate and economic crisis reveals the ignorance of Western politicians who argue and fight for the presence and votes of voters but at the same time are unable to formulate a recipe for a favorable solution for their countries.
In my opinion, the only possible solution in the current situation is to fully hand over economic, political and judicial power to self-governing local communities that know the needs of their citizens and are able to implement them with the help of the POL-CAT joint-stock company advisory center, which groups people who know everything about the modern world. This is an anarchist vision, but it effectively removes demagogues and careerists from the central and local authorities and allows people to come to power who will serve local communities and who will be able to assess the competences and effectiveness of local leaders and the POL-CAT advisory center, which substantively supports local communities.

Warsaw, January 13, 2024, 5:00 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Nowy styl rządzenia

System demokratyczny nie sprawdza się i ośmiesza się, a kryzys klimatyczno-gospodarczy ujawnia ignorancję polityków Zachodu kłócących się i walczących o zaistnienie i głosy wyborców ale jednocześnie  nie potrafiących sformułować recepty na korzystne rozwiązanie dla swoich krajów.

Moim zdaniem jedyne możliwe w obecnej sytuacji rozwiązanie to pełne oddanie władzy gospodarczej, politycznej, sądowej w ręce samorządnych wspólnot lokalnych znających potrzeby swoich obywateli i potrafiących je realizować przy pomocy doradczego centrum POL-CAT joint-stock company grupującego ludzi wiedzących wszystko o nowoczesnym świecie. Jest to wizja anarchistyczna ale skutecznie odsuwa od władzy centralnej i lokalnej demagogów i karierowiczów i pozwala przyjść do władzy ludziom, którzy będą służyli społecznościom lokalnym potrafiących ocenić  kompetencje i efektywność lokalnych przywódców i centrum doradczego POL-CAT wspomagającego merytorycznie wspólnoty lokalne.

Warszawa, dnia 13 Stycznia 2024 roku, godzina 17:00    Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *