How to change the social system in Poland?

https://justpaste.it/ebvhq

How to change the social system in Poland?

The current social system is unethical and unfair and is the result of historical events. Confucians claim that if the prince is ethical and honest, then the people are ethical and honest. Why is it like that?

It is the honest and ethical prince who creates an ethical and honest social system that shapes the honest and ethical behavior of the people.

The Polish people are unethical and dishonest because they were shaped this way by the social system that has been created for centuries in Poland. The result is that all the best-thought-out reforms will founder on the obstacles created by the dishonest Polish princes and the dishonest Polish people depraved by the current social system.

In order to change the social situation in Poland, we first need to teach ethics to the princes of the Catholic Church, who were called to teach people a God-fearing, moral life.

The princes of the Polish Catholic Church – the spiritual rulers of the Polish nation – are depraved for centuries impunity for the immoral lives they have led and continue to lead. The princes of the Polish Catholic Church are servants of Mammon and a homosexual depraved mafia that has lost public trust.

They are unable to teach people the beautiful and simple teaching of Jesus Christ, which is still hope for the world. Therefore, according to the teachings of Christ, they should immediately be deprived of all privileges and ordered to fulfill the Gospel message – to serve the people and teach them Christ’s morality.

Then we need to deal with immoral and uneducated politicians and deprive them of all the privileges resulting from civilian power over people, which the immoral democratic and populist political system gives them. In this system, it has become a rule that during elections people are promised miracles, which are then not fulfilled.

Only enlightened and moral monarchies give the people a moral and fair social system. Power comes from God, and this God is human society, which elects a prince or king responsible for the people whom it rules with the help of men of knowledge.

In my online publications, I described the future Polish social system that will ensure a peaceful future for all citizens of the reborn Kingdom of Poland. This will happen by returning to simple moral, ethical and based on human knowledge principles voluntarily and universally adopted by the people of the Kingdom of Poland.

Jakuszowice, February 9, 2024, 7:51 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Jak zmienić system społeczny w Polsce?

Aktualny system społeczny jest nieetyczny, nieuczciwy i jest to rezultat zaszłości historycznych. Konfucjaniści twierdzą, że jeżeli etyczny, uczciwy  jest książe to etyczny i uczciwy jest lud. Dlaczego tak jest?

To uczciwy i etyczny ksiąze tworzy etyczny i uczciwy system społeczny, który kształtuje uczciwe i etyczne zachowanie ludu. 

Polski lud jest nieetyczny i nieuczciwy bo tak go ukształtował system społeczny tworzący się prze wieki w Polsce. Skutek jest taki, że wszelkie i najlepiej pomyślane reformy rozbiją się na rafach przeszkód stwianych przez nieuczciwych dotychczasowych polskich książąt i nieuczciwy polski lud zdeprawowany przez aktualny system społeczny.

Aby zmienić systuację społeczną w Polsce wpierw trzeba nauczyć etyki książąt Kościoła Katolickiego, który został powołany do nauczania ludzi bogobojnego, moralnego  życia.

Książęta polskiego Koscioła Katolickiego -duchowa władza polskiego narodu-  są zdeprawowani prze wieki bezkarności za niemoralne życie, które prowadzili i prowadzą. Książeta polskiego Kosioła Katolickiego to sługi Mamony i homoseksualna zdeprawowana mafia, która straciła zaufanie społeczne.

Nie są w stanie uczyć ludzi pięknej i prostej nauki Jezusa Chrystusa, która nadal jest nadzieją dla świata. Wobec tego zgodnie z nauką Chrustusa należy natychmiast odebrać im wszelkie przywileje i nakazać im wypełniać Ewangeliczne przesłanie – służyć ludowi i uczyć go Chrystusowej moralności.

Następnie trzeba zrobić porzadek z niemoralnymi i niewykształconymi  politykami i również im odebrać wszelkie przywileje wynikajace z cywilnej władzy nad ludżmi, które daje im niemoralny demokratyczny i populistyczny  system polityczny. W systemie tym stało się regułą, że podczas wyborów obiecuje się ludziom cuda, których się potem nie realizuje.

Tylko oświecone i moralne monarchie monarchie dają ludowi moralny i uczciwy system społeczny. Władza pochodzi od boga, a tym bogiem jest społeczeństwo ludzkie, które wybiera księcia bądż króla odpowiedzialnego za lud którym kieruje z pomocą ludzi wiedzy.

W moich internetowych publikacjach opisałem przyszły polski system społeczny, który zapewni spokojną przyszłość wszystkim obywatelom odrodzonego Królestwa Polskiego. Stanie się to przez powrót do moralnych, etycznych i opartych na ludzkiej wiedzy prostych zasadach dobrowolnie i powszechnie przyjętych przez lud Królestwa Polskiego.

Jakuszowice, dnia 9 lutego 2024 roku, godzina 19:51 Bogdan Jacek Góralski 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *