The continent of Euro-Asia can be a common home to many nations

 Add Notes Messages Subscribed 49 Shared with you

 bogdangoralski

The continent of Euro-Asia can be a common home to many nations

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

The continent of Euro-Asia can be  a common home to many nations

In one of my old essays, I presented a vision of a common home for many nations in one country stretching from the Pacific to the Atlantic on the Eurasian continent. This is a bold vision assuming the unification of the social system to my vision of a united, reborn Kingdom of Poland. The ethical, knowledge and business center POL-CAT, under the leadership of an enlightened monarch, would support the development of independent local communities according to their needs. Self-governing local communities managed by councils consisting of local wise people of both sexes would benefit from the substantive support of the transnational business and scientific center POL-CAT joint-stock company, which would have been indicating how to implement and finance the development plan of the local community.

Half of the taxes would remain in the local community, helping their development.

Free of bans production entrepreneurship would be organized along the lines of the POL-CAT company, whose employees and management would be remunerated with a 10% commission on the results of their work.

Half of the 10% commission would finance scientific research conducted by scientists employed at POL-CAT.

Trade would remain in the hands of the POL-CAT joint-stock company center consisting of cooperating national branches. The ethical and legal system would be based on the principle of not causing conflicts, i.e. saving all forms of energy.

Borders inhibiting the free movement of people and ideas would be abolished. The monarch managing the POL-CAT joint stock company would have one means of coercion – suspending supplies to the conflict area until it ends. Local communities would organize their own law enforcement services and judiciary.

Jakuszowice, February 10, 2024, time 6:38 Bogdan Jacek Góralski

Kontynent Euro-Azji może być wspólnym domem dla wielu narodów

W jednym  z moich dawnych esejów zaprezentowałem wizję wspólnego domu wielu narodów w jednym państwie rozciągającym się od Pacyfiku do Atlantyku na kontynencie euroazjatyckim. Jest to śmiała wizja zakładająca unifikację systemu społecznego do mojej wizji zjednoczonego odrodzonego Królestwa Polskiego. Etyczne centrum wiedzy i biznesu POL-CAT pod wodzą oświeconego monarchy wspomagało by w rozwoju niezależne lokalne społeczności stosownie do ich potrzeb. Samorządne lokalne społeczności zarządzane przez rady składające się lokalnych ludzi wiedzy obu płci korzystałyby z merytorycznego wsparcia ponadnarodowego centrum biznesowego i naukowego POL-CAT joint-stock company wskazującego sposób wykonania i finansowania planu rozwoju lokalnej społeczności.

Połowa podatków pozostawałaby w lokalnej społeczności pomagając ich rozwojowi.

Wolna przedsiębiorczość produkcyjna zorganizowana byłaby na wzór przedsiębiorstwa POL-CAT, którego pracownicy i zarząd wynagradzani byliby prowizją 10% od efektów pracy.

Połowa 10% prowizji finansowała by badania naukowe prowadzone przez naukowców zatrudnionych w POL-CAT.

Handel pozostawałby w rękach centrum POL-CAT joint-stock company składającego się z współdziałających narodowych oddziałów. System etyczny i prawny oparty by był na zasadzie nie wywoływania konfliktów czyli oszczędzania wszelkich form energii.

Granice hamujące swobodny przepływ ludzi i idei byłyby zniesione. Monarcha kierujący POL-CAT joint stock company miałby jeden środek przymusu -wstrzymanie dostaw zaopatrzenia w rejon objęty konfliktem do czasu jego zakończenia. Lokalne społeczności oraganizowałyby własne służby porządkowe i sądownictwo.

Jakuszowice, dnia 10 lutego 2024 roku, godzina 6:38       Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *